EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 26, 26. január 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.026.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 26

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
26. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 026/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 9, 12.1.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 026/02

Vec C-457/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Európska komisia, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s liekmi proti vredom — Zneužitie konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach pre liečivá a konaní o vydanie povolenia na uvedenie liekov na trh — Zavádzajúce vyhlásenia — Zrušenie povolení na uvedenie na trh — Prekážky uvádzania generických liekov na trh a súbežných dovozov)

2

2013/C 026/03

Vec C-552/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — Usha Martin Ltd/Rada Európskej únie, Európska komisia [Odvolanie — Dumping — Nariadenie (ES) č. 121/2006 — Dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Indii — Rozhodnutie 2006/38/ES — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 8 ods. 9 — Záväzky ponúknuté v rámci antidumpingových konaní]

2

2013/C 026/04

Vec C-566/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2012 — Talianska republika/Európska komisia, Litovská republika, Helénska republika (Odvolanie — Jazykový režim — Oznámenie o verejných výberových konaniach na prijatie administrátorov a asistentov — Uverejnenie v troch úradných jazykoch v úplnom znení — Jazyk skúšok — Výber druhého jazyka z troch úradných jazykov)

3

2013/C 026/05

Vec C-600/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Zdanenie dividend a úrokov vyplácaných dôchodkovým fondom a dôchodkovým poisťovniam — Zaobchádzanie s dividendami a úrokmi vyplácanými inštitúciám, ktoré nie sú rezidentmi — Odpočítanie prevádzkových nákladov priamo spojených s platením príjmu vo forme dividend a úrokov — Dôkazné bremeno)

3

2013/C 026/06

Vec C-89/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 — E.ON Energie AG/Európska komisia (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu Komisie, ktorým sa ukladá pokuta za porušenie pečate — Dôkazné bremeno — Skreslenie dôkazov — Povinnosť odôvodnenia — Výška pokuty — Neobmedzená právomoc súdu — Zásada proporcionality)

4

2013/C 026/07

Vec C-116/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — Poľsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak/Christianapol sp. z o.o. [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Pojem „uzavretie konania“ — Možnosť súdu prejednávajúceho vedľajšie konkurzné konanie posúdiť platobnú neschopnosť dlžníka — Možnosť začať likvidačné konanie ako vedľajšie konkurzné konanie, hoci hlavným konaním je konanie „sauvegarde“]

4

2013/C 026/08

Spojené veci C-124/11, C-125/11 a C-143/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Vnútroštátna právna úprava — Príspevok vyplácaný úradníkom v prípade choroby — Smernica 2000/78/ES — Článok 3 — Pôsobnosť — Pojem „odmena“)

5

2013/C 026/09

Vec C-136/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission — Rakúsko) — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Doprava — Železničná doprava — Povinnosť manažéra železničnej infraštruktúry poskytnúť železničným podnikom všetky aktuálne časové údaje o pohyboch vlakov, najmä údaje o prípadných meškaniach vlakov umožňujúcich zabezpečenie vlakových prípojov)

5

2013/C 026/10

Vec C-139/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Letecká doprava — Náhrada škody a pomoc cestujúcim — Odmietnutie nástupu do lietadla, zrušenie alebo veľké meškanie letu — Lehota na podanie žaloby)

6

2013/C 026/11

Vec C-152/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht München — Nemecko) — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe veku a zdravotného postihnutia — Odstupné v prípade prepustenia — Sociálny plán stanovujúci zníženie výšky odstupného vyplácaného zdravotne postihnutým pracovníkom)

6

2013/C 026/12

Spojené veci C-182/11 a C-183/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese [Verejné zákazky na služby — Smernica 2004/18/ES — Verejný obstarávateľ vykonávajúci nad subjektom, ktorý je od neho právne odlišným subjektom a ktorému sa zákazka zadáva, kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými útvarmi — Neexistencia povinnosti zorganizovať zadávacie konanie podľa pravidiel práva Únie (tzv. zadávanie „in house“) — Subjekt, ktorému sa zákazka zadáva, kontrolovaný spoločne viacerými územnými samosprávnymi celkami — Podmienky uplatnenia zadávania „in house“]

7

2013/C 026/13

Vec C-219/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Brain Products GmbH/BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Prejudiciálne konanie — Zdravotnícke pomôcky — Smernica 93/42/EHS — Pôsobnosť — Výklad pojmu „zdravotnícka pomôcka“ — Výrobok uvedený na trh na iné ako medicínske účely — Skúmanie fyziologického procesu — Voľný pohyb tovaru)

7

2013/C 026/14

Vec C-257/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty — Články 167, 168 a 185 — Právo na odpočítanie dane — Úprava odpočítanej dane — Nadobudnutie pozemku a na ňom postavených budov s cieľom demolácie týchto budov a realizácie stavebného projektu na tomto pozemku)

8

2013/C 026/15

Vec C-262/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma [Pristúpenie Bulharskej republiky k Európskej únii — Dohoda o pridružení medzi ES a Bulharskom — Oceliarske odvetvie — Štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pred pristúpením — Podmienky — Životaschopnosť príjemcov na konci obdobia reštrukturalizácie — Vyhlásenie konkurzu na príjemcu po pristúpení — Právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie — Vnútroštátne rozhodnutie konštatujúce existenciu pohľadávky štátu spočívajúcej v pomoci, ktorá sa stala protiprávnou — Rozhodnutie EÚ-BG č. 3/2006 — Príloha V aktu o pristúpení — Pomoc uplatňujúca sa po pristúpení — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Existujúca pomoc]

8

2013/C 026/16

Vec C-277/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General (Prejudiciálne konanie — Spoločný európsky azylový systém — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo postavenia doplnkovej ochrany — Článok 4 ods. 1 druhá veta — Spolupráca členského štátu so žiadateľom na účely posúdenia podstatných prvkov jeho žiadosti — Rozsah — Riadny priebeh vnútroštátneho konania uskutočneného pri posudzovaní žiadosti o doplnkovú ochranu po zamietnutí žiadosti o priznanie postavenia utečenca — Dodržiavanie základných práv — Právo byť vypočutý)

9

2013/C 026/17

Vec C-285/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sd — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočítanie — Zamietnutie)

10

2013/C 026/18

Spojené veci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Prístroje schopné prijímať televízny signál so zabudovaným modemovým príslušenstvom na priame pripojenie na internet, ktorý zabezpečuje interaktívnu výmenu informácií)

10

2013/C 026/19

Spojené veci C-356/11 a C-357/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — O., S./Maahanmuuttovirasto (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto/L. (C-357/11) (Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Maloletí občania Únie, ktorí sa zdržiavajú spoločne so svojimi matkami, štátnymi príslušníčkami tretích krajín, na území členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť majú tieto deti — Právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte matiek, ktorým boli zverení do výlučnej osobnej starostlivosti občania Únie — Rekonštrukcia rodín po ďalšom uzavretí manželstva matiek so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a po narodení detí, tiež štátnych príslušníkov tretích krajín, z týchto manželských zväzkov — Žiadosti o zlúčenie rodiny v členskom štáte pôvodu občanov Únie — Odmietnutie práva na pobyt novým manželským partnerom z dôvodu nedostatku dostatočných finančných prostriedkov — Právo na rešpektovanie rodinného života — Zohľadnenie prevažujúceho záujmu detí)

11

2013/C 026/20

Vec C-385/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Barcelona — Španielsko) — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Článok 157 ZFEÚ — Smernica 79/7/EHS — Smernica 97/81/ES — Rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas — Smernica 2006/54/ES — Starobný dôchodok príspevkového typu — Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia — Nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia)

12

2013/C 026/21

Vec C-410/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona — Španielsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo/Iberia Líneas Aéreas de España SA (Letecká doprava — Montrealský dohovor — Článok 22 ods. 2 — Zodpovednosť dopravcov za batožinu — Hranice v prípade zničenia, straty, poškodenia a meškania batožiny — Spoločná batožina viacerých cestujúcich — Zapísanie batožiny len jedným z nich)

12

2013/C 026/22

Vec C-416/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európska komisia (Odvolanie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región — Zaradenie do zoznamu lokality, ktorú navrhlo Španielske kráľovstvo — Lokalita údajne zahŕňajúca časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora — Žaloba o neplatnosť — Výlučne potvrdzujúci akt)

13

2013/C 026/23

Vec C-430/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6.decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rovigo — Taliansko) — trestné konanie proti Mdovi Sagorovi (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2008/115/ES — Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca možnosť nahradiť peňažný trest vyhostením alebo trestom domáceho väzenia)

13

2013/C 026/24

Vec C-441/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. decembra 2012 — Európska komisia/Verhuizingen Coppens NV (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 81 ES a článok 53 Dohody o EHP — Trh medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku — Kartelová dohoda pozostávajúca z troch individuálnych dohôd — Jediné a nepretržité porušenie — Neexistencia dôkazu o tom, že účastník kartelovej dohody mal vedomosť o ďalších kartelových dohodách — Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie — Články 263 ZFEÚ a 264 ZFEÚ)

14

2013/C 026/25

Vec C-562/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Poľnohospodárstvo — Nariadenie (EHS) č. 3665/87 — Článok 11 — Vývozné náhrady — Žiadosť o vývoznú náhradu v prípade, keď na náhradu neexistuje nárok — Správna sankcia]

14

2013/C 026/26

Vec C-119/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH (Elektronické komunikácie — Smernica 2002/58/ES — Článok 6 ods. 2 a 5 — Spracovávanie osobných údajov — Údaje o prenose dát potrebné na vystavenie a vymáhanie faktúr — Vymáhanie pohľadávok treťou spoločnosťou — Osoby konajúce na pokyn poskytovateľov verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb)

15

2013/C 026/27

Vec C-370/12: Rozsudok Súdneho dvora (plénum) z 27. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court — Írsko) — Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland a The Attorney General (Mechanizmus pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro — Rozhodnutie 2011/199/EÚ — Zmena článku 136 ZFEÚ — Platnosť — Článok 48 ods. 6 ZEÚ — Zjednodušený revízny postup — Zmluva EMS — Hospodárska a menová politika — Právomoc členských štátov)

15

2013/C 026/28

Vec C-446/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. októbra 2012 — W. P. Willems, ďalší účastník konania: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Vec C-447/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 5. októbra 2012 — H. J. Kooistra, ďalší účastník konania: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Vec C-448/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — M. Roest, ďalší účastník konania: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Vec C-449/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 — L.J.A. van Luijk, ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Vec C-452/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Krefeld (Nemecko) 9. októbra 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Vec C-456/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, ďalší účastník konania: B

19

2013/C 026/34

Vec C-457/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 10. októbra 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, ďalší účastník konania: G

19

2013/C 026/35

Vec C-469/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH/Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Vec C-473/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 22. októbra 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Vec C-474/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 22. októbra 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Vec C-475/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 22. októbra 2012 — UPC DTH Sárl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Vec C-477/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 24. októbra 2012 — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Vec C-478/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Feldkirch (Rakúsko) 24. októbra 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Vec C-480/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. októbra 2012 — Minister van Financiën/X BV

22

2013/C 026/42

Vec C-483/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 29. októbra 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV a i.

22

2013/C 026/43

Vec C-484/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage (Holandsko) 31. októbra 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, konajúci pod názvom NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Vec C-485/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 31. októbra 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Vec C-486/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 31. októbra 2012 — X, odporca v odvolacom konaní: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Vec C-487/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španielsko) 2. novembra 2012 — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Vec C-492/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 5. novembra 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins/Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Vec C-494/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2012 — Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Vec C-497/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Taliansko) 7. novembra 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Vec C-498/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Vec C-499/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Tivoli (Taliansko) 7. novembra 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a i.

26

2013/C 026/52

Vec C-500/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Európska komisia/Poľská republika

26

2013/C 026/53

Vec C-501/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

27

2013/C 026/54

Vec C-502/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Jens Schombera/Land Berlin

28

2013/C 026/55

Vec C-503/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Alexander Wieland/Land Berlin

28

2013/C 026/56

Vec C-504/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Uwe Schönefeld/Land Berlin

29

2013/C 026/57

Vec C-505/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Antje Wilke/Land Berlin

30

2013/C 026/58

Vec C-506/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. novembra 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

31

2013/C 026/59

Vec C-507/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 8. novembra 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Vec C-511/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) 12. novembra 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Vec C-512/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 13. novembra 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Vec C-515/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 14. novembra 2012 — UAB 4finance/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba a Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Vec C-516/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Vec C-517/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania

34

2013/C 026/65

Vec C-518/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 15. novembra 2012 — CTP/Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Vec C-520/12 P: Odvolanie podané 16. novembra 2012: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Európska komisia, Delegácia Európskej únie v Turecku, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Vec C-525/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

35

2013/C 026/68

Vec C-527/12: Žaloba podaná 20. novembra 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

36

2013/C 026/69

Vec C-530/12 P: Odvolanie podané 21. novembra 2012: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. septembra 2012 vo veci T-404/10, National Lottery Commission/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

36

2013/C 026/70

Vec C-532/12: Žaloba podaná 23. novembra 2012 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

37

2013/C 026/71

Vec C-538/12: Žaloba podaná 26. novembra 2012 — Európska komisia/Slovinská republika

38

2013/C 026/72

Vec C-547/12 P: Odvolanie podané 28. novembra 2012: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. októbra 2012 vo veci T-158/09, Grécko/Komisia

38

 

Všeobecný súd

2013/C 026/73

Vec T-491/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — CB/Komisia („Hospodárska súťaž — Rozhodnutie združenia podnikov — Trh vydávania platobných kariet vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Tarifné opatrenia uplatniteľné na ‚nových pristupujúcich členov‘ — Právo na pristúpenie a mechanizmy nazvané ‚regulácia akvizičnej funkcie‘ a ‚prebudenie spiacich‘ — Relevantný trh — Predmet dotknutých opatrení — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Článok 81 ods. 3 ES — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada riadnej správny vecí verejných — Proporcionalita — Právna istota“)

39

2013/C 026/74

Vec T-42/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2012 — A. Loacker/ÚHVT — Editrice Quadratum (QUADRATUM) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva QUADRATUM — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LOACKER QUADRATINI — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 73 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009] — Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009]“]

39

2013/C 026/75

Vec T-167/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žiadosti o cenovú ponuku — Zamietnutie prístupu — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Prípustnosť — Výnimka týkajúca sa ochrany hospodárskej politiky Európskej únie — Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby — Výnimka týkajúca sa ochrany vo verejnom záujme v oblasti verejnej bezpečnosti — Povinnosť odôvodnenia“]

40

2013/C 026/76

Vec T-390/10 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Füller-Tomlinson/Parlament („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Sociálne zabezpečenie — Choroba z povolania — Stanovenie stupňa zdravotného postihnutia vyplývajúceho z povolania — Uplatnenie európskej stupnice na posudzovanie vplyvov na telesné a duševné poškodenie na lekárske účely — Skreslenie skutkových okolností — Primeraná lehota“)

40

2013/C 026/77

Veci T-537/10 a T-538/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Adamowski/ÚHVT — Fagumit (FAGUMIT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva Fagumit a obrazová ochranná známka Spoločenstva FAGUMIT — Skoršia národná obrazová ochranná známka FAGUMIT — Relatívny dôvod neplatnosti — Článok 8 ods. 3 a článok 165 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

40

2013/C 026/78

Vec T-590/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Thesing a Bloomberg Finance/ECB („Prístup k dokumentom — Rozhodnutie 2004/258/ES — Dokumenty týkajúce sa verejného dlhu a deficitu členského štátu — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu — Čiastočné zamietnutie prístupu“)

41

2013/C 026/79

Vec T-15/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Sina Bank/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia“)

41

2013/C 026/80

Vec T-143/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/ÚHVT — FFR (F.F.R.) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚F.F.R‘ — Skoršia národná obrazová ochranná známka CHIANTI CLASSICO — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

42

2013/C 026/81

Vec T-171/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Hopf/ÚHVT (Clampflex) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clampflex — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“]

42

2013/C 026/82

Vec T-421/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 — Qualitest/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie“)

43

2013/C 026/83

Vec T-630/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2012 — Strobl/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Verejné výberové konanie — Uchádzači zapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov po nadobudnutí účinnosti nového poriadku — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel — Článok 12 prílohy XIII poriadku — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odvodnenia Súdu pre verejnú službu“)

43

2013/C 026/84

Vec T-22/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Fomanu/ÚHVT (Qualität hat Zukunft) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Qualität hat Zukunft — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

44

2013/C 026/85

Vec T-29/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Bauer/ÚHVT — BenQ Materials (Daxon) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Daxon — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva DALTON — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

44

2013/C 026/86

Vec T-17/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — Steinberg/Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2011 — Dokumenty týkajúce sa financovania činností mimovládnych organizácií v Izraeli a Palestíne v rámci programov ‚Partnerstvo pre mier‘ a Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany verejného záujmu v oblasti verejnej bezpečnosti — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“]

44

2013/C 026/87

Vec T-302/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2012 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles Holdings a PHI (Dizajn obuvi) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

45

2013/C 026/88

Vec T-541/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutia adresované členskému štátu s cieľom odstrániť nadmerný deficit — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

45

2013/C 026/89

Vec T-215/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — ADEDY a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie určené členskému štátu na odstránenie nadmerného deficitu — Nedostatok priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

45

2013/C 026/90

Vec T-278/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. novembra 2012 — ClientEarth a i./Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Konkludentné zamietnutie prístupu — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Zjavná neprípustnosť“]

46

2013/C 026/91

Vec T-466/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. októbra 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Stavba lodí — Pomoc poskytnutá gréckymi orgánmi v prospech lodenice — Opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia Komisie ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú a nariaďuje sa jej vymáhanie — Neprípustnosť“)

46

2013/C 026/92

Vec T-491/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dĺžka trvania konania o uznanie trvalej čiastočnej invalidity — Škoda údajne spôsobená žalobcovi — Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej — Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu“)

47

2013/C 026/93

Vec T-548/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- QUALITY) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Výmaz skorších národných ochranných známok — Zastavenie konania“)

47

2013/C 026/94

Vec T-549/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2012 — MIP Metro/ÚHVT — Real Seguros (real,- BIO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Výmaz skorších národných ochranných známok — Zastavenie konania“)

47

2013/C 026/95

Vec T-616/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako z právneho hľadiska zjavne nedôvodnej — Škoda údajne spôsobená žalobcovi — Náhrada nákladov, ktorým sa dalo vyhnúť — Článok 94 písm. a) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu“)

48

2013/C 026/96

Vec T-672/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 — H-Holding/Parlament („Žaloba na nečinnosť — Žaloba o náhradu škody — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

48

2013/C 026/97

Vec T-120/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Shahid Beheshti University/Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Lehota na podanie žaloby — Zmeškanie lehoty — Neprípustnosť“)

48

2013/C 026/98

Vec T-138/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Geipel/ÚHVT — Reeh (BEST BODY NUTRITION) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

49

2013/C 026/99

Vec T-164/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 — Alstom/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie postúpiť dokumenty vnútroštátnemu súdu — Dôvernosť — Právo na účinnú súdnu ochranu — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Fumus boni iuris — Naliehavosť — Zváženie záujmov“)

49

2013/C 026/00

Vec T-341/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. novembra 2012 — Evonik Degussa/Komisia („Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Uverejnenie rozhodnutia, ktorým Komisia určila, že došlo k porušeniu ustanovení, ktoré zakazujú kartely — Zamietnutie žiadosti o dôverné spracovanie údajov poskytnutých Komisii na základe uplatnenia jej oznámenia o spolupráci — Zváženie záujmov — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

49

2013/C 026/01

Vec T-343/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Grupo T Diffusión/ÚHVT — ABR Producción Contemporánea (Lampe) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

50

2013/C 026/02

Vec T-453/12: Žaloba podaná 12. októbra 2012 — Zoo Sport/ÚHVT — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Vec T-470/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — Sothys Auriac/ÚHVT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Vec T-473/12: Žaloba podaná 1. novembra 2012 — Aer Lingus/Komisia

51

2013/C 026/05

Vec T-480/12: Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Coca-Cola/ÚHVT — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Vec T-482/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Komisia

53

2013/C 026/07

Vec T-483/12: Žaloba podaná 5. novembra 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/ÚHVT — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Vec T-484/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — CeWe Color/ÚHVT (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Vec T-485/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Grupo Bimbo/ÚHVT (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Vec T-487/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — Eckes-Granini/ÚHVT — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Vec T-489/12: Žaloba podaná 8. novembra 2012 — Planet/Komisia

55

2013/C 026/12

Vec T-490/12: Žaloba podaná 6. novembra 2012 — Mondadori Editore/ÚHVT — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Vec T-493/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Sanofi/ÚHVT — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Vec T-494/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — Biscuits Poult/ÚHVT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Vec T-495/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Vec T-496/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Vec T-497/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — European Drinks/ÚHVT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Vec T-498/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Komisia

58

2013/C 026/19

Vec T-499/12: Žaloba podaná 13. novembra 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO/Komisia

59

2013/C 026/20

Vec T-500/12: Žaloba podaná 15. novembra 2012 — Ryanair/Komisia

60

2013/C 026/21

Vec T-501/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Vec T-502/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Ferring/ÚHVT — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Vec T-503/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Spojené kráľovstvo/Komisia

62

2013/C 026/24

Vec T-504/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Murnauer Markenvertrieb/ÚHVT (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Vec T-505/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Vec T-508/12: Žaloba podaná 19. novembra 2012 — Automobile Association/ÚHVT — Duncan Petersen Publishing (Priečinky)

64

2013/C 026/27

Vec T-509/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — Advance Magazine Publishers/ÚHVT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Vec T-510/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — Conrad Electronic/ÚHVT — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Vec T-513/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Vec T-514/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Vec T-515/12: Žaloba podaná 22. novembra 2012 — El Corte Inglés/ÚHVT — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Vec T-519/12: Žaloba podaná 27. novembra 2012 — mobile.international/ÚHVT — Komisia (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Vec T-527/12: Žaloba podaná 6. decembra 2012 — DeMaCo Holland/Komisia

68

2013/C 026/34

Vec T-468/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. decembra 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

68

2013/C 026/35

Vec T-100/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. novembra 2012 — Nordzucker/Komisia

69

2013/C 026/36

Vec T-364/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Arla Foods/ÚHVT — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Vec T-590/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/ÚHVT — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Vec T-77/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. decembra 2012 — Wahl/ÚHVT — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Vec T-200/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. novembra 2012 — Shannon Free Airport Development/Komisia

69

2013/C 026/40

Vec T-230/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Axa Belgium/Komisia

69

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 026/41

Vec F-103/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/42

Vec F-104/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/43

Vec F-105/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — ZZ/Europol

70

2013/C 026/44

Vec F-113/12: Žaloba podaná 9. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/45

Vec F-114/12: Žaloba podaná 10. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/46

Vec F-115/12: Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Komisia

71

2013/C 026/47

Vec F-122/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/Rada

72

2013/C 026/48

Vec F-124/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — ZZ/EMCDDA

72

2013/C 026/49

Vec F-125/12: Žaloba podaná 3. novembra 2012 — ZZ/ÚHVT

72

2013/C 026/50

Vec F-128/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — ZZ/Parlament

73

2013/C 026/51

Vec F-129/12: Žaloba podaná 31. októbra 2012 — CH/Parlament

73

2013/C 026/52

Vec F-132/12: Žaloba podaná 7. novembra 2012 — ZZ a i./Komisia

73

2013/C 026/53

Vec F-134/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

74

2013/C 026/54

Vec F-135/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/REA

74

2013/C 026/55

Vec F-136/12: Žaloba podaná 9. novembra 2012 — ZZ/Rada

75

2013/C 026/56

Vec F-137/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

75

2013/C 026/57

Vec F-138/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

75

2013/C 026/58

Vec F-139/12: Žaloba podaná 14. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/59

Vec F-140/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/60

Vec F-141/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

76

2013/C 026/61

Vec F-142/12: Žaloba podaná 16. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/62

Vec F-143/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/63

Vec F-144/12: Žaloba podaná 21. novembra 2012 — ZZ/Komisia

77

2013/C 026/64

Vec F-146/12: Žaloba podaná 28. novembra 2012 — ZZ/Komisia

78


SK

 

Top