Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:174:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 174, 16. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.174.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 174

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
16. júna 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 174/02

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 165, 9.6.2012

1

 

Všeobecný súd

2012/C 174/01

Pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 174/03

Vec C-125/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. apríla 2012 — Európska komisia/Cyperská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernice 2002/21/ES a 2002/20/ES — Právo prechodu — Neprebratie v stanovenej lehote)

4

2012/C 174/04

Vec C-337/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 3. mája 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Nemecko) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main [Sociálna politika — Smernica 2003/88/ES — Pracovné podmienky — Organizácia pracovného času — Nárok na platenú ročnú dovolenku — Finančná náhrada v prípade choroby — Úradníci (hasiči)]

4

2012/C 174/05

Vec C-406/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Duševné vlastníctvo — Smernica 91/250/EHS — Právna ochrana počítačových programov — Článok 1 ods. 2 a článok 5 ods. 3 — Rozsah ochrany — Výtvor priamo alebo prostredníctvom iného procesu — Počítačový program chránený autorským právom — Reprodukovanie funkcií prvého programu druhým programom bez prístupu k zdrojovému kódu prvého programu — Rozklad strojového kódu prvého počítačového programu — Smernica 2001/29/ES — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Článok 2 písm. a) — Užívateľský manuál počítačového programu — Reprodukovanie v inom počítačovom programe — Porušenie autorského práva — Podmienka — Vyjadrenie vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora užívateľského manuálu)

5

2012/C 174/06

Vec C-419/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Nemecko) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern (Smernica 2006/126/ES — Vzájomné uznávanie vodičských preukazov — Odmietnutie členského štátu uznať osobe, ktorej vodičský preukaz bol na jeho území odňatý, platnosť vodičského preukazu vydaného iným členským štátom)

6

2012/C 174/07

Vec C-456/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado (Voľný pohyb tovaru — Články 34 ZFEÚ a 37 ZFEÚ — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca zákaz pre maloobchodných predajcov tabaku dovážať tabakové výrobky — Pravidlo týkajúce sa existencie a fungovania monopolu na predaj tabakových výrobkov — Opatrenie s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia — Odôvodnenie — Ochrana spotrebiteľov)

6

2012/C 174/08

Vec C-472/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pest Megyei Bíróság — Maďarsko) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt (Smernica 93/13/EHS — Článok 3 ods. 1 a 3 — Články 6 a 7 — Spotrebiteľské zmluvy — Nekalé podmienky — Jednostranná zmena zmluvných podmienok predajcom alebo dodávateľom — Žaloba o zdržanie sa konania podaná vo verejnom záujme v mene spotrebiteľov organizáciou určenou vnútroštátnou právnou úpravou — Určenie nekalej povahy zmluvnej podmienky — Právne účinky)

7

2012/C 174/09

Vec C-508/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2012 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/ES — Právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Žiadosť o priznanie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom — Žiadosť o povolenie na pobyt v druhom členskom štáte podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorému už bolo priznané právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom v prvom členskom štátne, alebo jeho rodinným príslušníkom — Výška poplatkov požadovaných príslušnými orgánmi — Neprimeranosť — Prekážka výkonu práva na pobyt)

7

2012/C 174/10

Vec C-510/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret — Dánsko) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau (Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a príbuzné práva — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. d) — Právo verejného prenosu diel — Výnimka z práva rozmnožovania — Pominuteľné záznamy diel, ktoré vysielatelia vyhotovili prostredníctvom vlastných zariadení a na účel vlastného vysielania — Záznam vyhotovený prostredníctvom zariadení tretej osoby — Povinnosť vysielateľa odstrániť všetky škodlivé účinky konaní a zdržaní sa konania tretej osoby)

8

2012/C 174/11

Vec C-520/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. mája 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Dane — Šiesta smernica o DPH — Článok 2 — Poskytovanie služieb za protihodnotu — Telekomunikačné služby — Predplatené telefónne karty obsahujúce informácie, ktoré umožňujú uskutočňovať medzinárodné telefonické hovory — Uvádzanie na trh prostredníctvom siete distribútorov)

9

2012/C 174/12

Vec C-571/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bolzano — Taliansko) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Článok 34 Charty základných práv Európskej únie — Smernica 2003/109/ES — Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Nárok na rovnosť zaobchádzania vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu, sociálnej pomoci a sociálnej ochrane — Výnimka zo zásady rovnosti zaobchádzania pre opatrenia týkajúce sa sociálnej pomoci a sociálnej ochrany — Vylúčenie „základnej podpory“ z pôsobnosti tejto výnimky — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca príspevok na bývanie pre menej majetných nájomcov — Výška prostriedkov vyčlenených pre štátnych príslušníkov tretích krajín určená na základe rozdielneho váženého priemeru — Zamietnutie žiadosti o príspevok na bývanie z dôvodu vyčerpania prostriedkov určených pre štátnych príslušníkov tretích krajín)

9

2012/C 174/13

Spojené veci C-578/10 až C-580/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. apríla 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (Články 18 ES a 56 ES — Motorové vozidlá — Používanie osobného motorového vozidla požičaného v členskom štáte, ktoré je zaevidované v inom členskom štáte — Zdanenie tohto motorového vozidla v prvom členskom štáte pri jeho prvom použití na vnútroštátnych cestných komunikáciách)

10

2012/C 174/14

Vec C-620/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. mája 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Švédsko) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Dublinský systém — Nariadenie (ES) č. 343/2003 — Konanie o určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl — Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí majú platné víza vydané „zodpovedným členským štátom“ v zmysle tohto nariadenia — Žiadosť o azyl podaná v inom členskom štáte než zodpovednom štáte podľa uvedeného nariadenia — Žiadosť o povolenie na pobyt v inom členskom štáte než zodpovednom štáte s následným späťvzatím žiadosti o azyl — Späťvzatie, ku ktorému došlo predtým, než zodpovedný členský štát akceptoval prevzatie — Späťvzatie, ktoré ukončuje konania zavedené nariadením č. 343/2003]

11

2012/C 174/15

Spojené veci C-621/10 a C-129/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2012 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — „Balkan and Sea Properties“ ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 73 a článok 80 ods. 1 — Predaj nehnuteľností medzi prepojenými spoločnosťami — Hodnota plnenia — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že pri plneniach medzi prepojenými osobami je základom dane na účely DPH trhová hodnota transakcie)

11

2012/C 174/16

Vec C-24/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. mája 2012 — Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Výdavky vynaložené Španielskym kráľovstvom — Podpora na výrobu olivového oleja)

12

2012/C 174/17

Vec C-225/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. apríla 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené kráľovstvo] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Able UK Ltd (DPH — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia od dane — Článok 151 ods. 1 písm. c) — Plnenie spočívajúce v demontáži vyradených lodí amerického námorníctva vykonávanej na území členského štátu)

13

2012/C 174/18

Vec C-289/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. mája 2012 — Legris Industries SA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených tvaroviek a tvaroviek zo zliatin medi — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Materská spoločnosť a dcérska spoločnosť — Pripísateľnosť protiprávneho správania)

13

2012/C 174/19

Vec C-290/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. mája 2012 — Comap SA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených tvaroviek a tvaroviek zo zliatin medi — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia — Pojem „nepretržitosť“)

13

2012/C 174/20

Vec C-83/12 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. apríla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — trestné konanie proti Minh Khoa Vo [Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Vízový kódex Spoločenstva — Články 21 a 34 — Vnútroštátna právna úprava — Nelegálne prevedenie štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členského štátu — Víza získané podvodom — Trestnoprávne sankcie prevádzača]

14

2012/C 174/21

Vec C-119/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. marca 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

14

2012/C 174/22

Vec C-125/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Španielsko) 8. marca 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. a i.

15

2012/C 174/23

Vec C-129/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Nemecko) 8. marca 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

15

2012/C 174/24

Vec C-139/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 19. marca 2012 — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

16

2012/C 174/25

Vec C-151/12: Žaloba podaná 29. marca 2012 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

16

2012/C 174/26

Vec C-152/12: Žaloba podaná 29. marca 2012 — Európska komisia/Bulharská republika

17

2012/C 174/27

Vec C-154/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgicko) 29. marca 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

18

2012/C 174/28

Vec C-158/12: Žaloba podaná 30. marca 2012 — Európska komisia/Írsko

18

2012/C 174/29

Vec C-170/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. apríla 2012 — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

19

2012/C 174/30

Vec C-171/12 P: Odvolanie podané 11. apríla 2012: Carrols Corp. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 1. februára 2012 vo veci T-291/09, Carrols Corp./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Giulio Gambettola

19

2012/C 174/31

Vec C-181/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 18. apríla 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

20

 

Všeobecný súd

2012/C 174/32

Vec T-270/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2012 — Conceria Kara/ÚHVT — Dima (KARRA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KARRA — Skoršie národné obrazové ochranné známky a skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva Kara — Názov spoločnosti Conceria Kara Srl a obchodné meno Kara — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 75 prvá veta nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 Parížskeho dohovoru — Neexistencia dobrej viery“]

21

2012/C 174/33

Vec T-435/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. mája 2012 — Universal Display/ÚHVT (UniversalPHOLED) [„Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Prihláška slovnej ochrannej známky UniversalPHOLED — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

21

2012/C 174/34

Spojené veci T-40/07 P-REV a T-62/07 P-REV: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. apríla 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Komisia („Konanie — Žiadosť o opravu — Nová skutočnosť — Neexistencia — Neprípustnosť“)

21

2012/C 174/35

Spojené veci T-76/07, T-362/07 a T-409/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. apríla 2012 — El Fatmi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté s cieľom bojovať proti terorizmu — Stiahnutie dotknutých osôb zo zoznamu — Žaloba o neplatnosť — Zastavenie konania“)

22

2012/C 174/36

Vec T-374/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. apríla 2012 — Pachtitis/Komisia („Verejná služba — Prijímanie — Verejné výberové konanie — Zamietnutie žiadosti o poskytnutie kópie otázok a odpovedí vstupných testov — Nedostatok právomoci Všeobecného súdu — Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu“)

22

2012/C 174/37

Vec T-517/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. apríla 2012 — Alstom/Komisia („Hospodárska súťaž — Trh s výkonovými transformátormi — List účtovníka Komisie — Odmietnutie prijatia vytvorenia bankovej záruky ako spôsobu predbežného zabezpečenia zaplatenia pokuty — Zánik záujmu na konaní — Zastavenie konania“)

23

2012/C 174/38

Vec T-341/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. apríla 2012 — F91 Diddeléng a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Odloženie sťažnosti — Nezačatie konania o nesplnení povinnosti — Neexistencia napadnuteľného aktu — Neprípustnosť“)

23

2012/C 174/39

Vec T-572/11 R II: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. apríla 2012 — Hassan/Rada („Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Nový návrh — Nové skutočnosti — Neexistencia — Neprípustnosť“)

23

2012/C 174/40

Vec T-163/12 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. apríla 2012 — Ternavsky/Rada („Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

24

2012/C 174/41

Vec T-135/12: Žaloba podaná 2. marca 2012 — Francúzsko/Komisia

24

2012/C 174/42

Vec T-175/12: Žaloba podaná 12. apríla 2012 — Deutsche Börse/Komisia

25

2012/C 174/43

Vec T-176/12: Žaloba podaná 16. apríla 2012 — Bank Tejarat/Rada

25

2012/C 174/44

Vec T-177/12: Žaloba podaná 20. apríla 2012 — Spraylat/ECHA

26

2012/C 174/45

Vec T-178/12: Žaloba podaná 17. apríla 2012 — Khwanda/Rada

27

2012/C 174/46

Vec T-181/12: Žaloba podaná 26. apríla 2012 — Bateni/Rada

28

2012/C 174/47

Vec T-182/12: Žaloba podaná 26. apríla 2012 — HTTS/Rada

29

2012/C 174/48

Vec T-185/12: Žaloba podaná 23. apríla 2012 — HUK-Coburg/Komisia

29

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 174/49

Vec F-126/11: Žaloba podaná 28. novembra 2011 — ZZ/Komisia

31

2012/C 174/50

Vec F-28/12: Žaloba podaná 29. marca 2012 — ZZ/Komisia

31


SK

 

Top