Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 299, 4. október 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.299.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 299

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
4. októbra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

482. plenárne zasadnutie v dňoch 11. a 12. júla 2012

2012/C 299/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Posilnenie participatívnych procesov a zapojenie miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov do vykonávania stratégie Európa 2020“ (prieskumné stanovisko)

1

2012/C 299/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Čo sa mení pre bankovníctvo v Európe novými finančnými predpismi?“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

6

2012/C 299/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európske technologické platformy (ETP) a priemyselné zmeny“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

12

2012/C 299/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potreba európskeho obranného priemyslu: Priemyselné, inovačné a sociálne aspekty“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

17

2012/C 299/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ženy – podnikateľky – špecifické politické opatrenia na zvýšenie rastu a zamestnanosti v EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2012/C 299/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha žien ako hnacej sily modelu rozvoja a inovácií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29

2012/C 299/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Moldavskom: Úloha organizovanej občianskej spoločnosti“

34

2012/C 299/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti v rámci viacstrannej obchodnej dohody medzi EÚ, Kolumbiou a Peru“

39

2012/C 299/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Družstvá a poľnohospodársko-potravinársky rozvoj“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

45

2012/C 299/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Revízia usmernení EÚ pre letectvo a letiská z roku 1994 a 2005“ (doplňujúce stanovisko)

49


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

482. plenárne zasadnutie v dňoch 11. a 12. júla 2012

2012/C 299/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Reštrukturalizácia a pripravenosť na zmenu: Aké ponaučenia vyplývajú z nedávnych skúseností?“ (zelená kniha) COM (2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov“COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a o jeho prevádzke (od roku 2014)“COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSD), ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES“COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia“COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu“COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu. Program EÚ v oblasti lepšej deľby kompetencií a zvýšenia vzájomnej dôvery“COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Iniciatíva Príležitosti pre mladých“COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Spravodlivosť“COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz“COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD),„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu“COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD),„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia“COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD),„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia“COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha – Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky“COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program ‚Európa pre občanov‘“COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii“COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike“COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Propagačné a informačné opatrenia na podporu poľnohospodárskych výrobkov: Stratégia so silnou európskou pridanou hodnotou na propagáciu chutí Európy“COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie“COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vysokovýkonná výpočtová technika: Miesto Európy v globálnych pretekoch“COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole“COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) a „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES“COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o recyklácii lodí“COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kľúčové kroky na ceste k Aktu o jednotnom trhu II“ (prieskumné stanovisko)

165

2012/C 299/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha o doprave: Zapojenie a angažovanosť občianskej spoločnosti“ (prieskumné stanovisko)

170


SK

 

Top