Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:211:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 211, 16. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.211.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 211

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
16. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 211/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 204, 9.7.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 211/02

Stanovisko 1/08: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z 30. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev [Stanovisko vydané podľa článku 300 ods. 6 ES — Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) — Listiny špecifických záväzkov — Uzatváranie dohôd o poskytnutí kompenzačných vyrovnaní za úpravu a zrušenie určitých záväzkov v nadväznosti na pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii — Delená právomoc — Právne základy — Spoločná obchodná politika — Spoločná dopravná politika]

2

2011/C 211/03

Stanovisko 1/09: Stanovisko Súdneho dvora (plénum) z 8. marca 2011 — Rada Európskej únie (Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Návrh dohody — Vytvorenie jednotného systému na riešenie patentových sporov — Súd pre európske patenty a patenty Spoločenstva — Súlad uvedeného návrhu so zmluvami)

2

2011/C 211/04

Vec C-485/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep — Holandsko) — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas, H. Agartan, Z. Akbulut, M. Bas, K. Yüzügüllüer, E. Keskin, C. Topaloglu, A. Cubuk, S. Sariisik (Pridruženie Turecka k EHS — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Upustenie od podmienok bydliska — Dosah — Príspevok k invalidnému dôchodku vyplácaný hostiteľským členským štátom príjemcom na účely zabezpečenia životného minima — Zmena vnútroštátnych právnych predpisov — Zrušenie uvedeného príspevku v prípade, že príjemca má bydlisko mimo územia dotknutého členského štátu)

3

2011/C 211/05

Vec C-306/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. mája 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 93/37/EHS a 2004/18/ES — Postupy verejného obstarávania prác — Právna úprava autonómnej oblasti Valencia o urbanistickej činnosti)

3

2011/C 211/06

Spojené veci C-165/09 až C-167/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Raad van State — Holandsko) — Stichting Natuur en Milieu a i. (C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu a i. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu a i. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Životné prostredie — Smernica 2008/1/ES — Povolenie na výstavbu a prevádzku elektrárne — Smernica 2001/81/ES — Národné emisné stropy pre niektoré látky znečisťujúce vzduch — Právomoc členských štátov počas prechodného obdobia — Priamy účinok)

4

2011/C 211/07

Vec C-538/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. mája 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Článok 6 ods. 3 — Osobitné chránené územia — Primerané posudzovanie vplyvov plánov alebo projektov, ktoré pravdepodobne majú podstatný vplyv na chránenú lokalitu — Výnimka z posudzovania plánov alebo projektov podliehajúcich ohlasovaciemu režimu — Nesprávne prebratie)

5

2011/C 211/08

Vec C-293/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Innsbruck — Rakúsko) — Gebhard Stark/DAS Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG (Poistenie právnej ochrany — Smernica 87/344/EHS — Článok 4 ods. 1 — Slobodný výber advokáta poisteným — Obmedzenie náhrady nákladov spojených so zastupovaním poisteného pred súdom — Náhrada obmedzená na sumu zodpovedajúcu sume požadovanej advokátom so sídlom v mieste sídla príslušného prvostupňového súdu)

6

2011/C 211/09

Vec C-344/09: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 24. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Mora Kommun — Švédsko) — v rámci preskúmania sťažnosti podanej Danom Bengtssonom (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Pojem „vnútroštátny súd“ — Nevyhnutnosť existencie sporu a konania, ktorého výsledkom je súdne rozhodnutie — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

6

2011/C 211/10

Vec C-519/09: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Wuppertal — Nemecko) — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse [Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Sociálna politika — Úprava pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Osobná pôsobnosť — Dovolenka, ktorá sa časovo zhoduje s pracovným voľnom z dôvodu choroby — Preplatenie dovolenky v prípade choroby — Pojem pracovník — Zamestnanci podliehajúci právnej úprave ročnej dovolenky platnej pre úradníkov („Dienstordnungsangestellte“)]

6

2011/C 211/11

Spojené veci C-136/10 a C-178/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Târgu — Mureș — Rumunsko) — Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (C-178/10) (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Daň za znečistenie uložená pri prvom prihlásení motorových vozidiel do evidencie)

7

2011/C 211/12

Vec C-151/10: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 7. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Antwerpen — Belgicko) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 97/811/ES — Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami zamestnanými na plný pracovný úväzok a na kratší pracovný čas — Diskriminácia — Administratívna prekážka, ktorá je spôsobilá obmedziť možnosti pracovať na kratší pracovný čas — Povinné oznamovanie a uchovávanie zmlúv a plánov pracovného času)

7

2011/C 211/13

Vec C-336/10: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Craiova — Rumunsko) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Vnútroštátne dane — Článok 110 ZFEÚ — Daň za znečistenie životného prostredia vyberaná pri prvom prihlásení motorových vozidiel do evidencie)

8

2011/C 211/14

Vec C-418/10 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 28. marca 2011 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Stabilator sp. z o.o. [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Námietkové konanie — Skoršia ochranná známka STABILAT — obrazové označenie „stabilator“ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Nedostatok podobnosti výrobkov a služieb]

8

2011/C 211/15

Vec C-609/10 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 14. apríla 2011 — Dieter C. Umbach/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií — „Program TACIS“ — Zmluva uzavretá Komisiou — Výpoveď zmluvy — Spor medzi zmluvnými stranami — Žiadosť o prístup k dokumentom — Zjavná neprípustnosť)

9

2011/C 211/16

Spojené veci C-29/11 a C-30/11: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. apríla 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Tribunalul Suceava — Rumunsko) — Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11) (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Daň za znečistenie vyberaná pri prvej registrácii motorových vozidiel)

9

2011/C 211/17

Vec C-92/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 28. februára 2011 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

10

2011/C 211/18

Vec C-168/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 6. apríla 2011 — Manfred Beker a Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

10

2011/C 211/19

Vec C-182/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 18. apríla 2011 — Econord Spa/Comune di Cagno a Comune di Varese

10

2011/C 211/20

Vec C-183/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 18. apríla 2011 — Econord Spa/Comune di Solbiate a Comune di Varese

11

2011/C 211/21

Vec C-187/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Treviso (Taliansko) 20. apríla 2011 — trestné konanie proti Elene Vermisheva

11

2011/C 211/22

Vec C-188/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Rakúsko) 20. apríla 2011 — Peter Hehenberger/Rakúska republika

11

2011/C 211/23

Vec C-191/11: Odvolanie podané 20. apríla 2011: Yorma’s AG proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. februára 2011 vo veci T-213/09, Yorma’s AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory); ďalší účastník konania: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

12

2011/C 211/24

Vec C-192/11: Žaloba podaná 20. apríla 2011 — Európska komisia/Poľská republika

13

2011/C 211/25

Vec C-197/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 28. apríla 2011 — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele/Flámska vláda

13

2011/C 211/26

Vec C-207/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale di Milano (Taliansko) 2. mája 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

14

2011/C 211/27

Vec C-208/11 P: Odvolanie podané 29. apríla 2011: Internationaler Hilfsfonds e.V. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 24. marca 2011 vo veci T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Komisia

14

2011/C 211/28

Vec C-210/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 9. mája 2011 — Belgické kráľovstvo/Medicom sprl

15

2011/C 211/29

Vec C-211/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 9. mája 2011 — Belgické kráľovstvo/Maison Patrice Alard sprl

15

2011/C 211/30

Vec C-223/11: Žaloba podaná 13. mája 2011 — Európska komisia/Portugalská republika

16

2011/C 211/31

Vec C-225/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 13. mája 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

16

2011/C 211/32

Vec C-226/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 16. mája 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

17

2011/C 211/33

Vec C-228/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. mája 2011 — Melzer/MF Global UK Ltd

17

2011/C 211/34

Vec C-235/11 P: Odvolanie podané 17. mája 2011: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. marca 2011 vo veci T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Komisia

17

2011/C 211/35

Vec C-240/11 P: Odvolanie podané 19. mája 2011: World Wide Tobacco España, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 8. marca 2011 vo veci T-37/05, World Wide Tobacco España/Komisia

18

2011/C 211/36

Vec C-247/11 P: Odvolanie podané 24. mája 2011: Areva SA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. marca 2011 v spojených veciach T-117/07 a T-121/07, Areva a i./Komisia

18

2011/C 211/37

Vec C-253/11 P: Odvolanie podané 25. mája 2011: Alstom, T&D Holding, predtým Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, predtým Areva T&D SA, Alstom Grid AG, predtým Areva T&D AG proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. marca 2011 v spojených veciach T-117/07 a T-121/07, Areva a i./Komisia

19

2011/C 211/38

Vec C-219/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano — Taliansko) — Vitra Patente AG/High Tech Srl

20

2011/C 211/39

Vec C-158/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

21

2011/C 211/40

Vec C-227/10: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 10. marca 2011 — Európska komisia/Estónska republika

21

2011/C 211/41

Vec C-241/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Rakúsko) — Harald Jung, Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, za účasti: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

2011/C 211/42

Vec C-306/10: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora z 10. marca 2011 — Európska komisia/Estónska republika

21

2011/C 211/43

Vec C-374/10: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora z 12. apríla 2011 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo

21

2011/C 211/44

Vec C-380/10: Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora zo 17. marca 2011 — Európska komisia/Fínska republika

21

2011/C 211/45

Vec C-445/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. marca 2011 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

21

2011/C 211/46

Vec C-471/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg — Rakúsko) — Martin Wohl, Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, za účasti: Finanzamt Salzburg-Stadt

21

 

Všeobecný súd

2011/C 211/47

Vec T-206/06: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2011 — Total a Elf Aquitaine/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s metakrylátmi — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právo na obhajobu — Prezumpcia neviny — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada individualizácie trestov a sankcií — Zásada zákonnosti trestných činov a trestov — Zásada riadnej správy vecí verejných — Zásada právnej istoty — Zneužitie právomoci — Pokuty — Pripísanie zodpovednosti za zaplatenie v rámci skupiny spoločností“)

22

2011/C 211/48

Vec T-217/06: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2011 — Arkema France a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s metakrylátmi — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Pripísateľnosť porušenia — Povinnosť odôvodnenia — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Pokuty — Závažnosť porušenia — Konkrétny dosah na trh — Odradzujúci účinok pokuty — Opakované porušenie — Zásada non bis in idem — Zásada proporcionality — Poľahčujúce okolnosti — Neexistencia účinného uplatnenia dohôd — Pripísanie zodpovednosti za zaplatenie v rámci skupiny spoločností — Neobmedzená právomoc“)

22

2011/C 211/49

Vec T-471/08: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2011 — Toland/Parlament [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Správa o audite príspevkov na asistenta — Odmietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu cieľov inšpekcií, vyšetrovania a kontroly — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu“]

23

2011/C 211/50

Vec T-507/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júna 2011 — Psytech International/ÚHVT — Institute for Personality & Ability Testing (16PF) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva 16PF — Absolútne dôvody zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Neexistencia opisného charakteru — Neexistencia označení, ktoré sa stali bežnými — Neexistencia zlej viery — Článok 7 ods. 1 písm. b) až d) a článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) až d) a článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

23

2011/C 211/51

Vec T-489/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. mája 2011 — Power-One Italy/Komisia [„Žaloba o náhradu škody — Projekt spolufinancovaný finančným nástrojom LIFE+ — Vývoj nového systému poskytovania energie pre použitie v mobilnej telefónnej službe (projekt Pneuma) — Zneužitie postupu — Nedodržanie formálnych požiadaviek — Neprípustnosť“]

23

2011/C 211/52

Vec T-176/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. mája 2011 — Government of Gibraltar/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prírodných stanovísk, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín — Rozhodnutie 2009/95/ES — Zoznam lokalít významných pre Spoločenstvo v stredomorskej biogeografickej oblasti — Zahrnutie zóny pobrežného mora Gibraltáru a oblasti voľného mora do lokality významnej pre Spoločenstvo nazvanej ‚Estrecho oriental‘ — Čiastočné zrušenie — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť“)

24

2011/C 211/53

Vec T-493/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. mája 2011 — Y/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prepustenie — Čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné odvolanie“)

24

2011/C 211/54

Vec T-115/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. mája 2011 — Spojené kráľovstvo/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín — Rozhodnutie 2010/45/EÚ — Zoznam lokalít európskeho významu pre stredomorský biogeografický región — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Výlučne potvrdzujúci akt — Neprípustnosť“)

24

2011/C 211/55

Vec T-198/11 P: Odvolanie podané 30. marca 2011: Guido Strack proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. januára 2011 vo veci F-121/07, Strack/Komisia

25

2011/C 211/56

Vec T-228/11 P: Odvolanie podané 26. apríla 2011: Florence Barbin proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 15. februára 2011 vo veci F-68/09, Barbin/Parlament

26

2011/C 211/57

Vec T-229/11: Žaloba podaná 20. apríla 2011 — Inglewood a i./Parlament

26

2011/C 211/58

Vec T-234/11 P: Odvolanie podané 28. apríla 2011: Oscar Orlando Arango Jaramillo a i. proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu zo 4. februára 2011 vo veci F-34/10, Arango Jaramillo a i./EIB

27

2011/C 211/59

Vec T-242/11: Žaloba podaná 9. mája 2011 — Kaltenbach & Voigt/ÚHVT (3D eXam)

27

2011/C 211/60

Vec T-248/11: Žaloba podaná 12. mája 2011 — International Engine Intellectual Property Company/ÚHVT (PURE POWER)

28

2011/C 211/61

Vec T-255/11: Žaloba podaná 20. mája 2011 — Fellah/Rada

28

2011/C 211/62

Vec T-257/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — Pangyrus/ÚHVT — RSVP Design (COLOURBLIND)

29

2011/C 211/63

Vec T-260/11: Žaloba podaná 19. mája 2011 — Španielsko/Komisia

29

2011/C 211/64

Vec T-264/11 P: Odvolanie podané 21. mája 2011: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 8. marca 2011 vo veci F-59/09, De Nicola/EIB

30

2011/C 211/65

Vec T-267/11: Žaloba podaná 24. mája 2011 — Video Research USA/ÚHVT (VR)

31

2011/C 211/66

Vec T-269/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — Xeda International/Komisia

31

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 211/67

Vec F-35/11: Žaloba podaná 4. apríla 2011 — ZZ/Parlament

33

2011/C 211/68

Vec F-57/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — ZZ/Komisia

33

2011/C 211/69

Vec F-58/11: Žaloba podaná 23. mája 2011 — ZZ a i./EIB

34

2011/C 211/70

Vec F-59/11: Žaloba podaná 24. mája 2011 — ZZ/ÚHVT

34

2011/C 211/71

Vec F-60/11: Žaloba podaná 25. mája 2011 — ZZ/ECB

35


SK

 

Top