Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:355:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 355, 17. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.355.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 355

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
17. novembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 355/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 343, 10.11.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 355/02

Vec C-38/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. septembra 2012 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 49 ZFEÚ — Daňová právna úprava — Premiestnenie daňového domicilu — Premiestnenie aktív — Okamžitá daň pri odchode)

2

2012/C 355/03

Vec C-43/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a i./Ypourgos Perivallontos a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernice 85/337/EHS, 92/43/EHS, 2000/60/ES a 2001/42/ES — Politika Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva — Odklonenie toku rieky — Pojem „lehota“ na vypracovanie plánov vodohospodárskeho manažmentu správneho územia povodia)

2

2012/C 355/04

Vec C-262/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg [Colný kódex Spoločenstva — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Článok 204 ods. 1 písm. a) — Colný režim aktívneho zošľachťovacieho styku — Colný režim s podmienečným oslobodením od cla — Vznik colného dlhu — Nesplnenie povinnosti predložiť potvrdenie o prepustení tovaru z colného režimu v stanovenej lehote]

4

2012/C 355/05

Vec C-28/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Colný kódex Spoločenstva — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Článok 204 ods. 1 písm. a) — Režim colného uskladňovania — Vznik colného dlhu z dôvodu nesplnenia povinnosti — Oneskorený zápis informácií týkajúcich sa odobratia tovaru z colného skladu do skladovej evidencie]

4

2012/C 355/06

Vec C-36/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali [Poľnohospodárstvo — Geneticky modifikované organizmy — Smernica 2002/53/ES — Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov — Geneticky modifikované organizmy registrované v spoločnom katalógu — Nariadenie (ES) č. 1829/2003 — Článok 20 — Existujúce výrobky — Smernica 2001/18/ES — Článok 26a — Opatrenia na predchádzanie neúmyselnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov — Vnútroštátne opatrenia zakazujúce pestovanie geneticky modifikovaných organizmov registrovaných v spoločnom katalógu a povolených ako existujúce výrobky do prijatia opatrení na základe článku 26a smernice 2001/18/ES]

5

2012/C 355/07

Vec C-150/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/37/ES — Registračné dokumenty vozidiel — Vozidlá predtým registrované v inom členskom štáte — Zmena majiteľa — Povinnosť kontroly technického stavu — Žiadosť o predloženie osvedčenia o zhode — Kontrola technického stavu vykonaná v inom členskom štáte — Neuznanie — Neexistencia odôvodnenia)

5

2012/C 355/08

Vec C-190/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi [Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 15 ods. 1 písm. c) — Prípadné obmedzenie tejto právomoci iba na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené na diaľku]

6

2012/C 355/09

Vec C-273/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Baranya Megyei Bíróság — Maďarsko) — Mecsek-Gabona Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 138 ods. 1 — Podmienky oslobodenia od dane pri plnení v rámci Spoločenstva, v prípade ktorého má nadobúdateľ povinnosť zabezpečiť prepravu tovaru, s ktorým môže od okamihu jeho naloženia nakladať ako vlastník — Povinnosť predávajúceho preukázať, že tovar fyzicky opustil územie členského štátu dodania — Výmaz identifikačného čísla pre DPH nadobúdateľa so spätnou účinnosťou)

6

2012/C 355/10

Vec C-380/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. septembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif — Luxembursko) — DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions en matière d’impôts (Sloboda usadiť sa — Článok 49 ZFEÚ — Daňová právna úprava — Majetková daň — Podmienky priznania nároku na zníženie majetkovej dane — Strata postavenia platiteľa majetkovej dane v dôsledku premiestnenia sídla spoločnosti do iného členského štátu — Obmedzenie — Odôvodnenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu)

7

2012/C 355/11

Spojené veci C-422/11 P a C-423/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. septembra 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poľská republika/Európska komisia (Odvolania — Žaloba o neplatnosť — Neprípustnosť žaloby — Zastúpenie pred súdmi Únie — Advokát — Nezávislosť)

7

2012/C 355/12

Vec C-278/12 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate — Holandsko) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel [Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 562/2006 — Kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) — Články 20 a 21 — Zrušenie kontroly vnútorných hraníc — Kontroly v rámci územia — Opatrenia s účinkom rovnocenným hraničným kontrolám — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca kontrolu totožnosti, štátnej príslušnosti a práva na pobyt úradníkmi poverenými hraničným dozorom a kontrolou cudzincov v pásme 20 kilometrov od spoločnej hranice s inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda — Kontroly zamerané na boj proti nelegálnemu pobytu — Právna úprava doplnená o určité podmienky a záruky týkajúce sa najmä frekvencie a intenzity kontrol]

8

2012/C 355/13

Vec C-373/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 3. augusta 2012 — GIC Cash a.s./Marián Gunčaga

8

2012/C 355/14

Vec C-392/12: Odvolanie podané 22. augusta 2012: Fruit of the Loom, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. júna 2012 vo veci T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

9

2012/C 355/15

Vec C-398/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Fermo (Taliansko) 29. augusta 2012 — trestné konanie proti M

9

2012/C 355/16

Vec C-411/12: Žaloba podaná 7. septembra 2012 — Európska komisia/Talianska republika

10

2012/C 355/17

Vec C-414/12 P: Odvolanie podané 13. septembra 2012: Bolloré proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. júna 2012 vo veci T-414/12, Bolloré/Komisia

10

2012/C 355/18

Vec C-421/12: Žaloba podaná 13. septembra 2012 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

11

2012/C 355/19

Vec C-423/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Švédsko) 17. septembra 2012 — Flora May Reyes/Migrationsverket

11

2012/C 355/20

Vec C-427/12: Žaloba podaná 19. septembra 2012 — Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie

12

2012/C 355/21

Vec C-432/12 P: Odvolanie podané 24. septembra 2012: Leifheit AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. júla 2012 vo veci T-334/10, Leifheit AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

12

2012/C 355/22

Vec C-433/12 P: Odvolanie podané 26. septembra 2012: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. júla 2012 vo veci T-27/12, Marcuccio/Súdny dvor

13

 

Všeobecný súd

2012/C 355/23

Vec T-343/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Shell Petroleum a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Spoločná kontrola — Pokuty — Priťažujúce okolnosti — Úloha podnecovateľa a vodcu — Opakované porušovanie — Dĺžka trvania porušenia — Právo na obhajobu — Neobmedzená právomoc — Správanie podniku počas správneho konania“)

14

2012/C 355/24

Vec T-344/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Total/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia“)

14

2012/C 355/25

Vec T-347/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Nynäs Petroleum a Nynas Belgium/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Spolupráca počas správneho konania — Významná pridaná hodnota — Rovnosť zaobchádzania“)

14

2012/C 355/26

Vec T-348/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Total Nederland/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Nepretržitá povaha porušovania — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia“)

15

2012/C 355/27

Vec T-351/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Dura Vermeer Groep/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

15

2012/C 355/28

Vec T-352/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Dura Vermeer Infra/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právo na obhajobu“)

15

2012/C 355/29

Vec T-353/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Vermeer Infrastructuur/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Existencia a kvalifikácia dohody — Obmedzenie hospodárskej súťaže — Usmernenia o uplatniteľnosti článku 81 ES na dohody o horizontálnej spolupráci — Výpočet výšky pokút — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu“)

16

2012/C 355/30

Vec T-354/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — BAM NBM Wegenbouw a HBG Civiel/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Existencia a kvalifikácia dohody — Obmedzenie hospodárskej súťaže — Usmernenia o uplatniteľnosti článku 81 ES na dohody o horizontálnej spolupráci — Právo na obhajobu — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia“)

16

2012/C 355/31

Vec T-355/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Koninklijke BAM Groep/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Dĺžka trvania porušenia“)

16

2012/C 355/32

Vec T-356/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

17

2012/C 355/33

Vec T-357/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Existencia a kvalifikácia dohody — Obmedzenie hospodárskej súťaže — Usmernenia o uplatniteľnosti článku 81 ES na dohody o horizontálnej spolupráci — Právo na obhajobu — Pokuta — Priťažujúce okolnosti — Úloha podnecovateľa a vodcu — Nespolupráca — Preskúmavacie právomoci Komisie — Právo na pomoc advokáta — Zneužitie právomoci — Stanovovanie výšky pokút — Dĺžka trvania porušenia — Neobmedzená právomoc“)

17

2012/C 355/34

Vec T-359/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Heijmans Infrastructuur/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Dôkazné bremeno — Pokuty — Závažnosť porušenia — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právo na obhajobu“)

18

2012/C 355/35

Vec T-360/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Heijmans/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

18

2012/C 355/36

Vec T-361/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Ballast Nedam/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právo na obhajobu — Účinky rozsudku o zrušení voči tretím osobám“)

18

2012/C 355/37

Vec T-362/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Ballast Nedam Infra/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Dôkaz o porušení — Závažnosť porušenia — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právo na obhajobu — Predloženie nových dôvodov počas súdneho konania — Neobmedzená právomoc“)

19

2012/C 355/38

Vec T-370/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Kuwait Petroleum a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na výstavbu ciest — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Spolupráca počas správneho konania — Významná pridaná hodnota — Rovnosť zaobchádzania — Právo na obhajobu“)

19

2012/C 355/39

Vec T-82/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Guardian Industries a Guardian Europe/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s plochým sklom v EHS — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien — Dôkaz o porušení — Stanovovanie výšky pokút — Vylúčenie viazaných predajov — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti“)

19

2012/C 355/40

Vec T-535/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Tuzzi fashion/ÚHVT — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci — Skoršia národná slovná ochranná známka a skorší medzinárodný zápis TUZZI — Skoršie obchodné meno Tuzzi fashion GmbH — Relatívne dôvody zamietnutia — Absencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 a článok 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 a článok 64 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) — Preskúmanie skutočností bez návrhu — Článok 74 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009) — Článok 79 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 83 nariadenia č. 207/2009)“]

20

2012/C 355/41

Vec T-139/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Francúzsko/Komisia („Štátna pomoc — Odvetvie ovocia a zeleniny — ‚Plány kampane‘ určené na podporu trhu s ovocím a so zeleninou vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem štátna pomoc — Štátne prostriedky — Spolufinancovanie verejnoprávnym zariadením a dobrovoľnými príspevkami organizácií výrobcov — Tvrdenia, ktoré neboli predložené počas správneho konania — Povinnosť odôvodnenia“)

20

2012/C 355/42

Vec T-243/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Fedecom/Komisia („Štátna pomoc — Sektor ovocia a zeleniny — ‚Ročné hospodárske plány‘, ktorých cieľom je podpora trhu s ovocím a zeleninou vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem štátna pomoc — Štátne zdroje — Spolufinancovanie verejným subjektom a dobrovoľnými príspevkami organizácií výrobcov — Tvrdenia, ktoré sú v rozpore so skutkovými okolnosťami uvedenými počas správneho konania — Prevádzková pomoc — Legitímna dôvera“)

21

2012/C 355/43

Vec T-328/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Producteurs de légumes de France/Komisia („Štátna pomoc — Sektor ovocia a zeleniny — ‚Ročné hospodárske plány‘, ktorých cieľom je podpora trhu s ovocím a zeleninou vo Francúzsku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Legitímna dôvera — Vecná chyba vo výpočte súm, ktoré sa majú vymáhať“)

21

2012/C 355/44

Vec T-357/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Pucci International/ÚHVT — El Corte Inglés (Emidio Tucci) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršie slovné a obrazová národné ochranné známky Emilio Pucci a EMILIO PUCCI — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č.207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“]

21

2012/C 355/45

Vec T-373/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci International (Emidio Tucci) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva, skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia národná obrazová ochranná známka Emilio Pucci a EMILIO PUCCI — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“]

22

2012/C 355/46

Vec T-387/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Applied Microengineering/Komisia („Piaty rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity — Zmluvy týkajúce sa projektov ‚Formation of a New Design House for MST‘ a ‚Assessment of a New Anodic Bonder‘ — Vymáhanie časti vyplateného finančného príspevku — Rozhodnutie predstavujúce exekučný titul — Rozhodnutie, ktorým sa v priebehu konania mení napadnuté rozhodnutie — Právne odôvodnenie žaloby — Povaha uvádzaných žalobných dôvodov — Legitímna dôvera — Povinnosť odôvodnenia — Zásada riadnej správy vecí verejných“)

22

2012/C 355/47

Vec T-465/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Jurašinović/Rada [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žiadosť o prístup k správam pozorovateľov Európskej únie prítomných v Chorvátsku od 1. do 31. augusta 1995 — Zamietnutie prístupu — Riziko narušenia ochrany medzinárodných vzťahov — Skoršie sprístupnenie verejnosti“]

23

2012/C 355/48

Vec T-39/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci International (PUCCI) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PUCCI — Skoršie národné obrazové ochranné známky a skoršia národná slovná ochranná známka Emidio Tucci a E. TUCCI — Skoršia prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Emidio Tucci — Relatívne dôvody zamietnutia — Absencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 a článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“]

23

2012/C 355/49

Vec T-63/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Jurašinović/Rada [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žiadosť o prístup k niektorým dokumentom sprostredkovaným s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v rámci určitého konania — Zamietnutie prístupu — Riziko narušenia ochrany medzinárodných vzťahov — Riziko narušenia ochrany súdnych konaní a právnych stanovísk“]

23

2012/C 355/50

Vec T-160/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — J/Parlament („Petičné právo — Petícia adresovaná Európskemu parlamentu — Rozhodnutie o zamietnutí — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia — Petícia, ktorá nepatrí do oblastí činnosti Únie“)

24

2012/C 355/51

Vec T-215/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. októbra 2012 — Grécko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Bavlna — Najnevyhnutnejšia pomoc — Rozvoj vidieka — Efektivita kontrol — Proporcionalita“)

24

2012/C 355/52

Vec T-257/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Taliansko/Komisia („Štátna pomoc — Usadenie sa podniku v niektorých tretích štátoch — Pôžička so zníženým úrokom — Rozhodnutie, ktorým bola štátna pomoc čiastočne vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom a ktorým bolo nariadené jej vrátenie — Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia Všeobecného súdu týkajúceho sa toho istého konania — Právna sila rozhodnutej veci — Povinnosť odôvodnenia“)

24

2012/C 355/53

Vec T-303/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Wam Industriale/Komisia („Štátna pomoc — Usadenie sa podniku v niektorých tretích štátoch — Pôžička so zníženým úrokom — Rozhodnutie, ktorým bola štátna pomoc čiastočne vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom a ktorým bolo nariadené jej vrátenie — Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia Všeobecného súdu týkajúceho sa toho istého konania — Výkon rozsudku Všeobecného súdu — Povinnosť odôvodnenia — Zásada riadnej správy vecí verejných — Povinnosť náležitej starostlivosti — Povinnosť starostlivosti“)

25

2012/C 355/54

Vec T-312/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2012 — ELE.SI.A/Komisia [„Arbitrážna doložka — Šiesty viacročný rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných programov prispievajúci k realizácia európskeho výskumu a inovácii (2002-2006) — Zmluva týkajúca sa projektu ‚I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety‘ — Vypovedanie zmluvy — Návrh na vrátenie vyplateného príspevku — Úroky z omeškania — Žaloba smerujúca k zaplateniu celého žiadaného finančného príspevku a spochybnenie návrhu na vrátenie príspevku — Protinávrh“]

25

2012/C 355/55

Vec T-584/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2012 — Yilmaz/ÚHVT — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia medzinárodná slovná ochranná známka MATADOR — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

26

2012/C 355/56

Vec T-501/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. septembra 2012 — TI Media Broadcasting a TI Media/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Taliansky trh plateného televízneho vysielania — Rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa uplatňovanie záväzkov pripojených k rozhodnutiu, ktorým bola koncentrácia vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom a Dohodou o EHP — Verejné obstarávanie na pridelenie frekvencií pozemného digitálneho vysielania v Taliansku — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania — Neprípustnosť“)

26

2012/C 355/57

Vec T-52/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. septembra 2012 — Grécko/Komisia [„Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Platby kompenzácie vyplatené v rokoch 2008 a 2009 Gréckym poľnohospodárskym poisťovacím orgánom (ELGA) — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris — Naliehavosť — Zváženie záujmov“]

27

2012/C 355/58

Vec T-162/12: Žaloba podaná 25. septembra 2012 — CW/Rada

27

2012/C 355/59

Vec T-363/12: Žaloba podaná 8. augusta 2012 — Harper Hygienics/ÚHVT — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

27

2012/C 355/60

Vec T-364/12: Žaloba podaná 8. augusta 2012 — Harper Hygienics/ÚHVT — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

28

2012/C 355/61

Vec T-379/12: Žaloba podaná 21. augusta 2012 — Electric Bike World/ÚHVT — Brunswick (LIFECYCLE)

28

2012/C 355/62

Vec T-382/12: Žaloba podaná 24. augusta 2012 — Kampol/ÚHVT — Colmol (Nobel)

29

2012/C 355/63

Vec T-383/12: Žaloba podaná 24. augusta 2012 — Ferienhäuser zum See/ÚHVT — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

29

2012/C 355/64

Vec T-386/12: Žaloba podaná 30. augusta 2012 — Elite Licensing/ÚHVT — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

30

2012/C 355/65

Vec T-390/12: Žaloba podaná 5. septembra 2012 — Lifted Research a LRG Europe/ÚHVT — Fei Liangchen (Lr geans)

30

2012/C 355/66

Vec T-391/12: Žaloba podaná 5. septembra 2012 — Lidl Stiftung/ÚHVT — Unipapel Industria Comercio y Servicios (UNITED OFFICE)

31

2012/C 355/67

Vec T-393/12: Žaloba podaná 4. septembra 2012 — Tsujimoto/ÚHVT — Kenzo (KENZO)

32

2012/C 355/68

Vec T-395/12: Žaloba podaná 4. septembra 2012 — Fetim/ÚHVT — (Solidfloor The professional’s choice)

32

2012/C 355/69

Vec T-407/12: Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Ubee Interactive/ÚHVT — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)

33

2012/C 355/70

Vec T-408/12: Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Ubee Interactive/ÚHVT — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)

33

2012/C 355/71

Vec T-410/12: Žaloba podaná 6. septembra 2012 — Vitaminaqua/ÚHVT — Energy Brands (vitaminaqua)

34

2012/C 355/72

Vec T-415/12: Žaloba podaná 14. septembra 2012 — Xeda International a i./Komisia

34

2012/C 355/73

Vec T-416/12: Žaloba podaná 20. septembra 2012 — HP Health Clubs Iberia/ÚHVT — Shiseido (ZENSATIONS)

35

2012/C 355/74

Vec T-422/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — Kappa Filter Systems/ÚHVT — (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

35

2012/C 355/75

Vec T-423/12: Žaloba podaná 27. septembra 2012 — Skype/ÚHVT — British Sky Broadcasting a Sky IP International (skype)

36

2012/C 355/76

Vec T-425/12: Žaloba podaná 26. septembra 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/ÚHVT — Elite Licensing (e)

36

2012/C 355/77

Vec T-430/12: Žaloba podaná 2. októbra 2012 — Heinrich/ÚHVT — Komisia (European Network Rapid Manufacturing)

37

2012/C 355/78

Vec T-583/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. septembra 2012 — Deutsche Telekom/ÚHVT — TeliaSonera Denmark (Nuance de magenta)

37

2012/C 355/79

Vec T-452/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2012 — Western Digital a Western Digital Ireland/Komisia

37

2012/C 355/80

Vec T-484/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2012 — Skyhawke Technologies/ÚHVT — British Sky Broadcasting a Sky IP International (SKYCADDIE)

38

2012/C 355/81

Vec T-60/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2012 — Western Digital a Western Digital Ireland/Komisia

38

2012/C 355/82

Vec T-116/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2012 — Tioxide Europe a i./Rada

38

2012/C 355/83

Vec T-212/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 — Ålands Industrihus/Komisia

38

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 355/84

Vec F-86/12: Žaloba podaná 9. augusta 2012 — ZZ/Komisia

39

2012/C 355/85

Vec F-97/12: Žaloba podaná 17. septembra 2012 — ZZ/Komisia

39


SK

 

Top