Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:298:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 298, 8. október 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.298.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
8. októbra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 298/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 282, 1.10.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 298/02

Vec C-195/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG [Patentové právo — Lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Nariadenie (EHS) č. 1768/92 — Článok 2 — Pôsobnosť — Posúdenie bezpečnosti a účinnosti stanovené smernicou 65/65/EHS — Neexistencia — Neplatnosť osvedčenia]

2

2011/C 298/03

Spojené veci C-400/09 a C-207/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. júla 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Højesteret — Dánsko) — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10)/Merck Sharp & Dohme Corporation (predtým Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 7 ods. 2 — Farmaceutické výrobky — Súbežný dovoz — Úprava balenia výrobku označeného ochrannou známkou — Nové balenie uvádzajúce držiteľa povolenia na uvádzanie výrobkov na trh, podľa ktorého pokynov bol výrobok prebalený, ako pôvodcu úpravy balenia — Fyzická úprava balenia vykonaná nezávislým podnikom)

2

2011/C 298/04

Vec C-427/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc [Patentové právo — Lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Nariadenie (EHS) č. 1768/92 — Článok 2 — Pôsobnosť]

3

2011/C 298/05

Spojené veci C-471/09 P až C-473/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. júla 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P)/Európska komisia, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Odvolanie — Štátna pomoc — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutia Komisie týkajúce sa schém štátnej pomoci zavedených Španielskom v prospech určitých spoločností v provincii Vizcaya, Álava a Guipúzcoa — Zľava na daniach vo výške 45 % investovanej sumy — Legitímna dôvera — Zásady právnej istoty a riadnej správy veci verejných — Dodržanie primeranej lehoty — Neoznámenie)

4

2011/C 298/06

Spojené veci C-474/09 P až C-476/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. júla 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P)/Európska komisia, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Odvolanie — Štátna pomoc — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutia Komisie týkajúce sa schém štátnej pomoci zavedených Španielskom v prospech určitých spoločností v provinciách Vizcaya, Álava a Guipúzcoa — Zníženie základu dane pre niektoré novozaložené spoločnosti — Legitímna dôvera — Zásady právnej istoty a riadnej správy veci verejných — Dodržanie primeranej lehoty — Neoznámenie)

4

2011/C 298/07

Vec C-554/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Stuttgart — Nemecko) — trestné konanie proti Andreasovi Michaelovi Seegerovi (Cestná doprava — Povinnosť používať tachograf — Výnimky pre vozidlá, ktoré prepravujú materiál — Pojem „materiál“ — Preprava prázdnych fliaš vo vozidle obchodníka s vínom a nápojmi)

5

2011/C 298/08

Vec C-69/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif — Luxembursko) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Smernica 2005/85/ES — Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca — Pojem „rozhodnutie o žiadosti o azyl“ v zmysle článku 39 tejto smernice — Žiadosť príslušníka tretej krajiny o priznanie postavenia utečenca — Neexistencia dôvodov na priznanie medzinárodnej ochrany — Zamietnutie žiadosti v zrýchlenom konaní — Nemožnosť podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o preskúmaní žiadosti v zrýchlenom konaní — Právo na účinné súdne preskúmanie)

6

2011/C 298/09

Vec C-71/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom — Spojené kráľovstvo) — Office of Communications/The Information Commissioner (Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Smernica 2003/4/ES — Článok 4 — Výnimky z práva na prístup — Žiadosť o prístup, ktorou sú dotknuté viaceré záujmy chránené článkom 4 ods. 2 uvedenej smernice)

6

2011/C 298/10

Vec C-106/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Lidl & Companhia/Fazenda Pública (Dane — Smernica 2006/112/ES — DPH — Základ dane — Daňová povinnosť pri výrobe, montáži, uvedení do voľného obehu alebo dovoze vozidiel)

7

2011/C 298/11

Vec C-133/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. júla 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/81/ES — Transparentnosť finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi — Podnik povinný viesť oddelené účty — Neprebratie v stanovenej lehote)

7

2011/C 298/12

Vec C-215/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. júla 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Súpravy umelých nechtov z tvarovaného plastu — Platnosť nariadenia (ES) č. 1417/2007 — Ostatné výrobky z plastov (položka 3926) — Prípravky na manikúru alebo pedikúru (položka 3304) — Súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (položka 8214)]

7

2011/C 298/13

Vec C-270/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — konanie začaté na návrh Lotta Gistö (Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev — Článok 14 prvý odsek — Stanovenie daňového domicilu manžela úradníka Únie — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca pravidlo, podľa ktorého dotknutá osoba, ktorá mala bydlisko počas troch rokov v cudzine, sa už nepovažuje za osobu s bydliskom v tejto krajine a už nepodlieha úplnému zdaneniu)

8

2011/C 298/14

Vec C-274/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. júla 2011 — Európska komisia/Maďarská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočet dane — Spôsoby vykonania — Článok 183 — Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje vyplatenie nadmerného odpočtu DPH iba v rozsahu, v akom nadmerný odpočet prevyšuje výšku dane na vstupe vyplývajúcej z transakcií, ktoré ešte neboli zaplatené)

8

2011/C 298/15

Vec C-309/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft [Cukor — Dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Európskom spoločenstve — Nariadenie (ES) č. 320/2006 — Článok 11 — Prebytok príjmov reštrukturalizačného fondu — Pridelenie do EPZF — Zásady prenesenia právomocí a proporcionality — Povinnosť odôvodnenia — Bezdôvodné obohatenie]

9

2011/C 298/16

Vec C-350/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — konanie začaté na návrh Nordea Pankki Suomi Oyj (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Článok 13 B písm. d) body 3 a 5 — Oslobodenia — Prevody a platby — Plnenia týkajúce sa cenných papierov — Služby elektronického prenosu správ pre finančné inštitúcie)

9

2011/C 298/17

Vec C-403/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. júla 2011 — Mediaset SpA/Európska komisia, Sky Italia Srl (Odvolanie — Dotácie poskytnuté Talianskou republikou s cieľom podporiť nákup digitálnych dekodérov — Nezahrnutie dekodérov umožňujúcich príjem televíznych programov len prostredníctvom vysielania cez satelit — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom)

9

2011/C 298/18

Vec C-548/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. júla 2011 — Európska komisia/Rakúska republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2007/2/ES — Environmentálna politika — Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) — Výmena a aktualizácia údajov v elektronickej forme — Neúplné prebratie]

10

2011/C 298/19

Vec C-329/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 29. júna 2011 — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne

10

2011/C 298/20

Vec C-366/11: Žaloba podaná 8. júla 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

10

2011/C 298/21

Vec C-376/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 15. júla 2011 — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

11

2011/C 298/22

Vec C-379/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 18. júla 2011 — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l’Administration de l’emploi

11

2011/C 298/23

Vec C-380/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 18. júla 2011 — DI. VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C/Administration des contributions directes

12

2011/C 298/24

Vec C-382/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen Săd Varna (Bulharsko) 18. júla 2011 — M SAT CABLE AD/Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

12

2011/C 298/25

Vec C-383/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen Sad Varna (Bulharsko) 18. júla 2011 — DIGITALNET OOD/Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna

13

2011/C 298/26

Vec C-388/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 22. júla 2011 — Société Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

13

2011/C 298/27

Vec C-394/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulharsko) 25. júla 2011 — Valeri Hariev Belov/„ChEZ Elektro Balgaria“ AD, „ChEZ Raspredelnenie Balgaria“ AD a Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

14

2011/C 298/28

Vec C-404/11 P: Odvolanie podané 29. júla 2011: Elf Aquitaine SA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. mája 2011 vo veci T-299/08, Elf Aquitaine/Komisia

15

2011/C 298/29

Vec C-412/11: Žaloba podaná 5. augusta 2011 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

16

2011/C 298/30

Vec C-414/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polimeles Protodikeio Athinon (Grécko) 8. augusta 2011 — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

17

2011/C 298/31

Vec C-416/11 P: Odvolanie podané 8. augusta 2011: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 24. mája 2011 vo veci T-115/10, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európska komisia

17

2011/C 298/32

Vec C-537/10 P: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 12. júla 2011 — Deltafina SpA/Európska komisia

18

2011/C 298/33

Vec C-120/11: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. júla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Taliansko) — Procura della Repubblica/Yeboah Kwadwo

18

 

Všeobecný súd

2011/C 298/34

Vec T-360/11: Žaloba podaná 17. júna 2011 — Fercal — Consultadoria e Serviços/ÚHVT — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

19

2011/C 298/35

Vec T-396/11: Žaloba podaná 22. júla 2011 — ultra air/ÚHVT — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

19

2011/C 298/36

Vec T-413/11: Žaloba podaná 27. júla 2011 — Welte — Wenu/ÚHVT — Komisia (zobrazenie kruhu s 12 hviezdami na modrom podklade)

20

2011/C 298/37

Vec T-414/11: Žaloba podaná 29. júla 2011 — Nutrichem Diät + Pharma/ÚHVT — Gervais Danone (Active)

20

2011/C 298/38

Vec T-415/11: Žaloba podaná 1. augusta 2011 — Hartmann/ÚHVT (Nutriskin Protection Complex)

21

2011/C 298/39

Vec T-416/11: Žaloba podaná 29. júla 2011 — Biotronik SE/ÚHVT — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

21

2011/C 298/40

Vec T-427/11: Žaloba podaná 5. augusta 2011 — Laboratoire Bioderma/ÚHVT — Cabinet Continental (BIODERMA)

21

2011/C 298/41

Vec T-435/11: Žaloba podaná 8. augusta 2011 — Universal Display/ÚHVT (UniversalPHOLED)

22

2011/C 298/42

Vec T-437/11: Žaloba podaná 5. augusta 2011 — Golden Balls/ÚHVT — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

22

2011/C 298/43

Vec T-443/11: Žaloba podaná 8. augusta 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) a Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Rada

23

2011/C 298/44

Vec T-444/11: Žaloba podaná 8. augusta 2011 — Gold East Paper (Jiangsu) a Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park)/Rada

24

2011/C 298/45

Vec T-447/11: Žaloba podaná 9. augusta 2011 — Catinis/Komisia

24

2011/C 298/46

Vec T-448/11: Žaloba podaná 5. augusta 2011 — Golden Balls/ÚHVT — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

25

2011/C 298/47

Vec T-450/11: Žaloba podaná 10. augusta 2011 — Galileo International Technology/ÚHVT — ESA (GALILEO)

25

2011/C 298/48

Vec T-451/11: Žaloba podaná 8. augusta 2011 — Giga-Byte Technology/ÚHVT — Haskins (Gigabyte)

26

2011/C 298/49

Vec T-453/11: Žaloba podaná 8. augusta 2011 — Szajner/ÚHVT — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

26

2011/C 298/50

Vec T-456/11: Žaloba podaná 12. augusta 2011 — ICdA a iní/Komisia

27

2011/C 298/51

Vec T-457/11: Žaloba podaná 17. augusta 2011 — Valeo Vision/Komisia

27

2011/C 298/52

Vec T-458/11: Žaloba podaná 18. augusta 2011 — Riche/Rada a Komisia

28

2011/C 298/53

Vec T-463/11: Žaloba podaná 23. augusta 2011 — Dectane/ÚHVT — Hella (DAYLINE)

28


SK

 

Top