Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:179:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 179, 18. jún 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.179.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 179

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
18. júna 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 179/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 683, 11.6.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 179/02

Vec C-235/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Francúzsko) — DHL Express France SAS, predtým DHL International SA/Chronopost SA [Duševné vlastníctvo — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 98 ods. 1 — Zákaz porušení vyhlásený súdom pre ochranné známky Spoločenstva — Územná pôsobnosť — Donucovacie opatrenia sprevádzajúce takýto zákaz — Účinok na území iných členských štátov, než je členský štát súdu, ktorému bola vec predložená]

2

2011/C 179/03

Spojené veci C-288/09 a C-289/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. apríla 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09)/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Prijímače a dekodéry satelitného digitálneho televízneho signálu s funkciou záznamu — Colný kódex Spoločenstva — Článok 12 ods. 5 písm. a) bod i) a článok 12 ods. 6 — Časová platnosť záväznej informácie o nomenklatúrnom zaradení tovaru)

3

2011/C 179/04

Vec C-327/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Nemecko) — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern [Článok 249 štvrtý odsek ES — Akty inštitúcií — Rozhodnutie Komisie určené jednotlivcovi — Nariadenie (ES) č. 258/97 — Nová potravina a nová prídavná látka — Rozhodnutie 2000/196/ES — „Stevia rebaudiana Bertoni: rastliny a sušené listy“ — Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie na trh — Účinky vo vzťahu k inej osobe, než je osoba, ktorej je určené]

4

2011/C 179/05

Vec C-331/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. apríla 2011 — Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Pomoc, ktorú Poľská republika poskytla skupine Technologie Buczek — Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť tejto pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Nevykonanie v stanovenej lehote)

4

2011/C 179/06

Vec C-522/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. apríla 2011 — Európska komisia/Rumunsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 79/409/EHS — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Osobitne chránené územia — Nedostatočné označenie z hľadiska počtu a veľkosti — Vady konania pred podaním žaloby — Neprípustnosť žaloby)

5

2011/C 179/07

Spojené veci C-42/10, C-45/10 a C-57/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. apríla 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State van België — Belgicko) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 a C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 a C-45/10)/Belgické kráľovstvo [Zootechnický a veterinárny sektor — Nariadenie (ES) č. 998/2003 — Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat — Rozhodnutie 2003/803/ES — Vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva]

5

2011/C 179/08

Vec C-343/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. apríla 2011 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Znečisťovanie a poškodzovanie — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Články 3 a 4)

6

2011/C 179/09

Vec C-390/10: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. apríla 2011 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2007/36/ES — Výkon určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

6

2011/C 179/10

Vec C-80/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Baranya Megyei Bíróság (Maďarsko) 22. februára 2011 — Mahagében Kft/Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

7

2011/C 179/11

Vec C-130/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 16. marca 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents

7

2011/C 179/12

Vec C-131/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 17. marca 2011 — Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft/Hauptzollamt Aachen

8

2011/C 179/13

Vec C-134/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Nemecko) 18. marca 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

8

2011/C 179/14

Vec C-135/11 P: Odvolanie podané 18. marca 2011: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. januára 2011 vo veci T-362/08, IFAW/Európska komisia

8

2011/C 179/15

Vec C-137/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) 21. marca 2011 — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

9

2011/C 179/16

Vec C-139/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) 21. marca 2011 — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

9

2011/C 179/17

Vec C-142/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Maďarsko) 23. marca 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10

2011/C 179/18

Vec C-149/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Holandsko) 28. marca 2011 — Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV

10

2011/C 179/19

Vec C-158/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de Cassation (Francúzsko) 1. apríla 2011 — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France

11

2011/C 179/20

Vec C-162/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundeskommunikationssenat (Rakúsko) 4. apríla 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer Rundfunk

11

2011/C 179/21

Vec C-163/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 4. apríla 2011 — Annex Customs BVBA/Belgicko, KBC Bank NV

11

2011/C 179/22

Vec C-170/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 7. apríla 2011 — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens a i./Hendrikus Cornelis Kortekaas a i., ďalší účastník konania: Ageas N.V., predtým Fortis N.V.

12

2011/C 179/23

Vec C-178/11: Žaloba podaná 14. apríla 2011 — Európska komisia/Maltská republika

12

2011/C 179/24

Vec C-195/11 P: Odvolanie podané 26. apríla 2011: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 17. februára 2011 vo veci T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Rada Európskej únie

13

2011/C 179/25

Vec C-196/11 P: Odvolanie podané 27. apríla 2011: Formula One Licensing BV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 17. februára 2011 vo veci T-10/09, Formula One Licensing BV/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Global Sports Media Ltd

13

 

Všeobecný súd

2011/C 179/26

Vec T-129/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2011 — Bongrain/ÚHVT — apetito (APETITO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky APETITO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva apetito — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť výrobkov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia ES č. 207/2009)“]

15

2011/C 179/27

Vec T-291/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. apríla 2011 — Martin/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Konkludentné zamietnutie prístupu — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

15

2011/C 179/28

Vec T-413/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. apríla 2011 — Socitrel/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ukladá pokuta — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Finančná škoda — Neexistencia mimoriadnych okolností — Neexistencia naliehavosti“)

16

2011/C 179/29

Vec T-184/11 P: Odvolanie podané 28. marca 2011: Bart Nijs proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 13. januára 2011 vo veci F-77/09, Nijs/Dvor audítorov

16

2011/C 179/30

Vec T-208/11: Žaloba podaná 11. apríla 2011 — LTTE/Rada

17

2011/C 179/31

Vec T-211/11: Žaloba podaná 11. apríla 2011 — Timab Industries a CFPR/Komisia

18

2011/C 179/32

Vec T-214/11: Žaloba podaná 11. apríla 2011 — ClientEarth a PAN Europe/EFSA

18

2011/C 179/33

Vec T-218/11: Žaloba podaná 21. apríla 2011 — Dagher/Rada

19

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 179/34

Vec F-4/11: Žaloba podaná 31. marca 2011 — AV/Komisia

21

2011/C 179/35

Vec F-26/11: Žaloba podaná 8. marca 2011 — ZZ/Rada

21

2011/C 179/36

Vec F-30/11: Žaloba podaná 23. marca 2011 — ZZ/Rada

21

2011/C 179/37

Vec F-36/11: Žaloba podaná 5. apríla 2011 — ZZ/Komisia

22

2011/C 179/38

Vec F-38/11: Žaloba podaná 5. apríla 2011 — ZZ/Parlament

22


SK

 

Top