EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 25, 28. január 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.025.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 25

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 55
28. januára 2012


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2012/C 25/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 13, 14.1.2012

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2012/C 25/02

Spojené veci C-106/09 P a C-107/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2011 — Európska komisia/Government of Gibraltar, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielske kráľovstvo (C-106/09), Španielske kráľovstvo/Európska komisia, Government of Gibraltar, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Odvolanie — Štátna pomoc — Materiálna selektivita — Daňový systém — Gibraltár — „Offshore“ spoločnosti)

2

2012/C 25/03

Vec C-212/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. novembra 2011 — Európska komisia/Portugalská republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 43 ES a 56 ES — Voľný pohyb kapitálu — Privilegované akcie („golden shares“), ktoré vlastní Portugalsko v GALP Energia SGPS SA — Zásah do riadenia privatizovanej spoločnosti]

3

2012/C 25/04

Vec C-281/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. novembra 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 89/552/EHS — Televízne vysielanie — Reklamné klipy — Vysielací čas)

3

2012/C 25/05

Vec C-404/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. novembra 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny — Povrchové ťažby uhlia — Lokalita „Alto Sil“ — Osobitne chránené územie — Lokalita európskeho významu — Medveď hnedý (Ursus arctos) — Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)]

3

2012/C 25/06

Vec C-458/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. novembra 2011 — Talianska republika/Európska komisia (Odvolanie — Pomoc poskytnutá talianskymi orgánmi v prospech podnikov nedávno kótovaných na burze — Právna úprava, ktorá stanovuje daňové výhody)

4

2012/C 25/07

Vec C-496/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. novembra 2011 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 228 ES — Peňažné sankcie)

5

2012/C 25/08

Vec C-539/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2011 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Úmysel Dvora audítorov vykonať kontroly v členskom štáte — Odmietnutie uvedeným členským štátom — Právomoci Dvora audítorov — Článok 248 ES — Kontrola spolupráce vnútroštátnych správnych orgánov v oblasti dane z pridanej hodnoty — Nariadenie (ES) č. 1798/2003 — Príjmy Spoločenstva — Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty]

5

2012/C 25/09

Vec C-548/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. novembra 2011 — Bank Melli Iran/Rada Európskej únie, Francúzska republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov banky — Neoznámenie rozhodnutia — Právny základ — Právo na obranu)

6

2012/C 25/10

Vec C-70/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles — Belgicko) — Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Informačná spoločnosť — Autorské právo — Internet — Programy „peer-to-peer“ — Poskytovatelia internetového pripojenia — Zavedenie systému filtrovania elektronickej komunikácie s cieľom zabrániť výmene súborov porušujúcich autorské práva — Neexistencia všeobecnej povinnosti monitorovať prenášané informácie)

6

2012/C 25/11

Vec C-112/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België — Belgicko) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Začatie územného konkurzného konania — Podmienky uvedené v platnom vnútroštátnom práve, ktoré znemožňujú začať hlavné konkurzné konanie — Veriteľ splnomocnený podať návrh na začatie územného konkurzného konania]

7

2012/C 25/12

Vec C-126/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Aproximácia právnych predpisov — Smernica 90/434/EHS — Spoločný systém zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov — Článok 11 ods. 1 písm. a) — Riadne obchodné dôvody — Reštrukturalizácia alebo racionalizácia činností spoločností zúčastňujúcich sa na operácii — Pojmy)

8

2012/C 25/13

Vec C-214/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm — Nemecko) — KHS AG/Winfried Schulte (Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Právo na platenú ročnú dovolenku — Zánik nároku na platenú ročnú dovolenku, ktorá nebola vyčerpaná z dôvodu choroby, po uplynutí lehoty stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou)

8

2012/C 25/14

Spojené veci C-259/10 a 260/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. novembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené kráľovstvo) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Rank Group PLC [Dane — Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia — Článok 13 B písm. f) — Stávky, lotérie a iné hazardné alebo peňažné hry — Zásada daňovej neutrality — Mechanizované bingo s výhrou v hotovosti („mechanised cash bingo“) — Hracie automaty — Správna prax, ktorá nie je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov — Dôvod obrany založený na náležitej starostlivosti („due diligence“)]

9

2012/C 25/15

Vec C-283/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casație și Justiție — Rumunsko) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A (Aproximácia právnych predpisov — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Článok 3 — Pojem„verejný prenos diela pre verejnosť, ktorá je prítomná na mieste, kde tento prenos vzniká“ — Verejný prenos hudobných diel bez zaplatenia odmeny zodpovedajúcej týmto právam organizácii kolektívnej správy autorských práv — Uzavretie zmlúv o prevode majetkových práv s autormi diel — Pôsobnosť smernice 2001/29)

10

2012/C 25/16

Spojené veci C-319/10 a C-320/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Rechtbank Haarlem — Holandsko) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10), X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10) [Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Vykostené, mrazené a nasolené kuracie mäso — Platnosť a výklad nariadení (ES) č. 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 a 1810/2004 — Doplňujúca poznámka 7 kapitoly 2 kombinovanej nomenklatúry — Rozhodnutie orgánu na urovnávanie sporov WTO — Právne účinky]

10

2012/C 25/17

Vec C-322/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. novembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Medeva BV/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [Humánne lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 — Podmienky získania osvedčenia — Pojem „výrobok chránený platným základným patentom“ — Kritériá — Existencia ďalších alebo odlišných kritérií pri lieku obsahujúcom viac ako jednu účinnú zložku alebo pri kombinovanej vakcíne („Multi-disease vaccine“ alebo „Multivalentná vakcína“)]

11

2012/C 25/18

Spojené veci C-323/10 až C-326/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 24. novembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 a C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Nariadenie (EHS) č. 3846/87 — Poľnohospodárstvo — Vývozné náhrady — Hydinové mäso — Vypitvaná a ošklbaná hydina]

11

2012/C 25/19

Vec C-327/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Chebu — Česká republika) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner (Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Hypotekárna úverová zmluva uzatvorená medzi spotrebiteľom, ktorý má štátnu príslušnosť jedného členského štátu, a bankou so sídlom v inom členskom štáte — Právna úprava členského štátu umožňujúca v prípade, že presné bydlisko spotrebiteľa nie je známe, podať proti nemu žalobu na súde tohto štátu)

12

2012/C 25/20

Vec C-348/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšsko) — Norma-A SIA, Dekom SIA/Latgales plānošanas reģions, právna nástupkyňa Ludzas novada dome (Verejné zákazky — Smernica 2004/17/ES — Článok 1 ods. 3 písm. b) — Smernica 92/13/EHS — Článok 2d ods. 1 písm. b) — Pojem „koncesia na služby“ — Poskytovanie služieb verejnej autobusovej dopravy — Právo prevádzkovať službu a zaplatenie kompenzácie strát poskytovateľovi služieb — Riziko spojené s prevádzkou, ktoré je obmedzené podľa vnútroštátnej právnej úpravy a zmluvy — Postupy preskúmavania vo veciach obstarávania — Priama uplatniteľnosť článku 2d ods. 1 písm. b) smernice 92/13/EHS na zmluvy uzavreté pred lehotou na prebratie smernice 2007/66/ES)

13

2012/C 25/21

Vec C-379/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Všeobecná zásada o zodpovednosti členských štátov za porušenie práva Únie jedným z ich súdnych orgánov rozhodujúcim v poslednom stupni — Vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti za výklad právnych pravidiel alebo posúdenie skutkových okolností a dôkazov uskutočnených súdom rozhodujúcim v poslednom stupni — Obmedzenie zodpovednosti štátu vnútroštátnym zákonodarcom na prípady úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti, ktorých sa dopustil taký súd)

14

2012/C 25/22

Vec C-405/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Bruchsal — Nemecko) — trestné konanie proti QB (*1) [Ochrana životného prostredia — Nariadenia (ES) č. 1013/2006 a 1418/2007 — Kontrola prepravy odpadu — Zákaz vývozu použitých katalyzátorov do Libanonu]

14

2012/C 25/23

Vec C-412/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. novembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Spojené kráľovstvo] — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky — Nariadenie (ES) č. 864/2007 — Pôsobnosť ratione temporis]

15

2012/C 25/24

Vec C-422/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. novembra 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) — Spojené kráľovstvo] — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [Humánne lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 — Podmienky získania osvedčenia — Pojem „výrobok chránený platným základným patentom“ — Kritériá — Existencia ďalších alebo odlišných kritérií pri lieku obsahujúcom viac ako jednu účinnú zložku alebo pri kombinovanej vakcíne („Multi-disease vaccine“ alebo „Multivalentná vakcína“)]

15

2012/C 25/25

Vec C-430/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Christo Gajdarov/Direktor na Glavna direkcija „Ochranitelna policija“ pri Ministerstvo na vatrešnite raboti (Voľný pohyb občana Únie — Smernica 2004/38/ES — Zákaz opustiť štátne územie z dôvodu odsúdenia v trestnom konaní v inej krajine — Obchodovanie s návykovými látkami — Opatrenie, ktoré možno odôvodniť dôvodmi verejného poriadku)

16

2012/C 25/26

Vec C-434/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Petar Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolična direkcia na vatrešnite raboti kam Ministerstvo na vatrešnite raboti (Voľný pohyb občanov Únie — Smernica 2004/38/ES — Zákaz opustiť územie štátu z dôvodu nezaplatenia daňového dlhu — Opatrenie, ktoré možno odôvodniť ochranou verejného poriadku)

16

2012/C 25/27

Vec C-435/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep — Holandsko) — J. C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Smernica 80/987/EHS — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Dávka v prípade platobnej neschopnosti — Platba podliehajúca podmienke byť zaregistrovaný ako uchádzač o zamestnanie)

17

2012/C 25/28

Vec C-444/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever (DPH — Šiesta smernica — Článok 5 ods. 8 — Pojem „prevod všetkých aktív alebo ich časti“ — Prevod vlastníctva ku skladovým zásobám tovarov a k obchodnému vybaveniu, pričom sa nadobúdateľovi prenajmú obchodné priestory)

17

2012/C 25/29

Vec C-454/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen (Colný kódex Spoločenstva — Článok 202 ods. 3 druhá zarážka — Vznik colného dlhu po nezákonnom vstupe tovaru — Pojem „dlžník“ — Účasť na nezákonnom vstupe — Osoba, ktorá konala ako sprostredkovateľ pri uzavretí kúpnych zmlúv týkajúcich sa tovaru dovezeného nezákonným spôsobom)

18

2012/C 25/30

Spojené veci C-468/10 a C-469/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10)/Administración del Estado (Spracovávanie osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Článok 7 písm. f) — Priamy účinok)

18

2012/C 25/31

Vec C-505/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret — Dánsko) — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet (Smernica 92/81/EHS — Spotrebné dane z minerálnych olejov — Oslobodenie — Pojem „plavba“ — Palivo používané pre rýpadlo upevnené na plavidle a fungujúce nezávisle od motora tohto plavidla)

19

2012/C 25/32

Vec C-88/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 10. novembra 2011 — LG Electronics, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovné označenie KOMPRESSOR PLUS — Zamietnutie zápisu — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. c) — Opisný charakter — Preskúmanie nového dôkazu Všeobecným súdom — Skreslenie skutkových okolností a dôkazov]

19

2012/C 25/33

Vec C-256/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres (Občianstvo Únie — Právo na pobyt štátnych príslušníkov tretích štátov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie — Zamietnutie založené na neexistencii uplatnenia práva na voľný pohyb občana — Prípadné rozdielne zaobchádzanie vo vzťahu k občanom Únie, ktorí uplatnili právo na voľný pohyb — Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Článok 13 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 — Článok 41 dodatkového protokolu — Klauzula „standstill“)

20

2012/C 25/34

Vec C-315/08: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 29. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Verejné zdravie — Lekárne — Blízkosť — Zásobovanie obyvateľstva liekmi — Povolenie na prevádzkovanie — Územné rozdelenie lekární — Minimálna vzdialenosť medzi lekárňami)

20

2012/C 25/35

Vec C-198/10: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Milano — Taliansko) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Smernica 98/71/ES — Právna ochrana priemyselných dizajnov a vzorov — Článok 17 — Povinnosť kumulácie ochrany priemyselných dizajnov alebo vzorov a ochrany autorského práva — Vnútroštátna právna úprava vylučujúca autorskoprávnu ochranu pre priemyselné dizajny alebo vzory, ktoré sa stali verejne prístupnými pred nadobudnutím jej účinnosti)

21

2012/C 25/36

Vec C-289/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 12. septembra 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia (Odvolanie — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie — Analýza, vývoj, údržba a podpora telematických systémov kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani — Zamietnutie ponuky — Nedostatok odôvodnenia tohto zamietnutia)

21

2012/C 25/37

Vec C-314/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 22. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Hubert Pagnoul/Belgické kráľovstvo (Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Preskúmanie súladu vnútroštátneho pravidla tak s právom Únie, ako aj s vnútroštátnou ústavou — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca prednosť incidenčného konania kontroly ústavnosti — Charta základných práv Európskej únie — Potreba spojitosti s právom Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

22

2012/C 25/38

Vec C-538/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 22. septembra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Richard Lebrun, Marcelle Howet/Belgické kráľovstvo (Článok 92 ods. 1, článok 103 ods. 1 a článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Preskúmanie súladu vnútroštátneho pravidla tak s právom Únie, ako aj s vnútroštátnou ústavou — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca prednosť incidenčného konania kontroly ústavnosti — Charta základných práv Európskej únie — Potreba spojitosti s právom Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

22

2012/C 25/39

Vec C-541/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 30. septembra 2011 — Sociedade Quinta do Portal, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Vallegre, Vinhos do Porto SA [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka Spoločenstva PORTO ALEGRE — Skoršia národná slovná ochranná známka VISTA ALEGRE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky]

23

2012/C 25/40

Vec C-546/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. septembra 2011 — Hans-Peter Wilfer/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazové označenie zobrazujúce gitarovú hlavu — Zamietnutie prihlášky — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Preskúmanie skutkových okolností bez návrhu — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 74 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 — Prípustnosť dôkazov predložených prvý raz Všeobecnému súdu — Rovnosť zaobchádzania]

23

2012/C 25/41

Vec C-561/10 P: Uznesenie Súdneho dvora z 20. septembra 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia (Odvolanie — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie — Počítačové služby údržby systémov SEI-BUD/AMD/CR — Zamietnutie ponuky — Nedostatok odôvodnenia — Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov)

23

2012/C 25/42

Vec C-316/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 21. septembra 2011 — Longevity Health Products, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Biofarma SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Konanie pred odvolacím senátom ÚHVT — Nesplnenie povinnosti zaplatenia poplatku v stanovenej lehote za podanie odvolania — Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa odvolanie vyhlasuje za neprípustné)

24

2012/C 25/43

Vec C-378/11 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 21. septembra 2011 — Longevity Health Products, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Biofarma SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Konanie pred odvolacím senátom ÚHVT — Nesplnenie povinnosti zaplatenia poplatku v stanovenej lehote za podanie odvolania — Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa odvolanie vyhlasuje za neprípustné)

24

2012/C 25/44

Vec C-430/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rovigo (Taliansko) 18. augusta 2011 — trestné konanie proti Sagorovi Mdovi

25

2012/C 25/45

Vec C-518/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam (Holandsko) 10. októbra 2011 — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum

25

2012/C 25/46

Vec C-521/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 12. októbra 2011 — Amazon.com International Sales Inc. a i./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 25/47

Vec C-524/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. októbra 2011 — Lowlands Design Holding BV, ďalší účastník konania: Minister van Financiën

28

2012/C 25/48

Vec C-526/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 18. októbra 2011 — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 25/49

Vec C-531/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Landessozialgericht (Nemecko) 19. októbra 2011 — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 25/50

Vec C-532/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 19. októbra 2011 — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

28

2012/C 25/51

Vec C-533/11: Žaloba podaná 19. októbra 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

29

2012/C 25/52

Vec C-538/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 21. októbra 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 25/53

Vec C-540/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgicko) 24. októbra 2011 — Daniel Levy, Carine Sebbag/Belgicko — SPF Finances

30

2012/C 25/54

Vec C-541/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinská republika) 25. októbra 2011 — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 25/55

Vec C-542/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 24. októbra 2011 — Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník konania: Codirex Expeditie BV

31

2012/C 25/56

Vec C-543/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 24. októbra 2011 — Woningstichting Maasdriel, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 25/57

Vec C-544/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Nemecko) 24. októbra 2011 — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 25/58

Vec C-545/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Nemecko) 24. októbra 2011 — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 25/59

Vec C-548/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Antwerpen (Belgicko) 31. októbra 2011 — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 25/60

Vec C-554/11 P: Odvolanie podané 21. septembra 2011: Internationaler Hilfsfonds eV proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 2. novembra 2011 vo veci T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Európska komisia

32

2012/C 25/61

Vec C-555/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Rada štátu, Grécko) 3. novembra 2011 — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados „EEAE“, Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE“, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon „PSAS“, Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon „SEMA“, Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon „PSSAS“/Ypourgos Anaptixis a Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 25/62

Vec C-556/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Španielsko) 3. novembra 2011 — María Jesús Lorenzo Martínez/Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 25/63

Vec C-557/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 4. novembra 2011 — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 25/64

Vec C-560/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Parma (Taliansko) 7. novembra 2011 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 25/65

Vec C-561/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Španielsko) 8. novembra 2011 — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 25/66

Vec C-565/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu (Rumunsko) 10. novembra 2011 — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 25/67

Vec C-568/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 14. novembra 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 25/68

Vec C-571/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Comercial Cluj (Rumunsko) 14. novembra 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan a Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 25/69

Vec C-572/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen Sad — Veliko Tarnovo (Bulharsko) 11. novembra 2011 — „Menidžarski biznes rešenia“ OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Veliko Tarnovo

36

2012/C 25/70

Vec C-575/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 16. novembra 2011 — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 25/71

Vec C-578/11 P: Odvolanie podané 18. novembra 2011: Deltafina SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-12/06, Deltafina/Komisia

37

2012/C 25/72

Vec C-581/11 P: Odvolanie podané 22. novembra 2011: Muhamad Mugraby proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) zo 6. septembra 2011 vo veci T-292/09, Muhamad Mugraby/Rada Európskej únie, Európska komisia

37

2012/C 25/73

Vec C-582/11 P: Odvolanie podané 24. novembra 2011: Rügen Fisch AG proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. septembra 2011 vo veci T-201/09, Rügen Fisch AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania: Schwaaner Fischwaren GmbH

38

2012/C 25/74

Vec C-584/11 P: Odvolanie podané 23. novembra 2011: Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-475/07, Dow AgroSciences Ltd a i./Komisia

39

2012/C 25/75

Vec C-586/11 P: Odvolanie podané 24. novembra 2011: Regione Puglia proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. septembra 2011 vo veci T-84/10, Regione Puglia/Komisia

40

2012/C 25/76

Vec C-587/11: Odvolanie podané 24. novembra 2011: Omnicare, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-289/09, Omnicare, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH

40

2012/C 25/77

Vec C-588/11: Odvolanie podané 24. novembra 2011: Omnicare, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-290/09, Omnicare, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH

41

2012/C 25/78

Vec C-593/11 P: Odvolanie podané 25. novembra 2011: Alliance One International, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-25/06, Alliance One International, Inc./Európska komisia

41

2012/C 25/79

Vec C-597/11 P: Odvolanie podané 25. novembra 2011: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. septembra 2011 vo veci T-232/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

42

2012/C 25/80

Vec C-608/11 P: Odvolanie podané 25. novembra 2011: Land Wien proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 20. septembra 2011 vo veci T-267/10, Land Wien/Európska komisia

43

2012/C 25/81

Vec C-617/11 P: Odvolanie podané 1. decembra 2011: Luigi Marcuccio proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 14. septembra 2011 vo veci T-236/02, Marcuccio/Komisia

43

2012/C 25/82

Vec C-621/11 P: Odvolanie podané 2. decembra 2011: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, predtým New Yorker SHK Jeans GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. septembra 2011 vo veci T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, predtým New Yorker SHK Jeans GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

44

2012/C 25/83

Vec C-625/11 P: Odvolanie podané 6. decembra 2011: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 21. septembra 2011 vo veci T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/European Chemicals Agency (ECHA)

45

2012/C 25/84

Vec C-551/09: Uznesenie predsedu druhej komory Súdneho dvora zo 17. októbra 2011 — Európska komisia/Rakúska republika

45

2012/C 25/85

Vec C-179/10: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 28. septembra 2011 — Európska komisia/Francúzska republika

45

 

Všeobecný súd

2012/C 25/86

Vec T-208/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Quinn Barlo a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s metakrylátmi — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Pojem jediné porušenie — Dĺžka trvania porušenia — Pokuty — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti“)

46

2012/C 25/87

Vec T-421/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. decembra 2011 — Deutsche Post/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté nemeckými orgánmi v prospech spoločnosti Deutsche Post AG — Rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES — Neexistencia skoršieho konečného rozhodnutia — Neprípustnosť“)

46

2012/C 25/88

Vec T-39/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. decembra 2011 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie informatických služieb týkajúcich sa zriadenia, správy, zlepšovania, propagácie a údržby internetového portálu — Zamietnutie ponuky a uzatvorenie zmluvy s iným uchádzačom — Kritéria výberu — Kritéria hodnotenia ponúk — Mimozmluvná zodpovednosť“)

47

2012/C 25/89

Vec T-51/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Komisia/Dittert („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2005 — Prednostné body — Nepridelenie z dôvodu technickej závady — Výbor pre povýšenie A* — Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený — Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov“)

47

2012/C 25/90

Vec T-52/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Komisia/Carpi Badía („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2005 — Prednostné body — Nepridelenie z dôvodu technickej závady — Výbor pre povýšenie A* — Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený — Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov“)

47

2012/C 25/91

Vec T-107/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Transnational Company „Kazchrome“ a ENRC Marketing/Rada a Komisia („Dumping — Dovoz silikomangánu s pôvodom v Číne a Kazachstane — Žaloba o neplatnosť — Vývozná cena — Porovnanie vývoznej ceny a normálnej hodnoty — Výpočet rozpätia cenového podhodnotenia — Mimozmluvná zodpovednosť“)

48

2012/C 25/92

Vec T-238/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Sniace/Komisia („Štátna pomoc — Dohody o reštrukturalizácii dlhov — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Povinnosť odôvodnenia“)

48

2012/C 25/93

Vec T-123/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Hartmann/ÚHVT (Complete) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Complete — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Odôvodnenie — Tovary tvoriace rovnorodé skupiny — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

49

2012/C 25/94

Vec T-152/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2011 — El Corte Inglés/ÚHVT — Azzedine Alaïa (ALIA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALIA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ALAÏA PARIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

49

2012/C 25/95

Vec T-477/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — SE-Blusen Stenau/ÚHVT — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva SE© SPORTS EQUIPMENT — Skoršia národná slovná ochranná známka SE So Easy — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

49

2012/C 25/96

Vec T-562/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2011 — HTTS/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia — Rozsudok pre zmeškanie — Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania — Zastavenie konania“)

50

2012/C 25/97

Vec T-586/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. decembra 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001/ÚHVT — Parfums Givenchy (only givenchy) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva only givenchy — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná slovná ochranná známka ONLY — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Dobré meno — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“]

50

2012/C 25/98

Vec T-10/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2011 — Birkhoff/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Dieťa postihnuté chorobou, ktorá mu bráni postarať sa o vlastné potreby — Zamietnutie predĺžiť vyplácanie príspevku“)

51

2012/C 25/99

Vec T-263/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. novembra 2011 — Becker Flugfunkwerk/ÚHVT — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

51

2012/C 25/100

Vec T-188/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. novembra 2011 — Galileo International Technology/ÚHVT — Residencias Universitarias (GALILEO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

51

2012/C 25/101

Vec T-176/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 2. decembra 2011 — Carbunión/Rada („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Rozhodnutie týkajúce sa pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia záujmu na konaní — Nesúlad so žalobou vo veci samej — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť — Zváženie záujmov“)

52

2012/C 25/102

Vec T-269/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. novembra 2011 — Xeda International/Komisia („Predbežné opatrenie — Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka etoxychín — Nezaradenie látky etoxychín do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS — Zrušenie povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce etoxychín — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

52

2012/C 25/103

Vec T-471/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. novembra 2011 — Éditions Jacob/Komisia („Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Koncentrácia podnikov — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom pod podmienkou prevodu aktív — Zrušenie pôvodného rozhodnutia, ktorým Komisia odsúhlasila nadobúdateľa prevedených aktív, Všeobecným súdom — Návrh na odklad výkonu rozhodnutia o novom odsúhlasení rovnakého nadobúdateľa — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov“)

52

2012/C 25/104

Vec T-563/11: Žaloba podaná 28. októbra 2011 — Anbouba/Rada

53

2012/C 25/105

Vec T-564/11: Žaloba podaná 28. októbra 2011 — Farage/Parlament a Buzek

53

2012/C 25/106

Vec T-572/11: Žaloba podaná 4. novembra 2011 — Hassan/Rada

54

2012/C 25/107

Vec T-573/11: Žaloba podaná 4. novembra 2011 — JAS/Komisia

55

2012/C 25/108

Vec T-575/11: Žaloba podaná 7. novembra 2011 — Inaporc/Komisia

56

2012/C 25/109

Vec T-576/11: Žaloba podaná 10. novembra 2011 — Schenker Customs Agency/Komisia

56

2012/C 25/110

Vec T-577/11: Žaloba podaná 4. novembra 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

57

2012/C 25/111

Vec T-580/11: Žaloba podaná 8. novembra 2011 — McNeil/ÚHVT — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 25/112

Vec T-581/11: Žaloba podaná 9. novembra 2011 — Dimian/ÚHVT — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 25/113

Vec T-582/11: Žaloba podaná 14. novembra 2011 — Solar-Fabrik/ÚHVT (Premium XL)

59

2012/C 25/114

Vec T-583/11: Žaloba podaná 14. novembra 2011 — Solar-Fabrik/ÚHVT (Premium L)

59

2012/C 25/115

Vec T-585/11: Žaloba podaná 10. novembra 2011 — Cheverny Investments/Komisia

60

2012/C 25/116

Vec T-586/11: Žaloba podaná 17. novembra 2011 — Oppenheim/Komisia

60

2012/C 25/117

Vec T-590/11: Žaloba podaná 14. novembra 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/ÚHVT — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 25/118

Vec T-592/11: Žaloba podaná 22. novembra 2011 — Anbouba/Rada

62

2012/C 25/119

Vec T-593/11: Žaloba podaná 28. novembra 2011 — Al-Chihabi/Rada

62

2012/C 25/120

Vec T-596/11: Žaloba podaná 24. novembra 2011 — Bricmate/Rada

63

2012/C 25/121

Vec T-601/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Komisia

63

2012/C 25/122

Vec T-603/11: Žaloba podaná 24. novembra 2011 — Ecologistas en Acción-CODA/Komisia

64

2012/C 25/123

Vec T-607/11: Žaloba podaná 30. novembra 2011 — Henkel a Henkel France/Komisia

64

2012/C 25/124

Vec T-616/11 P: Odvolanie podané 28. novembra 2011: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 8. septembra 2011 vo veci F-69/10, Marcuccio/Komisia

65

2012/C 25/125

Vec T-618/11 P: Odvolanie podané 6. decembra 2011: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 28. septembra 2011 vo veci F-13/10, De Nicola/EIB

65

2012/C 25/126

Vec T-303/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. novembra 2011 — Leopardi Dittajuti/ÚHVT — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Súd pre verejnú službu

2012/C 25/127

Vec F-90/11: Žaloba podaná 26. septembra 2011 — ZZ/Komisia

67

2012/C 25/128

Vec F-99/11: Žaloba podaná 3. októbra 2011 — ZZ/Komisia

67

2012/C 25/129

Vec F-100/11: Žaloba podaná 5. októbra 2011 — ZZ/Komisia

67

2012/C 25/130

Vec F-104/11: Žaloba podaná 11. októbra 2011 — ZZ/Komisia

68

2012/C 25/131

Vec F-106/11: Žaloba podaná 18. októbra 2011 — ZZ/ECB

68

2012/C 25/132

Vec F-107/11: Žaloba podaná 18. októbra 2011 — ZZ/ECDC

69

2012/C 25/133

Vec F-108/11: Žaloba podaná 24. októbra 2011 — ZZ/Komisia

69

2012/C 25/134

Vec F-113/11: Žaloba podaná 25. októbra 2011 — ZZ/Komisia

69

2012/C 25/135

Vec F-116/11: Žaloba podaná 7. novembra 2011 — ZZ/Komisia

69

2012/C 25/136

Vec F-117/11: Žaloba podaná 8. novembra 2011 — ZZ/Komisia

70

2012/C 25/137

Vec F-118/11: Žaloba podaná 11. novembra 2011 — ZZ/Komisia

70

2012/C 25/138

Vec F-119/11: Žaloba podaná 11. novembra 2011 — ZZ/Komisia

71

2012/C 25/139

Vec F-120/11: Žaloba podaná 14. novembra 2011 — ZZ/Komisia

72

2012/C 25/140

Vec F-121/11: Žaloba podaná 22. novembra 2011 — ZZ/Komisia

72

2012/C 25/141

Vec F-124/11: Žaloba podaná 24. novembra 2011 — ZZ/FRONTEX

72

2012/C 25/142

Vec F-129/11: Žaloba podaná 9. decembra 2011 — ZZ/Komisia

73


(*1)Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

 


SK

 

Top