Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:394:FULL

Úradný vestník Európskej únie, C 394, 20. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.394.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 394

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
20. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2012/C 394/01

Stanovisko Komisie z 18. decembra 2012 týkajúce sa plánu zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže jadrovej elektrárne KWL v Lingene v Dolnom Sasku v Nemecku

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 394/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada
Európska komisia

2012/C 394/03

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)

5

 

Európska komisia

2012/C 394/04

Výmenný kurz eura

17

2012/C 394/05

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)  ( 2 )

18

2012/C 394/06

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 640/2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)  ( 2 )

20

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 394/07

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 14; Ú. v. EÚ C 210, 16.7.2011, s. 30; Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 18; Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 111, 18.4.2012, s. 3; Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 7; Ú. v. EÚ C 313, 17.10.2012, s. 11)

22

2012/C 394/08

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

25

2012/C 394/09

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

25

2012/C 394/10

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

26

2012/C 394/11

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

26

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Spoločný výbor EHP

2012/C 394/12

Rozhodnutia Spoločného výboru EHP, v prípade ktorých boli splnené ústavné požiadavky podľa článku 103 Dohody o EHP

27

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2012/C 394/13

Výzva na predloženie žiadostí na rok 2013 – Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) ( 2 )

36

2012/C 394/14

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/25/12 – MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a odborná príprava – Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – Automatický systém 2013

37

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2012/C 394/15

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

40

2012/C 394/16

Oznámenie o verejných výberových konaniach

41

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 394/17

Rozhodnutie č. 853 z 12. októbra 2012, ktorým sa otvára konanie vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v oblasti Block 1-22 Teres, ktorá sa nachádza vo výhradnej hospodárskej zóne Bulharskej republiky v Čiernom mori, a ktorým sa oznamuje, že povolenie sa udelí na základe výberového konania

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/1


STANOVISKO KOMISIE

z 18. decembra 2012

týkajúce sa plánu zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže jadrovej elektrárne KWL v Lingene v Dolnom Sasku v Nemecku

(Iba nemecké znenie je autentické)

2012/C 394/01

Posúdenie uvedené ďalej sa vykonáva podľa ustanovení Zmluvy o Euratome bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie posúdenia, ktoré sa majú vykonať podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a povinnosti vyplývajúce z nej a zo sekundárnych právnych predpisov (1).

Európska komisia dostala 21. júna 2012 od nemeckej vlády v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z demontáže jadrovej elektrárne KWL.

Na základe týchto údajov, ďalších informácií, o ktoré Komisia požiadala 3. júla 2012 a ktoré nemecké orgány poskytli 27. septembra 2012, a následnej konzultácie so skupinou expertov Komisia vypracovala toto stanovisko:

1.

Vzdialenosť medzi elektrárňou v Lingene a najbližšou hranicou s iným členským štátom, v tomto prípade s Holandskom, je 12,6 km.

2.

Za bežných okolností demontáže je nepravdepodobné, že by pri vypúšťaní kvapalných a plynných rádioaktívnych látok došlo k vystaveniu obyvateľstva v inom členskom štáte riziku, ktoré by bolo významné zo zdravotného hľadiska.

3.

Pevný rádioaktívny odpad sa uloží na mieste, kým nebude k dispozícii národné úložisko.

Nerádioaktívny pevný odpad a zvyškové materiály, ktoré sú v súlade s predpísanými hodnotami uvoľňovacích úrovní, budú uvoľnené z regulačnej kontroly a zneškodnia sa ako bežný odpad, opätovne sa použijú alebo sa recyklujú. Tieto kroky sa uskutočnia v súlade s kritériami ustanovenými v základných bezpečnostných normách (smernica 96/29/Euratom).

4.

V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku referenčnej havárie typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch, by predpokladané dávky ožiarenia obyvateľstva v inom členskom štáte nemali byť zo zdravotného hľadiska významné.

V prípade závažnejšej havárie by však dávka, ktorej by bolo vystavené obyvateľstvo v pohraničných oblastiach najbližšieho členského štátu, mohla dosiahnuť úrovne, pri ktorých by príslušné orgány mohli zvažovať prijatie protiopatrení. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Nemecko a jeho susedné členské štáty ratifikovali dvojstranné dohody o včasnom oznamovaní a vzájomnej pomoci v prípade radiačnej havárie.

Komisia teda zastáva názor, že nie je pravdepodobné, aby realizácia plánu akejkoľvek formy uloženia rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri demontáži jadrovej elektrárne KWL, ktorá sa nachádza v Lingene v Dolnom Sasku v Nemecku, spôsobila za bežných podmienok alebo v prípade referenčnej havárie typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch takú rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy alebo ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola zo zdravotného hľadiska významná.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Komisiu

Günther OETTINGER

člen Komisie


(1)  Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mali napríklad ďalej posudzovať environmentálne aspekty. Komisia by chcela orientačne poukázať na ustanovenia smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, ako aj smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/3


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2012/C 394/02

Dátum prijatia rozhodnutia

26.9.2012

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.34623 (12/N)

Členský štát

Taliansko

Región

Lazio

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo (L.R. 18.3.2011 n. 3)

Právny základ

L. R. 18.3.2011 n. 3 «Interventi a favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo»;

Deliberazione della Giunta Regionale del 26.1.2012, n. 28 «Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3. Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. Indirizzi per la concessione dei contributi» (pubblicata su Bollettino Ufficiale Regione Lazio, parte I, del 21.2.2012 n. 7)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Nástroje horizontálnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Technická pomoc (AGRI)

Forma pomoci

Garancia, Dotované služby

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 15 EUR (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 5 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

Do 1.7.2018

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Lazio

Via C. Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

19.10.2012

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.35419 (12/N)

Členský štát

Česká republika

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Neproduktivní investice v lesích

Právny základ

1)

Program rozvoje venkova České Republiky na období 2007–2013 (kód podpory 227)

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Lesníctvo

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 90 000 000 CZK (v mil.)

 

Ročný rozpočet: 40 000 000 CZK (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

117 05 Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetomobchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/5


Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)

2012/C 394/03

1.   ÚVOD

V uznesení Rady o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (1), známom aj pod názvom „stratégia EÚ pre mládež“, sa vyžaduje, aby bola na konci každého trojročného cyklu vypracovaná správa EÚ o mládeži, a to s dvoma cieľmi: zhodnotiť dosiahnutý pokrok a poskytnúť základ pre stanovenie súboru priorít pre nadchádzajúci pracovný cyklus.

K návrhu spoločnej správy EÚ o mládeži sú pripojené dva pracovné dokumenty útvarov Komisie: Jeden z nich skúma situáciu mladých ľudí v EÚ a druhý analyzuje opatrenia prijaté v obnovenom rámci.

2.   VYKONÁVANIE OBNOVENÉHO RÁMCA PRE EURÓPSKU SPOLUPRÁCU

Rada v roku 2009 na základe oznámenia Komisie – Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže – schválila obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018). Prostredníctvom posilnenia spolupráce a výmeny osvedčených postupov sleduje obnovený rámec dva celkové ciele:

i)

vytvoriť viac príležitostí, ako aj rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí v oblasti vzdelávania a na trhu práce a

ii)

podporovať aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí.

Image

Obnovený rámec sa zakladá na konkrétnych opatreniach. Stromový diagram znázorňuje, ako sa rozvetvuje do ôsmich oblastí politiky (oblastí činnosti), ktorými sú: vzdelávanie a odborná príprava; zamestnanosť a podnikanie; sociálne začlenenie; zdravie a dobré životné podmienky; účasť; tvorivosť a kultúra; dobrovoľnícke aktivity a mládež a svet.

Základom uvedeného rámca sú tieto nástroje: tvorba politík založená na poznatkoch; vzájomné učenie sa; pravidelné podávanie správ o pokroku, šírenie výsledkov a monitorovanie; štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami a mobilizácia programov a finančných prostriedkov EÚ. V tomto rámci sa práca s mládežou (2) vníma ako podpora všetkým oblastiam činnosti a medziodvetvová spolupráca ako základný princíp.

3.   EURÓPA 2020 – PODPORA MLÁDEŽE V KONTEXTE KRÍZY

Európa prechádza krízou, ktorá mladých Európanov zasiahla v podobe nebývalej miery nezamestnanosti a rizika sociálneho vylúčenia a chudoby. Európa 2020 – stratégia EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu – stanovuje rámec pre koordinovanú európsku reakciu s cieľom vyjsť z krízy a zlepšiť dlhodobú prosperitu európskych občanov.

Európa 2020 sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí a jej hlavným cieľom je znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, a zvýšiť podiel mladých ľudí v terciárnom vzdelávaní. Zníženie rizika chudoby a zvýšenie podielu pracujúceho obyvateľstva patria k dvom ďalším dôležitým cieľom, ktoré sa tiež zameriavajú na problematiku mládeže.

Okrem toho sa podporuje mobilita mládeže prostredníctvom hlavnej iniciatívy s názvom Mládež v pohybe (3) a mladým ľuďom je venované miesto aj v programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (4) a v platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (5). Rada v tejto súvislosti uvedené iniciatívy ďalej rozvinula prijatím záverov o iniciatíve Mládež v pohybe – jednotný prístup v reakcii na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia (6), a o sociálnom rozmere vzdelávania a odbornej prípravy (7).

[Rada 26. novembra 2012 tiež dosiahla politickú dohodu o odporúčaniach Rady týkajúcich sa validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.]

V druhom európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík Európska komisia zdôraznila, že je potrebné vynakladať úsilie na zníženie neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti mládeže. Ročný prieskum rastu za rok 2012, ktorý stanovuje priority opatrení na úrovni EÚ a vnútroštátnych úrovniach s cieľom podporiť rast a zamestnanosť, vyzval členské štáty, aby podporovali zamestnanosť mládeže. Konkrétne odporúčania zahŕňali podporu kvalitného učňovského vzdelávania a stáží, ako aj podnikateľských zručností. Prieskum tiež vyzýval k reformám právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a reformám v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia vyjadrila obavy, že sociálna štruktúra EÚ je vystavená skúške, a preto vyzvala členské štáty, aby ochraňovali zraniteľné skupiny, a to pokiaľ ide o sociálnu ochranu, stratégie začleňovania a prístup k službám zabezpečujúcim integráciu na trhu práce a do spoločnosti (8). Odporúčania pre jednotlivé krajiny (9) sa prijali podľa konkrétnej situácie jednotlivých členských štátov.

Európska komisia navrhla v tejto súvislosti iniciatívu Príležitosti pre mladých (10), ktorej cieľom je mobilizovať zdroje a zintenzívniť úsilie o zníženie nezamestnanosti mládeže, ako aj rozvíjať zamestnateľnosť mladých ľudí. Komisia v tomto kontexte naliehavo vyzvala členské štáty, aby na účely podpory mladých ľudí lepšie využívali Európsky sociálny fond. Akčné tímy Komisie pomáhajú ôsmim členským štátom (11) s nadpriemernou mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Okrem toho, nedávno predložený „balík opatrení pre zamestnanosť“ (12) obsahuje prvú správu o pokroku, pokiaľ ide o iniciatívu Príležitosti pre mladých, a konzultáciu o novom rámci kvality pre stáže. Rada sa zaoberala otázkou nezamestnanosti a sociálneho začleňovania mladých ľudí prijatím uznesenia o aktívnom začleňovaní mladých ľudí: boj proti nezamestnanosti a chudobe (13) a o podpore zamestnanosti mládeže v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020 (14).

Komisia sa takisto usiluje o odstránenie prekážok, s ktorými sa občania EÚ vrátane mládeže stretávajú pri uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ. Ide predovšetkým o právo na voľný pohyb v rámci EÚ vrátane dobrovoľníctva, štúdia alebo práce.

Snaha o posilnenie zamestnateľnosti, vzdelávacej mobility a účasti mladých ľudí je podporovaná súčasným programom v oblasti celoživotného vzdelávania a programom Mládež v akcii, ktoré sa od roku 2014 nahradia novým programom EÚ zameraným na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

4.   PRVÝ CYKLUS OBNOVENÉHO RÁMCA (2010 – 2012)

Takmer všetky členské štáty uvádzajú, že obnoveným rámcom sa posilnili existujúce priority na vnútroštátnej úrovni, pričom niektoré členské štáty zdôrazňujú jeho priamy vplyv. Napríklad Litva sa o obnovenom rámci zmieňuje ako o usmerňujúcom dokumente pri vytváraní svojho národného programu politiky v oblasti mládeže, Rakúsko uvádza, že sa v krajine posilnilo prepojenie medzi politikou v oblasti mládeže a politikami trhu práce, a dialóg s mládežou sa ďalej rozvinul aj vo flámskej komunite v Belgicku.

V obnovenom rámci sa presadzuje medziodvetvový prístup na všetkých úrovniach vo vykonávaní rámca politiky v oblasti mládeže. Väčšina členských štátov uvádza, že má národnú stratégiu v oblasti mládeže alebo medziodvetvový plán zameraný na mládež. Okrem dvoch členských štátov majú všetky medzirezortnú pracovnú skupinu pre mládež alebo iný inštitucionalizovaný mechanizmus. Hoci niektoré národné správy o mládeži poskytujú dobrý príklad, takéto skupiny sa často skladajú z rôznych aktérov a zainteresovaných strán v „kľúčovej“ oblasti politiky mládeže s malým alebo žiadnym zapojením ďalších ministerstiev, čím sa obmedzuje ich medziodvetvový charakter.

Na základe uvedeného sa odporúča, aby sa Komisia a členské štáty viac zamerali na rozvoj medziodvetvovej spolupráce, a to najmä s cieľom preskúmať, ako sa môžu prístupy a metódy politiky v oblasti mládeže a práce s mládežou využívať v iných relevantných odvetviach. Malo by sa podporiť vytváranie nových medziodvetvových partnerstiev a rozvoj spoločných projektov a iniciatív v oblasti mládeže.

Práca s mládežou podporuje mnoho oblastí činnosti. Väčšina členských štátov uvádza, že prijala opatrenia na uznávanie, podporu a ďalší rozvoj práce s mládežou v súlade s uznesením Rady o práci s mládežou (15). V júli 2010 sa počas belgického predsedníctva konala európska konferencia o práci s mládežou, ktorá spojila tvorcov politiky so zainteresovanými stranami z oblasti mládeže z celej Európy a viedla k prijatiu vyhlásenia zameraného na priority a opatrenia pre prácu s mládežou v nasledujúcich rokoch.

4.1.   Vykonávanie ôsmich oblastí činnosti

V obnovenom rámci sa v každej z jeho oblastí činnosti navrhujú iniciatívy pre členské štáty a/alebo Komisiu. Nižšie sa uvádza prehľad opatrení prijatých na úrovni EÚ a opatrení uvedených členskými štátmi pre pracovný cyklus 2010 – 2012 (16).

Vzdelávanie a odborná príprava

Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšovaní vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom strategického rámca „ET 2020“ (17). Rada v tejto súvislosti prijala závery v reakcii na oznámenie Komisie, v ktorom v roku 2011 predložila stratégiu pre modernizáciu európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (18), pričom Komisia v súčasnosti pripravuje iniciatívu Prehodnotenie vzdelávania: investovanie do zručností na účely lepších sociálno-ekonomických výsledkov, ktorá sa má začať koncom roka 2012 s cieľom podporiť tvorbu politík v oblasti zručností a kompetencií.

Obnovený rámec sa zameriava predovšetkým na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa ako doplnkový nástroj s cieľom získať prierezové zručnosti (19), ktoré sa veľmi cenia na trhu práce (20). Komisia v septembri 2012 predložila návrh odporúčania Rady o uznávaní a validácii neformálneho a informálneho učenia (21) a tiež vypracúva nástroje s cieľom uľahčiť zaznamenávanie zručností získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Komisia aj členské štáty aktívne podporujú mládežnícke organizácie, ktoré sú dôležitými poskytovateľmi neformálnych vzdelávacích príležitostí. Mnohé členské štáty (22) zdôrazňujú úlohu práce s mládežou, pokiaľ ide mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, a poskytovanie pomoci pri ich návrate späť do školy alebo práce. V tejto súvislosti nedávno prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti o neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a na uznávanie výsledkov vzdelávania na vnútroštátnej úrovni.

Zamestnanosť a podnikanie

Zamestnanosť mladých ľudí predstavovala celkovú tematickú prioritu prvej trojice predsedníctiev po nadobudnutí účinnosti obnoveného rámca. Rada počas tohto obdobia prijala uznesenia o aktívnom začleňovaní mladých ľudí (23) a úlohe práce s mládežou pri podpore zamestnateľnosti mladých ľudí.

Podľa národných správ o mládeži už niektoré členské štáty zmenili svoje pracovné právo alebo uplatnili daňové stimuly na zlepšenie prístupu mladých ľudí na trh práce. Tieto stimuly sa často spájajú s programami s cieľom umožniť mladým ľuďom získať pracovné skúsenosti, a to aj v zahraničí. Mnohí mladí ľudia majú prospech z poradenstva, ktoré ponúkajú vzdelávacie inštitúcie, služby zamestnanosti alebo informačné služby pre mládež. Mnohé krajiny poskytujú nezamestnaným alebo zraniteľným mladým ľuďom cielenú podporu, kurzy, poradenstvo alebo pracovné stáže. Stáže sú často dostupné ako súčasť formálneho vzdelávania a niekoľko krajín má dvojaké vzdelávacie systémy, v ktorých sa vyučovanie v triedach kombinuje s učňovskou prípravou (24).

Prvý cyklus štruktúrovaného dialógu sa takisto zameriaval na zamestnanosť mládeže. Mladí ľudia tiež odporučili konkrétne opatrenia, ktoré sa začlenili do uznesenia Rady (25), pričom zdôraznili potrebu prístupu k informáciám o trhu práce, potrebu neformálneho vzdelávania, kvalitného rámca pre stáže, zamerania na flexiistotu a rovnakého prístupu k mobilite. Tieto odporúčania a najlepšie postupy členských štátov inšpirovali následné iniciatívy Komisie, ako napríklad návrh odporúčania o neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a v širšom kontexte iniciatívu Príležitosti pre mladých.

Vo väčšine európskych krajín sa čoraz viac podporuje vzdelávanie v oblasti podnikania. Doposiaľ začalo vykonávať osobitné stratégie osem krajín a trinásť ďalších začlenilo vzdelávanie v oblasti podnikania do svojich národných stratégií týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, mládeže alebo rastu (26).

Na úrovni EÚ dostalo podnikanie mladých viditeľnejšiu podobu počas Európskeho týždňa mládeže, a to zvyšovaním povedomia o hodnote podnikateľských zručností a začatí podnikania ako jednej z možností kariéry. V súčasnej dobe sa tiež prijímajú mnohé opatrenia na podporu vzdelávania v oblasti podnikania na všetkých stupňoch vzdelávania.

Odporúča sa, aby členské štáty a Komisia pokračovali vo svojom spoločnom úsilí vynakladanom na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a v tejto oblasti naďalej rozvíjali medziodvetvové iniciatívy.

Zdravie a dobré životné podmienky

Mladí ľudia sú na úrovni EÚ osobitnou cieľovou skupinou iniciatív EÚ zameraných na zdravie, ktoré boli zavedené na riešenie problémov súvisiacich s fajčením, alkoholom, výživou, obezitou a užívaním drog.

Všetky členské štáty okrem dvoch uvádzajú, že prijali konkrétne opatrenia s cieľom nadviazať na uznesenie Rady o zdraví a pohode mladých ľudí (27). Mnohé členské štáty (28) sa zmieňujú o iniciatívach, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy, akými sú alkohol, tabak či zdravé stravovanie, alebo zdôrazňujú hodnotu partnerského vzdelávania pri podpore zdravého životného štýlu.

Sociálne začlenenie

Iniciatívy EÚ na boj proti nezamestnanosti mládeže takisto významne prispievajú k sociálnemu začleneniu mladých ľudí. Väčšina členských štátov (29) sa tiež zamerala na mládež ako osobitnú cieľovú skupinu počas roka 2010, ktorý bol Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V týchto iniciatívach sa zdôrazňuje potreba bojovať proti chudobe od útleho veku, aby sa prelomil medzigeneračný cyklus chudoby.

Veľa členských štátov (30) potvrdzuje dôležitosť medziodvetvového prístupu k sociálnemu začleňovaniu, ktorý ho spája napríklad s politikou v oblasti vzdelávania, zamestnanosti alebo zdravia. Mnohé z nich podávajú správy o špecializovaných vzdelávacích programoch pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych lídrov a mladých ľudí, ktorých cieľom je rozvíjať medzikultúrne povedomie a bojovať proti predsudkom. Viacero členských štátov (31) uviedlo príklady podporných opatrení zameraných na mládež, ktoré sa týkajú bývania.

Preto sa odporúča, aby členské štáty predkladali správy, ktoré sa zakladajú na poznatkoch a dôkazoch, o sociálnej situácii a životných podmienkach mladých ľudí. V tejto súvislosti by sa členské štáty tiež mohli nabádať, aby prijali opatrenia na boj proti chudobe a vylúčeniu, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu, a to využitím medziodvetvovej spolupráce.

Účasť

Účasť mládeže zaujímala v posledných rokoch v programe politiky EÚ v oblasti mládeže popredné miesto. Účasť je vo všetkých členských štátoch kľúčovým prvkom politiky v oblasti mládeže a vykonalo sa mnoho činností vrátane vytvorenia štruktúr na zapájanie mladých ľudí do procesov rozhodovania a preskúmania kvality mechanizmov účasti. Vykonali sa aj činnosti na podporu väčšej angažovanosti mladých ľudí, pokiaľ ide o ich účasť, vrátane vypracúvania relevantného informačného materiálu a vytvárania priestoru pre dialóg online.

Rada potvrdila svoj záväzok v tejto oblasti tým, že „účasť mládeže na demokratickom živote“ stanovila ako celkovú prioritu druhej trojice predsedníctiev v oblasti mládeže (polovica obdobia 2011 – 2012) v súlade s článkom 165 ZFEÚ. Rada tiež prijala uznesenie o podpore nových a efektívnych foriem účasti všetkých mladých ľudí na demokratickom živote v Európe (32). Štruktúrovaný dialóg sa stáva čoraz vplyvnejším nástrojom na zapájanie mladých ľudí do procesu rozhodovania. Všetky členské štáty zriadili národné pracovné skupiny, aby mohli organizovať konzultácie s mladými ľuďmi vo svojich krajinách a zapájať sa do debát na úrovni EÚ.

Komisia vykonala kroky na posilnenie základne poznatkov o účasti prostredníctvom prieskumu Eurobarometer zameraného na iniciatívu Mládež v pohybe (33) a pripravovanej štúdie o meniacich sa modeloch účasti mládeže. Okrem toho iniciovala dva procesy, ktorých výsledky sa prejavia v nasledujúcom trojročnom cykle: ide predovšetkým o opätovný rozvoj Európskeho portálu pre mládež (34) ako interaktívnej platformy na účasť online, ako aj „kartu Mládež v pohybe“, ktorá by naďalej umožňovala mobilitu a účasť mládeže prostredníctvom stimulov, informácií a podporných služieb.

Účasť mladých ľudí na politických procesoch sa uskutočňuje novými spôsobmi, napr. prostredníctvom podpisovania petícií, vydávania vyhlásení online a v sociálnych médiách atď.

Členské štáty a Komisia by preto mali zistiť, ktoré formy účasti vyhovujú požiadavkám mladých ľudí, a mali by im poskytovať rôzne formy podpory.

Dobrovoľnícke činnosti

Členské štáty a Komisia spolupracujú na vykonávaní odporúčania o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci EÚ (35) v expertnej skupine. Približne polovica členských štátov (36) uvádza, že na základe tohto odporúčania zvyšuje informovanosť o príležitostiach týkajúcich sa mobility pre mladých dobrovoľníkov. Viaceré členské štáty uvádzajú, že okrem Európskej dobrovoľníckej služby ponúkajú aj bilaterálne alebo multilaterálne výmenné programy.

Niektoré členské štáty (37) uvádzajú, že vytvorili národné dobrovoľnícke systémy alebo založili novú občiansku službu. Mnohé členské štáty považujú program Mládež v akcii, predovšetkým Európsku dobrovoľnícku službu, za dôležitý, ak nie hlavný zdroj dobrovoľníckych činností mládeže v inej krajine. Mnohé krajiny vykonávajú dvojstranné a viacstranné výmenné programy. V niekoľkých krajinách je predchádzanie vylúčeniu súčasťou rozsiahlejších stratégií pre mládež a systémov financovania, pričom sa vzťahuje aj na dobrovoľníctvo.

Členské štáty aktívne vynakladajú úsilie na zabezpečenie toho, aby sa hodnota skúseností z dobrovoľníckych činností náležite uznávala, napr. prostredníctvom Youthpassu, dosahom na trh práce alebo spoločenským uznaním. Viaceré členské štáty uplatňujú strategické prístupy s cieľom podporovať dobrovoľnícke činnosti mladých ľudí napríklad na účely dosiahnutia cieľov v sociálnej oblasti. Do Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 sa zapojili mladí ľudia a mládežnícke organizácie, čím sa zdôraznil rozmer mládeže v tejto oblasti.

Vzhľadom na to, že celkové údaje preukazujú, že na cezhraničných dobrovoľníckych činnostiach sa ešte stále zúčastňuje len malá časť mladých Európanov, sa členské štáty vyzývajú, aby vzali na vedomie možné prekážky v oblasti dobrovoľníctva a zvážili možné činnosti/opatrenia na odstránenie týchto prekážok (38).

Kultúra a tvorivosť

Členské štáty a Komisia v tejto oblasti úzko spolupracujú prostredníctvom európskeho programu pre kultúru (39). Rada vo viacerých svojich záveroch zdôraznila význam tvorivosti, kultúry a úlohy mladých ľudí (40). V rámci obnoveného rámca sa v roku 2010 vypracovala štúdia o prístupe mladých ľudí ku kultúre v Európe (41), ktorá obsahuje osvedčené postupy a návrhy na riešenie prekážok, akými sú náklady a vzdialenosť.

Hoci členské štáty uznávajú prepojenia medzi kultúrou, tvorivosťou a politikou v oblasti mládeže, v národných správach o mládeži sa neuvádza veľa aktivít v tejto oblasti činnosti.

Mládež a svet

Komisia v rámci partnerstva s Radou Európy zameraného na mládež usporiadala sympóziá na vysokej úrovni týkajúce sa politiky v oblasti mládeže v krajinách východného a južného susedstva (42), do ktorých sa zapájala príspevkami. Rada prijala závery o východnom rozmere účasti mládeže (43) na účely posilnenia spolupráce s východnou Európou a kaukazskými krajinami. Okrem toho bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení tzv. Priestoru pre mládež v rámci Východného partnerstva s cieľom financovať viac príležitostí na mládežnícke partnerstvá a podporiť spoluprácu v rámci programu Mládež v akcii. V Európe a Číne sa organizovali rôzne aktivity počas celého roka mládeže EÚ – Čína 2011. Komisia tiež prispela k roku mládeže OSN a samitu mládeže v Mexiku v roku 2011. Bola aj spoluorganizátorom dvoch politických konferencií v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci s Kanadou.

Členské štáty uvádzajú, že v tejto oblasti činnosti boli aktívne už pred rokom 2010 a aj naďalej zdôrazňujú jej význam. Takmer polovica členských štátov (44) uvádza, že sa tejto otázke venovala vo svojich učebných osnovách alebo v rámci stratégií politík v oblasti mládeže. Väčšina členských štátov poskytuje mladým ľuďom príležitosti na výmenu názorov na globálne otázky s tvorcami politík.

4.2.   Nástroje vykonávania

V obnovenom rámci sa na účely vykonávania činností v ôsmich uvedených oblastiach uplatňuje súbor osobitných nástrojov. V odsekoch uvedených nižšie sa na základe posúdenia Komisie a príspevkov z národných správ, ktoré poskytli členské štáty, hodnotí, do akej miery sa tieto nástroje úspešne používali na dosiahnutie celkových cieľov stratégie.

Tvorba politík založených na poznatkoch

Komisia v nadväznosti obnovený rámec v spolupráci s odborníkmi vymenovanými členskými štátmi a so zainteresovanými stranami z oblasti mládeže vypracovala prehľad ukazovateľov EÚ týkajúcich sa mládeže, ktorý sa zverejnil v roku 2011 (45). Tento prehľad tvorí 40 ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na všetkých osem oblastí činnosti.

Komisia počas prvého pracovného cyklu obnoveného rámca vypracovala dve štúdie (46) a uskutočnila prieskum Flash Eurobarometer o mladých ľuďoch. Partnerstvom medzi EÚ a Radou Európy zameraným na mládež sa tiež prispelo k posilneniu základne poznatkov pre politiku v oblasti mládeže v Európe, a to prostredníctvom Európskeho vzdelávacieho centra pre politiku v oblasti mládeže (EKCYP – European Knowledge Centre on Youth Policy), ako aj jeho národných spravodajcov a Združenia európskych výskumných pracovníkov v oblasti mládeže (PEYR – Pool of European Youth Researchers).

Vzájomné učenie sa

V nadväznosti na obnovený rámec sa viacerými rôznymi podujatiami prispelo k vzájomnému učeniu sa, a to aj prostredníctvom činností v oblasti partnerského učenia, konferencií a seminárov, fór alebo expertných skupín na vysokej úrovni, ako aj prostredníctvom štúdií a analýz.

Okrem príležitostí na výmenu skúseností počas konferencií a na zasadnutiach generálnych riaditeľov zodpovedných za otázky týkajúce sa mládeže, sa v štúdii Komisie (47) dokumentuje skutočnosť, že vypracovanie ukazovateľov EÚ týkajúcich sa mládeže nielen zlepšilo uznanie a viditeľnosť politiky v oblasti mládeže, ale vyvolalo aj pozitívny vývoj v členských štátoch, a to v oblasti medziodvetvovej spolupráce, ako aj v uplatňovaní prístupu založeného na poznatkoch. Vytvorili sa skupiny odborníkov a národných zástupcov na účely preskúmania prehľadu ukazovateľov a vykonávania odporúčania Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci EÚ. K vzájomnému učeniu sa došlo aj prostredníctvom osobitnej činnosti v oblasti partnerského učenia o medziodvetvovej spolupráci (48).

Nová skupina odborníkov v oblasti partnerského učenia o „tvorivej a inovačnej schopnosti mladých ľudí a ich zručnostiach, ktoré získali prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a ktoré sú dôležité pre zamestnateľnosť“ sa vytvorila v máji 2012 (49). Je dôležitým opatrením na ďalší rozvoj vzájomného učenia sa štruktúrovanejším spôsobom v kontexte otvorenej metódy koordinácie v oblasti mládeže.

Odporúča sa, aby sa naďalej rozvíjala koordinácia činností v oblasti partnerského učenia. Komisia a členské štáty by mali zvážiť, akým spôsobom by sa údaje a príklady najlepších postupov z členských štátoch mohli lepšie využívať na vypracúvanie účinnejšieho vzájomného učenia sa v budúcnosti.

Pravidelné podávanie správ o pokroku, šírenie výsledkov a monitorovanie

Na účely podávania správ vytvorila Komisia online dotazník, ktorý sa zaoberal špecifickými konkrétnymi smermi činností uvedenými v obnovenom rámci. Umožnilo sa tým vykonať porovnávacie hodnotenie národných správ o mládeži, ktoré predložili všetky členské štáty, Nórsko, Švajčiarsko, Čierna Hora a Chorvátsko (50). Určitý vstup takisto poskytlo Európske fórum mládeže – reprezentatívna platforma medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií a národných rád mládeže.

Okrem pracovného dokumentu útvarov Komisie k správe EÚ o mládeži sú na internetovej stránke Komisie zverejnené všetky národné správy o mládeži. Tieto správy by sa mali náležite distribuovať na národnej úrovni v rámci členských štátov. Je to v súlade s obnoveným rámcom, v ktorom sa vyzýva k rozsiahlemu šíreniu výsledkov podávania správ.

Komisia a členské štáty by mali zvážiť, akým spôsobom by sa ukazovatele, údaje a príklady najlepších postupov z členských štátoch mohli lepšie využívať na účely vypracúvania komplexnejších správ EÚ o mládeži v budúcnosti.

Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami

Štruktúrovaným dialógom s mladými ľuďmi sa poskytuje vhodný rámec pre konzultácie, partnerské učenie a výmenu skúseností medzi národnými tvorcami politík a mladými ľuďmi v oblasti mládeže. Krajina vykonávajúca predsedníctvo organizuje s podporou Komisie každých šesť mesiacov mládežnícke konferencie EÚ. Na týchto konferenciách sa stretávajú mladí ľudia a tvorcovia politík z celej EÚ, aby diskutovali o výsledkoch štruktúrovaného dialógu a vypracúvali spoločné odporúčania, ktoré sa začlenia do procesu, prostredníctvom ktorého Rada prijíma uznesenia alebo závery.

Všetky členské štáty vytvorili začiatkom prvého cyklu národné pracovné skupiny pre štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi. Štruktúrovaný dialóg, ktorý predstavuje komplexný a formálny spôsob komunikácie s mladými ľuďmi, sa stal živou a neoddeliteľnou súčasťou tvorby politiky mládeže. Konzultácie počas prvej trojice predsedníctiev (2010 – 2011), na ktorých sa podieľali tvorcovia politiky mládeže a mladí ľudia, viedli k cenným spoločným odporúčaniam týkajúcim sa najnaliehavejších otázok zamestnanosti. Čoraz viac ľudí sa zúčastňuje vyvíjajúceho sa dialógu, ktorý stále pokračuje.

V roku 2011 sa začal druhý cyklus štruktúrovaného dialógu na tému účasti mladých ľudí. Do tohto procesu sa priamo zapojil veľký počet vedúcich mládeže a mladých ľudí.

Na účely zlepšenia procesu konzultácií a jeho monitorovanie by sa mala podporiť účasť ďalších odborníkov vo národných pracovných skupinách na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, a to v závislosti od relevantných tematických priorít štruktúrovaného dialógu. Okrem toho, výsledky štruktúrovaného dialógu by sa mali poskytovať medziodvetvovým zainteresovaným stranám. V tomto procese by mala byť jasná úloha výskumných pracovníkov v oblasti mládeže.

Mládežnícka konferencia EÚ by sa mala posilňovať ako fórum štruktúrovaného dialógu medzi všetkými mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami a tvorcami politík s cieľom dosiahnuť hmatateľné politické výsledky. Ak je to možné, malo by sa podporovať zapájanie výskumných pracovníkov v oblasti mládeže.

Mobilizácia programov EÚ

Program Mládež v akcii je kľúčovým nástrojom na podporu obnoveného rámca. Spolu s programom celoživotného vzdelávania, prispel k mobilite vo vzdelávaní mladých ľudí. Zameriava sa na neformálne vzdelávanie mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie. V súlade s obnoveným rámcom podporuje zmysel pre občianstvo a solidaritu medzi mladými ľuďmi a kladie dôraz na prácu s mládežou, dobrovoľnícke a občianske aktivity, ktoré sú vhodnou možnosťou na získanie prierezových zručností. Do tohto programu sa v roku 2010 zapojilo približne 150 000 účastníkov a v roku 2011 ich bolo 185 000, čo predstavuje viditeľný nárast v porovnaní so začiatkom programu (111 000 účastníkov v roku 2007).

Takmer všetky členské štáty uvádzajú, že na integráciu mladých ľudí na trh práce využili aj iné zdroje financovania zo strany EÚ, ako napríklad Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a/alebo program PROGRESS. Kohézne fondy sa používali aj na podporu rozvoja aktívneho občianstva, účasti a spôsobilostí mladých ľudí.

Odporúča sa, aby sa programom Mládež v akcii a budúcim programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport podporovalo vykonávanie obnoveného rámca bez toho, aby boli dotknuté rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci

5.   NASLEDUJÚCI CYKLUS OBNOVENÉHO RÁMCA (2013 – 2015)

Posilnenie prepojenia medzi obnoveným rámcom a stratégiou Európa 2020

Podľa uznesenia Rady o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže sa pre každý pracovný cyklus stanoví niekoľko priorít európskej spolupráce s cieľom prispieť k oblastiam činnosti určeným v rámci. Priority nasledujúceho cyklu sa majú prijať na základe súčasnej správy EÚ o mládeži.

Predsedníctva EÚ sa v prvom cykle zameriavali na „zamestnanosť a podnikanie“ a „účasť“. Obnovený rámec a jeho oblasti činnosti sa vzťahujú na celý rad problémov, ktoré sa týkajú mladých ľudí v prechodnom období od vzdelávania na trh práce, aj keď tieto problémy majú na každého iný vplyv. Dôležitejšie však je, že prostredníctvom obnoveného rámca sa uznávajú a posilňujú vzájomné vzťahy medzi týmito oblasťami činností a zainteresovanými stranami s cieľom poskytovať účinné nástroje na dosiahnutie koordinácie politík a synergií.

V správe EÚ, ako aj v národných správach o mládeži sa potvrdzuje pevný základ a význam obnoveného rámca a jeho dvoch celkových cieľov: i) vytvárať viac príležitostí, ako aj rovnakých príležitostí vo vzdelávaní a na trhu práce pre všetkých mladých ľudí, a ii) podporovať občianstvo, sociálne začleňovanie a solidaritu. Oba tieto ciele úzko nadväzujú na stratégiu Európa 2020, ročný prieskum rastu 2012 a iniciatívy Mládež v pohybe a Príležitosti pre mladých.

Priority nasledujúceho pracovného cyklu by mali odrážať súčasné hlavné priority a činnosti v rámci stratégie Európa 2020. Otázka zamestnanosti mladých bude mať aj naďalej popredné miesto v agende EÚ. V nadväznosti na ročný prieskum rastu 2012 a možné preskúmanie priorít v rámci nadchádzajúceho ročného prieskumu rastu 2013 a iniciatívu Príležitosti pre mladých, by sa mali členské štáty obzvlášť zamerať na nezamestnaných mladých ľudí, ich vzdelávanie alebo odbornú prípravu a plne na to využiť dostupné finančné prostriedky z EÚ. Mali by vynaložiť viac úsilia na zlepšenie prístupu mladých ľudí k práci, učňovskej príprave a stážam, ako aj na zlepšenie ich zamestnateľnosti.

Komisia podporuje úsilie členských štátov prostredníctvom nových iniciatív EÚ, ako napr. iniciatívou Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktorou sa mladým ľuďom poskytuje pomoc pri hľadaní zamestnania v zahraničí, a takisto podporuje vytvorenie záruk pre mladých ľudí (51) a kvalitného rámca pre stáže, v ktorom môže práca s mládežou zohrávať významnú úlohu v rámci partnerstva so vzdelávacími inštitúciami a službami zamestnanosti. Okrem toho rozšírila možnosti vzdelávacej mobility prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania (52) a programu Mládež v akcii (53). Okrem toho môžu prierezové nástroje vytvorené v obnovenom rámci slúžiť na podporu partnerstiev medzi rôznymi aktérmi, ktorí sa zapájajú do poskytovania podpory mladým ľuďom v súvislosti so všetkými rôznymi aspektmi prechodného obdobia od vzdelávania na trh práce, vrátane služieb zamestnanosti, vzdelávacích inštitúcií, pracovníkov s mládežou, sociálnych služieb, zamestnávateľov a mladých ľudí samotných.

Silnejšia spolupráca na mieste môže byť prínosom pri ponúkaní individuálnych prístupov predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v zložitejších životných situáciách alebo ku ktorým je ťažké nájsť prístup bežným spôsobom. Obnovený rámec môže takisto zohrávať úlohu pri presadzovaní a uznávaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom práce s mládežou a pri podpore účasti v mládežníckych organizáciách ako prostriedkov na získanie prierezových zručností. Môže tak prispieť k posilneniu synergií medzi rôznymi formami formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Situácia na trhu práce a nezamestnanosť majú sociálne dôsledky. Ročný prieskum rastu 2012 poukazuje na jednoznačné prejavy zvýšenia počtu ľudí ohrozených príjmovou chudobou, prejavy detskej chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré môžu byť v najkrajnejších prípadoch spojené s akútnymi zdravotnými problémami a bezdomovectvom. Sociálnym vylúčením je ohrozená čoraz väčšia skupina mladých ľudí.

Mladí ľudia sú vystavení závažnému riziku sociálneho vylúčenia a chudoby – hlavným cieľom stratégie Európa 2020 je znížiť do roku 2020 podiel obyvateľstva EÚ vystaveného riziku sociálneho vylúčenia a chudoby o 20 miliónov alebo 25 %. Podiel mladých ľudí vystavených takému riziku je v porovnaní s celkovým obyvateľstvom väčší. V období medzi rokmi 2009 a 2010 bol nárast počtu mladých ľudí vystavených riziku podstatne vyšší ako v prípade celkového obyvateľstva. Negatívne ovplyvnené sú aj dobré životné podmienky mladých ľudí – zatiaľ čo vysoká miera nezamestnanosti mala za následok väčší počet rodín s nízkymi príjmami, ako aj domácnosti bez zamestnania, pričom mladí ľudia sú najviac vystavení riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, kríza mala vplyv aj na zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí. Nezamestnanosťou, zvyšovaním chudoby, nevhodnými podmienkami bývania a rozvratom rodín sa značne zvyšuje riziko problémov týkajúcich sa duševného zdravia, akými sú napríklad depresia, poruchy súvisiace s nadmerným požívaním alkoholu, ako aj riziko samovrážd. Keďže ohrozenia zdravia a dobrých životných podmienok môžu pretrvávať celý život, majú mimoriadne závažný vplyv na mladých ľudí.

Obnovený rámec môže zohrávať úlohu pri účasti všetkých mladých ľudí na rôznych aspektoch spoločnosti. Rieši veľké množstvo výziev spojených s vylúčením, odcudzením a úsilím mladých ľudí o budovanie nezávislého a zodpovedného života. V nadchádzajúcich rokoch by sa obnovený rámec mal čoraz viac zameriavať na sociálne začlenenie, ako aj zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí. V tomto smere je potrebné, aby sa viac zameriavala na účasť na demokratických a spoločenských aktivitách. Takisto musí stavať na práci s mladými ľuďmi, pokiaľ ide o rozvoj ich zručností potrebných pre život, ich celkový osobný rozvoj a pocit spolupatričnosti k spoločnosti, v ktorej žijú.

Členské šaty a Komisia by na účely lepšej reakcie na uvedené výzvy mali preskúmať spôsoby ďalšieho rozvoja odborných znalostí a dostupnosť príkladov najlepších postupov v oblastiach, v ktorých by sa otvorená metóda koordinácie mohla využiť na vytvorenie pridanej hodnoty. Navrhuje sa, aby tento druh spolupráce bol prospešný pre osobitné oblasti sociálneho začlenenia, ako aj zdravia a dobrých životných podmienok mladých ľudí.

Pokračovanie vo vykonávaní rámca

Medziodvetvová spolupráca sa môže ďalej zlepšovať vo všetkých oblastiach politík, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí. Členské štáty a Komisia by sa mali snažiť o ďalšie zlepšovanie medziodvetvovej spolupráce na vnútroštátnej a európskej úrovni. Ďalšie úsilie by sa malo vynaložiť na posilnenie základne poznatkov o politike v oblasti mládeže a na zdieľanie príkladov osvedčených postupov prostredníctvom vzájomného učenia sa.

V rámci politiky mládeže by sa malo pokračovať v dialógu s mladými ľuďmi, aby bolo možné plne porozumieť, akým problémom čelia a aké sú ich očakávania od tvorcov politík a poskytovateľov pomoci mladým ľuďom. Štruktúrovaný dialóg s mladými ľuďmi je možné ďalej rozvíjať ďalším posúdením procesu a výsledku štruktúrovaného dialógu na základe odporúčaní vpracovaných počas Európskeho týždňa mládeže a zistení uvedených v tejto správe, zabezpečením, aby členstvo v národných pracovných skupinách bolo inkluzívnejšie a aby osoby zodpovedné za rozhodovanie vo väčšej miere zohľadňovať odporúčania mladých ľudí.

Komisia sa bude naďalej venovať podnetu na vytvorenie „karty Mládež v pohybe“, aby uľahčila mladým ľuďom mobilitu v rámci Európy. Bude tiež nadväzovať kontakty a uľahčovať dialóg so všetkými mladými ľuďmi, najmä s tými, ktorí majú menej príležitostí, a to prostredníctvom nových interaktívnych nástrojov Európskeho portálu pre mládež. Tvorcovia politiky v oblasti mládeže budú takisto pri snahe o riešenie výziev spojených so zamestnanosťou, zamestnateľnosťou a začlenením skúmať opatrenia na podporu tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí (54).

Program Mládež v akcii a budúci program EÚ zameraný na mládež, ako aj iní príjemcovia budú zohrávať pri podpore týchto iniciatív osobitnú úlohu.

6.   ZÁVERY

Vykonávanie prvého trojročného pracovného cyklu obnoveného rámca, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2010 – 2012, ukázalo, že ide o trvalý a pružný rámec pre celý rad činností Komisie, členských štátov a ďalších zainteresovaných strán. Obnovený rámec a jeho medziodvetvová a komplexná perspektíva sa stretla s veľkým záujmom a inšpirovala nielen členské štáty EÚ, ale aj krajiny mimo EÚ.

Obnovený rámec slúži ako prostriedok pre nadväzovanie vzťahov medzi oblasťami činnosti, do ktorých patrí zamestnanosť a podnikanie, vzdelávanie a odborná príprava, ako aj sociálne začlenenie, s cieľom vytvoriť rôznorodé riešenia na podporu mladých ľudí. Táto skutočnosť sa ukázala ako relevantná napríklad pri hľadaní riešení súčasnej vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a možností podpory rastúceho počtu mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave. Práca s mládežou prispela k vývoju mladých ľudí a má potenciál urobiť viac vo všetkých oblastiach činnosti.

Účasť mladých ľudí na demokratickom živote je ústrednou témou politiky v oblasti mládeže. Prehlbovanie a rozširovanie dialógu s mladými ľuďmi nielen zvyšuje kvalitu a legitimitu politiky v oblasti mládeže, ale zvyšuje aj očakávania EÚ a jej členských štátov. EÚ by mala vynakladať maximálne úsilie na nabádanie mladých ľudí k tomu, aby sa zapájali do formovania budúcnosti EÚ, a to predovšetkým do riešenia tých problémov, ktoré (ako ukázali následné konzultácie a prieskumy verejnej mienky) sa ich najviac dotýkajú. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu mládežnícke organizácie a práca s mládežou.

Počas druhého trojročného pracovného cyklu obnoveného rámca (2013 – 2015) by sa mali riešiť predovšetkým výzvy, ktorým mladí ľudia čelia v dôsledku krízy, aby tak naďalej prispieval k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. Spolu s rozvojom inovačných a tvorivých schopností mladých ľudí by sa mal naďalej klásť dôraz na zamestnanosť, podnikanie a zlepšovanie prístupu k práci. V tomto cykle by sa tiež mala čoraz väčšia pozornosť venovať sociálnemu začleňovaniu, zdraviu a dobrým životným podmienkam.

Súčasným programom Mládež v akcii sa prispieva k dosahovaniu cieľov obnoveného rámca. Budúci program EÚ zameraný na mladých ľudí by mal pokračovať v prispievaní k dosahovaniu týchto cieľov.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1.

(2)  Práca s mládežou zahŕňa širokú škálu sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích alebo politických aktivít, ktoré mladí ľudia vykonávajú, do ktorých sa zapájajú a ktoré sú pre mladých ľudí určené. Ide o vzdelávanie mimo školy a aktivity vo voľnom čase, ktoré riadia profesionálni alebo dobrovoľní pracovníci s mládežou a vedúci mládeže. Je založená na neformálnom vzdelávaní a dobrovoľnej účasti.

(3)  KOM(2010) 477.

(4)  KOM(2010) 682.

(5)  KOM(2010) 758.

(6)  Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 9.

(7)  Ú. v. EÚ C 135, 26.5.2010, s. 2.

(8)  KOM(2011) 815.

(9)  COM(2012) 299.

(10)  KOM(2011) 933.

(11)  Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.

(12)  COM(2012) 173, SWD(2012)98, SWD(2012)99.

(13)  Ú. v. EÚ C 137, 27.5.2010, s. 1.

(14)  11838/11.

(15)  Ú. v. EÚ C 327, 4.12.2010, s. 1.

(16)  Aktivity v oblastiach činnosti stratégie sa podrobnejšie opisujú v pracovnom dokumente útvarov Komisie priloženom k tomuto oznámeniu.

(17)  Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2.

(18)  Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011; KOM(2011) 567.

(19)  Pozri tiež rámec pre kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006).

(20)  Prieskum Eurobarometer zameraný na „postoje zamestnávateľov k zručnostiam“.

(21)  COM(2012) 485, 5.9.2012.

(22)  13707/12 ADD 1, s. 14.

(23)  Ú. v. EÚ C 137, 27.5.2010, s. 1.

(24)  13707/12 ADD 1, s. 27.

(25)  Ú. v. EÚ C 164, 2.6.2011, s. 1.

(26)  Vzdelávanie v oblasti podnikania na školách v Európe, Európska komisia, 2012.

(27)  Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 1.

(28)  13707/12 ADD 1, s. 57.

(29)  13707/12 ADD 1, s. 51.

(30)  13707/12 ADD 1, s. 45.

(31)  13707/12 ADD 1, s. 47.

(32)  Ú. v. EÚ C 169, 9.6.2011, s. 1.

(33)  Mládež v pohybe – analytické správy, cieľová skupina vo veku 15 – 30 rokov.

(34)  http://europa.eu/youth.

(35)  Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 8.

(36)  13707/12 ADD 1, s. 75.

(37)  13707/12 ADD 1, s. 69.

(38)  Odporúčanie Rady z 20. novembra 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie (Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 8).

(39)  Ú. v. EÚ C 287, 29.11.2007, s. 1.

(40)  Ú. v. C 326, 3.12.2010, s. 2; Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 19; Ú. v. EÚ C 169, 15.6.2012, s. 1.

(41)  Interarts, EACEA/2008/01.

(42)  Šarm aš-Šajch (2010), Odesa (2011), Tbilisi (2012), Tunis (2012).

(43)  Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 10.

(44)  13707/12 ADD 1, s. 86.

(45)  SEK(2011) 401.

(46)  Štúdia o prístupe mladých ľudí ku kultúre (InterARTS, 2010) a štúdia o účasti mladých ľudí na demokratickom živote (London School of Economics, 2012).

(47)  Accessing practices for using indicators in fields related to youth (Hodnotenie postupov na používanie ukazovateľov v oblastiach týkajúcich sa mladých ľudí). Záverečná správa Európskej komisie, GR pre vzdelávanie a kultúru (Ecorys, 2011).

(48)  Organizovaná počas španielskeho predsedníctva.

(49)  Ú. v. EÚ C 169, 15.6.2012, s. 1.

(50)  Tieto štyri krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, reagovali na výzvu Komisie pre kandidátske krajiny na vstup do EÚ a štáty EZVO, aby predložili vnútroštátne správy o mládeži na základe dobrovoľnosti. Tri belgické komunity s rozličnými jazykmi predložili svoje príspevky jednotlivo.

(51)  Komisia má v úmysle navrhnúť do konca roku 2012 odporúčanie Rady o usmerneniach na vytvorenie záruk pre mladých ľudí.

(52)  130 000 stáží v podnikoch v roku 2012 v iných krajinách EÚ pre študentov vo vysokoškolskom a odbornom vzdelávaní.

(53)  10 000 mladých ľudí, ktorí dostali príležitosť prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby.

(54)  Závery Rady o podpore tvorivého a inovačného potenciálu mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 169, 15.6.2012, s. 1).


Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/17


Výmenný kurz eura (1)

19. decembra 2012

2012/C 394/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3302

JPY

Japonský jen

112,36

DKK

Dánska koruna

7,4608

GBP

Britská libra

0,81610

SEK

Švédska koruna

8,6662

CHF

Švajčiarsky frank

1,2096

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,3755

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,254

HUF

Maďarský forint

286,81

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6963

PLN

Poľský zlotý

4,0736

RON

Rumunský lei

4,4755

TRY

Turecká líra

2,3682

AUD

Austrálsky dolár

1,2667

CAD

Kanadský dolár

1,3126

HKD

Hongkongský dolár

10,3092

NZD

Novozélandský dolár

1,5889

SGD

Singapurský dolár

1,6212

KRW

Juhokórejský won

1 426,11

ZAR

Juhoafrický rand

11,2696

CNY

Čínsky juan

8,2902

HRK

Chorvátska kuna

7,5355

IDR

Indonézska rupia

12 836,19

MYR

Malajzijský ringgit

4,0618

PHP

Filipínske peso

54,493

RUB

Ruský rubeľ

40,7900

THB

Thajský baht

40,717

BRL

Brazílsky real

2,7678

MXN

Mexické peso

16,8993

INR

Indická rupia

72,5690


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/18


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2012/C 394/05

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov (a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 50564:2011

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

IEC 62301:2011 (Modifikovaná)

Toto je prvá publikácia

 

 

Túto normu je potrebné doplniť, aby sa jasne vymedzili právne požiadavky, na ktoré sa má vzťahovať.

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC.

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/20


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 640/2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2012/C 394/06

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov (a referenčný dokument)

Prvá publikáciav Ú. v. ES/Ú. v. EÚ

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cenelec

EN 60034-2-1:2007

Točivé elektrické stroje. Časť 2-1: Metódy na určovanie strát a účinnosti zo skúšok (okrem strojov pre trakčné vozidlá)

IEC 60034-2-1:2007

Toto je prvá publikácia

 

 

Túto normu je potrebné doplniť, aby sa jasne vymedzili právne požiadavky, na ktoré sa má vzťahovať.

Cenelec

EN 60034-30:2009

Točivé elektrické stroje. Časť 30: Triedy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko (IE kód)

IEC 60034-30:2008

Toto je prvá publikácia

 

 

Túto normu je potrebné doplniť, aby sa jasne vymedzili právne požiadavky, na ktoré sa má vzťahovať.

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC.

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a Cenelec uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/22


Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 14; Ú. v. EÚ C 210, 16.7.2011, s. 30; Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 18; Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 111, 18.4.2012, s. 3; Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 7; Ú. v. EÚ C 313, 17.10.2012, s. 11)

2012/C 394/07

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Pravidelná aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti.

POĽSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie C 316, 28.12.2007

ZOZNAM HRANIČNÝCH PRIECHODOV

POĽSKO – RUSKÁ FEDERÁCIA

Pozemné hranice

1.

Bezledy – Bagrationowsk

2.

Braniewo – Mamonowo (železnica)

3.

Głomno – Bagrationowsk (železnica)

4.

Gołdap – Gusiew

5.

Gronowo – Mamonowo

6.

Grzechotki – Mamonowo II

7.

Skandawa – Żeleznodorożnyj (železnica)

POĽSKO – BIELORUSKO

Pozemné hranice

1.

Białowieża – Piererow

2.

Bobrowniki – Bierestowica

3.

Czeremcha – Wysokolitowsk (železnica)

4.

Kukuryki – Kozłowiczy

5.

Kuźnica – Bruzgi

6.

Kuźnica – Grodno (železnica)

7.

Połowce – Pieszczatka

8.

Rudawka – Lesnaja (rieka)

9.

Siemianówka – Swisłocz (železnica)

10.

Sławatycze – Domaczewo

11.

Terespol – Brześć

12.

Terespol – Brześć (železnica)

13.

Zubki – Bierestowica (železnica)

POĽSKO – UKRAJINA

Pozemné hranice

1.

Dorohusk – Jagodzin

2.

Dorohusk – Jagodzin (železnica)

3.

Hrebenne – Rawa Ruska

4.

Hrebenne – Rawa Ruska (železnica)

5.

Hrubieszów – Włodzimierz Wołyński (železnica)

6.

Korczowa – Krakowiec

7.

Krościenko – Chyrow (železnica)

8.

Krościenko – Smolnica

9.

Medyka – Szeginie

10.

Przemyśl – Mościska (železnica)

11.

Werchrata – Rawa Ruska (železnica)

12.

Zosin – Ustiług

Morské hranice

1.

Darłowo

2.

Dziwnów

3.

Elbląg

4.

Frombork

5.

Gdańsk – Górki Zachodnie

6.

Gdańsk – Port

7.

Gdynia

8.

Hel

9.

Jastarnia

10.

Kołobrzeg

11.

Łeba

12.

Mrzeżyno

13.

Nowe Warpno

14.

Świnoujście

15.

Szczecin

16.

Trzebież

17.

Ustka

18.

Władysławowo

Vzdušné hranice

1.

Bydgoszcz

2.

Gdańsk – Rębiechowo

3.

Jelenia Góra

4.

Katowice – Pyrzowice

5.

Kielce – Masłów

6.

Kraków – Balice

7.

Łódź – Lublinek

8.

Mielec

9.

Poznań – Ławica

10.

Rzeszów – Jasionka

11.

Świdnik

12.

Szczecin – Goleniów

13.

Mazury

14.

Warszawa – Babice

15.

Warszawa – Modlin

16.

Warszawa – Okęcie

17.

Wrocław – Strachowice

18.

Zielona Góra – Babimost

19.

Zielona Góra – Przylep


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/25


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2012/C 394/08

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

30.11.2012

Trvanie

30.11.2012 – 31.12.2012

Členský štát

Holandsko

Zásoba alebo skupina zásob

SRX/07D.

Druh

rajotvaré (rajiformes)

Zóna

vody EÚ v zóne VIId

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

FS80TQ43


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/25


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2012/C 394/09

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

19.8.2012

Trvanie

19.8.2012 – 31.12.2012

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Zásoba alebo skupina zásob

WHG/56-14

Druh

treska merlang (Merlangius merlangus)

Zóna

zóna VI, vody EÚ a medzinárodné vody v zóne Vb a medzinárodné vody v zónach XII a XIV

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

FS79TQ43


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/26


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2012/C 394/10

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

26.11.2012

Trvanie

26.11.2012 – 31.12.2012

Členský štát

Španielsko

Zásoba alebo skupina zásob

BUM/ATLANT

Druh

marlín mozaikový (Makaira nigricans)

Zóna

Atlantický oceán

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

FS77TQ44


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/26


Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2012/C 394/11

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie ukončiť rybolov, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Dátum a čas ukončenia

29.11.2012

Trvanie

29.11.2012 – 31.12.2012

Členský štát

Nemecko

Zásoba alebo skupina zásob

HKE/2AC4-C.

Druh

merlúza európska (Merluccius merluccius)

Zóna

vody EÚ v zónach IIa a IV

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

FS78TQ43


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Spoločný výbor EHP

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/27


Rozhodnutia Spoločného výboru EHP, v prípade ktorých boli splnené ústavné požiadavky podľa článku 103 Dohody o EHP

2012/C 394/12

Od marca 2000 sa v rozhodnutiach Spoločného výboru EHP v poznámke pod čiarou uvádzajú informácie o tom, či dátum nadobudnutia ich účinnosti závisí od splnenia ústavných požiadaviek ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Takéto požiadavky boli oznámené vo vzťahu k ďalej uvedeným rozhodnutiam. Dotknuté zmluvné strany už oznámili ostatným zmluvným stranám, že ukončili svoje vnútorné postupy. Dátumy nadobudnutia účinnosti rozhodnutí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Číslo rozhodnutia

Dátum prijatia

Referenčné údaje o uverejnení

Začlenený právny akt

Dátum nadobudnutia účinnosti

132/2007

26.10.2007

10.4.2008

Ú. v. EÚ L 100, s. 1

Dodatok EHP č. 19, s. 1

nariadenie Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, voľného pohybu osôb, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), rybného hospodárstva, dopravnej politiky, zdaňovania, štatistiky, sociálnej politiky a zamestnanosti, životného prostredia, colnej únie a vonkajších vzťahov

nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže, poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a inštitúcií

nariadenie Komisie (ES) č. 2016/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa spoločnej organizácii trhu s vínom

nariadenie Komisie (ES) č. 1962/2006 z 21. decembra 2006 pri uplatňovaní článku 37 Aktu o pristúpení Bulharska k Európskej únii

smernica Komisie 2006/80/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti energetiky

smernica Komisie 2006/81/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 95/17/ES, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky, a smernica 2005/78/ES, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov určených na používanie vo vozidlách

smernica Komisie 2006/82/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 91/321/EHS o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a smernica 1999/21/ES o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely

smernica Komisie 2006/83/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 2002/4/ES o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES

smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru

smernica Rady 2006/97/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru

smernica Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti práva obchodných spoločností

smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb

smernica Rady 2006/101/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti slobody poskytovania služieb

smernica Rady 2006/102/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 67/548/EHS týkajúca sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky

smernica Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov)

smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti životného prostredia

smernica Rady 2006/107/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 89/108/EHS týkajúca sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES týkajúca sa označovania, prezentácie a reklamy potravín

smernica Rady 2006/108/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

smernice Rady 2006/109/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica Rady 94/45/ES o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

smernice Rady 2006/110/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti štatistiky

rozhodnutie Komisie 2006/800/ES z 23. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov proti tomuto ochoreniu v Bulharsku

rozhodnutie Komisie 2006/802/ES z 23. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov a ošípaných v chovoch proti tomuto ochoreniu v Rumunsku

rozhodnutie Komisie 2006/924/ES z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS

rozhodnutie Komisie 2006/926/ES z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/881/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska

rozhodnutie Komisie 2007/13/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa upravuje rozhodnutie 2004/459/ES, pokiaľ ide o doplnenie zoznamu jednotiek v počítačovej sieti Traces v dôsledku pristúpenia Bulharska a Rumunska

rozhodnutie Komisie 2007/16/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia pre obchod v rámci Spoločenstva so spermou, vajíčkami a embryami hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zvierat čeľade koňovitých získaných v Bulharsku a Rumunsku

rozhodnutie Komisie 2007/17/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány na schválenie podnikov zameraných na obchod s hydinou a násadovými vajcami vo vnútri Spoločenstva podľa smernice Rady 90/539/EHS

rozhodnutie Komisie 2007/18/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu slintačky a krívačky podľa smernice Rady 2003/85/ES

rozhodnutie Komisie 2007/19/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu klasického moru ošípaných podľa smernice Rady 2001/89/ES

rozhodnutia Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny

rozhodnutie Komisie 2007/69/ES z 18. decembra 2006, ktorým sa Rumunsku povoľuje odložiť uplatňovanie niektorých ustanovení smernice Rady 2002/53/ES, pokiaľ ide o obchod s osivom niektorých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

rozhodnutie Komisie 2007/136/ES z 23. februára 2007, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v Bulharsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004

rozhodnutie Komisie 2007/228/ES z 11. apríla 2007, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v Rumunsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004

rozhodnutie Komisie 2007/329/ES z 2. mája 2007, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska ustanovujú prechodné opatrenia odchyľujúce sa od smernice Rady 2002/53/ES, pokiaľ ide o obchodovanie s osivom odrôd Helianthus annuus, ktoré sa neposúdili ako odolné voči Orobanche spp.

9.11.2011

150/2007

7.12.2007

8.5.2008

Ú. v. EÚ L 124, s. 6

Dodatok EHP č. 26, s. 6

rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení z roku 2005, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, mlieka a rýb v Rumunsku

rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok prílohy VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku

rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, ktorým sa prijímajú určité prechodné opatrenia týkajúce sa dodávok surového mlieka do prevádzkarní na spracovanie mlieka a spracovania tohto surového mlieka v Rumunsku v súvislosti s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004

rozhodnutie Komisie 2007/29/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre určité výrobky živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené do Bulharska a Rumunska z tretích krajín pred 1. januárom 2007

rozhodnutie Komisie 2007/30/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre obchodovanie s niektorými výrobkami živočíšneho pôvodu získanými v Bulharsku a Rumunsku

rozhodnutie Komisie 2007/31/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o zásielky určitých výrobkov sektoru mäsa a mlieka, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do iných členských štátov

rozhodnutie Komisie 2007/213/ES z 2. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/31/ES, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o zásielky určitých výrobkov sektora mäsa a mlieka, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do iných členských štátov

rozhodnutie Komisie 2007/264/ES z 25. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/30/ES, pokiaľ ide o prechodné opatrenia pre určité mliečne výrobky získané v Bulharsku

rozhodnutie Komisie 2007/398/ES z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/31/ES, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o zásielky určitých výrobkov sektora mäsa a mlieka, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do iných členských štátov

9.11.2011

56/2008

25.4.2008

21.8.2008

Ú. v. EÚ L 223, s. 54

Dodatok EHP č. 52, s. 27

nariadenie Komisie (ES) č. 916/2007 z 31. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2216/2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES

1.1.2012

65/2009

29.5.2009

3.9.2009

Ú. v. EÚ L 232, s. 21

Dodatok EHP č. 47, s. 22

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

1.11.2012

147/2009

4.12.2009

11.3.2010

Ú. v. EÚ L 62, s. 45

Dodatok EHP č. 12, s. 44

smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu

1.11.2012

149/2009

4.12.2009

11.3.2010

Ú. v. EÚ L 62, s. 49

Dodatok EHP č. 12, s. 48

smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

1.1.2012

35/2010

12.3.2010

10.6.2010

Ú. v. EÚ L 143, s. 30

Dodatok EHP č. 30, s. 38

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov

1.1.2012

50/2010

30.4.2010

15.7.2010

Ú. v. EÚ L 181, s. 18

Dodatok EHP č. 37, s. 23

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky

1.2.2012

54/2010

30.4.2010

15.7.2010

Ú. v. EÚ L 181, s. 22

Dodatok EHP č. 37, s. 29

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie)

1.11.2012

85/2010

2.7.2010

21.10.2010

Ú. v. EÚ L 277, s. 39

Dodatok EHP č. 59, s. 7

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie

1.1.2012

119/2010

10.11.2010

3.3.2011

Ú. v. EÚ L 58, s. 76

Dodatok EHP č. 12, s. 18

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie

1.11.2012

120/2010

10.11.2010

3.3.2011

Ú. v. EÚ L 58, s. 77

Dodatok EHP č. 12, s. 20

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie)

smernica Komisie 2009/83/ES z 27. júla 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES

odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb

1.11.2012

40/2011

1.4.2011

30.6.2011

Ú. v. EÚ L 171, s. 41

Dodatok EHP č. 37, s. 48

smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES

1.5.2012

67/2011

1.7.2011

6.10.2011

Ú. v. EÚ L 262, s. 21

Dodatok EHP č. 54, s. 27

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov

nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2010 z 21. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje

1.11.2012

76/2011

1.7.2011

6.10.2011

Ú. v. EÚ L 262, s. 33

Dodatok EHP č. 54, s. 46

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

rozhodnutie č. A1 z 12. júna 2009 o zavedení postupu dialógu a zmierovacieho postupu týkajúceho sa platnosti dokumentov, určenia uplatniteľných právnych predpisov a poskytovania dávok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

rozhodnutie č. A2 z 12. júna 2009 týkajúce sa výkladu článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na vyslaných pracovníkov a samostatne zárobkovo činných pracovníkov dočasne pracujúcich mimo príslušného štátu

rozhodnutie č. E1 z 12. júna 2009 o praktických opatreniach pre prechodné obdobie na výmenu údajov elektronickými prostriedkami, ktoré sú uvedené v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

rozhodnutie č. F1 z 12. júna 2009 o výklade článku 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa pravidiel prednosti v prípade súbehu rodinných dávok

rozhodnutie č. H1 z 12. júna 2009 o rámci pre prechod od nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní rozhodnutí a odporúčaní Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

rozhodnutie č. H2 z 12. júna 2009 o spôsobe práce a zložení technickej komisie pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho

rozhodnutie č. P1 z 12. júna 2009 o výklade článku 50 ods. 4, článku 58 a článku 87 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o priznanie dávok v invalidite, dávok v starobe a pozostalostných dávok

rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia

rozhodnutie č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia

rozhodnutie č. S3 z 12. júna 2009, ktorým sa vymedzujú dávky, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 a článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a článok 25 písm. A ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

rozhodnutie č. U1 z 12. júna 2009 týkajúce sa článku 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 týkajúceho sa zvýšenia dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov

rozhodnutie č. U2 z 12. júna 2009 o rozsahu pôsobnosti článku 65 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 týkajúceho sa práv na dávky v nezamestnanosti úplne nezamestnaných osôb, ktoré nie sú cezhraničnými pracovníkmi a ktoré mali počas svojho posledného obdobia zamestnanosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný členský štát

rozhodnutie č. U3 z 12. júna 2009 o rozsahu pojmu čiastočná nezamestnanosť vzťahujúceho sa na nezamestnané osoby uvedené v článku 65 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

odporúčanie č. P1 z 12. júna 2009 týkajúce sa rozsudku vo veci Gottardo, podľa ktorého sa výhody priznané štátnym príslušníkom štátu na základe dvojstranného dohovoru o sociálnom zabezpečení s nečlenskou krajinou musia zaručiť aj pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov

odporúčanie č. U1 z 12. júna 2009 týkajúce sa právnych predpisov vzťahujúcich sa na nezamestnané osoby, ktoré vykonávajú v inom členskom štáte, ako je štát miesta bydliska, profesijnú alebo obchodnú činnosť na čiastočný úväzok

odporúčanie č. U2 z 12. júna 2009 týkajúce sa uplatňovania článku 64 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 na nezamestnané osoby sprevádzajúce svojich manželov, resp. svoje manželky alebo partnerov, resp. partnerky, ktorí vykonávajú profesijnú alebo obchodnú činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1.6.2012

83/2011

1.7.2011

6.10.2011

Ú. v. EÚ L 262, s. 54

Dodatok EHP č. 54, s. 68

nariadenie Komisie (ES) č. 1150/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS

nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek

1.11.2012

85/2011

1.7.2011

6.10.2011

Ú. v. EÚ L 262, s. 57

Dodatok EHP č. 54, s. 71

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

1.11.2012

97/2011

30.9.2011

1.12.2011

Ú. v. EÚ L 318, s. 35

Dodatok EHP č. 65, s. 7

rozhodnutie Komisie 2010/425/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/767/ES, pokiaľ ide o zostavenie, vedenie a uverejňovanie zoznamov dôveryhodných informácií o poskytovateľoch certifikačných služieb, ktorí sú pod dohľadom členského štátu alebo sú v ňom akreditovaní

1.5.2012

121/2011

21.10.2011

22.12.2011

Ú. v. EÚ L 341, s. 86

Dodatok EHP č. 70, s. 22

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

1.11.2012

133/2011

2.12.2011

15.3.2012

Ú. v. EÚ L 76, s. 17

Dodatok EHP č. 15, s. 21

rozhodnutie č. A3 zo 17. decembra 2009 týkajúce sa sčítania neprerušených dôb vyslania dosiahnutých podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

rozhodnutie č. E2 z 3. marca 2010 o stanovení postupu riadenia zmien týkajúcich sa údajov subjektov vymedzených v článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, ktoré sú uvedené v elektronickom adresári tvoriacom neoddeliteľnú súčasť EESSI

rozhodnutie č. H3 z 15. októbra 2009 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

rozhodnutie č. H4 z 22. decembra 2009 o zložení a pracovných postupoch rady audítorov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

rozhodnutie č. H5 z 18. marca 2010 o spolupráci v boji proti podvodom a omylom v rámci nariadenia Rady (ES) č. 883/2004 a Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

rozhodnutie č. S4 z 2. októbra 2009 o postupoch náhrady prostriedkov na účely vykonávania článkov 35 a 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

rozhodnutie č. S5 z 2. októbra 2009 o výklade pojmu „vecné dávky“ definovaného v článku 1 písm. va) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 v prípade choroby alebo materstva podľa článkov 17, 19, 20, 22, článku 24 ods. 1, článkov 25, 26, článku 27 ods. 1, 3, 4 a 5, článkov 28, 34 a článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 a o výpočte súm, ktoré sa majú nahradiť podľa článkov 62, 63 a 64 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

rozhodnutie č. S6 z 22. decembra 2009 o registrácii v členskom štáte bydliska podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 987/2009 a zostavovaní registrov stanovených v článku 64 ods. 4 nariadenia (ES) č. 987/2009

rozhodnutie č. S7 z 22. decembra 2009 o prechode z nariadení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 na nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 a o uplatňovaní postupov náhrad

1.6.2012

161/2011

2.12.2011

15.3.2012

Ú. v. EÚ L 76, s. 48

Dodatok EHP č. 15, s. 54

rozhodnutie Komisie 2010/485/EÚ z 1. septembra 2010 o primeranosti požiadaviek na príslušné orgány Austrálie a Spojených štátov amerických podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES

1.9.2012

18/2012

10.2.2012

21.6.2012

Ú. v. EÚ L 161, s. 24

Dodatok EHP č. 34, s. 29

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

1.6.2012

19/2012

10.2.2012

21.6.2012

Ú. v. EÚ L 161, s. 25

Dodatok EHP č. 34, s. 30

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

1.11.2012

28/2012

10.2.2012

21.6.2012

Ú. v. EÚ L 161, s. 34

Dodatok EHP č. 34, s. 40

smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie)

1.5.2012

29/2012

10.2.2012

21.6.2012

Ú. v. EÚ L 161, s. 36

Dodatok EHP č. 34, s. 43

rozhodnutie Komisie 2010/728/EÚ z 29. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

1.5.2012

32/2012

10.2.2012

21.6.2012

Ú. v. EÚ L 161, s. 39

Dodatok EHP č. 34, s. 46

rozhodnutie Komisie 2011/30/EÚ z 19. januára 2011 o rovnocennosti systémov verejného dohľadu, systémov zabezpečovania kvality a systémov prešetrovania a sankcií určitých tretích krajín, ktoré sa vzťahujú na audítorov a audítorské subjekty, a o prechodnom období pre audítorské činnosti audítorov a audítorských subjektov určitých tretích krajín v Európskej únii

1.9.2012

60/2012

30.3.2012

2.8.2012

Ú. v. EÚ L 207, s. 40

Dodatok EHP č. 43, s. 48

smernica Komisie 2011/15/EÚ z 23. februára 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

1.8.2012

92/2012

30.4.2012

13.9.2012

Ú. v. EÚ L 248, s. 30

Dodatok EHP č. 50, s. 35

rozhodnutie č. H6 zo 16. decembra 2010 o uplatňovaní určitých zásad týkajúcich sa sčítania dôb podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

1.6.2012

93/2012

30.4.2012

13.9.2012

Ú. v. EÚ L 248, s. 31

Dodatok EHP č. 50, s. 36

rozhodnutie č. S8 z 15. júna 2011 o uznaní nároku na protézy, väčšie prístroje alebo iné významné vecné dávky na základe článku 33 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

1.6.2012


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/36


Výzva na predloženie žiadostí na rok 2013

Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 394/13

V rámci druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (1) bola dnes zverejnená výzva na predloženie žiadostí „Zdravie – 2012“.

Táto výzva na predloženie žiadostí pozostáva z týchto častí:

výzva na predloženie návrhov na udelenie finančného príspevku na konkrétne akcie vo forme projektov,

výzva na predloženie návrhov na udelenie finančného príspevku na konkrétne akcie vo forme konferencií,

výzva na predloženie návrhov na udelenie finančného príspevku na fungovanie mimovládnych organizácií a špecializovaných sietí (prevádzkové granty),

výzva členským a zúčastneným štátom na predloženie spoločných akcií.

Návrhy požadované v jednotlivých výzvach musia byť predložené do 22. marca 2013.

Všetky informácie vrátane rozhodnutia Komisie z 28. novembra 2012 o prijatí pracovného plánu vykonávania druhého akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) na rok 2013 a informácií o výbere, udeľovaní a ďalších kritériách finančných príspevkov na akcie tohto programu sú k dispozícii na internetovej stránke Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov:

http://ec.europa.eu/eahc


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3).


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/37


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/25/12

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a odborná príprava

Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov

„Automatický“ systém 2013

2012/C 394/14

1.   Ciele a opis

Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov sa zakladá na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektoru (MEDIA 2007).

Jedným z cieľov tohto programu je pomoc a podpora rozšírenia nadnárodnej distribúcie nových európskych filmov formou poskytovania finančných prostriedkov distribútorom na základe ich výkonnosti na trhu na ďalšie investovanie do nových európskych filmov, ktoré nie sú národného charakteru.

Cieľom tohto systému je aj podpora rozvoja prepojení medzi produkčnými a distribučnými sektormi, čím by sa mal zväčšiť podiel európskych filmov na trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov.

Návrh Komisie týkajúci sa programu Tvorivá Európa európsky zákonodarca zatiaľ neschválil. Napriek tomu agentúra rozhodla, že uverejní túto výzvu na predkladanie návrhov, aby sa program začal realizovať čo najskôr po schválení európskym zákonodarcom a aby potenciálni príjemcovia pomoci od Únie mohli pripraviť svoje návrhy čím skôr.

Táto výzva na predkladanie návrhov nie je pre agentúru právne záväzná. Môže byť zrušená a vyhlásená iná výzva na predkladanie návrhov s primeranými termínmi uzávierok.

V širšom rámci uvedená výzva na predkladanie návrhov podlieha tejto podmienke:

schválenie pracovného programu týkajúceho sa programu Tvorivá Európa po postúpení výboru pre program.

2.   Oprávnení žiadatelia

Oznámenie je určené európskym podnikom, ktoré sa špecializujú na distribúciu európskych diel formou premietania a ktorých činnosť prispieva k dosiahnutiu uvedených cieľov programu MEDIA opísaných v rozhodnutí Rady.

Uchádzači musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:

27 krajín Európskej únie,

krajiny EHP, Švajčiarsko a Chorvátsko,

Bosna a Hercegovina (pod podmienkou ukončenia rokovaní a formalizácie účasti tejto krajiny na programe MEDIA).

3.   Oprávnené činnosti

„Automatický“ systém podpory funguje v dvoch fázach:

Generovanie potenciálnych finančných prostriedkov, proporčne podľa počtu predaných zaplatených vstupeniek na európske filmy, ktoré nemajú domáci charakter, v štátoch zúčastňujúcich sa na programe počas referenčného roku (2012) až do výšky ustanoveného stropu na každý film a upravený pre každú krajinu.

Skupinové alebo klubové premietanie, v rámci ktorého sa nevyberá žiadna individuálna cena za vstupenky, nie je oprávnené. Na predaj vstupeniek by sa vo všetkých prípadoch mali vzťahovať príslušné vnútroštátne systémy vykazovania a overovania, prostredníctvom ktorých ho môže vnútroštátny orgán potvrdiť.Agentúra EACEA si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosti, v prípade ktorých nie je presvedčená o tom, že boli splnené všetky podmienky.

Opätovné investovanie potenciálnych finančných prostriedkov: takto vygenerované finančné prostriedky každým podnikom musia byť opätovne investované do 3 modulov (3 druhov činnosti) do 1. októbra 2014:

1.

do koprodukcie európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter;

2.

do akvizície distribučných práv, napríklad prostredníctvom minimálnych záruk, európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter; a/alebo

3.

do edičných nákladov (tlač, dabovanie a titulkovanie), nákladov spojených s propagáciou a reklamou pre európske filmy, ktoré nemajú národný charakter.

Film možno považovať za oprávnený v prípade, ak prvé autorské práva na tento film nepochádzajú spred roku 2009.

Druh činnosti 1 a 2:

Maximálna dĺžka trvania činnosti je 30 mesiacov, od 1. októbra 2013 do 1. apríla 2016.

Druh činnosti 3:

Maximálna dĺžka trvania činnosti je 42 mesiacov, od 1. apríla 2013 do 1. októbra 2016

Prihlášky na opätovné investovanie sa musia agentúre zaslať pred uplynutím lehôt uvedených v tabuľke.

Modul

Dátumy projektu

Lehota na predloženie projektu opätovného investovania

Obdobie oprávnenosti nákladov

1.

Koprodukcia

Koprodukčnú zmluvu možno podpísať najskôr 1. októbra 2013.

Do 3 mesiacov od podpísania koprodukčnej zmluvy a najneskôr 1. októbra 2014.

Od 1. októbra 2013 do 1. apríla 2016

2.

Minimálna záruka

Distribučnú/licenčnú zmluvu možno podpísať najskôr 1. októbra 2013.

Do 3 mesiacov od podpísania distribučnej/licenčnej zmluvy (akceptuje sa kontrakt/deal memo, ako aj zmluva) a najneskôr 1. októbra 2014.

Od 1. októbra 2013 do 1. apríla 2016

3.

Náklady na propagáciu a reklamu

Prvé uvedenie filmu v kinách v danej krajine sa môže uskutočniť najskôr 1.10.2013 a najneskôr 1. októbra 2015.

Najneskôr v deň prvého uvedenia filmu v kinách v danej krajine a najneskôr 1. októbra 2014.

Od 1. apríla 2013 do 1. októbra 2016

4.   Kritériá udelenia

Potenciálne finančné prostriedky budú udelené európskym distribučným podnikom na základe získaného vstupného z európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter a ktoré žiadateľ distribuoval v referenčnom roku (2012).

Potenciálne finančné prostriedky sa vypočítajú podľa pevne stanovenej sumy na každú oprávnenú položku. V prípade, že v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov súčet takto vygenerovaných finančných prostriedkov prevýši 20 mil. EUR, všetky prípadné finančné prostriedky sa úmerne znížia.Týmto znížením nedôjde k zníženiu sumy potenciálnych finančných prostriedkov pod úroveň prahových hodnôt minimálnej dostupnosti uvedených v usmerneniach.

Podpora bude mať formu potenciálnych finančných prostriedkov (ďalej len „prostriedkov“) dostupných pre distribútorov na ďalšie investovanie do nových európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter.

Prostriedky sa môžu opätovne investovať:

1.

do výroby nových európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter (t.j. filmov, ktoré ešte neboli dokončené v čase podania prihlášky na opätovné investovanie);

2.

na splnenie minimálnych distribučných záruk na nové európske filmy, ktoré nemajú národný charakter;

3.

na náklady spojené s distribúciou t.j. na propagáciu a reklamu nových európskych filmov, ktoré nemajú národný charakter.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii, je 20 442 675 EUR.

Finančný príspevok sa poskytuje vo forme dotácie. Finančná podpora Komisie nesmie byť vyššia ako 40 %, 50 % alebo 60 % z celkových oprávnených nákladovv závislosti od krajiny pôvodu filmu a distribučnej oblasti (pozri usmernenia). Neexistuje ohraničenie maximálnej sumy.

Agentúra si vyhradzuje právo na nepridelenie všetkých dostupných finančných prostriedkov.

6.   Uzávierka pre predkladanie žiadostí

Návrhy na tzv. generovanie potenciálnych finančných prostriedkov musia byť zaslané (dátum poštovej pečiatky) do 30. apríla 2013.

Návrhy na tzv. opätovné investovanie potenciálnych finančných prostriedkov musia byť zaslané (dátum poštovej pečiatky) pred uplynutím lehoty uvedenej pre jednotlivé moduly v uvedenej tabuľke, a to najneskôr do 1. októbra 2014.

Návrhy sa musia poslať na túto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

MEDIA Programme — BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Musia sa použiť iba žiadosti podané na oficiálnom formulári žiadosti, riadne podpísané osobou, ktorá je oprávnená právne zastupovať žiadajúcu organizáciu.

Na obálke s dokumentáciou žiadosti obsahujúcou všetky formuláre žiadosti a prílohy, ako sa uvádza v usmerneniach, musí byť jasne uvedené:

MEDIA programme — Distribution EACEA/25/12 — Automatic cinema

Žiadosti poslané faxom alebo elektronickou poštou budú odmietnuté.

7.   Podrobné informácie

Úplné znenie usmernení a formuláre žiadosti sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm

Žiadosti musia spĺňať podmienky uvedené v usmerneniach, byť predložené na príslušných formulároch a obsahovať všetky informácie a prílohy uvedené v texte tejto výzvy.


Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/40


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

2012/C 394/15

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie:

EPSO/AST/125/12 – Asistenti (AST 3) v týchto oblastiach:

1.

Audit

2.

Financie/Účtovníctvo

3.

Ekonomika/Štatistika

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené v 23 jazykoch v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 394 A z 20. decembra 2012.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke úradu EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/41


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

2012/C 394/16

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania:

OHIM/AD/01/12 – Administrátori (AD 6)

a

OHIM/AST/02/12 – Asistenti (AST 3) v oblasti duševného vlastníctva

EPSO/AST/126/12 – Asistenti (AST 3), sektor výskumu v týchto oblastiach:

1.

Biológia, vedy o živej prírode a zdravotné vedy

2.

Chémia

3.

Fyzika a náuka o materiáloch

4.

Jadrový výskum

5.

Stavebné a strojárske inžinierstvo

6.

Elektrotechnické a elektronické inžinierstvo

Oznámenia o výberových konaniach sú uverejnené v 23 jazykoch v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C 394 A z 20. decembra 2012.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke úradu EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

20.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 394/42


ROZHODNUTIE č. 853

z 12. októbra 2012,

ktorým sa otvára konanie vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v oblasti „Block 1-22 Teres“, ktorá sa nachádza vo výhradnej hospodárskej zóne Bulharskej republiky v Čiernom mori, a ktorým sa oznamuje, že povolenie sa udelí na základe výberového konania

2012/C 394/17

BULHARSKÁ REPUBLIKA

RADA MINISTROV

Podľa článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2 bodu 8, článku 42 ods. 1 bodu 1 a článku 44 ods. 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch, ako aj článku 4 ods. 1 bodu 1 a článku 16 nariadenia o predkladaní ponúk a výberových konaniach vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a/alebo prieskum a zadávania koncesií na výrobu podzemných prírodných zdrojov, ako sa vymedzuje v zákone o podzemných prírodných zdrojoch prijatom v rezolúcii Rady ministrov č. 231 z roku 2010,

RADA MINISTROV ROZHODLA TAKTO:

1.

Otvára sa konanie vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ropy a zemného plynu v oblasti „Block 1-22 Teres“ s plochou 4 032 km2 vymedzenou súradnicami 1 až 7, ktorá sa nachádza vo výhradnej hospodárskej zóne Bulharskej republiky v Čiernom mori, ako sa uvádza v prílohe.

2.

Povolenie uvedené v bode 1 sa udelí na základe výberového konania, podľa ktorého uchádzači nie sú prítomní pri posudzovaní ponúk.

3.

Lehota, na ktorú sa vzťahuje povolenie na vyhľadávanie a prieskum sa stanovuje na päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vyhľadávaní a prieskume, pričom sa táto lehota podľa článku 31 ods. 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch môže predĺžiť.

4.

Dokumentáciu k výberovému konaniu je možné zakúpiť do 17.00 hod. 120. dňa odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je možné predložiť do 17.00 hod. 140. dňa odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.

Ponuky v súlade s dokumentáciou k výberovému konaniu je možné predložiť do 17.00 hod. 155. dňa odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.

Cena dokumentácie k výberovému konaniu je stanovená na 10 000 BGN. Dokumentácia sa dá zakúpiť v lehote stanovenej v bode 4 v miestnosti 902 v budove Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu na adrese ul. Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria.

7.1.

Suma uvedená v bode 7 sa uhradí na bankový účet Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu:

 

BIC účtu BNB (Bulharská národná banka) pre platbu v bulharskej mene (BGN) je – BNBGBGSD,

 

SWIFT kód účtu BNB pre platbu v cudzej mene je – BNBGBGSF,

 

IBAN – BG79 BNBG 9661 3000 1026 01,

 

BNB (Bulharská národná banka) – ústredie.

7.2.

Do platobného príkazu by sa malo zaznamenať toto: pre dokumentáciu k výberovému konaniu pre oblasť „Block 1-22 Teres“ kúpenej v mene žiadateľa, ktorého meno je povinne napísané v platobnom príkaze.

7.3.

Osoba prijímajúca dokumenty k výberovému konaniu podpíše v mene žiadateľa vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže chrániť dôverný charakter informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté.

8.

Uchádzači o účasť na výberovom konaní musia spĺňať požiadavky uvedené v článku 23 ods. 1 zákona o podzemných prírodných zdrojoch.

9.

Ponuky uchádzačov sa budú posudzovať na základe navrhnutých pracovných programov, prostriedkov vyhradených na ochranu životného prostredia, bonusov a administratívnych a finančných spôsobilostí, ako sa uvádza v dokumentácii k výberovému konaniu.

10.

Výška zábezpeky za účasť na výberovom konaní sa stanovuje na 15 000 BGN a má sa vyplatiť pred lehotou stanovenou v bode 5 na účet Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu:

 

BIC účtu BNB pre platbu v bulharskej mene (BGN) je – BNBGBGSD,

 

SWIFT kód účtu BNB pre platbu v cudzej mene je – BNBGBGSF,

 

IBAN – BG17 BNBG 9661 3300 1026 01,

 

BNB (Bulharská národná banka) – ústredie.

11.

Uchádzačom, ktorých žiadosť o účasť na výberovom konaní sa zamietne, sa záloha vráti do 14 dní odo dňa, keď boli informovaní o tomto zamietnutí.

12.

Podľa rozhodnutia o udelení povolenia na vyhľadávanie a prieskum sa úspešnému uchádzačovi záloha vráti do 14 dní od podpísania dohody a zvyšným uchádzačom do 14 dní od uverejnenia v Úradnom vestníku Rady ministrov

13.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní a ponuky v rámci výberového konania sa zasielajú v bulharskom jazyku na register Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu so sídlom na ul. Triaditsa 8, Sofia, Bulgaria v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 46 zákona o podzemných prírodných zdrojoch.

14.

Ponuky musia spĺňať požiadavky a podmienky uvedené v dokumentácii k výberovému konaniu.

15.

Výberové konanie sa uskutoční aj v prípade, ak mal naň povolenú účasť len jeden uchádzač.

16.

Minister hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu je oprávnený:

16.1.

zaslať toto rozhodnutie na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

16.2.

organizovať a riadiť výberové konanie.

17.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Bulharskej republiky a na webovej stránke Rady ministrov.

18.

Odvolania proti tomuto rozhodnutiu sa môžu podávať na Najvyšší správny súd do 14 dní od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Predseda vlády

Boyko BORISOV

Generálny tajomník Rady ministrov

Rosen ZHELYAZKOV


PRÍLOHA

ZOZNAM SÚRADNÍC HRANIČNÝCH BODOV OBLASTI „BLOCK 1-22 TERES“

súradnicový systém WGS 84

č.

Zemepisná dĺžka

(° ′ ″)

Zemepisná šírka

(° ′ ″)

1.

29° 07′ 28.85″

42° 48′ 47.00″

2.

30° 34′ 10.00″

42° 48′ 03.00″

3.

29° 58′ 30.00″

42° 33′ 27.00″

4.

29° 49′ 36.00″

42° 29′ 24.00″

5.

29° 34′ 20.00″

42° 26′ 24.00″

6.

29° 20′ 45.00″

42° 14′ 28.00″

7.

29° 07′ 32.31″

42° 11′ 22.71″


Top