EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:011:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 11, 15. január 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.011.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 11

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
15. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

484. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. novembra 2012

2013/C 011/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Viac Európy“ na predloženie európskemu summitu, ktorý sa uskutoční 22. a 23. novembra 2012

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

484. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. novembra 2012

2013/C 011/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Účasť združení spotrebiteľov na vytváraní a fungovaní jednotného trhu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

3

2013/C 011/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Princípy, postupy a kroky na uplatňovanie článku 11 ods. 1 a ods. 2 Lisabonskej zmluvy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2013/C 011/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Angažovanosť a zapojenie starších ľudí v spoločnosti“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16

2013/C 011/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Posilňovanie spoločenského postavenia a integrácia rómskych občanov v Európe“ (doplňujúce stanovisko)

21


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

484. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. novembra 2012

2013/C 011/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi“COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH“COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. …/…, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami“COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) a „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Plán smerom k vytvoreniu bankovej únie“COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Tieňové bankovníctvo“COM(2012)102 final

39

2013/C 011/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie“COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Modernizácia štátnej pomoci EÚ“COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky program pre spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu“COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty“COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vonkajšia dimenzia koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ“COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji predvstupovej pomoci (IPA II) a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva“COM(2011) 838 final a COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete“COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES“COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 88/98“COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie)“COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov“COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho“COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu aukcií emisných kvót skleníkových plynov“COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolných opatreniach v Skagerraku a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 850/98 a nariadenia (ES) č. 1342/2008“COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/110/ES o mede“COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmena a doplnenie návrhu Komisie COM (2011) 628/final 2: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky“COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


SK

 

Top