Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:009:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 9, 12. január 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.009.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 9

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
12. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 009/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 399, 22.12.2012

1

 

Súdny dvor

2013/C 009/02

Zloženie sľubu novým členom Súdneho dvora

2

2013/C 009/03

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článkoch 193 a 194 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

2

 

Všeobecný súd

2013/C 009/04

Pridelenie sudcov do komôr

3


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 009/05

Vec C-247/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Rada Európskej únie, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Európska komisia, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas [Odvolanie — Dumping — Nariadenie (ES) č. 1472/2006 — Dovoz obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Číne a vo Vietname — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 2 ods. 7 písm. b) — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Článok 9 ods. 6 — Individuálny prístup — Článok 17 ods. 3 — Výber vzorky — Článok 20 ods. 5 — Právo na obhajobu]

5

2013/C 009/06

Vec C-342/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. novembra 2012 — Európska komisia/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ — Dohoda o EHP — Článok 40 — Zdaňovanie dividend vyplácaných v prospech nerezidentských dôchodkových fondov)

5

2013/C 009/07

Vec C-511/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (Šiesta smernica o DPH — Článok 17 ods. 5 tretí pododsek — Právo na odpočet dane zaplatenej na vstupe — Tovary a služby používané tak pri zdaniteľných plneniach, ako aj pri plneniach oslobodených od dane — Prenájom budovy na obchodné účely a na bývanie — Kritérium na výpočet odpočítateľnej pomernej časti DPH)

6

2013/C 009/08

Vec C-528/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. novembra 2012 — Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Doprava — Rozvoj železníc Spoločenstva — Smernica 2001/14/ES — Článok 6 ods. 2 až 5 a článok 11 — Kapacita a vyberanie poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry — Inšpekčný orgán — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2013/C 009/09

Spojené veci C-539/10 P a C-550/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 — Stichting Al-Aqsa/Rada Európskej únie (C-539/10 P), Holandské kráľovstvo/Stichting Al-Aqsa, Rada Európskej únie, Európska komisia (C-550/10 P) [Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Zaradenie organizácie do zoznamu osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov a jej ponechanie na ňom — Podmienky — Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom — Zrušenie vnútroštátneho opatrenia — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť odvolania — Právo na ochranu vlastníckeho práva — Zásada proporcionality — Článok 253 ES — Povinnosť odôvodnenia]

7

2013/C 009/10

Vec C-551/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2012 — Éditions Odile Jacob SAS/Európska komisia, Lagardère SCA [Odvolanie — Koncentrácie podnikov na trhu s vydávaním kníh — Nariadenie (EHS) č. 4064/89 — Dohoda o dočasnom prevzatí — Neúčinné dôvody]

8

2013/C 009/11

Spojené veci C-553/10 P a C-554/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2012 — Európska komisia/Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA a Lagardère SCA/Éditions Odile Jacob SAS, Európska komisia, Wendel Investissement SA (Odvolanie — Koncentrácia podnikov na trhu vydavateľov kníh — Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa schválenia investičného podniku ako nadobúdateľa spätne prevádzaných aktív — Dosah prípadného nedostatku nezávislosti mandatára)

8

2013/C 009/12

Vec C-34/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2012 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Kontrola znečistenia — Limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší)

9

2013/C 009/13

Vec C-35/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ — Vyplácanie dividend — Daň z príjmov právnických osôb — Vec C-446/04 — Test Claimants in the FII Group Litigation — Výklad rozsudku — Zamedzenie dvojitého hospodárskeho zdanenia — Rovnocennosť metódy oslobodenia a metódy zápočtu — Pojmy „daňové sadzby“ a „rôzne úrovne zdaňovania“ — Dividendy pochádzajúce z tretích krajín)

9

2013/C 009/14

Vec C-40/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Nemecko) — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm (Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Článok 51 — Smernica 2003/109/ES — Štátni príslušníci tretích krajín — Právo na pobyt v členskom štáte — Smernica 2004/38/ES — Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie — Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý občana Únie nesprevádza ani sa k nemu v hostiteľskom členskom štáte nepripája a ktorý ostáva v členskom štáte pôvodu občana Únie — Právo štátneho príslušníka tretej krajiny na pobyt v členskom štáte pôvodu občana, ktorý sa zdržiava v inom členskom štáte — Občianstvo Únie — Základné práva)

10

2013/C 009/15

Vec C-56/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf — Nemecko) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Ochrana odrôd rastlín v rámci Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 2100/94 — Spracovanie — Povinnosť spracovateľa poskytnúť informácie majiteľovi práv Spoločenstva k odrodám rastlín — Požiadavky v súvislosti s okamihom podania a s obsahom žiadosti o informácie]

11

2013/C 009/16

Vec C-131/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen [Poľnohospodárstvo — Nariadenie (EHS) č. 1443/82 — Článok 3 ods. 4 — Uplatňovanie systému kvót v sektore cukru — Prebytočné množstvo cukru stanovené orgánmi členského štátu v rámci kontroly a posteriori uskutočnenej v priestoroch výrobcu — Zohľadnenie tohto prebytku pri určení konečnej produkcie v hospodárskom roku, v ktorom bol stanovený prebytok]

11

2013/C 009/17

Vec C-165/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovensko) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. s r.o. (Šiesta smernica o DPH — Uplatniteľnosť — Colný kódex Spoločenstva — Tovar pochádzajúci z tretej krajiny a umiestnený do režimu colného uskladňovania na území členského štátu — Spracovanie tovaru v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme — Predaj tovaru a opätovné umiestnenie do režimu colného uskladňovania — Zotrvanie v tom istom colnom sklade počas všetkých transakcií — Dodanie tovaru za protihodnotu na vnútroštátnom území — Zdaniteľná udalosť na účely DPH)

12

2013/C 009/18

Vec C-174/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia od dane — Článok 13 A ods. 1 písm. g) a článok 13 A ods. 2 — Služby úzko spojené so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením poskytované organizáciami, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými organizáciami, ktoré boli uznané za charitatívne — Uznanie — Podmienky neuplatniteľné na organizácie iné, ako sú organizácie, ktoré sa spravujú verejným právom — Voľná úvaha členských štátov — Hranice — Zásada daňovej neutrality)

13

2013/C 009/19

Vec C-180/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (predtým Fővárosi Bíróság) — Maďarsko] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft (Smernica 2004/48/ES — Pravidlá upravujúce preskúmanie dôkazov v rámci sporu pred vnútroštátnym súdom, ktorý prejednáva návrh na zrušenie ochrany úžitkovým vzorom — Oprávnenia vnútroštátneho súdu — Parížsky dohovor — Dohoda TRIPS)

13

2013/C 009/20

Vec C-199/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgicko) — Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Zastupovanie Európskej únie pred vnútroštátnymi súdmi — Články 282 ES a 335 ZFEÚ — Návrh na náhradu škody z dôvodu ujmy spôsobenej Únii kartelovou dohodou — Článok 47 Charty základných práv Európskej únie — Právo na spravodlivý proces — Právo na prístup k spravodlivosti — Rovnosť zbraní — Článok 16 nariadenia č. 1/2003)

14

2013/C 009/21

Spojené veci C-229/11 a C-230/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. novembra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Arbeitsgericht Passau — Nemecko) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH [Sociálna politika — Smernica 2003/88/ES — Skrátenie pracovného času („Kurzarbeit“) — Zníženie nároku na platenú dovolenku za kalendárny rok v dôsledku skrátenia pracovného času — Peňažná náhrada]

14

2013/C 009/22

Vec C-244/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. novembra 2012 — Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 43 ES a 56 ES — Režim podmieňujúci nadobudnutie hlasovacích práv zodpovedajúcich viac ako 20 % základného imania určitých „strategických akciových spoločností“ predchádzajúcim povolením — Stanovenie následnej kontroly určitých rozhodnutí prijatých týmito spoločnosťami)

15

2013/C 009/23

Vec C-245/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Asylgerichtshof — Rakúsko) — K/Bundesasylamt [Nariadenie (ES) č. 343/2003 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Humanitárna doložka — Článok 15 tohto nariadenia — Osoba, ktorej bol udelený azyl v členskom štáte, závislá od pomoci žiadateľa o azyl z dôvodu, že trpí vážnou chorobou — Článok 15 ods. 2 nariadenia — Povinnosť tohto členského štátu, ktorý nie je zodpovedný podľa kritérií stanovených v kapitole III tohto nariadenia, preskúmať žiadosť o azyl podanú uvedeným žiadateľom o azyl — Podmienky]

15

2013/C 009/24

Vec C-268/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Nemecko) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 — Článok 6 ods. 1 prvá zarážka — Práva tureckých pracovníkov, ktorí sú súčasťou legálneho trhu práce — Odňatie povolenia na pobyt so spätnou účinnosťou)

16

2013/C 009/25

Vec C-271/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) a i./Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Letecká doprava — Nariadenie č. 2042/2003 — Technické požiadavky a administratívne postupy v oblasti civilného letectva — Zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel — Kvalifikácia členov personálu zapojených do činností inšpekcie — Požadované vzdelanie)

16

2013/C 009/26

Vec C-299/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen (Dane — DPH — Zdaniteľné plnenia — Použitie tovaru nadobudnutého „v rámci podnikania“ na účely podnikania — Klasifikácia ako plnenie za protihodnotu — Pozemky patriace zdaniteľnej osobe a upravené treťou osobou)

17

2013/C 009/27

Vec C-351/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgicko) — KGH Belgium NV/Belgické kráľovstvo (Colný dlh — Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla — Zápis cla do účtovnej evidencie — Podrobné postupy)

18

2013/C 009/28

Vec C-417/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 — Rada Európskej únie/Nadiany Bamba, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Osobitné obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny — Zmrazenie finančných prostriedkov — Článok 296 ZFEÚ — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinné súdne preskúmanie — Právo na ochranu vlastníckeho práva)

18

2013/C 009/29

Vec C-438/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Colný kódex Spoločenstva — Článok 220 ods. 2 písm. b) — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Legitímna dôvera — Nemožnosť preukázať správnosť osvedčenia o pôvode tovaru — Pojem „osvedčenie založené na nesprávnom opise faktov poskytnutých vývozcom“ — Dôkazné bremeno — Systém všeobecných colných preferencií)

19

2013/C 009/30

Vec C-456/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Bremen — Nemecko) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Články 32 a 33 — Uznávanie rozsudkov — Pojem „rozsudok“ — Účinky súdneho rozhodnutia o medzinárodnej právomoci — Doložka o voľbe právomoci]

19

2013/C 009/31

Vec C-461/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Stockholms tingsrätt — Švédsko) — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm (Voľný pohyb pracovníkov — Článok 45 ZFEÚ — Konanie o úplnom alebo čiastočnom odpustení dlhov — Dlžník, ktorý je fyzickou osobou — Vnútroštátna právna úprava, ktorá viaže priznanie odpustenia dlhov na podmienku bydliska)

20

2013/C 009/32

Vec C-469/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia (Odvolanie — Žaloba o náhradu škody — Zamietnutie ponuky predloženej v rámci verejného obstarávania Úniou — Premlčacia lehota — Začiatok plynutia — Uplatnenie lehoty zohľadňujúcej vzdialenosť)

20

2013/C 009/33

Vec C-532/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln — Nemecko) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis (Smernica 77/388/EHS — DPH — Oslobodenia od dane — Článok 13 B písm. b) — Prenájom nehnuteľností — Obytná loď, ktorá nemá vlastný pohon, trvalo znehybnená pozdĺž brehu rieky — Prenájom obytnej lode vrátane prístavného mostíka, k nej priliehajúceho pozemku a vodnej plochy — Výlučné použitie na trvalú prevádzku reštaurácie/diskotéky — Jedno plnenie)

21

2013/C 009/34

Vec C-558/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšsko) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Kombinované laná „Taifun“ vyrobené v Rusku, ktoré sú zložené z polypropylénu a z oceľového vlákna — Oblúkové svorky v tvare U so zaoblenými koncami spojenými pomocou čapov — Antidumpingové clo na dovozy niektorých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Českej republike, Rusku, Thajsku a Turecku)

21

2013/C 009/35

Vec C-286/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. novembra 2012 — Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sociálna politika — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Článok 2 a článok 6 ods. 1 — Vnútroštátny režim, ktorý stanovuje, že služobný pomer sudcov, prokurátorov a notárov povinne zaniká dovŕšením veku 62 rokov — Legitímne ciele odôvodňujúce rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami, ktorí nedovŕšili vek 62 rokov — Primeranosť dĺžky prechodného obdobia)

22

2013/C 009/36

Vec C-502/11: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture [Verejné zákazky na práce — Smernica 93/37/EHS — Článok 6 — Zásady rovnosti zaobchádzania a transparentnosti — Prípustnosť právnej úpravy obmedzujúcej účasť na verejnom obstarávaní na spoločnosti vykonávajúce obchodnú činnosť a vylučujúcej občianskoprávne spoločnosti a asimilované subjekty („società semplice“) — Ciele, na ktoré boli založené a ktoré vyplývajú z ich štatútu — Poľnohospodárske podniky]

22

2013/C 009/37

Vec C-554/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 15. októbra 2012 — Internationaler Hilfsfonds eV/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom — Odmietnutie úplného prístupu k dokumentom týkajúcim sa zmluvy LIEN 97-2011 — Žaloba o neplatnosť — Nové preskúmanie v priebehu konania — Podanie odlišnej žaloby o neplatnosť)

23

2013/C 009/38

Vec C-559/11: Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgicko) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV (Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca otvorenie prevádzky sedem dní v týždni)

23

2013/C 009/39

Vec C-581/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Muhamad Mugraby/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Žaloba na nečinnosť — Porušenie základných práv a asociačnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou — Neprijatie opatrení Radou a Komisiou voči Libanonskej republike — Žaloba o náhradu škody — Zjavne nedôvodné a zjavne neprípustné odvolanie)

24

2013/C 009/40

Vec C-587/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 18. septembra 2012 — Omnicare, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovného označenia „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ — Námietka — Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa zamieta prihláška — Žaloba — Rozsudok Všeobecného súdu, ktorým sa zamieta táto žaloba — Späťvzatie námietky — Odvolanie — Zastavenie konania)

24

2013/C 009/41

Vec C-356/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 27. júla 2012 — Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern

25

2013/C 009/42

Vec C-401/12 P: Odvolanie podané 3. septembra 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. júna 2012 vo veci T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia

25

2013/C 009/43

Vec C-402/12 P: Odvolanie podané 24. augusta 2012: Európsky parlament proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. júna 2012 vo veci T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia

26

2013/C 009/44

Vec C-403/12 P: Odvolanie podané 27. augusta 2012: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. júna 2012 vo veci T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia

26

2013/C 009/45

Vec C-404/12 P: Odvolanie podané 3. septembra 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. júna 2012 vo veci T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Komisia

27

2013/C 009/46

Vec C-405/12 P: Odvolanie podané 27. augusta 2012: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. júna 2012 vo veci T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Komisia

28

2013/C 009/47

Vec C-429/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) 21. septembra 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

28

2013/C 009/48

Vec C-441/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 3. októbra 2012 — Almer Beheer BV a i./Van den Dungen Vastgoed BV a i.

29

2013/C 009/49

Vec C-442/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 3. októbra 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

30

2013/C 009/50

Vec C-459/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 11. októbra 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

30

2013/C 009/51

Vec C-461/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 15. októbra 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden (kantoor Den Haag)

30

2013/C 009/52

Vec C-464/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 17. októbra 2012 — ATP PensionService A/S/Skatteministeriet

31

2013/C 009/53

Vec C-481/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. októbra 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai

32

2013/C 009/54

Vec C-482/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Prešov (Slovensko) 29. októbra 2012 — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

32

2013/C 009/55

Vec C-493/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2012 — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

33

2013/C 009/56

Vec C-524/12 P: Odvolanie podané 19. novembra 2012: TeamBank AG Nürnberg proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. septembra 2012 vo veci T-220/11, TeamBank AG Nürnberg/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

33

2013/C 009/57

Vec C-317/11: Uznesenie predsedu veľkej komory Súdneho dvora z 22. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin — Nemecko) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

34

2013/C 009/58

Vec C-606/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. októbra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Grattan plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

34

2013/C 009/59

Vec C-150/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen — Švédsko) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

34

 

Všeobecný súd

2013/C 009/60

Vec T-270/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Nemecko/Komisia [„EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Operačný program v cieľovom regióne č. 1 Berlín (východ) (Nemecko) (1994-1999)“]

35

2013/C 009/61

Vec T-76/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Španielsko/Komisia [„Rybolov — Opatrenia na ochranu zdrojov rybného hospodárstva — Článok 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009 — Odpočty z kvót pridelených na daný rok z dôvodu prekročení kvót pridelených na predchádzajúce roky — Časová pôsobnosť — Právna istota — Výklad zaručujúci dodržiavanie primárneho práva — Zásada zákonnosti trestov — Zákaz retroaktivity“]

35

2013/C 009/62

Vec T-338/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Getty Images/ÚHVT (PHOTOS.COM) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PHOTOS.COM — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti získaný používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

35

2013/C 009/63

Vec T-558/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. novembra 2012 — Atlas/ÚHVT — Couleurs de Tollens (ARTIS) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ARTIS — Skoršia národná slovná ochranná známka ARTIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

36

2013/C 009/64

Vec T-589/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2012 — Phonebook of the World/ÚHVT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva PAGINE GIALLE — Absolútne dôvody zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Neexistencia opisného charakteru — Nedostatok označení alebo znakov, ktoré sa stali obvyklými — Článok 7 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“]

36

2013/C 009/65

Vec T-286/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. novembra 2012 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Mimozmluvná zodpovednosť — Náhrada ujmy spôsobenej zaslaním listu týkajúceho sa trov konania vo veci advokátovi, ktorý zastupoval žalobcu v tejto veci — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

36

2013/C 009/66

Vec T-219/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. októbra 2012 — Saobraćajni institut CIP/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Verejné zákazky na služby — Vylúčenie žalobcu z účasti na verejnom obstarávaní — Zrušenie verejného obstarávania po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

37

2013/C 009/67

Vec T-227/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. októbra 2012 — Saobraćajni institut CIP/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Verejné zákazky na služby — Vylúčenie žalobcu z účasti na verejnom obstarávaní — Zrušenie verejného obstarávania po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

37

2013/C 009/68

Vec T-345/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. novembra 2012 — Akzo Nobel a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Uverejnenie rozhodnutia, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Odmietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s informáciami poskytnutými Komisii na základe oznámenia o spolupráci vydaného Komisiou — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Naliehavosť — Fumus boni iuris — Zváženie záujmov“)

37

2013/C 009/69

Vec T-403/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 14. novembra 2012 — Intrasoft International/Komisia („Predbežné opatrenie — Verejné zákazky — Verejné obstarávanie — Zamietnutie ponuky — Žiadosť o odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti“)

38

2013/C 009/70

Vec T-467/12: Žaloba podaná 25. októbra 2012 — Tridium/ÚHVT — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

38

2013/C 009/71

Vec T-471/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — Meta Group/Komisia

39

2013/C 009/72

Vec T-474/12: Žaloba podaná 31. októbra 2012 — Giorgis/ÚHVT — Comigel (Tvar šálok)

40

2013/C 009/73

Vec T-475/12: Žaloba podaná 29. októbra 2012 — LaserSoft Imaging/ÚHVT (WorkflowPilot)

41

2013/C 009/74

Vec T-476/12: Žaloba podaná 31. októbra 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Komisia

41

2013/C 009/75

Vec T-486/12: Žaloba podaná 3. novembra 2012 — GOLAM/ÚHVT — Pentafarma (METABOL)

42

2013/C 009/76

Vec T-488/12: Žaloba podaná 12. novembra 2012 — CITEB a Belgo-Metal/Parlament

42


SK

 

Top