Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:355:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 355, 3. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.355.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 355

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
3. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 355/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 347, 26.11.2011

1

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 355/02

Vymenovanie tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 355/03

Spojené veci C-431/09 a C-432/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel — Belgicko) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09) (Autorské právo — Satelitné vysielanie — Smernica 93/83/EHS — Článok 1 ods. 2 písm. a) a článok 2 — Satelitné vysielanie pre verejnosť — Poskytovateľ satelitného balíčka — Jednotná povaha satelitného vysielania pre verejnosť — Pričítateľnosť tohto vysielania — Súhlas nositeľov autorských práv s týmto vysielaním)

3

2011/C 355/04

Vec C-439/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris — Francúzsko) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi [Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 2790/1999 — Články 2 až 4 — Hospodárska súťaž — Obmedzujúci postup — Sieť selektívnej distribúcie — Kozmetické výrobky a výrobky osobnej hygieny — Všeobecný a absolútny zákaz predaja cez internet — Zákaz, ktorý uložil dodávateľ autorizovaným distribútorom]

3

2011/C 355/05

Vec C-454/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. októbra 2011 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Pomoc v prospech New Interline SpA — Vymáhanie)

4

2011/C 355/06

Vec C-83/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no1 de Pontevedra — Španielsko) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Manuel Puga Lueiro, Luis Ángel Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 2 písm. l) — Náhrada cestujúcim v prípade zrušenia letu — Pojem „zrušenie“ — Článok 12 — Pojem „ďalšia náhrada“ — Náhrada škody podľa vnútroštátneho práva]

4

2011/C 355/07

Vec C-139/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Prism Investments BV/J. A. van der Meer, správca konkurznej podstaty úpadcu Arilco Holland BV [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Vykonateľnosť — Dôvody zamietnutia — Výkon súdneho rozhodnutia v členskom štáte pôvodu, ktoré je predmetom návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti]

5

2011/C 355/08

Vec C-148/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel — Belgicko) — DHL International NV, predtým Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Poštové služby — Externé postupy vybavovania sťažností užívateľov — Smernica 97/67/ES — Článok 19 — Pôsobnosť — Doplnková povaha opravných prostriedkov existujúcich podľa vnútroštátneho práva a práva Únie — Voľná úvaha členských štátov — Hranice — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa)

6

2011/C 355/09

Vec C-224/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Baden-Baden — Nemecko) — trestné konanie proti Leo Apelt (Smernica 91/439/EHS — Vzájomné uznávanie vodičských preukazov — Odobratie vnútroštátneho vodičského preukazu vydaného členským štátom bydliska a vydanie vodičského preukazu na vozidlá skupiny B a D iným členským štátom — Odmietnutie uznania členským štátom bydliska — Povinnosť byť držiteľom platného preukazu na vozidlá skupiny B v čase vydania preukazu na vozidlá skupiny D)

6

2011/C 355/10

Spojené veci C-463/10 P a C-475/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 — Deutsche Post AG, Spolková republika Nemecko/Európska komisia [Odvolanie — Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 10 ods. 3 — Rozhodnutie o uložení povinnosti poskytnúť informácie — Napadnuteľný akt v zmysle článku 263 ZFEÚ]

7

2011/C 355/11

Vec C-9/11: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles — Belgicko) — Way point Aviation SA/Belgické kráľovstvo — SPF Finances (Slobodné poskytovanie služieb — Daňová právna úprava — Úver na daň z príjmov z pôžičiek poskytnutých na nadobudnutie majetku užívaného na vnútroštátnom území — Vylúčenie majetku, pri ktorom bolo užívacie právo prevedené na tretiu osobu so sídlom v inom členskom štáte)

7

2011/C 355/12

Vec C-443/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 29. augusta 2011 — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

8

2011/C 355/13

Vec C-463/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemecko) 6. septembra 2011 — L/M

8

2011/C 355/14

Vec C-475/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Nemecko) 19. septembra 2011 — Konanie pred profesijným súdom proti Kostasovi Konstantinidesovi

9

2011/C 355/15

Vec C-485/11: Žaloba podaná 22. septembra 2011 — Európska komisia/Francúzska republika

9

2011/C 355/16

Vec C-486/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) 22. septembra 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves/Seguros Allianz Portugal SA

10

2011/C 355/17

Vec C-495/11 P: Odvolanie podané 27. septembra 2011: Total SA a Elf Aquitaine SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) zo 14. júla 2011 vo veci T-190/06, Total a Elf Aquitaine/Komisia

10

2011/C 355/18

Vec C-499/11 P: Odvolanie podané 27. septembra 2011: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. júla 2011 vo veci T-42/07, The Dow Chemical Company a i./Európska komisia

11

2011/C 355/19

Vec C-516/11 P: Odvolanie podané 7. októbra 2011: ThyssenKrup Liften Ascenseurs NV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011 vo veci T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 a T-154/07, ThyssenKrup Liften Ascenseurs a i./Európska komisia

12

2011/C 355/20

Vec C-519/11 P: Odvolanie podané 11. októbra 2011: ThyssenKrupp Liften BV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júla 2011 v spojených veciach T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 a T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs a i./Európska komisia

12

 

Všeobecný súd

2011/C 355/21

Vec T-190/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 — CHEMK a KF/Rada („Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Číne, Egypte, Kazachstane a Rusku — Stanovenie vývoznej ceny — Rozpätie zisku — Cenový záväzok — Ujma — Príčinná súvislosť — Sťažnosť — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia“)

14

2011/C 355/22

Vec T-192/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 — Transnational Company „Kazchrome“ a ENRC Marketing/Rada („Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Číne, Egypte, Kazachstane a Rusku — Príčinná súvislosť — Záujem Spoločenstva — Nespolupráca — Dostupné údaje — Trhovohospodárske zaobchádzanie — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia“)

14

2011/C 355/23

Vec T-348/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chlorečnanom sodným — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Žaloba o neplatnosť — Rozdelenie trhu — Určenie cien — Súbor nepriamych dôkazov — Dátum dôkazov — Vyhlásenia konkurentov — Priznanie — Dĺžka trvania porušenia — Pokuty — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti“)

15

2011/C 355/24

Vec T-349/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 — Uralita/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chlorečnanom sodným — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Žaloba o neplatnosť — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

15

2011/C 355/25

Vec T-579/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2011 — Eridania Sadam/Komisia [„Štátna pomoc — Opatrenie talianskych orgánov na kompenzáciu strát spôsobených cukrovaru vo Villasore (Taliansko) v dôsledku sucha — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Povinnosť odôvodnenia — Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva“]

15

2011/C 355/26

Vec T-57/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2011 — Alfastar Benelux/Rada („Verejné obstarávanie služieb — Postup verejného obstarávania Spoločenstva — Poskytovanie služieb spojených s technickou podporou — helpdesk a servisnými zásahmi na mieste pre osobné počítače, tlačiarne a periférne zariadenia generálneho sekretariátu Rady — Zamietnutie ponuky uchádzača — Povinnosť odôvodnenia“)

16

2011/C 355/27

Vec T-189/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2011 — Poloplast/ÚHVT — Polypipe (P) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky spoločenstva P — Skoršie ochranné známky Spoločenstva P a P POLYPIPE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009)“]

16

2011/C 355/28

Vec T-214/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/ÚHVT — El Corte Inglés (COR) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Žiadosť o územné rozšírenie ochrany medzinárodného zápisu — Slovná ochranná známka COR — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CADENACOR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Podobnosť označení — Podobnosť tovarov“]

17

2011/C 355/29

Vec T-426/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. októbra 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke/ÚHVT — Koninklijke BAM Groep (bam) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BAM — Skoršia národná obrazová ochranná známka BAM — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Neexistencia podobnosti tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

17

2011/C 355/30

Vec T-436/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. októbra 2011 — Dufour/ECB („Prístup k dokumentom — Rozhodnutie 2004/258/ES — Databázy ECB, na základe ktorých boli vypracované správy o prijímaní do zamestnania a mobilite zamestnancov — Zamietnutie prístupu — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Pojem dokument — Žaloba o náhradu škody — Predčasnosť“)

17

2011/C 355/31

Vec T-72/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. októbra 2011 — Intermark/ÚHVT — Natex International (NATY’S) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NATY’S — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Naty — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Čiastočné zamietnutie námietky“]

18

2011/C 355/32

Vec T-238/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2011 — Scatizza/ÚHVT — Jacinto (Horse Couture) [Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Horse Couture — Skoršia národná obrazová ochranná známka HORSE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b, nariadenia (ES) č 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]]

18

2011/C 355/33

Vec T-262/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011 — Microban International a Microban (Europe)/Komisia („Verejné zdravie — Zoznam obsahujúci prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami — Späťvzatie pôvodným prihlasovateľom návrhu na zaradenie prídavnej látky do zoznamu — Rozhodnutie Komisie nezaradiť 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydifenyl éter do zoznamu — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Regulačný akt — Priama dotknutosť — Neexistencia vykonávacích opatrení — Právny základ“)

19

2011/C 355/34

Vec T-353/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. októbra 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Oznámenie o dlhu — Námietka neprípustnosti — Zmluvná povaha sporu — Povaha žaloby — Povaha napadnuteľného aktu“)

19

2011/C 355/35

Vec T-489/11 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 14. októbra 2011 — Ruse Indăstry/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych požiadaviek — Neprípustnosť“)

19

2011/C 355/36

Vec T-492/11: Žaloba podaná 21. septembra 2011 — „Rauscher“ Consumer Products/ÚHVT (Zobrazenie tampónu)

20

2011/C 355/37

Vec T-500/11: Žaloba podaná 23. septembra 2011 — Nemecko/Komisia

20

2011/C 355/38

Vec T-505/11: Žaloba podaná 26. septembra 2011 — Aldi/ÚHVT — Dialcos (dialdi)

21

2011/C 355/39

Vec T-514/11: Žaloba podaná 28. septembra 2011 — i-content/ÚHVT — Decathlon (BETWIN)

21

2011/C 355/40

Vec T-515/11: Žaloba podaná 27. septembra 2011 — Delphi Technologies/ÚHVT (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

22

2011/C 355/41

Vec T-517/11: Žaloba podaná 29. septembra 2011 — United States Polo Association/ÚHVT — Polo/Lauren (Zobrazenie dvoch hráčov póla)

22

2011/C 355/42

Vec T-518/11: Žaloba podaná 27. septembra 2011 — BTL Diffusion/ÚHVT — dm-drogerie markt (babyTOlove)

23

2011/C 355/43

Vec T-521/11: Žaloba podaná 3. októbra 2011 — Deutsche Bahn a i./Komisia

23

2011/C 355/44

Vec T-523/11: Žaloba podaná 4. októbra 2011 — Maxima Grupė/ÚHVT — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

24

2011/C 355/45

Vec T-524/11: Žaloba podaná 30. septembra 2011 — Volvo Trademark/ÚHVT — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/46

Vec T-525/11: Žaloba podaná 29. septembra 2011 — Volvo Trademark/ÚHVT — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

25

2011/C 355/47

Vec T-534/11: Žaloba podaná 10. októbra 2011 — Schenker/Komisia

26

2011/C 355/48

Vec T-536/11: Žaloba podaná 2. októbra 2011 — European Dynamics Luxembourg a i./Komisia

27

2011/C 355/49

Vec T-543/11: Žaloba podaná 14. októbra 2011 — Ghreiwati/Rada

27

2011/C 355/50

Vec T-545/11: Žaloba podaná 14. októbra 2011 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

28

2011/C 355/51

Vec T-546/11: Žaloba podaná 11. októbra 2011 — Technion — Israel Institute of Technology a Technion Research & Development/Komisia

28

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 355/52

Vec F-71/11: Žaloba podaná 22. júla 2011 — ZZ/Súdny dvor Európskej únie

30

2011/C 355/53

Vec F-94/11: Žaloba podaná 28. septembra 2011 — ZZ/Komisia

30


SK

 

Top