Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:109:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 109, 14. apríl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.109.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 109

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
14. apríla 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 109/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 98, 31.3.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 109/02

Vec C-462/10 P: Uznesenie Súdneho dvora z 13. januára 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska environmentálna agentúra (EEA) (Odvolanie — Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie služieb poradenstva v oblasti informatiky — Zamietnutie ponuky — Rozhodnutie o udelení zákazky inému uchádzačovi — Kritériá výberu a hodnotenia ponúk — Zámena kritérií — Váha kritérií — Úplná kópia hodnotenia — Nedostatok odôvodnenia)

2

2012/C 109/03

Vec C-496/10: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. januára 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ufficio del Giudice di Pace di Venafro — Taliansko) — trestné konanie proti Aldovi Patriciellovi (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Poslanec Európskeho parlamentu — Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev — Článok 8 — Trestné konanie pre delikt urážky na cti — Vyhlásenia uskutočnené mimo priestorov Európskeho parlamentu — Pojem „názor vyjadrený pri výkone poslaneckých funkcií“ — Imunita — Podmienky)

2

2012/C 109/04

Vec C-590/10: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Nemecko) — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 91/439/EHS — Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4 — Článok 7 ods. 1 — Vzájomné uznávanie vodičských preukazov — Odňatie vnútroštátneho vodičského oprávnenia — Vydanie vodičského preukazu skupiny B iným členským štátom — Porušenie podmienky bydliska — Neskoršie vydanie vodičského preukazu skupiny C tým istým členským štátom — Dodržanie požiadavky bydliska — Povinnosť byť držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B v momente vydania vodičského preukazu pre vozidlá skupiny C)

3

2012/C 109/05

Vec C-45/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2011 — Deutsche Bahn AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúcej z horizontálnej kombinácie šedej a červenej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b)]

3

2012/C 109/06

Vec C-76/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. novembra 2011 — Tresplain Investments Ltd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Hoo Hing Holdings Ltd [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Golden Elephant Brand — Návrh na neplatnosť založený na nezapísanej národnej obrazovej ochrannej známke GOLDEN ELEPHANT — Odkaz na vnútroštátne právo upravujúce skoršiu ochrannú známku — Režim žaloby podľa „common law“ týkajúcej sa neoprávneného používania označenia („action for passing off“)]

4

2012/C 109/07

Vec C-117/11: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 19. januára 2012 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Dane — DPH — Šiesta smernica — Článok 28 ods. 2 písm. a) — Článok 28 ods. 3 písm. b) — Oslobodenie niektorých prepravných služieb — Plnenie spájajúce služby parkovania automobilu a prepravy cestujúcich medzi parkoviskom a letiskom — Existencia dvoch rôznych služieb alebo len jedinej služby — Zásada daňovej neutrality)

4

2012/C 109/08

Vec C-235/11 P: Uznesenie Súdneho dvora z 29. novembra 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Verejné zákazky zadané orgánmi Únie na ich vlastný účet — Verejné obstarávanie týkajúce sa poskytovania služieb IT a podpory užívateľom v súvislosti so systémom Spoločenstva na obchodovanie s emisiami (CITL a CR) — Zamietnutie ponuky — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zjavne neprípustné a nedôvodné odvolanie]

5

2012/C 109/09

Vec C-349/11: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. decembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Auditeur du travail/Yangwei SPRL (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 97/81/ES — Administratívne prekážky obmedzujúce možnosti práce na kratší pracovný čas — Povinné zverejňovanie a uchovávanie pracovných zmlúv a plánov pracovného času)

5

2012/C 109/10

Vec C-44/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 30. januára 2012 — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

6

2012/C 109/11

Vec C-45/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) 30. januára 2012 — Onafts — Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Hadj Ahmed

6

2012/C 109/12

Vec C-46/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Dánsko) 26. januára 2012 — L. N.

7

2012/C 109/13

Vec C-60/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrchní soud v Praze (Česká republika) 7. februára 2012 — Marián Baláž

7

2012/C 109/14

Vec C-420/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. januára 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin — Nemecko) — Yasar Erdil/Spolková krajina Berlín

8

2012/C 109/15

Vec C-533/09: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 15. decembra 2011 — Európska komisia/Portugalská republika

8

2012/C 109/16

Vec C-516/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. januára 2012 — Európska komisia/Rakúska republika

8

2012/C 109/17

Vec C-575/10: Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora z 20. januára 2012 — Európska komisia/Maďarsko

8

2012/C 109/18

Vec C-8/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Oldenburg — Nemecko) — Johann Bilker, Heidrun Ohle, Ursula Kohls-Ohle/EWE AG

8

 

Všeobecný súd

2012/C 109/19

Spojené veci T-268/08 a T-281/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2012 — Spolková krajina Burgenland a Rakúsko/Komisia [„Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá rakúskymi orgánmi skupine Grazer Wechselseitige (GRAWE) v rámci privatizácie spoločnosti Bank Burgenland — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Kritérium súkromného investora v trhovom hospodárstve — Uplatnenie v situácii, keď štát koná ako predávajúci — Určenie trhovej ceny“]

9

2012/C 109/20

Vec T-282/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2012 — Grazer Wechselseitige Versicherung/Komisia [„Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá rakúskymi orgánmi skupine Grazer Wechselseitige (GRAWE) na privatizáciu spoločnosti Bank Burgenland — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Kritérium súkromného investora v trhovom hospodárstve — Uplatnenie v situácii, v ktorej štát vystupuje ako predávajúci — Stanovenie trhovej ceny“]

9

2012/C 109/21

Spojené veci T-77/10 a T-78/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2012 — Certmedica International/ÚHVT — Lehning entreprise (L112) a Lehning entreprise/ÚHVT — Certmedica International (L112) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva L112 — Skoršia slovná francúzska ochranná známka L.114 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Vyhlásenie čiastočnej neplatnosti“]

10

2012/C 109/22

Vec T-525/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2012 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/ÚHVT — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SERVO SUO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SERVUS — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

10

2012/C 109/23

Vec T-305/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 — Taliansko/Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Zastavenie konania“]

11

2012/C 109/24

Vec T-319/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 — Grasso/Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

11

2012/C 109/25

Vec T-329/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 — AJD Tuna/Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

11

2012/C 109/26

Vec T-330/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco a i./Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

12

2012/C 109/27

Vec T-366/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 — Federcoopesca a i./Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

12

2012/C 109/28

Vec T-218/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 27. februára 2012 — Dagher/Rada („Predbežné opatrenia — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny — Vyňatie zo zoznamu dotknutých osôb — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Zastavenie konania“)

12

2012/C 109/29

Vec T-572/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 17. februára 2012 — Hassan/Rada („Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“)

13

2012/C 109/30

Vec T-601/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. februára 2012 — Dansk Automat Brancheforening/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Dánsky zákon stanovujúci nižšie dane prevádzkovateľom on-line hazardných hier — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“)

13

2012/C 109/31

Vec T-656/11 R: Uznesenie sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení Všeobecného súdu zo 16. februára 2012 — Morison Menon Chartered Accountants a i./Rada („Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

13

2012/C 109/32

Vec T-666/11: Žaloba podaná 27. decembra 2011 — Budziewska/ÚHVT — Puma AG Rudolf Dassler Sport (zobrazenie pumy)

14

2012/C 109/33

Vec T-668/11: Žaloba podaná 30. decembra 2011 — VIP Car Solutions/Parlament

14

2012/C 109/34

Vec T-15/12: Žaloba podaná 6. januára 2012 — Provincie Groningen a i./Komisia

15

2012/C 109/35

Vec T-16/12: Žaloba podaná 6. januára 2012 — Stichting Het Groninger Landschap a i./Komisia

15

2012/C 109/36

Vec T-19/12: Žaloba podaná 10. januára 2012 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (KFŁT KRAŚNIK)

16

2012/C 109/37

Vec T-31/12: Žaloba podaná 23. januára 2012 — Région Poitou-Charentes/Komisia

16

2012/C 109/38

Vec T-32/12: Žaloba podaná 20. januára 2012 — Vardar/ÚHVT — Joker (pingulina)

17

2012/C 109/39

Vec T-39/12 P: Odvolanie podané 25. januára 2012: Roberto Di Tullio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. novembra 2011 vo veci F-119/10, Di Tullio/Komisia

17

2012/C 109/40

Vec T-40/12: Žaloba podaná 30. januára 2012 — European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki — Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Európsky policajný úrad (Europol)

18

2012/C 109/41

Vec T-41/12: Žaloba podaná 27. januára 2012 — LS Fashion/ÚHVT — Sucesores de Miguel Herreros (L’Wren Scott)

18

2012/C 109/42

Vec T-47/12: Žaloba podaná 27. januára 2012 — Intesa Sanpaolo/ÚHVT — equinet Bank (EQUITER)

19

2012/C 109/43

Vec T-48/12: Žaloba podaná 6. februára 2012 — Euroscript — Polska/Parlament

19

2012/C 109/44

Vec T-49/12: Žaloba podaná 7. februára 2012 — Lafarge/Komisia

20

2012/C 109/45

Vec T-50/12: Žaloba podaná 7. februára 2012 — AMC-Representações Têxteis/ÚHVT — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)

21

2012/C 109/46

Vec T-51/12: Žaloba podaná 8. februára 2012 — Scooters India/ÚHVT — Brandconcern (LAMBRETTA)

21

2012/C 109/47

Vec T-54/12: Žaloba podaná 8. februára 2012 — K2 Sports Europe/ÚHVT — Karhu Sport Iberica (SPORT)

22

2012/C 109/48

Vec T-56/12: Žaloba podaná 9. februára 2012 — IRISL Maritime Training Institute a i./Rada

22

2012/C 109/49

Vec T-57/12: Žaloba podaná 9. februára 2012 — Good Luck Shipping/Rada

23

2012/C 109/50

Vec T-58/12: Žaloba podaná 9. februára 2012 — Nabipour a i./Rada

23

2012/C 109/51

Vec T-62/12: Žaloba podaná 9. februára 2012 — ClientEarth/Rada

24

2012/C 109/52

Vec T-66/12: Žaloba podaná 13. februára 2012 — Sedghi a Azizi/Rada

24

2012/C 109/53

Vec T-67/12: Žaloba podaná 10. februára 2012 — Sina Bank/Rada

25

2012/C 109/54

Vec T-68/12: Žaloba podaná 10. februára 2012 — Hemmati/Rada

26

2012/C 109/55

Vec T-69/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — Zavvar/Rada

26

2012/C 109/56

Vec T-70/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — Divandari/Rada

27

2012/C 109/57

Vec T-71/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — Meskarian/Rada

28

2012/C 109/58

Vec T-72/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — Bank Mellat/Rada

28

2012/C 109/59

Vec T-73/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — Einhell Germany a i./Komisia

29

2012/C 109/60

Vec T-77/12: Žaloba podaná 16. februára 2012 — Wahl/ÚHVT — Tenacta Group (bellissima)

30

2012/C 109/61

Vec T-78/12: Žaloba podaná 17. februára 2012 — GRE/ÚHVT — Villiger Söhne (LIBERTE brunes)

30

2012/C 109/62

Vec T-79/12: Žaloba podaná 15. februára 2012 — Cisco Systems a Messagenet/Komisia

31

2012/C 109/63

Vec T-82/12: Žaloba podaná 20. februára 2012 — Makhlouf/Rada

31

2012/C 109/64

Vec T-87/12: Žaloba podaná 23. februára 2012 — Duff Beer/ÚHVT — Twentieth Century Fox Film (Duff)

32

2012/C 109/65

Vec T-88/12: Žaloba podaná 20. februára 2012 — Charron Inox a Almet/Rada

32

2012/C 109/66

Vec T-96/12: Žaloba podaná 1. marca 2012 — Španielsko/Komisia

33

2012/C 109/67

Vec T-446/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. februára 2012 — Escola Superior Agrária de Coimbra/Komisia

34


SK

 

Top