Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 402, 29. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.402.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 402

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
29. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2012/C 402/01

Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 – 2020

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 402/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 402/04

Výmenný kurz eura

12

2012/C 402/05

Rokovací poriadok Riadiaceho výboru Úradu pre publikácie Európskej únie

13

2012/C 402/06

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 27 členských štátov platných od 1. januára 2013[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. L 140, 30.4.2004, s. 1)]

16

2012/C 402/07

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 547/2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel[Uverejnenie názvov prechodných metód merania a odkazov na ne na účely vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 547/2012, a najmä príloh III a IV k uvedenému nariadeniu]  (1)

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 402/08

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh

20

2012/C 402/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

22


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 402/10

Rozhodnutie o ukončení konania vo veci formálneho zisťovania po stiahnutí notifikácie členským štátom – Štátna pomoc – Grécko (Články 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – Oznámenie Komisie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ – stiahnutie notifikácie – Štátna pomoc C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 a N 169/08) – Grécko – Financovanie infraštruktúry a zariadenia z verejných zdrojov v prístave Pireus – časť notifikovaná ako ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

26


 

2012/C 402/12

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top