Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:366:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 366, 24. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.366.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 366

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
24. novembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 366/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 355, 17.11.2012

1

 

Súdny dvor

2012/C 366/02

Zloženie sľubu novými členmi Súdneho dvora

2

2012/C 366/03

Voľba predsedu Súdneho dvora

2

2012/C 366/04

Voľba podpredsedu Súdneho dvora

2

2012/C 366/05

Voľba predsedov päťčlenných komôr

3

2012/C 366/06

Voľba predsedov trojčlenných komôr

3

2012/C 366/07

Pridelenie sudcov do päťčlenných komôr

3

2012/C 366/08

Pridelenie sudcov do trojčlenných komôr

4

2012/C 366/09

Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení

4

2012/C 366/10

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

6

2012/C 366/11

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

6

 

Všeobecný súd

2012/C 366/12

Zloženie sľubu novými členmi Všeobecného súdu

7


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 366/13

Spojené veci C-113/10, C-147/10 a C-234/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 [návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko, High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo, Tribunal de grande instance de Nanterre — Francúzsko] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), a Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Spoločná poľnohospodárska politika — Spoločná organizácia trhov — Výrobcovia cukru a izoglukózy — Výpočet výšky produkčných odvodov — Platnosť spôsobu výpočtu zohľadňujúceho výšky fiktívnych náhrad za množstvo vyvezeného cukru bez náhrady — Spätná pôsobnosť právnej úpravy — Výmenný kurz — Priznanie úrokov)

8

2012/C 366/14

Vec C-587/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen (Dane — Daň z pridanej hodnoty — Dodávka tovaru — Zdanenie reťazových plnení — Nepriznanie oslobodenia od dane z dôvodu neuvedenia identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa)

9

2012/C 366/15

Vec C-22/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Finnair Oyj/Timy Lassooy [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla — Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ — Vylúčenie z kvalifikovania ako „odmietnutia nástupu do lietadla“ — Zrušenie letu spôsobené štrajkom na letisku odletu — Reorganizácia letov nasledujúcich po zrušenom lete — Právo cestujúcich týchto letov na náhradu]

9

2012/C 366/16

Vec C-75/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Občianstvo Únie — Právo na pohyb a pobyt — Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Diskriminácia založená na štátnej príslušnosti — Článok 18 ZFEÚ — Smernica 2004/38/ES — Článok 24 — Výnimka — Rozsah — Členský štát, v ktorom výhodu zľavneného cestovného čerpajú len študenti, ktorých rodičia v tomto štáte poberajú rodinné prídavky)

10

2012/C 366/17

Vec C-115/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Poľsko) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Sociálne zabezpečenie — Určenie uplatniteľnej právnej úpravy — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 14 ods. 2 písm. b) — Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy — Zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte zvyčajného bydliska zamestnanca — Závislá činnosť vykonávaná výlučne v iných členských štátoch]

11

2012/C 366/18

Vec C-137/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles — Belgicko) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA [Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Články 13 a 14c — Uplatniteľná právna úprava — Samostatne zárobkovo činné osoby — Systém sociálneho zabezpečenia — Poistenie — Osoba vykonávajúca závislú činnosť alebo nevykonávajúca nijakú činnosť v členskom štáte — Samostatne zárobková činnosť vykonávaná v inom členskom štáte — Osoba oprávnená konať za spoločnosť — Bydlisko v inom členskom štáte, než je členský štát sídla spoločnosti — Riadenie spoločnosti zo štátu bydliska — Vnútroštátne pravidlo stanovujúce nevyvrátiteľnú domnienku, že osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte, kde má spoločnosť sídlo — Povinné poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby tohto štátu]

11

2012/C 366/19

Vec C-179/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration [Žiadosti o azyl — Smernica 2003/9/ES — Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch — Nariadenie (ES) č. 343/2003 — Povinnosť zaručiť žiadateľom o azyl poskytnutie minimálnych prijímacích podmienok počas trvania postupu ich prevzatia alebo späťvzatia zodpovedným členským štátom — Určenie členského štátu, ktorému prináleží znášať finančné bremeno spojené s poskytnutím minimálnych podmienok]

12

2012/C 366/20

Vec C-249/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad — Bulharsko) — Christo Biankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatrešnite raboti (Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov — Smernica 2004/38/ES — Článok 27 — Správne opatrenie zakazujúce opustiť vnútroštátne územie z dôvodu nezaplatenia dlhu vzniknutého voči právnickej osobe súkromného práva — Zásada právnej istoty vo vzťahu k právoplatným správnym aktom — Zásady ekvivalencie a efektivity)

12

2012/C 366/21

Vec C-321/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Španielsko) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Náhrada cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla — Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ — Zrušenie palubnej vstupenky cestujúcemu zo strany dopravcu z dôvodu predpokladaného omeškania predchádzajúceho letu, keď cestujúcemu bola pri odbavení naraz vydaná aj palubná vstupenka na dotknutý let, pričom predchádzajúci let prevádzkoval ten istý dopravca]

13

2012/C 366/22

Vec C-390/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Poľnohospodárstvo — Sektor cukru — Spoločná organizácia trhov — Žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc — Záväzok pestovateľa prestať dodávať určité množstvo cukrovej repy podliehajúce kvóte — Pojem — Jednostranné vyhlásenie pestovateľa — Odmietnutie udelenia pomoci — Nevyhnutnosť vypovedať existujúcu zmluvu o dodávkach)

14

2012/C 366/23

Vec C-391/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/53/ES — Článok 2 bod 3 — Ochrana životného prostredia — Vozidlá po dobe životnosti — Pojem výrobca)

14

2012/C 366/24

Vec C-392/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. septembra 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (DPH — Oslobodenie nájmu nehnuteľností — Nájom kancelárskych priestorov — Služby spojené s týmto nájmom — Posúdenie plnenia na účely DPH — Plnenie, ktoré tvorí jediné plnenie alebo viacero nezávislých plnení)

15

2012/C 366/25

Vec C-403/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. októbra 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/60/ES — Plány vodohospodárskeho manažmentu povodia — Uverejnenie a oznámenie Komisii — Informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou — Neexistencia)

15

2012/C 366/26

Vec C-550/11: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direkcija „Obžalvane I upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočet — Úprava — Krádež tovaru)

16

2012/C 366/27

Vec C-629/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Verejné obstarávanie Komisiou — Zamietnutie ponuky — Povinnosť odôvodnenia — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 — Článok 100 ods. 2 — Lehota na odpoveď na žiadosť o informácie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Článok 149 ods. 2]

16

2012/C 366/28

Vec C-669/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) [Ochrana finančných záujmov Únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Vecná pôsobnosť — Pojem „poškodenie finančných záujmov Únie“ — Predaj prostredníctvom verejnej súťaže na vývoz vínneho destilátu, ktorým disponujú intervenčné agentúry — Vývoz zásielok destilátu z Únie po uplynutí stanovenej lehoty — Prepadnutie realizačnej zábezpeky — Správne opatrenia — Správne sankcie — Nariadenie (ES) č. 360/95 — Nariadenie (ES) č. 1623/2000 — Retroaktívne uplatnenie najmiernejšej sankcie]

17

2012/C 366/29

Vec C-38/11: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 18. júna 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ — Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Smernica 90/435/EHS — Článok 3 ods. 2 — Daňová právna úprava — Daň z príjmov právnických osôb — Zdanenie dividend — Zrážka pri zdroji — Oslobodenie od dane — Držba minimálneho podielu v spoločnosti, ktorá vypláca dividendy — Podmienky — Minimálne obdobie nepretržitej držby uvedeného podielu — Podmienky — Tuzemské a cudzozemské spoločnosti príjemcovia — Rozdielne zaobchádzanie)

18

2012/C 366/30

Vec C-278/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Densmore Ronald Dover/Európsky parlament (Odvolanie — Pravidlá o výplate príspevkov a úhrade nákladov pre európskych poslancov — Kontrola použitia príspevkov — Príspevok na asistenta — Doklady o výdavkoch — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm)

18

2012/C 366/31

Vec C-372/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Power-One Italy SpA/Európska komisia [Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Projekt spolufinancovaný finančným nástrojom „LIFE“ — Vývoj nového systému poskytovania energie pre použitie v mobilnej telefónnej službe (projekt „Pneuma“) — Rozhodnutie Komisie o ukončení projektu a o vrátení zaplateného preddavku — Náhrada údajne spôsobenej škody]

19

2012/C 366/32

Vec C-384/11: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgicko) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgicko (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Článok 63 ZFEÚ — Daňová právna úprava — Rozdelenie dividend — Zrážky pri zdroji — Zamedzenie alebo obmedzenie reťazového zdanenia — Rozdielne zaobchádzanie s oprávnenými spoločnosťami rezidentmi a nerezidentmi)

19

2012/C 366/33

Vec C-407/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Government of Gibraltar/Európska komisia, Španielske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Odvolanie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región — Zaradenie do zoznamu lokality „Estrecho Oriental“ navrhovanej španielskou vládou, ktorá zahŕňa časť britských teritoriálnych vôd Gibraltáru a časť šíreho mora — Žaloba o neplatnosť — Návrh na čiastočné zrušenie — Oddeliteľnosť — Právo na obranu)

20

2012/C 366/34

Vec C-491/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 27. júna 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Spoločná poľnohospodárska politika — Nákup kukurice od intervenčnej agentúry Maďarska — Nedostatočné zásoby — Údajné nedodržanie kontrolných povinností zo strany Komisie — Mimozmluvná zodpovednosť)

20

2012/C 366/35

Vec C-493/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — United Technologies Corp./Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov — Pokuty — Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

20

2012/C 366/36

Vec C-494/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 15. júna 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, predtým General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh montáže a údržby výťahov a mechanických eskalátorov — Pokuty — Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

21

2012/C 366/37

Vec C-608/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Land Wien/Európska komisia [Odvolanie — Atómová energia — Rozšírenie jadrovej elektrárne Mochovce (Slovenská republika) — Rozhodnutie Komisie o odložení sťažnosti — Žaloba o neplatnosť — Odmietnutie Komisie poskytnúť požadované dokumenty — Žaloba na nečinnosť — Minimálne požiadavky stanovené v článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Neprípustnosť]

21

2012/C 366/38

Vec C-310/12: Žaloba podaná 27. júna 2012 — Európska komisia/Maďarsko

22

2012/C 366/39

Vec C-359/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 30. júla 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Vec C-366/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 1. augusta 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Vec C-385/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) 13. augusta 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Vec C-395/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel (Luxembursko) 27. augusta 2012 — Luxemburské veľkovojvodstvo, Administration de l’enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Vec C-412/12: Žaloba podaná 11. septembra 2012 — Európska komisia/Cyperská republika

24

2012/C 366/44

Vec C-415/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Nienburg (Nemecko) 13. septembra 2012 — Bianca Brandes/Spolková krajina Dolné Sasko

25

2012/C 366/45

Vec C-419/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Crono Service Scarl a i./Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Vec C-420/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 14. septembra 2012 — Anitrav/Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Vec C-434/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 26. septembra 2012 — „Slančeva sila“ ЕООD/Izpalnitelniat direktor na Daržaven fond „Zemedelie“ — Razplaštatelna agencia

26

2012/C 366/48

Vec C-445/12 P: Odvolanie podané 3. októbra 2012: Rivella International AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. júla 2012 vo veci T-170/11, Rivella International AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2012/C 366/49

Vec C-70/11: Uznesenie predsedníčky ôsmej komory Súdneho dvora z 5. júla 2012 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

27

2012/C 366/50

Vec C-194/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. augusta 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo — Španielsko) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Vec C-195/11 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. júla 2012 — Európska komisia/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Rada Európskej únie

27

 

Všeobecný súd

2012/C 366/52

Vec T-426/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Taliansko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Ovocie a zelenina — Cukor — Spracovanie citrusových plodov — Mlieko — Plodiny pestované na ornej pôde — Paušálna finančná oprava — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia — Neexistencia omylu pri posúdení“)

28

2012/C 366/53

Vec T-591/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie informatických služieb — Zaradenie uchádzača na druhé miesto v zostupnom poradí — Žaloba o neplatnosť — Dôvody vylúčenia z verejného obstarávania — Konflikt záujmov — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Mimozmluvná zodpovednosť“)

28

2012/C 366/54

Vec T-150/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Rada [„Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu — Zjavne nesprávne posúdenie — Dôkazné bremeno — Úprava nákladov — Článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 5 a článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009]“]

29

2012/C 366/55

Vec T-158/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Grécko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania — Zúčtovanie výdavkov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované EPUZF — Nedbanlivosť členského štátu pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm — Zaťaženie členského štátu finančnými dôsledkami nevykonaného vymáhania“)

29

2012/C 366/56

Vec T-170/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners a Shanghai Prime Machinery/Rada [„Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Lehota na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa tohto štatútu — Zásada riadnej správy vecí verejných — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) a článok 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1225/2009]“]

30

2012/C 366/57

Vec T-172/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Rada [„Dumping — Dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne — Podpora sťažnosti výrobným odvetvím Spoločenstva — Definícia dotknutého výrobku — Ujma — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Náklady hlavných surovín odrážajúce vo veľkej miere trhovú hodnotu — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1225/2009]“]

30

2012/C 366/58

Vec T-247/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb týkajúcich sa výroby a rozširovania Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie a súvisiacich offline a online médií — Zamietnutie ponuky uchádzača a rozhodnutie prideliť zákazku inému uchádzačovi — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť“)

31

2012/C 366/59

Vec T-183/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Sviluppo Globale/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytnutie technickej pomoci vláde Sýrie — Zamietnutie kandidatúry — Povinnosť odôvodnenia“)

31

2012/C 366/60

Vec T-204/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2012 — Lancôme/ÚHVT — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka COLOR FOCUS — Skoršia slovná ochranná známka FOCUS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť ochranných známok — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Zneužitie práva“]

31

2012/C 366/61

Vec T-556/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Novatex/Rada [„Subvencie — Dovozy určitých typov polyetyléntereftalátu s pôvodom v Iráne, Pakistane a v Spojených arabských emirátoch — Konečné vyrovnávacie clo a konečné vybratie dočasného cla — Článok 3 ods. 1 a 2, článok 6 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 597/2009“]

32

2012/C 366/62

Vec T-569/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Bimbo/ÚHVT — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BIMBO DOUGHNUTS — Skoršia slovná národná ochranná známka DOGHNUTS — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Návrh na zmenu rozhodnutia — Prípustnosť“]

32

2012/C 366/63

Vec T-333/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2012 — Wessang/ÚHVT — Greinwald (star foods) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva star foods — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva STAR SNACKS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

32

2012/C 366/64

Vec T-366/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Bial-Portela/ÚHVT — Isdin (ZEBEXIR) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ZEBEXIR — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ZEBINIX — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

33

2012/C 366/65

Vec T-371/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2012 — Monier Roofing Components/ÚHVT (CLIMA COMFORT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CLIMA COMFORT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“]

33

2012/C 366/66

Vec T-360/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Tecnimed/ÚHVT — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) („Ochranná známka Spoločenstva — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Neexistencia nepredvídateľnej okolnosti — Neexistencia vyššej moci — Právo na prístup k spravodlivosti — Zjavná neprípustnosť“)

34

2012/C 366/67

Vec T-622/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — Cervelli/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Príspevok na expatriáciu — Žiadosť o preskúmanie — Nové skutočnosti — Zjavne nedôvodné odvolanie“)

34

2012/C 366/68

Vec T-639/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2012 — Heads!/ÚHVT (HEADS) („Ochranná známka Spoločenstva — Zamietnutie zápisu — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

34

2012/C 366/69

Vec T-31/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. októbra 2012 — Région Poitou-Charentes/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štrukturálne fondy — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Akt, ktorý je čiastočne informatívny a čiastočne prípravný — Neprípustnosť“)

34

2012/C 366/70

Vec T-62/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2012 — ClientEarth/Rada [„Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko vypracované právnou službou Rady k návrhu nariadenia Parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Parlamentu, Rady a Komisie — Potvrdenie zamietnutia priznať úplný prístup — Neprípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Pojem ‚napadnuteľný akt‘ v zmysle článku 263 ZFEÚ — Potvrdzujúci akt“]

35

2012/C 366/71

Vec T-389/12 R: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2012 — EDF/Komisia („Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Trh s elektrickou energiou — Rozhodnutie povoľujúce koncentráciu s výhradou dodržania určitých záväzkov — Odmietnutie predĺžiť lehotu stanovenú na splnenie záväzkov — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)

35

2012/C 366/72

Vec T-378/12: Žaloba podaná 14. augusta 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/ÚHVT — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Vec T-411/12: Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Celtipharm/ÚHVT — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Vec T-418/12: Žaloba podaná 21. septembra 2012 — Beninca/Komisia

36

2012/C 366/75

Vec T-428/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/ÚHVT (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Vec T-431/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Distillerie Bonollo a i./Rada

37

2012/C 366/77

Vec T-432/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — VTZ a i./Rada

38

2012/C 366/78

Vec T-433/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Kovový gombík v strede ucha textilného zvieratka)

39

2012/C 366/79

Vec T-434/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — Steiff/ÚHVT (Textilný štítok s kovovým gombíkom v strede ucha textilného zvieratka)

39

2012/C 366/80

Vec T-442/12: Žaloba podaná 5. októbra 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Rada

39

2012/C 366/81

Vec T-25/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — 3M Pumps/ÚHVT — 3M (3M Pumps)

40

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 366/82

Vec F-102/12: Žaloba podaná 25. septembra 2012 — ZZ/Parlament

41

2012/C 366/83

Vec F-107/12: Žaloba podaná 28. septembra 2012 — ZZ/EIB

41


SK

 

Top