EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:287:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 287, 22. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.287.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 287

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
22. septembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 287/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 273, 8.9.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 287/02

Vec C-269/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. júla 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 18 ES, 39 ES a 43 ES — Články 28 a 31 Dohody o EHP — Daňová právna úprava — Zmena bydliska daňovníka do zahraničia — Povinnosť zahrnúť všetok nezdanený príjem do základu dane za posledné zdaňovacie obdobie — Strata prípadnej výhody, ktorú predstavuje odklad daňového dlhu)

2

2012/C 287/03

Vec C-318/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Belgicko) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/Belgické kráľovstvo (Slobodné poskytovanie služieb — Daňová právna úprava — Odpočet nákladov vynaložených na odmenu za poskytnutie služieb ako prevádzkových nákladov — Náklady vynaložené na poskytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte, v ktorom nepodlieha dani z príjmov alebo v ktorom podlieha systému zdanenia, ktorý je výrazne výhodnejší — Odpočítateľnosť podliehajúca povinnosti preukázať skutočnú a pravdivú povahu plnenia a obvyklú povahu príslušnej odmeny — Prekážka — Odôvodnenie — Boj proti daňovým podvodom a únikom — Účinnosť daňových kontrol — Vyvážené rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi — Proporcionalita)

2

2012/C 287/04

Vec C-378/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Legfelsőbb Bíróság — Maďarsko) — žiadosť o zápis spoločností do obchodného registra podaná spoločnosťou VALE Építési Kft. (Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Zásady ekvivalencie a efektivity — Cezhraničná premena — Zamietnutie zápisu do registra)

3

2012/C 287/05

Vec C-509/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Duševné a priemyselné vlastníctvo — Režim ochrany odrôd rastlín v rámci Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 2100/94 — Výsada poľnohospodára — Pojem „primerané odškodnenie“ — Náhrada spôsobenej škody — Porušenie]

3

2012/C 287/06

Vec C-527/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Legfelsőbb Bíróság — Maďarsko) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 5 ods. 1 — Časová pôsobnosť — Konanie v skutočnosti začaté v štáte, ktorý nebol členom Európskej únie — Konkurzné konanie začaté proti dlžníkovi v inom členskom štáte — Prvý štát, ktorý je teraz členom Európskej únie — Uplatniteľnosť]

4

2012/C 287/07

Vec C-558/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Chartres — Francúzsko) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, vydatá Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d’Eure-et-Loir (Výsady a imunity Európskych spoločenstiev — Oslobodenie príjmov vyplácaných Úniou od vnútroštátnych daní — Zohľadnenie príjmov vyplácaných Úniou pri výpočte hornej hranice dane z bohatstva)

5

2012/C 287/08

Vec C-562/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. júla 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Žaloba o nesplnenie povinnosti — Článok 56 ZFEÚ — Nemecká právna úprava v oblasti poistenia pre prípad odkázanosti — Vecné dávky za domácu starostlivosť vylúčené v prípade pobytu v inom členskom štáte — Nižšia úroveň exportovateľných peňažných dávok — Neexistencia náhrady nákladov spojených s nájmom zdravotníckych pomôcok v inom členskom štáte)

5

2012/C 287/09

Vec C-602/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Călărași — Rumunsko) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Ochrana spotrebiteľa — Zmluvy o spotrebiteľskom úvere — Smernica 2008/48/ES — Články 22, 24 a 30 — Vnútroštátna právna úprava preberajúca túto smernicu — Uplatniteľnosť na zmluvy nezahrnuté do vecnej a časovej pôsobnosti uvedenej smernice — Povinnosti nestanovené tou istou smernicou — Obmedzenie bankových poplatkov, ktoré môže vyberať veriteľ — Články 56 ZFEÚ, 58 ZFEÚ a 63 ZFEÚ — Povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva primerané a účinné postupy mimosúdneho riešenia sporov)

6

2012/C 287/10

Spojené veci C-608/10, C-10/11 a C-23/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Poľnohospodárstvo — Vývozné náhrady — Nesprávne uvedený vývozca vo vývoznom colnom vyhlásení — Vnútroštátny právny predpis, ktorý podmieňuje nárok na vývoznú náhradu uvedením žiadateľa vo vývoznom colnom vyhlásení ako vývozcu — Oprava vývozného colného vyhlásenia po prepustení tovaru)

6

2012/C 287/11

Vec C-616/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s-Gravenhage — Holandsko) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Žaloba pre porušenie európskeho patentu — Osobitná a výlučná právomoc — Článok 6 bod 1 — Pluralita žalovaných — Článok 22 bod 4 — Napadnutie platnosti patentu — Článok 31 — Predbežné opatrenia alebo ochranné opatrenia]

7

2012/C 287/12

Vec C-49/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien — Rakúsko) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 97/7/ES — Ochrana spotrebiteľa — Zmluvy na diaľku — Informovanie spotrebiteľa — Informácie poskytnuté alebo prijaté — Trvalé médium — Pojem — Hypertextový odkaz na internetovej stránke dodávateľa — Právo na odstúpenie od zmluvy)

8

2012/C 287/13

Spojené veci C-55/11, C-57/11 a C-58/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) a France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Smernica 2002/20/ES — Elektronické komunikačné siete a služby — Povolenie — Článok 13 — Poplatky za práva na používanie a práva na inštalovanie zariadení)

8

2012/C 287/14

Vec C-59/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Nancy — Francúzsko) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (Poľnohospodárstvo — Smernice 98/95/ES, 2002/53/ES, 2002/55/ES a 2009/145/ES — Platnosť — Zelenina — Predaj osiva zeleniny, ktoré sa nenachádza v spoločnom úradnom katalógu odrôd zeleniny na vnútroštátnom trhu s osivom — Nerešpektovanie systému týkajúceho sa predbežného povolenia na uvádzanie na trh — Medzinárodná zmluva o genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo — Zásada proporcionality — Sloboda podnikania — Voľný pohyb tovaru — Rovnosť zaobchádzania)

9

2012/C 287/15

Vec C-79/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Firenze — Taliansko) — trestné konanie proti Maurizio Giovanardi a i. (Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV — Postavenie obetí v trestnom konaní — Smernica 2004/80/ES — Odškodňovanie obetí trestných činov — Zodpovednosť právnickej osoby — Odškodnenie v trestnom konaní)

10

2012/C 287/16

Vec C-128/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Právna ochrana počítačových programov — Obchodovanie s licenciami vzťahujúcimi sa na použité počítačové programy, ktoré boli stiahnuté z internetu — Smernica 2009/24/ES — Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 — Vyčerpanie práva na rozširovanie — Pojem „oprávnený nadobúdateľ“)

10

2012/C 287/17

Vec C-138/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Compass-Datenbank GmbH/Rakúska republika (Hospodárska súťaž — Článok 102 ZFEÚ — Pojem „podnik“ — Údaje z obchodného registra uložené v databáze — Zhromažďovanie a poskytovanie týchto údajov za poplatok — Dôsledok nepovolenia opakovaného použitia uvedených údajov zo strany orgánov verejnej moci — Právo „sui generis“ stanovené v článku 7 smernice 96/9/ES)

11

2012/C 287/18

Vec C-141/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Södertörns tingsrätt — Švédsko) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Zákaz diskriminácií na základe veku — Vnútroštátna právna úprava priznávajúca bezpodmienečné právo pracovať až do veku 67 rokov a umožňujúca automatický zánik pracovnej zmluvy ku koncu mesiaca, v ktorom pracovník dovŕšil tento vek — Nezohľadnenie výšky starobného dôchodku)

11

2012/C 287/19

Vec C-146/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus — Estónsko) — AS Pimix, v likvidácii/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Pristúpenie nových členských štátov — Stanovenie poplatku za nadbytočné zásoby poľnohospodárskych výrobkov — Odkaz v ustanovení vnútroštátneho práva na ustanovenie nariadenia Únie, ktoré nebolo riadne uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v jazyku daného členského štátu)

12

2012/C 287/20

Vec C-171/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf — Nemecko) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenie — Vnútroštátny certifikačný proces — Domnienka súladu s vnútroštátnym právom — Uplatniteľnosť článku 28 ES na súkromný certifikačný orgán)

12

2012/C 287/21

Vec C-176/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen (Článok 56 ZFEÚ — Obmedzenie slobodného poskytovania služieb — Hazardné hry — Právna úprava členského štátu zakazujúca propagáciu herní nachádzajúcich sa v iných členských štátoch, ak úroveň zákonnej ochrany hráčov v týchto štátoch nie je rovnocenná s tou zabezpečenou na vnútroštátnej úrovni — Odôvodnenie — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

13

2012/C 287/22

Vec C-181/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. júla 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Španielsky trh nákupu a prvého spracovania surového tabaku — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhov — Pokuty — Rovnosť zaobchádzania — Maximálny limit 10 % obratu — Spolupráca — Skreslenie dôkazov — Zjavne nesprávne posúdenie — Nedostatok odôvodnenia)

13

2012/C 287/23

Vec C-259/11: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 5. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Článok 5 ods. 3 písm. c) a článok 13 B písm. d) bod 5 — Sprostredkovanie plnenia týkajúceho sa prevodu akcií spoločností — Plnenie, ktoré zahŕňa aj prevod vlastníctva nehnuteľného majetku patriaceho týmto spoločnostiam — Oslobodenie od dane)

14

2012/C 287/24

Vec C-284/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd — Bulharsko) — EMS-Bălgarija Transpot OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ Plovdiv (DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočítanie — Prekluzívna lehota na uplatnenie práva na odpočítanie DPH — Zásada efektivity — Odmietnutie práva na odpočítanie DPH — Zásada daňovej neutrality)

14

2012/C 287/25

Vec C-291/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Položky sadzobníka 3002 a 3502 — Krvný albumín pripravený na terapeutické alebo profylaktické použitie — Spracovanie výrobku)

15

2012/C 287/26

Vec C-311/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. júla 2012 — Smart Technologies ULC/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Ochranná známka pozostávajúca z reklamného sloganu — Rozlišovacia spôsobilosť — Zamietnutie zápisu]

15

2012/C 287/27

Vec C-326/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 B písm. g) v spojení s článkom 4 ods. 3 písm. a) — Dodávka budovy a pozemku, na ktorom stojí — Dodávka rozostavanej budovy na účely prestavby na novú budovu — Pokračovanie a dokončenie prác kupujúcim po dodaní — Oslobodenie od DPH)

16

2012/C 287/28

Vec C-212/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 4. mája 2012 — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

16

2012/C 287/29

Vec C-220/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) 11. mája 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Región Hannover

16

2012/C 287/30

Vec C-278/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 4. júna 2012 — A. Adil/odporca: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

17

2012/C 287/31

Vec C-300/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 20. júna 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Vec C-302/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 20. júna 2012 — X, ďalší účastník konania: Minister van Financiën

18

2012/C 287/33

Vec C-303/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 21. júna 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/Belgické kráľovstvo

18

2012/C 287/34

Vec C-306/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken (Nemecko) 26. júna 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

18

2012/C 287/35

Vec C-309/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) 27. júna 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo a i./Fundo de Garantia Salarial, IP

19

2012/C 287/36

Vec C-311/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Nienburg (Nemecko) 27. júna 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2012/C 287/37

Vec C-312/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Huy (Belgicko) 28. júna 2012 — Agim Ajdini/Belgické kráľovstvo, Service des Allocations aux Handicapés

20

2012/C 287/38

Vec C-319/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 2. júla 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

21

2012/C 287/39

Vec C-321/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 2. júla 2012 — F. van der Helder a D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Vec C-322/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 4. júla 2012 — Belgické kráľovstvo — SPF Finances/GIMLE SA

22

2012/C 287/41

Vec C-325/12: Žaloba podaná 10. júla 2012 — Európska komisia/Portugalská republika

22

2012/C 287/42

Vec C-329/12: Žaloba podaná 11. júla 2012 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

23

2012/C 287/43

Vec C-330/12: Žaloba podaná 9. júla 2012 — Európska komisia/Poľská republika

23

2012/C 287/44

Vec C-331/12: Žaloba podaná 9. júla 2012 — Európska komisia/Poľská republika

24

2012/C 287/45

Vec C-332/12: Žaloba podaná 10. júla 2012 — Európska komisia/Poľská republika

24

2012/C 287/46

Vec C-333/12: Žaloba podaná 11. júla 2012 — Európska komisia/Poľská republika

24

2012/C 287/47

Vec C-336/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 16. júla 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser/Manova A/S

25

2012/C 287/48

Vec C-341/12 P: Odvolanie podané 17. júla 2012: Mizuno KK proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 8. mája 2012 vo veci T-101/11, Mizuno KK/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

25

2012/C 287/49

Vec C-344/12: Žaloba podaná 18. júla 2012 — Európska komisia/Talianska republika

26

2012/C 287/50

Vec C-345/12: Žaloba podaná 19. júla 2012 — Európska komisia/Talianska republika

26

2012/C 287/51

Vec C-346/12: Odvolanie podané 19. júla 2012 spoločnosťou DMK Deutsches Milchkontor GmbH (predtým Nordmilch AG) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. mája 2012 vo veci T-546/10, Nordmilch AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

26

2012/C 287/52

Vec C-347/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembursko) 20. júla 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Vec C-348/12 P: Odvolanie podané 16. júla 2012: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 25. apríla 2012 vo veci T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Rada

27

2012/C 287/54

Vec C-353/12: Žaloba podaná 25. júla 2012 — Európska komisia/Talianska republika

28

2012/C 287/55

Vec C-357/12 P: Odvolanie podané 27. júla 2012: Harald Wohlfahrt proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. mája 2012 vo veci T-580/10, Harald Wohlfahrt/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

28

2012/C 287/56

Vec C-365/12 P: Odvolanie podané 31. júla 2012: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 22. mája 2012 vo veci T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Európska komisia

29

 

Všeobecný súd

2012/C 287/57

Vec T-240/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2012 — L’Oréal/ÚHVT — United Global Media Group (MyBeauty TV) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Nahraditeľné trovy pred ÚHVT — Výdavky na reprezentáciu zamestnancom — Článok 85 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“]

31

2012/C 287/58

Vec T-517/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2012 — United States Polo Association/ÚHVT — Polo/Lauren (Zobrazenie dvoch hráčov póla) („Ochranná známka Spoločenstva — Čiastočné zamietnutie zápisu — Späťvzatie prihlášky na zápis — Zastavenie konania“)

31

2012/C 287/59

Vec T-317/12: Žaloba podaná 11. júla 2012 — Holcim (Rumunsko)/Európska komisia

31

2012/C 287/60

Vec T-319/12: Žaloba podaná 19. júla 2012 — Španielsko/Komisia

32

2012/C 287/61

Vec T-321/12: Žaloba podaná 20. júla 2012 — Ciudad de la Luz a Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Komisia

32

2012/C 287/62

Vec T-327/12: Žaloba podaná 16. júla 2012 — Simca Europe/ÚHVT — PSA Peugeot Citroën (Simca)

33

2012/C 287/63

Vec T-328/12: Žaloba podaná 24. júla 2012 — Mundipharma/ÚHVT — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

34

2012/C 287/64

Vec T-331/12: Žaloba podaná 27. júla 2012 — Sartorius Weighing Technology/ÚHVT (Zobrazenie žltého oblúka na dolnom okraji zobrazovacej jednotky)

34

2012/C 287/65

Vec T-332/12: Žaloba podaná 23. júla 2012 — ING Groep/Komisia

35

2012/C 287/66

Vec T-335/12: Žaloba podaná 19. júla 2012 — T&L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

35

2012/C 287/67

Vec T-336/12: Žaloba podaná 1. augusta 2012 — Klizli/Rada

37

2012/C 287/68

Vec T-337/12: Žaloba podaná 30. júla 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/ÚHVT — Wenf International Advisers (vývrtka)

38

2012/C 287/69

Vec T-343/12: Žaloba podaná 30. júla 2012 — Grupo T Diffusión/ÚHVT — ABR Producción Contemporánea (lampy)

38

2012/C 287/70

Vec T-349/12: Žaloba podaná 1. augusta 2012 — Leiner/ÚHVT — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Vec T-82/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. júla 2012 — Formica/ÚHVT — Silicalia (CompacTop)

39

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 287/72

Vec F-4/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. júla 2012 — AV/Komisia („Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Prijatie do zamestnania — Výhrada týkajúca sa zdravotného stavu — Retroaktívne uplatnenie výhrady týkajúcej sa zdravotného stavu — Stanovisko posudkovej komisie“)

40

2012/C 287/73

Vec F-66/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. júna 2012 — Cristina/Komisia („Verejná služba — Verejné výberové konanie — Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení na hodnotiace skúšky — Opravné prostriedky — Žaloba podaná bez toho, aby sa počkalo na rozhodnutie o správnej sťažnosti — Prípustnosť — Osobitné podmienky pripustenia do výberového konania — Požadovaná odborná prax“)

40

2012/C 287/74

Vec F-83/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. júna 2012 — Cristina/Komisia („Verejná služba — Verejné výberové konanie — Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení na hodnotiace skúšky — Opravné prostriedky — Žaloba podaná bez toho, aby sa počkalo na rozhodnutie o správnej sťažnosti — Prípustnosť — Osobitné podmienky pripustenia do výberového konania — Odborná prax súvisiaca s povahou pracovného miesta“)

40

2012/C 287/75

Vec F-22/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. júla 2012 — Conticchio/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Výpočet nárokov na dôchodok — Zaradenie do platového stupňa — Námietka nezákonnosti — Prípustnosť“)

41

2012/C 287/76

Vec F-75/12: Žaloba podaná 20. júla 2012 — ZZ a ZZ/Komisia

41

2012/C 287/77

Vec F-76/12: Žaloba podaná 20. júla 2012 — ZZ/Komisia

41

2012/C 287/78

Vec F-129/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. júna 2012 — BH/Komisia

42

2012/C 287/79

Vec F-139/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. júna 2012 — BJ/Komisia

42

2012/C 287/80

Vec F-140/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. júna 2012 — BK/Komisia

42


SK

 

Top