Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:080:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 80, 17. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 80

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
17. marca 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 080/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 73, 10.3.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 080/02

Vec C-545/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. februára 2012 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Dohovor o štatúte európskych škôl — Výklad a uplatnenie článku 12 ods. 4 písm. a) a článku 25 ods. 1 — Právo pridelených učiteľov na prístup k rovnakému postupu v zamestnaní a k rovnakému zvyšovaniu platov, aké požívajú vnútroštátni učitelia — Vylúčenie niektorých učiteľov pridelených Spojeným kráľovstvom do európskych škôl z prístupu k výhodnejším platovým triedam a iným dodatočným príplatkom priznaným vnútroštátnym učiteľom — Nezlučiteľnosť s článkom 12 ods. 4 písm. a) a článkom 25 ods. 1)

2

2012/C 080/03

Vec C-210/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Maďarsko) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Cestná doprava — Porušenie predpisov o používaní tachografu — Povinnosť členských štátov stanoviť primerané sankcie — Paušálna pokuta — Primeranosť sankcie)

2

2012/C 080/04

Vec C-249/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 2. februára 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Rada Európskej únie, Európska komisia, Európska konfederácia obuvníckeho priemyslu (CEC) [Odvolanie — Dumping — Nariadenie (ES) č. 1472/2006 — Dovoz obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Číne a vo Vietname — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 2 ods. 7, článok 9 ods. 5 a článok 17 ods. 3 — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Individuálny prístup — Výber vzorky]

3

2012/C 080/05

Vec C-277/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Duševné vlastníctvo — Autorské právo a súvisiace práva — Smernice 93/83/EHS, 2001/29/ES, 2006/115/ES a 2006/116/ES — Zmluvné rozdelenie práv na použitie filmového diela medzi hlavným režisérom a výrobcom diela — Vnútroštátna právna úprava priznávajúca tieto práva výlučne a zo zákona výrobcovi filmu — Možnosť uplatniť výnimku z tohto pravidla na základe dohody medzi stranami — Subsekventné nároky na odmenu)

4

2012/C 080/06

Vec C-553/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 2. novembra 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Vec C-601/11 P: Odvolanie podané 28. novembra 2011: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-257/07, Francúzsko/Komisia

5

2012/C 080/08

Vec C-609/11: Odvolanie podané 29. novembra 2011: Centrotherm Systemtechnik GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2011 vo veci T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

6

2012/C 080/09

Vec C-610/11: Odvolanie podané 29. novembra 2011: Centrotherm Systemtechnik GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2011 vo veci T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

7

2012/C 080/10

Vec C-614/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 30. novembra 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Vec C-628/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Braunschweig (Nemecko) 7. decembra 2011 — Odvolanie, ktoré podala International Jet Management GmbH vo veci uloženia pokuty

9

2012/C 080/12

Vec C-642/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna (Bulharsko) 15. decembra 2011 — Stroj trans EOOD/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — gr. Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata Agencia na Prichodite

9

2012/C 080/13

Vec C-643/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen Sad — Varna (Bulharsko) 15. decembra 2011 — LVK-56 EOOD/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno Upravlenie na Nacionalnata Agencia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Vec C-645/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 16. decembra 2011 — Spolková krajina Berlín/Ellen Mirjam Sapir a i.

11

2012/C 080/15

Vec C-664/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 30. decembra 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Vec C-665/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil de Barcelona (Španielsko) 30. decembra 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Vec C-4/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Taliansko) 2. januára 2012 — Danilo Tola/Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Vec C-23/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 17. januára 2012 — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Vec C-48/12: Žaloba podaná 31. januára 2012 — Európska komisia/Poľská republika

13

2012/C 080/20

Vec C-50/12 P: Odvolanie podané 1. februára 2012: Kendrion NV proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. novembra 2011 vo veci T-54/06, Kendrion/Komisia

14

 

Všeobecný súd

2012/C 080/21

Vec T-76/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — EI du Pont de Nemours a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chloroprénovým kaučukom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Určenie cien — Rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Spoločný podnik — Usmernenia k metóde stanovovania pokút — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca“)

15

2012/C 080/22

Vec T-77/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — Dow Chemical/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chloroprénovým kaučukom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Určenie cien — Rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Spoločný podnik — Usmernenia k metóde stanovovania pokút — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca“)

15

2012/C 080/23

Vec T-83/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — Denki Kagaku Kogyo a Denka Chemicals/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chloroprénovým kaučukom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Určenie cien — Rozdelenie trhu — Dôkaz o účasti na karteli — Dôkaz o dištancovaní sa podniku — Dĺžka trvania porušenia — Právo na obhajobu — Prístup k spisu — Usmernenia k metóde stanovovania pokút — Zákaz retroaktivity — Legitímna dôvera — Zásada proporcionality — Poľahčujúce okolnosti“)

16

2012/C 080/24

Vec T-321/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — skytron energy/ÚHVT (arraybox) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva arraybox — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

16

2012/C 080/25

Vec T-469/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — Grécko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Odvetvia spracovania paradajok a skladovania ryže — Kľúčové kontroly — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci v Spoločenstve — Zásada proporcionality“)

16

2012/C 080/26

Vec T-305/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2012 — Hartmann-Lamboy/ÚHVT — Diptyque (DYNIQUE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva DYNIQUE — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva DIPTYQUE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

17

2012/C 080/27

Vec T-387/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — Goutier/ÚHVT — Euro Data (ARANTAX) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ARANTAX — Skoršia národná slovná ochranná známka ANTAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

17

2012/C 080/28

Vec T-424/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2012 — Dosenbach-Ochsner/ÚHVT — Sisma (Zobrazenie slonov v obdĺžniku) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca slony v obdĺžniku — Skoršia medzinárodná a národná obrazová ochranná známka znázorňujúca slona a skoršia národná slovná ochranná známka elefanten — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok“]

17

2012/C 080/29

Vec T-596/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012 — Almunia Textil/ÚHVT — FIBA-Europe (EuroBasket) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva EuroBasket — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Basket — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

18

2012/C 080/30

Vec T-64/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. februára 2012 — Run2Day Franchise/ÚHVT — Runners Point (Run2) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Run2 — Skoršia slovná a obrazová ochranná známka Spoločenstva RUN2DAY — Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu RUN2DATE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

18

2012/C 080/31

Vec T-315/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. januára 2012 — Groupe Partouche/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Koncentrácie — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Článok 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Neprípustnosť“)

18

2012/C 080/32

Vec T-607/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. januára 2012 — Henkel a Henkel France/Komisia („Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta zaslanie dokumentov vnútroštátnemu orgánu pre hospodársku súťaž — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Nedostatok záujmu na konaní — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neexistencia dočasnej povahy navrhovaných opatrení — Neprípustnosť“)

19

2012/C 080/33

Vec T-637/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. januára 2012 — Euris Consult/Parlament („Predbežné opatrenie — Verejná zákazka na služby — Verejné obstarávanie — Služby prekladu do maltského jazyka — Odmietnutie ponuky uchádzača — Spôsob komunikácie — Návrh na odklad výkonu — Strata príležitosti — Neexistencia vážnej a nenapraviteľnej ujmy — Neexistencia naliehavosti“)

19

2012/C 080/34

Vec T-674/11: Žaloba podaná 30. decembra 2011 — TV2/Danmark/Komisia

19

2012/C 080/35

Vec T-1/12: Žaloba podaná 2. januára 2012 — Francúzsko/Komisia

20

2012/C 080/36

Vec T-18/12: Žaloba podaná 9. januára 2012 — Interbev/Komisia

21

2012/C 080/37

Vec T-22/12: Žaloba podaná 16. januára 2012 — Fomanu/ÚHVT (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Vec T-26/12: Žaloba podaná 20. januára 2012 — PT Musim Mas/Rada

22

2012/C 080/39

Vec T-29/12: Žaloba podaná 17. januára 2012 — Bauer/ÚHVT — BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Vec T-33/12: Žaloba podaná 23. januára 2012 — Piotrowski/ÚHVT (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Vec T-34/12: Žaloba podaná 25. januára 2012 — Herbacin cosmetic/ÚHVT — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

24

2012/C 080/42

Vec T-36/12: Žaloba podaná 20. januára 2012 — Athens Resort Casino/Komisia

25

2012/C 080/43

Vec T-43/12: Žaloba podaná 30. januára 2012 — Hamcho a Hamcho International/Rada

25

2012/C 080/44

Vec T-337/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. februára 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Komisia

26

2012/C 080/45

Vec T-298/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. januára 2012 — Ghost Brand/ÚHVT — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Vec T-300/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. januára 2012 — Otto/ÚHVT — Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Vec T-362/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. januára 2012 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

26

2012/C 080/48

Vec T-397/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. januára 2012 — Symfiliosi/FRA

26


SK

 

Top