Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 194, 2. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 194

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
2. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 194/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 186, 25.6.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 194/02

Vec C-147/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Hamburg — Nemecko) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Všeobecné zásady práva Únie — Článok 157 ZFEÚ — Smernica 2000/78/ES — Pôsobnosť — Pojem „odmena“ — Vylúčenia — Systém profesijného sociálneho zabezpečenia vo forme doplnkového starobného dôchodku pre bývalých zamestnancov územného celku a ich pozostalých — Metóda výpočtu tohto dôchodku zvýhodňujúca zosobášených príjemcov v porovnaní s príjemcami, ktorí žijú v rámci registrovaného partnerstva — Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie)

2

2011/C 194/03

Spojené veci C-230/09 a C-231/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan [Poľnohospodárstvo — Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov — Nariadenie (ES) č. 1788/2003 — Poplatok v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky — Prevod jednotlivých referenčných množstiev — Dôsledky pre výpočet poplatku — Dôsledky pre výpočet prémie na mliečne výrobky]

3

2011/C 194/04

Vec C-391/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Litovská republika) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Občianstvo Únie — Sloboda pohybu a pobytu v členských štátoch — Zásada zákazu diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti — Články 18 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Zásada rovnosti zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod — Smernica 2000/43/ES — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že mená a priezviská fyzických osôb musia byť prepísané v dokumentoch o osobnom stave vo forme, ktorá je v súlade s pravidlami písania úradného štátneho jazyka)

4

2011/C 194/05

Vec C-543/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko (Elektronické komunikácie — Smernica 2002/22/ES — Článok 25 ods. 2 smernice 2002/58/ES — Článok 12 — Poskytovanie telefónnych informačných služieb a telefónnych zoznamov — Povinnosť uložená podniku, ktorý prideľuje telefónne čísla, sprístupniť iným podnikom údaje o účastníkoch iných podnikov, ktoré má k dispozícii)

5

2011/C 194/06

Vec C-107/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernice 77/388/EHS a 2006/112/ES — Vrátenie — Lehota — Úroky — Započítanie — Zásady daňovej neutrality a proporcionality — Ochrana legitímnej dôvery)

5

2011/C 194/07

Vec C-144/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin — Nemecko) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch [Súdna právomoc v občianskych veciach — Článok 22 bod 2 a článok 27 nariadenia (ES) č. 44/2001 — Výlučná právomoc súdov štátu sídla rozhodovať spory týkajúce sa platnosti rozhodnutí orgánov spoločností — Rozsah — Žaloba, ktorú podala právnická osoba verejného práva, na určenie neplatnosti zmluvy z dôvodu údajnej neplatnosti rozhodnutí jej orgánov týkajúcich sa uzatvorenia tejto zmluvy — Prekážka začatého konania — Povinnosť vnútroštátneho súdu, ktorý nezačal konať ako prvý, prerušiť konanie — Rozsah]

6

2011/C 194/08

Spojené veci C-201/10 a C-202/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. mája 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Článok 3 — Vrátenie vývozných náhrad — Tridsaťročná premlčacia doba — Pravidlo premlčania, ktoré je súčasťou všeobecného občianskeho práva členského štátu — „Analogické“ uplatnenie — Zásada právnej istoty — Zásada legitímnej dôvery — Zásada proporcionality]

7

2011/C 194/09

Vec C-294/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. mája 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 3 — Náhrada cestujúcim v prípade zrušenia letu — Oslobodenie od povinnosti náhrady v prípade mimoriadnych okolností — Vykonanie všetkých primeraných opatrení leteckým dopravcom na zabránenie mimoriadnym okolnostiam — Plánovanie prostriedkov v dostatočnom čase na to, aby sa mohol let uskutočniť po tom, čo také okolnosti zanikli]

7

2011/C 194/10

Vec C-479/10: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. mája 2011 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 1999/30/ES — Kontrola znečistenia — Limitné hodnoty pre koncentrácie PM10 v okolitom ovzduší)

8

2011/C 194/11

Vec C-128/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshofs (Nemecko) 14. marca 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Vec C-165/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenská republika) 4. apríla 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

9

2011/C 194/13

Vec C-173/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 8. apríla 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (spoločnosť so sídlom v Nemecku), Sportradar (spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku)

10

2011/C 194/14

Vec C-177/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 15. apríla 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1. Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon; 2. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon a 3. Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

10

2011/C 194/15

Vec C-209/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 4. mája 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Všeobecný súd

2011/C 194/16

Vec T-423/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Ryanair/Komisia („Štátna pomoc — Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Odvetvie letectva — Výlučné užívanie terminálu 2 letiska v Mníchove — Žaloba na nečinnosť — Zaujatie stanoviska Komisie — Zastavenie konania — Povinnosť konať — Nedostatok“)

12

2011/C 194/17

Vec T-502/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — IIC-Intersport International/ÚHVT — McKenzie (McKENZIE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva McKENZIE — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva McKINLEY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

12

2011/C 194/18

Vec T-207/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Habanos/ÚHVT — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KIOWA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia obrazová národná ochranná známka COHIBA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

13

2011/C 194/19

Vec T-580/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — PJ Hungary/ÚHVT — Pepekillo (PEPEQUILLO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PEPEQUILLO — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva PEPE a PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov — Článok 78 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009]“]

13

2011/C 194/20

Vec T-376/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. mája 2011 — Glenton España/ÚHVT — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva POLO SANTA MARIA — Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu zobrazujúca siluetu hráča póla — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

14

2011/C 194/21

Vec T-81/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2011 — Tempus Vade/ÚHVT — Palacios Serrano (AIR FORCE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AIR FORCE — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva TIME FORCE — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

14

2011/C 194/22

Vec T-206/11: Žaloba podaná 4. apríla 2011 — COMPLEX/ÚHVT — KAJO metal (KX)

14

2011/C 194/23

Vec T-207/11: Žaloba podaná 8. apríla 2011 — EyeSense/ÚHVT — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Vec T-216/11: Žaloba podaná 18. apríla 2011 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Vec T-219/11: Žaloba podaná 15. apríla 2011 — Otero González/ÚHVT — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Vec T-220/11: Žaloba podaná 18. apríla 2011 — TeamBank/ÚHVT — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Vec T-223/11: Žaloba podaná 20. apríla 2011 — Siemens/Komisia

17

2011/C 194/28

Vec T-224/11: Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Vec T-225/11: Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Caventa/ÚHVT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Vec T-227/11: Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Wall/ÚHVT — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Vec T-232/11: Žaloba podaná 4. mája 2011 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

19

2011/C 194/32

Vec T-243/11: Žaloba podaná 26. apríla 2011 — Glaxo Group/ÚHVT — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Vec T-245/11: Žaloba podaná 6. mája 2011 — ClientEarth a International Chemical Secretariat/ECHA

20


SK

 

Top