EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:086:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 86, 23. marec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.086.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
23. marca 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 086/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 79, 16.3.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 086/02

Vec C-12/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin Metropolitan District Court — Írsko) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Pojem „mimoriadne okolnosti“ — Povinnosť poskytnúť pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu „mimoriadnych okolností“ — Sopečná erupcia spôsobujúca uzatvorenie vzdušného priestoru — Erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull]

2

2013/C 086/03

Vec C-26/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof — Belgicko) — Belgische Petroleum Unie VZW a i./Belgische Staat (Smernica 98/70/ES — Kvalita benzínu a naftových palív — Články 3 až 5 — Environmentálne špecifikácie palív — Smernica 98/34/ES — Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby poskytované informačnou spoločnosťou — Články 1 a 8 — Pojem „technický predpis“ — Povinnosť oznámiť návrhy technických predpisov — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca ropným spoločnostiam, ktoré uvádzajú na trh benzín a/alebo naftové palivá, povinnosť uviesť na trh počas toho istého kalendárneho roka aj určité množstvo biopalív)

2

2013/C 086/04

Vec C-175/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný európsky azylový systém — Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny o získanie postavenia utečenca — Smernica 2005/85/ES — Článok 23 — Možnosť využiť prednostné spracovanie žiadostí o azyl — Vnútroštátne konanie s prednostným posúdením žiadostí podaných osobami, ktoré patria do určitej kategórie definovanej na základe kritéria štátnej príslušnosti alebo krajiny pôvodu — Právo na účinné súdne preskúmanie — Článok 39 uvedenej smernice — Pojem „súdny orgán“ v zmysle tohto článku)

3

2013/C 086/05

Vec C-301/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 31. januára 2013 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Daňová právna úprava — Prenos daňovej rezidencie — Sloboda usadiť sa — Článok 49 ZFEÚ — Zdanenie nerealizovaných kapitálových ziskov — Okamžitá daň na výstupe)

4

2013/C 086/06

Vec C-394/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Komisia za zaštita ot diskriminacia — Bulharsko) — Valeri Hariev Belov/ČEZ Elektro Bălgaria AD a i. (Prejudiciálne konanie — Článok 267 ZFEÚ — Pojem „vnútroštátny súdny orgán“ — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

4

2013/C 086/07

Vec C-396/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța — Rumunsko) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/vykonanie európskych zatykačov vydaných na Ciprian Vasile Radu (Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Európsky zatykač vydaný na účely trestného stíhania — Dôvody odmietnutia vykonania)

5

2013/C 086/08

Vec C-642/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna — Bulharsko) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Právo na odpočet — Zamietnutie — Článok 203 — Uvedenie DPH na faktúre — Daňová povinnosť — Existencia zdaniteľného plnenia — Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi — Potreba)

5

2013/C 086/09

Vec C-643/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd Varna — Bulharsko) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Právo na odpočet — Zamietnutie — Článok 203 — Uvedenie DPH na faktúre — Daňová povinnosť — Existencia zdaniteľného plnenia — Rovnaké posúdenie vo vzťahu k vystaviteľovi faktúry a k jej príjemcovi — Potreba)

6

2013/C 086/10

Vec C-496/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 6. novembra 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

Vec C-595/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 19. decembra 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

Vec C-597/12 P: Odvolanie podané 19. decembra 2012: Isdin, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. októbra 2012 vo veci T-366/11, Bial-Portela & Ca, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

8

2013/C 086/13

Vec C-599/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 20. decembra 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

9

2013/C 086/14

Vec C-604/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 27. decembra 2012 — H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko a generálny advokát

9

2013/C 086/15

Vec C-617/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Spojené kráľovstvo) 18. decembra 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

Vec C-11/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 10. januára 2013 — Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

Vec C-17/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 14. januára 2013 — Alpina River Cruises GmbH a Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

Vec C-19/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. januára 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

Vec C-20/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 15. januára 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

11

2013/C 086/20

Vec C-22/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 17. januára 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

Vec C-35/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Suprema di Cassazione (Taliansko) 24. januára 2013 — ASS.I.CA. a Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ a i.

13

2013/C 086/22

Vec C-54/13 P: Odvolanie podané 31. januára 2013: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. novembra 2012 vo veci T-270/08, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

14

 

Všeobecný súd

2013/C 086/23

Vec T-269/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Sagar/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

15

2013/C 086/24

Vec T-272/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Barbini a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

15

2013/C 086/25

Vec T-273/00: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Unindustria a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Úľavy na sociálnych odvodoch v prospech podnikov so sídlom na území Benátok a Chioggie — Rozhodnutie, ktorým sa systém štátnej pomoci vyhlasuje za nezlučiteľný so spoločným trhom a nariaďuje sa vrátenie poskytnutej pomoci — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

16

2013/C 086/26

Vec T-368/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. februára 2013 — Travetanche Injection/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zamietnutie hlavnej žaloby — zastavenie konania“)

16

2013/C 086/27

Vec T-551/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. februára 2013 — BSI/Rada („Žaloba o neplatnosť — Dumping — Rozšírenie antidumpingového cla zavedeného na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne na dovoz týchto výrobkov zasielaných z Malajzie — Nezávislý dovozca — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Neexistencia osobnej dotknutosti — Právny akt obsahujúci vykonávacie predpisy — Neprípustnosť“)

17

2013/C 086/28

Vec T-347/12 P: Odvolanie podané 8. januára 2013: Dana Mocová proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 13. júna 2012 vo veci F-41/11, Mocová/Komisia

17

2013/C 086/29

Vec T-1/13: Žaloba podaná 4. januára 2013 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

Vec T-12/13: Žaloba podaná 4. januára 2013 — Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

Vec T-13/13: Žaloba podaná 3. januára 2013 — MasterCard International/ÚHVT — Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

Vec T-14/13: Žaloba podaná 3. januára 2013 — Seal Trademarks/ÚHVT — Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

Vec T-26/13: Žaloba podaná 18. januára 2013 — dm-drogerie markt/ÚHVT — Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

Vec T-27/13: Žaloba podaná 23. januára 2013 — Elan/Komisia

20

2013/C 086/35

Vec T-31/13 P: Odvolanie podané 24. januára 2013: Vincent Bouillez proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-75/11, Bouillez/Rada

22

2013/C 086/36

Vec T-32/13 P: Odvolanie podané 24. januára 2013: Mario Paulo da Silva Tenreiro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 14. novembra 2012 vo veci F-120/11, da Silva Tenreiro/Komisia

22

2013/C 086/37

Vec T-33/13: Žaloba podaná 24. januára 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/ÚHVT — Card & Finance Consulting (bonus&more)

23

2013/C 086/38

Vec T-37/13: Žaloba podaná 22. januára 2013 — Exakt Advanced Technologies/ÚHVT — Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

Vec T-41/13: Žaloba podaná 29. januára 2013 — Roy/Rada a Komisia

24

2013/C 086/40

Vec T-46/13: Žaloba podaná 28. januára 2013 — Sabores de Navarra/ÚHVT — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

Vec T-47/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

Vec T-48/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Out of the blue/ÚHVT — Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

Vec T-50/13: Žaloba podaná 25. januára 2013 — Think Schuhwerk/ÚHVT — Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

Vec T-51/13: Žaloba podaná 30. januára 2013 — Evropaïki Dynamiki/EIB

26

2013/C 086/45

Vec T-62/13: Žaloba podaná 6. februára 2013 — Golam/ÚHVT — Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

Vec T-64/13: Žaloba podaná 4. februára 2013 — ANKO/Komisia

27

2013/C 086/47

Vec T-74/13: Žaloba podaná 7. februára 2013 — Al-Tabbaa/Rada

28

2013/C 086/48

Vec T-80/13: Žaloba podaná 13. februára 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Rada

28

2013/C 086/49

Vec T-650/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. januára 2013 — Dimension Data Belgium/Parlament

29

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 086/50

Vec F-158/12: Žaloba podaná 24. decembra 2012 — ZZ/Komisia

30

2013/C 086/51

Vec F-162/12: Žaloba podaná 28. decembra 2012 — ZZ/EEA

30


SK

 

Top