EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:130:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 130, 30. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.130.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 130

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
30. apríla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 130/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 120, 16.4.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 130/02

Vec C-34/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgicko) — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l’emploi (ONEM) (Občianstvo Únie — Článok 20 ZFEÚ — Priznanie práva na pobyt na základe práva Únie maloletému dieťaťu na území členského štátu, ktorého má toto dieťa štátnu príslušnosť, nezávisle od predchádzajúceho výkonu jeho práva na voľný pohyb na území členských štátov — Priznanie odvodeného práva na pobyt priamemu predkovi, štátnemu príslušníkovi tretieho štátu, od ktorého je maloleté dieťa závislé, za rovnakých okolností — Dôsledky práva na pobyt maloletého dieťaťa na požiadavky, ktoré má z hľadiska pracovného práva splniť priamy predok tohto dieťaťa, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu)

2

2011/C 130/03

Vec C-41/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. marca 2011 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica o DPH — Smernica 2006/112/ES — Uplatnenie zníženej sadzby — Živé zvieratá obvykle určené na prípravu potravín na ľudskú alebo zvieraciu spotrebu — Dodania, dovozy a nákupy koní)

2

2011/C 130/04

Vec C-50/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. marca 2011 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 85/337/EHS — Povinnosť príslušného orgánu životného prostredia vykonať posúdenie vplyvov projektov na životné prostredie — Viacero príslušných orgánov — Potreba zabezpečiť posúdenie vzťahu medzi faktormi, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté — Uplatnenie smernice na asanačné práce)

3

2011/C 130/05

Vec C-161/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, predtým K. Fragkopoulos kai SIA O.E./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias (Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia — Korintské sušené hrozno — Vnútroštátna právna úprava smerujúca k ochrane kvality výrobku — Obmedzenia uvádzania na trh uložené v závislosti od rôznych regiónov výroby — Odôvodnenie — Proporcionalita)

3

2011/C 130/06

Vec C-236/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 1. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle — Belgicko) — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Základné práva — Boj proti diskriminácii — Rovnosť zaobchádzania so ženami a s mužmi — Prístup k tovaru a službám, ako aj ich poskytovanie — Poistné a poistné plnenia — Poistno-matematické faktory — Zohľadnenie pohlavia ako faktora pri hodnotení poistného rizika — Súkromnoprávne zmluvy o životnom poistení — Smernica 2004/113/ES — Článok 5 ods. 2 — Časovo neobmedzená výnimka — Charta základných práv Európskej únie — Články 21 a 23 — Neplatnosť)

4

2011/C 130/07

Vec C-240/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovenská republika) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Životné prostredie — Aarhuský dohovor — Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia — Priamy účinok)

4

2011/C 130/08

Vec C-437/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Périgueux — Francúzsko) — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL (Hospodárska súťaž — Články 101 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ — Doplnkový režim náhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť — Kolektívna zmluva — Povinné poistenie v určenej poisťovacej organizácii — Výslovné vylúčenie akejkoľvek možnosti oslobodenia od poistenia — Pojem podnik)

5

2011/C 130/09

Vec C-440/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 3. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy — Poľská republika) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu/Stanisława Tomaszewska [Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Článok 45 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 — Minimálna doba požadovaná vnútroštátnym právom na nadobudnutie nároku na starobný dôchodok — Zohľadnenie doby prispievania dosiahnutej v inom členskom štáte — Úhrn — Spôsoby výpočtu]

5

2011/C 130/10

Spojené veci C-497/09, C-499/09, C-501/09 a C-502/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Burgdorf (C-497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG, predtým Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG (C-499/09), Lothar Lohmeyer (C-501/09), Fleischerei Nier GmbH & Co. KG (C-502/09)/Manfred Bog (C-497/09), Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (C-499/09), Finanzamt Minden (C-501/09), Finanzamt Detmold (C-502/09) [Dane — DPH — Šiesta smernica 77/388/EHS — Články 5 a 6 — Kvalifikácia obchodnej činnosti ako „dodávky tovaru“ alebo „poskytovania služieb“ — Poskytovanie jedál alebo potravín pripravených na priamu konzumáciu v stánkoch s občerstvením alebo mobilných stánkoch s občerstvením — Poskytovanie pukancov a tortillových čipsov („nachos“) na priamu konzumáciu v kine — Párty servis — Príloha H kategória 1 — Výklad pojmu „potraviny“]

6

2011/C 130/11

Vec C-508/09: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. marca 2011 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Smernica 79/409/EHS — Výnimky zo systému ochrany voľne žijúceho vtáctva)

7

2011/C 130/12

Vec C-134/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. marca 2011 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/22/ES — Článok 31 — Kritériá na udelenie statusu príjemcu povinnosti prenosu — Ciele vo všeobecnom záujme umožňujúce udelenie tohto statusu — Vplyv počtu koncových užívateľov komunikačných sietí na udelenie tohto statusu — Zásada proporcionality)

7

2011/C 130/13

Vec C-203/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. marca 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna/„Auto Nikolovi“ OOD (Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty — Použité diely motorových vozidiel — Dovoz zdaniteľným obchodníkom do Únie — Úprava zdaňovania prirážky alebo všeobecná úprava DPH — Vznik práva na odpočet — Priamy účinok)

7

2011/C 130/14

Spojené veci C-235/10 až C-239/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. marca 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, v likvidácii (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 98/59/ES — Hromadné prepúšťanie — Okamžité skončenie pracovnej zmluvy v dôsledku súdneho rozhodnutia nariaďujúceho zrušenie a likvidáciu zamestnávateľa právnickej osoby — Neprerokovanie so zástupcami zamestnancov — Likvidátor chápaný ako zamestnávateľ)

8

2011/C 130/15

Vec C-28/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 18. januára 2011 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

8

2011/C 130/16

Vec C-38/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 28. januára 2011 — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

9

2011/C 130/17

Vec C-39/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 28. januára 2011 — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

9

2011/C 130/18

Vec C-45/11 P: Odvolanie podané 2. februára 2011: Deutsche Bahn AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. novembra 2010 vo veci T-404/09, Deutsche Bahn AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

9

2011/C 130/19

Vec C-65/11: Žaloba podaná 15. februára 2011 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

10

2011/C 130/20

Vec C-67/11 P: Odvolanie podané 16. februára 2011: DTL Corporación, SL proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 15. decembra 2010 vo veci T-188/10, DTL Corporación, SL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

11

2011/C 130/21

Vec C-71/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. februára 2011 — Spolková republika Nemecko/Y

11

2011/C 130/22

Vec C-73/11 P: Odvolanie podané 18. februára 2011: Frucona Košice a. s. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 7. decembra 2010 vo veci T-11/07, Frucona Košice a. s./Európska komisia, St. Nicolaus — trade a. s.

12

2011/C 130/23

Vec C-75/11: Žaloba podaná 21. februára 2011 — Európska komisia/Rakúska republika

13

2011/C 130/24

Vec C-101/11 P: Odvolanie podané 28. februára 2011: Herbert Neuman a Andoni Galdeano del Sel proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. decembra 2010 vo veci T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Herbert Neuman a Andoni Galdeano de Sel

13

2011/C 130/25

Vec C-102/11 P: Odvolanie podané 2. marca 2011: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. decembra 2010 vo veci T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Herbert Neuman a Andoni Galdeano del Sel

14

 

Všeobecný súd

2011/C 130/26

Vec T-50/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. marca 2011 — Ifemy’s/ÚHVT — Dada & Co Kids (Dada & Co. kids) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Dada & Co. kids — Skoršia národná slovná ochranná známka DADA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

15

2011/C 130/27

Vec T-102/11: Žaloba podaná 22. februára 2011 — American Express Marketing & Development/ÚHVT (IP ZONE)

15

2011/C 130/28

Vec T-109/11: Žaloba podaná 16. februára 2011 — Apollo Tyres/ÚHVT — Endurance Technologies (ENDURACE)

15

2011/C 130/29

Vec T-111/11: Žaloba podaná 21. februára 2011 — ClientEarth/Komisia

16

2011/C 130/30

Vec T-118/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — Attey/Rada

17

2011/C 130/31

Vec T-119/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — Gbagbo/Rada

17

2011/C 130/32

Vec T-120/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — BFA/Rada

18

2011/C 130/33

Vec T-121/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — Versus Bank/Rada

18

2011/C 130/34

Vec T-122/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — Yao N’Dré/Rada

18

2011/C 130/35

Vec T-123/11: Žaloba podaná 2. marca 2011 — Legré/Rada

18

2011/C 130/36

Vec T-124/11: Žaloba podaná 3. marca 2011 — Kipré/Rada

19

2011/C 130/37

Vec T-128/11: Žaloba podaná 23. februára 2011 — LG Display a LG Display Taiwan/Komisia

19

2011/C 130/38

Vec T-130/11: Žaloba podaná 7. marca 2011 — Gossio/Rada

20

2011/C 130/39

Vec T-131/11: Žaloba podaná 7. marca 2011 — Ezzedine/Rada

20

2011/C 130/40

Vec T-132/11: Žaloba podaná 7. marca 2011 — Kessé/Rada

21

2011/C 130/41

Vec T-134/11: Žaloba podaná 3. marca 2011 — Al-Faqih a i./Komisia

21

2011/C 130/42

Vec T-137/11: Žaloba podaná 11. marca 2011 — Guiai Bi Poin/Rada

22

2011/C 130/43

Vec T-138/11: Žaloba podaná 11. marca 2011 — Ahouma/Rada

22

2011/C 130/44

Vec T-139/11: Žaloba podaná 11. marca 2011 — Gnango/Rada

23

2011/C 130/45

Vec T-140/11: Žaloba podaná 11. marca 2011 — Guei/Rada

23

2011/C 130/46

Vec T-141/11: Žaloba podaná 11. marca 2011 — Dogbo/Rada

23

2011/C 130/47

Vec T-142/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — SIR/Rada

24

2011/C 130/48

Vec T-144/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Kassarate/Rada

24

2011/C 130/49

Vec T-145/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Vagba/Rada

24

2011/C 130/50

Vec T-146/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Yoro/Rada

25

2011/C 130/51

Vec T-147/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Robe/Rada

25

2011/C 130/52

Vec T-148/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Mangou/Rada

25

2011/C 130/53

Vec T-150/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — Gobierno de Aragón a i./Rada

26

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 130/54

Vec F-59/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. marca 2011 — De Nicola/Európska investičná banka (Verejná služba — Zamestnanci Európskej investičnej banky — Hodnotenie — Povýšenie — Právomoc Súdu pre verejnú službu — Prípustnosť — Implicitné rozhodnutie o zamietnutí — Vnútorné usmernenie — Zástupca zamestnancov — Zásada dodržiavania práva na obranu)

27

2011/C 130/55

Vec F-86/10: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 3. marca 2011 — Dubus/Parlament

27


SK

 

Top