Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:081E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 81, 15. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2011.081.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 81E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
15. marca 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2010 – 2011
Schôdza 5. až 6. mája 2010
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 188 E, 13.7.2010.
Prijaté texty z 5. mája 2010 o absolutóriu za rozpočtový rok 2008 boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 252, 25.9.2010.
PRIJATÉ TEXTY

 

Streda 5. mája 2010

2011/C 081E/01

Prechod na Lisabonskú zmluvu: monitorovanie nedokončených legislatívnych postupovUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) - „omnibus“

1

2011/C 081E/02

Právomoc legislatívneho delegovaniaUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania (2010/2021(INI))

6

2011/C 081E/03

Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI))

10

2011/C 081E/04

Europeana – ďalšie krokyUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o Europeane – ďalších krokoch (2009/2158(INI))

16

2011/C 081E/05

Hodnotenie a posúdenie akčného plánu na ochranu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (2009/2202(INI))

25

2011/C 081E/06

Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímyUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy (2009/2157(INI))

33

2011/C 081E/07

Poľnohospodárstvo v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitná kontrola stavuUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitné preskúmanie (2009/2156(INI))

40

2011/C 081E/08

Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.euUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu (2009/2225(INI))

45

2011/C 081E/09

Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou AmerikouUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI))

54

2011/C 081E/10

Samit EÚ a KanadyUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010

64

2011/C 081E/11

SWIFTUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu

66

2011/C 081E/12

Osobné záznamy o cestujúcich (PNR)Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou

70

2011/C 081E/13

Všeobecný zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbeUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii

74

2011/C 081E/14

Boj proti rakovine prsníka v Európskej úniiVyhlásenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

77

 

Štvrtok 6. mája 2010

2011/C 081E/15

Zloženie Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014 *Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 36 o prechodných ustanoveniac, ktorý sa týka zloženia Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

78

2011/C 081E/16

Situácia v KirgizskuUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o situácii v Kirgizsku

80

2011/C 081E/17

Vozidlá na elektrický pohonUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o vozidlách na elektrický pohon

84

2011/C 081E/18

Skupinové výnimky v sektore motorových vozidielUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o nariadení o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel

89

2011/C 081E/19

Oznámenie Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvoUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o oznámení Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo (2009/2103(INI))

95

2011/C 081E/20

Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvoUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (2009/2228(INI))

107

2011/C 081E/21

Biela kniha Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatreníUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o bielej knihe Komisie nazvanej Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (2009/2152(INI))

115

2011/C 081E/22

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom – výročná správa za rok 2008 (2009/2167(INI))

128

2011/C 081E/23

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2008 (2009/2166(INI))

135

2011/C 081E/24

Masové zverstvá v Jos v NigériiUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o masových zverstvách v Jos v Nigérii

143


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Streda 5. mája 2010

2011/C 081E/25

Žiadosť o zbavenie imunity Miloslava RansdorfaRozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o žiadosti o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa (2009/2208(IMM))

146


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Streda 5. mája 2010

2011/C 081E/26

Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

148

2011/C 081E/27

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

156

2011/C 081E/28

Prepravovateľné tlakové zariadenia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach (KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

162

P7_TC1-COD(2009)0131
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/…/EÚ o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

163

PRÍLOHA

163

2011/C 081E/29

Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva (KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

164

P7_TC1-COD(2009)0063
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/…/EÚ o bezpečnostných poplatkoch v leteckej doprave

165

2011/C 081E/30

Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

172

P7_TC1-COD(2009)0110
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2010/EÚ o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)

173

2011/C 081E/31

Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

173

P7_TC1-COD(2009)0107
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

174

 

Štvrtok 6. mája 2010

2011/C 081E/32

Revízia zmlúv: nezvolanie konventu na účel revízie zmlúv, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu ***Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o návrhu Európskej rady nezvolať konvent na účel revízie zmlúv, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

175


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top