Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:379:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 379, 8. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.379.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 379

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
8. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 379/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 373, 1.12.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 379/02

Vec C-301/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. októbra 2012 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Znečisťovanie a poškodzovanie — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Smernica 91/271/EHS — Články 3, 4 a 10 — Príloha I body A a B)

2

2012/C 379/03

Vec C-364/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. októbra 2012 — Maďarsko/Slovenská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 259 ZFEÚ — Občianstvo Únie — Článok 21 ZFEÚ — Smernica 2004/38/ES — Právo na pohyb na území členských štátov — Prezident Maďarska — Odopretie vstupu na územie Slovenskej republiky — Diplomatické vzťahy medzi členskými štátmi)

2

2012/C 379/04

Vec C-385/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Elenca Srl/Ministero dell’Interno (Voľný pohyb tovaru — Množstevné obmedzenia a opatrenia s rovnakým účinkom — Vložky komínov a vzostupné trubice — Chýbajúce označenie zhody ES — Vylúčenie uvádzania na trh)

3

2012/C 379/05

Vec C-498/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — X NV/Staatssecretaris van Financiën (Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Daňová právna úprava — Zrážková daň z odmien, ktorú musí uplatniť príjemca služby usadený na vnútroštátnom území, pri odmene, ktorá má byť vyplatená poskytovateľovi služby usadenému v inom členskom štáte — Neexistencia takej povinnosti u poskytovateľa služieb, ktorý je usadený v tom istom členskom štáte)

3

2012/C 379/06

Vec C-502/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Staatssecretaris van Justitie/Mangat Singh (Smernica 2003/109/ES — Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Pôsobnosť — Článok 3 ods. 2 písm. e) — Pobyt založený na formálne obmedzenom povolení)

4

2012/C 379/07

Vec C-583/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Spojené štáty americké/Christine Nolan (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 98/59/ES — Ochrana pracovníkov — Hromadné prepúšťanie — Pôsobnosť — Zatvorenie americkej vojenskej základne — Informovanie a porady s pracovníkmi — Čas, keď vznikla povinnosť porád — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

5

2012/C 379/08

Vec C-603/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovinsko) — Pelati d.o.o./Slovinská republika (Aproximácia právnych predpisov — Smernica 90/434/EHS — Spoločný systém zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov — Článok 11 ods. 1 písm. a) — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca poskytnutie daňových výhod získaním povolenia — Žiadosť o povolenie, ktorá sa musí podať najneskôr 30 dní pred vykonaním zamýšľanej transakcie)

5

2012/C 379/09

Vec C-614/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. októbra 2012 — Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 95/46/ES — Spracovávanie osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov — Ochrana fyzických osôb — Článok 28 ods. 1 — Vnútroštátny dozorný orgán — Nezávislosť — Dozorný orgán a úrad spolkového kancelára — Osobné a organizačné väzby)

6

2012/C 379/10

Vec C-37/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. októbra 2012 — Európska komisia/Česká republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Prípustnosť — Nariadenie č. 1234/2007 — Článok 115 — Príloha XV — Bod I ods. 2 — Doplnok k prílohe XV — Časť A — Obchodné označenie „maslo“ a „mliečna nátierka“ — Obchodné označenie „pomazánkové máslo“ (nátierkové maslo) — Zoznam výnimiek]

6

2012/C 379/11

Spojené veci C-101/11 P a C-102/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. októbra 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/José Manuel Baena Grupo, SA [Odvolanie — Dizajn Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Článok 6, článok 25 ods. 1 písm. b) a e) a článok 61 — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci sediacu postavu — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva — Odlišný celkový dojem — Miera tvorivej voľnosti pôvodcu — Informovaný užívateľ — Rozsah súdneho preskúmania — Nedostatok odôvodnenia]

7

2012/C 379/12

Vec C-173/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH, Sportradar AG (Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Článok 7 — Právo sui generis — Databáza týkajúca sa prebiehajúcich zápasov futbalových majstrovstiev — Pojem „reutilizácia“ — Miesto reutilizácie)

7

2012/C 379/13

Vec C-218/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla — Maďarsko) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, predtým Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Smernica 2004/18/ES — Verejné zákazky na práce, dodávku tovaru a služby — Článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 1 písm. b) a článok 47 ods. 2 a 5 — Ekonomické a finančné postavenie záujemcov alebo uchádzačov — Minimálna úroveň stanovená na základe jediného údaja zo súvahy — Účtovný údaj, ktorý môže byť ovplyvnený rozdielmi medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami v oblasti účtovných závierok obchodných spoločností)

8

2012/C 379/14

Vec C-234/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — TEC Chaskovo AD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Právo na odpočet — Nepeňažný vklad — Zničenie nehnuteľného majetku — Nové stavby — Úprava odpočítanej dane)

9

2012/C 379/15

Spojené veci C-302/11 až C-305/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. októbra 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Rosanna Valenza (C-302/11 a C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore — Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže — Postup vymenovania do stálej služby — Prijatie pracovníkov zamestnaných na dobu určitú ako stálych úradníkov bez verejného výberového konania — Určenie počtu odpracovaných rokov — Úplné nezohľadnenie období služby odpracovaných na základe pracovných zmlúv na dobu určitú — Zásada nediskriminácie)

9

2012/C 379/16

Vec C-371/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Gent — Belgicko) — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgické kráľovstvo (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Prípustnosť — Odkaz vnútroštátneho práva na právo Únie — Smernica 90/435/EHS — Smernica 90/434/EHS — Zamedzenie hospodárskeho dvojitého zdanenia — Výnimka — Likvidácia dcérskej spoločnosti pri zlúčení — Rozdelenie zisku — Pojem „likvidácia“)

10

2012/C 379/17

Vec C-402/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. októbra 2012 — Jager & Polacek GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 18 ods. 1 — Právna povaha oznámenia ÚHVT, ktoré uvádza, že námietka bola posúdená ako prípustná — Právo na účinný opravný prostriedok]

10

2012/C 379/18

Vec C-428/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. októbra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry/Office of Fair Trading (Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Praktiky spočívajúce v informovaní spotrebiteľa o tom, že vyhral cenu, a nútiace ho, aby si s cieľom nadobudnúť danú cenu spôsobil akékoľvek náklady)

11

2012/C 379/19

Vec C-525/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšsko) — Mednis SIA/Valsts ieņēmumu dienests (DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 183 — Pravidlá vrátenia nadmerného odpočtu DPH — Vnútroštátna právna úprava odkladajúca vrátenie časti nadmerného odpočtu DPH až do preskúmania ročného daňového priznania platiteľa dane — Zásady daňovej neutrality a proporcionality)

12

2012/C 379/20

Vec C-588/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 18. septembra 2012 — Omnicare, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovného označenia „OMNICARE“ — Námietka — Rozhodnutie odvolacieho senátu zamietajúce prihlášku — Žaloba — Rozsudok Všeobecného súdu zamietajúci túto žalobu — Späťvzatie námietky — Odvolanie — Zastavenie konania)

12

2012/C 379/21

Vec C-396/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 27. augusta 2012 — A. M. van der Ham, A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren, ďalší účastník konania: College van Gedeputeerde Staaten van Zuid-Holland

13

2012/C 379/22

Vec C-413/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Salamanca (Španielsko) 11. septembra 2012 — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

13

2012/C 379/23

Vec C-416/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. septembra 2012 — Wikom Elektrik GmbH/VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH

14

2012/C 379/24

Vec C-422/12 P: Odvolanie podané 17. septembra 2012: Industrias Alen SA de CV proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 10. júla 2012 vo veci T-135/11, Clorox/ÚHVT — Industrias Alen (Cloralex)

14

2012/C 379/25

Vec C-424/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) 18. septembra 2012 — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

15

2012/C 379/26

Vec C-428/12: Žaloba podaná 20. septembra 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

15

2012/C 379/27

Vec C-436/12 P: Odvolanie podané 28. septembra 2012: Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, v likvidácii, proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. júla 2012 vo veci T-264/00, Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, v likvidácii/Európska komisia

16

2012/C 379/28

Vec C-438/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 2. októbra 2012 — Irmengard Weber/Mechthilde Weber

16

2012/C 379/29

Vec C-453/12: Žaloba podaná 9. októbra 2012 — Európska komisia/Rada Európskej únie

17

2012/C 379/30

Vec C-462/12: Žaloba podaná 12. októbra 2012 — Európska komisia/Maďarsko

18

2012/C 379/31

Vec C-466/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Švédsko) 18. októbra 2012 — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd/Retreiver Sverige AB

19

2012/C 379/32

Vec C-47/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Timișoara — Rumunsko) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

19

2012/C 379/33

Vec C-473/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. septembra 2012 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

20

2012/C 379/34

Vec C-88/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. septembra 2012 — (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Roermond — Holandsko) — trestné konanie proti Jibrilovi Jaoovi

20

 

Všeobecný súd

2012/C 379/35

Vec T-161/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012 — Arbos/Komisia („Žaloba o náhradu škody — Program ‚Kultúra 2000‘ — Dotácie priznané v rámci projektu — Žiadosti o vyplatenie rôznych súm — Článok 44 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku — Neprípustnosť“)

21

2012/C 379/36

Vec T-216/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012 — Astrim a Elyo Italia/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Služby údržby klimatizačných, vykurovacích a ventilačných systémov v stredisku Spoločného výskumného centra v Ispre — Zamietnutie ponuky uchádzača — Výklad podmienky uvedenej v súťažných podkladoch — Povinnosť odôvodnenia“)

21

2012/C 379/37

Vec T-503/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012 — IDT Biologika/Komisia („Verejné zákazky na tovary — Verejné obstarávanie — Dodávka očkovacích látok proti besnote do Srbska — Odmietnutie ponuky uchádzača — Pridelenie zákazky inému uchádzačovi“)

22

2012/C 379/38

Vec T-552/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012 — riha/ÚHVT — Lidl Stiftung (VITAL&FIT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VITAL&FIT — Národná skoršia slovná ochranná známka VITAFIT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“]

22

2012/C 379/39

Vec T-191/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012 — Automobili Lamborghini/ÚHVT — Miura Martínez (Miura) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Miura — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka MIURA — Právo na obhajobu — Právo byť vypočutý — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Doručenie obyčajnou zásielkou — Pravidlo 62 ods. 1 a 5 nariadenia (ES) č. 2868/95“]

23

2012/C 379/40

Vec T-53/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. októbra 2012 — CF Sharp Shipping Agencies/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia“)

23

2012/C 379/41

Vec T-63/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. októbra 2012 — Oil Turbo Compressor/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia“)

24

2012/C 379/42

Vec T-435/12: Žaloba podaná 24. septembra 2012 — Bacardi/ÚHVT — Granette & Starorežná Distilleries (42 BELOW)

24

2012/C 379/43

Vec T-436/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT — Ceramicas del Foix (Rock & Rock)

25

2012/C 379/44

Vec T-443/12: Žaloba podaná 5. októbra 2012 — ancotel/ÚHVT — Acotel (ancotel.)

25

2012/C 379/45

Vec T-445/12: Žaloba podaná 8. októbra 2012 — Koscher + Würtz/ÚHVT — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

26

2012/C 379/46

Vec T-447/12: Žaloba podaná 10. októbra 2012 — Visa Europe/Komisia

26

2012/C 379/47

Vec T-448/12: Žaloba podaná 10. októbra 2012 — Davril/Rada a Komisia

27

2012/C 379/48

Vec T-456/12: Žaloba podaná 17. októbra 2012 — British Telecommunications/Komisia

27

2012/C 379/49

Vec T-460/12: Žaloba podaná 17. októbra 2012 — Virgin Media/Komisia

28

2012/C 379/50

Vec T-461/12: Žaloba podaná 19. októbra 2012 — Flughafen Lübeck/Európska komisia

29

2012/C 379/51

Vec T-462/12: Žaloba podaná 19. októbra 2012 — Pilkington Group/Komisia

30

2012/C 379/52

Vec T-463/12: Žaloba podaná 22. októbra 2012 — Popp a Zech/ÚHVT — Müller-Boré & Partner (MB)

31

2012/C 379/53

Vec T-464/12 P (R): Odvolanie podané 15. októbra 2012: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 3. augusta 2012 vo veci F-57/12 R, Marcuccio/Komisia

32

2012/C 379/54

Vec T-465/12: Žaloba podaná 19. októbra 2012 — AGC Glass Europe a i./Komisia

32

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 379/55

Vec F-34/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. septembra 2012 — Markland/Europol („Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Zmluva dočasného zamestnanca — Uplatnenie podmienok zamestnávania — Zaradenie do platovej triedy — Zjavne nedôvodná žaloba“)

34

2012/C 379/56

Vec F-108/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — ZZ/Komisia

34

2012/C 379/57

Vec F-110/12: Žaloba podaná 1. októbra 2012 — ZZ/EMA

34

2012/C 379/58

Vec F-111/12: Žaloba podaná 2. októbra 2012 — ZZ/Komisia

35

2012/C 379/59

Vec F-112/12: Žaloba podaná 4. októbra 2012 — ZZ a i./Komisia

35

2012/C 379/60

Vec F-116/12: Žaloba podaná 15. októbra 2012 — ZZ/Frontex

35

2012/C 379/61

Vec F-119/12: Žaloba podaná 17. októbra 2012 — ZZ/Europol

36

2012/C 379/62

Vec F-120/12: Žaloba podaná 17. októbra 2012 — ZZ/Europol

36

2012/C 379/63

Vec F-121/12: Žaloba podaná 17. októbra 2012 — ZZ/Europol

36

2012/C 379/64

Vec F-16/10: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. októbra 2012 — Verstreken/Rada

37


SK

 

Top