Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:055:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 55, 19. február 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.055.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 55

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
19. februára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 055/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 46, 12.2.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 055/02

Vec C-303/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Spolková krajina Bádensko-Württembersko/Metin Bozkurt (Dohoda o pridružení EHS-Turecko — Spájanie rodín — Článok 7 prvý odsek rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 — Manžel tureckej pracovníčky, s ktorou mal pobyt počas obdobia viac ako päť rokov — Zachovanie práva na pobyt po rozvode — Odsúdenie dotknutej osoby za násilie vykonávané proti jeho bývalej manželke — Zneužitie práva)

2

2011/C 055/03

Vec C-439/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel — Belgicko) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers „VEBIC“ VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie [Politika hospodárskej súťaže — Vnútroštátne konanie — Účasť vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže na súdnych konaniach — Vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže zmiešanej povahy, ktorý je aj súdnym, aj správnym orgánom — Odvolanie proti rozhodnutiu takéhoto orgánu — Nariadenie (ES) č. 1/2003]

2

2011/C 055/04

Vec C-537/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2010 — Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Spolková krajina Durínsko, Spolková republika Nemecko, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery)

3

2011/C 055/05

Vec C-568/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Assen — Holandsko) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Verejné zmluvy — Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania prác — Smernica 89/665/EHS — Povinnosť členských štátov stanoviť postup preskúmavania — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca, aby súd v konaní o nariadení predbežného opatrenia povolil rozhodnutie o uzatvorení verejnej zmluvy, ktoré je následne v konaní vo veci samej považované za nezlučiteľné s právnymi predpismi Únie — Zlučiteľnosť so smernicou — Priznanie náhrady škody poškodeným uchádzačom — Podmienky)

3

2011/C 055/06

Spojené veci C-585/08 a C-144/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08), Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) [Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 15 ods. 1 písm. c) a článok 15 ods. 3 — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Zmluva o ceste nákladnou loďou — Pojem „balík cestovných služieb“ — Zmluva o ubytovaní v hoteli — Prezentácia cesty a hotela na internetovej stránke — Pojem činnosť „smerovaná do“ členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko — Kritériá — Dostupnosť internetovej stránky]

4

2011/C 055/07

Vec C-89/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. decembra 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sloboda usadiť sa — Článok 43 ES — Verejné zdravie — Prevádzkovanie laboratórií biomedicínskych analýz — Vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje na 25 % základného imania účasť spoločníkov nevykonávajúcich povolanie biológa — Zákaz účasti na základnom imaní vo viac ako dvoch spoločnostiach založených s cieľom spoločne prevádzkovať jedno alebo viaceré laboratóriá biomedicínskych analýz — Cieľ smerujúci k zabezpečeniu profesijnej nezávislosti biológov — Cieľ smerujúci k zachovaniu plurality ponuky v oblasti lekárskej biológie — Koherencia — Proporcionalita)

5

2011/C 055/08

Vec C-103/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal — Spojené kráľovstvo) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Weald Leasing Limited (Šiesta smernica o DPH — Pojem zneužívajúce konanie — Lízingové operácie uskutočnené skupinou podnikov s cieľom rozložiť platbu neodpočítateľnej DPH)

6

2011/C 055/09

Vec C-137/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht (Slobodné poskytovanie služieb — Voľný pohyb tovaru — Zásada zákazu diskriminácie — Opatrenie miestneho verejného orgánu vyhradzujúce prístup do „coffee-shopov“ pre holandských rezidentov — Obchodovanie s tzv. „mäkkými“ drogami — Predaj nealkoholických nápojov a potravín — Cieľ smerujúci k boju proti drogovej turistike a škodlivým vplyvom, ktoré s ňou súvisia — Verejný poriadok — Ochrana verejného zdravia — Koherencia — Proporcionalita)

6

2011/C 055/10

Vec C-163/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. decembra 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Smernica 92/83/EHS — Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje — Článok 20 prvá zarážka a článok 27 ods. 1 písm. e) a f) — Víno na varenie, portské na varenie a koňak na varenie)

7

2011/C 055/11

Vec C-239/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin — Nemecko) — Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Spolkovou republikou Nemecko na nadobúdanie pôdy — Program privatizácie pôdy a reštrukturalizácie poľnohospodárstva v nových nemeckých spolkových krajinách)

7

2011/C 055/12

Vec C-241/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles — Belgicko) — Fluxys SA/Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Komisia pre reguláciu elektroenergetiky a plynárenstva, CREG) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právomoc Súdneho dvora — Čiastočné späťvzatie žalobcu vo veci samej — Zmena referenčného právneho rámca — Odpoveď Súdneho dvora, ktorá už nie je potrebná na vyriešenie sporu — Zastavenie konania)

8

2011/C 055/13

Vec C-266/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Holandsko) — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, predtým College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Životné prostredie — Prípravky na ochranu rastlín — Smernica 91/414/EHS — Prístup verejnosti k informáciám — Smernice 90/313/EHS a 2003/4/ES — Časová pôsobnosť — Pojem „informácia o životnom prostredí“ — Dôvernosť obchodných a priemyselných informácií)

8

2011/C 055/14

Vec C-270/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh — Spojené kráľovstvo] — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (DPH — Šiesta smernica 77/388/EHS — Oslobodenia od dane — Článok 13 B písm. b) — Prenájom nehnuteľného majetku — Predaj zmluvných práv zameniteľných za právo časovo obmedzeného užívania dovolenkového ubytovania)

9

2011/C 055/15

Vec C-279/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin — Nemecko) — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Spolková republika Nemecko (Účinná súdna ochrana práv založených na práve Únie — Právo na prístup k spravodlivosti — Právna pomoc — Vnútroštátna právna úprava zamietajúca súdnu pomoc právnickým osobám v prípade absencie „všeobecného záujmu“)

9

2011/C 055/16

Vec C-285/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — trestné konanie proti R (Šiesta smernica o DPH — Článok 28c A písm. a) — Podvod na DPH — Nepriznanie oslobodenia od DPH v súvislosti s dodávkami tovaru v rámci Spoločenstva — Aktívna účasť predávajúceho na podvode — Právomoci členských štátov v rámci boja proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam)

10

2011/C 055/17

Vec C-296/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België — Belgicko) — Vlaamse Gemeenschap/Maurits Baesen [Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 13 ods. 2 písm. d) — Pojem „osoby, ktoré sa považujú“ za štátnych zamestnancov — Pracovná zmluva uzavretá s orgánom verejnej moci]

11

2011/C 055/18

Spojené veci C-300/09 a C-301/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak (C-300/09), I. Oguz (C-301/09) (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Voľný pohyb pracovníkov — Pravidlo „standstill“ obsiahnuté v článku 13 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 — Zákaz pre členské štáty zaviesť nové obmedzenia prístupu na trh práce)

11

2011/C 055/19

Vec C-339/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Skoma-Lux s. r. o./Celní ředitelství Olomouc (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 2204 a 2206 — Kvasený nápoj z čerstvého hrozna — Skutočný objemový alkoholometrický titer presahujúci 15,8 % vol, ale nepresahujúci 16,1 % vol — Pridanie kukuričného alkoholu a repného cukru v priebehu výroby)

12

2011/C 055/20

Vec C-340/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. decembra 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/22/ES — Článok 4 ods. 2 až 5 — Chov voľne žijúcich živočíchov — Zoologické záhrady)

12

2011/C 055/21

Vec C-362/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. decembra 2010 — Athinaïki Techniki AE/Európska komisia, Athens Resort Casino AE Symmetochon [Odvolanie — Štátna pomoc — Sťažnosť — Rozhodnutie o odložení sťažnosti — Zrušenie rozhodnutia o odložení — Podmienky zákonnosti zrušenia — Nariadenie (ES) č. 659/1999]

12

2011/C 055/22

Vec C-421/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Rakúsko) — Humanplasma GmbH/Rakúska republika (Články 28 ES a 30 ES — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca dovoz krvných produktov nepochádzajúcich z úplne bezpríspevkového darcovstva)

13

2011/C 055/23

Vec C-430/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 28a ods. 1 písm. a), článok 28b A ods. 1 a článok 28c A písm. a) prvý odsek — Oslobodenie dodávok tovaru odoslaného alebo prepraveného v rámci Únie od dane — Po sebe nasledujúce dodávky rovnakého tovaru, pri ktorých prišlo iba k jednému odoslaniu alebo jednej preprave v rámci Spoločenstva)

13

2011/C 055/24

Vec C-433/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 — Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — DPH — Zdaniteľný základ — Poplatok vyberaný pri dodaní vozidiel ešte nezaregistrovaných v dotknutom členskom štáte, ktorý závisí od ich hodnoty a priemernej spotreby — „Normverbrauchsabgabe“)

14

2011/C 055/25

Spojené veci C-444/09 a C-456/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra — Španielsko) — Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09), Ana María Iglesias Torres (C-456/09)/Consejería de Educación e Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia (Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Zásada zákazu diskriminácie — Uplatnenie rámcovej dohody na pracovníkov na dobu určitú autonómnej oblasti — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca rozdielne zaobchádzanie pri vyplácaní príplatkov za odpracované roky z dôvodu dočasného charakteru pracovného pomeru — Povinnosť so spätnou účinnosťou priznať nárok na príplatok za odpracované roky)

14

2011/C 055/26

Vec C-480/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. decembra 2010 — AceaElectrabel Produzione SpA/Európska komisia, Electrabel SA (Odvolanie — Štátna pomoc — Pomoc vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom — Podmienka predchádzajúceho vrátenia pomoci príjemcom skoršej pomoci, ktorá bola vyhlásená za protiprávnu — Pojem „hospodárska jednotka“ — Spoločná kontrola dvoma odlišnými materskými spoločnosťami — Skreslenie žalobných dôvodov — Nesprávne odôvodnenie a nedostatok odôvodnenia)

15

2011/C 055/27

Vec C-31/10: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital (Šiesta smernica o DPH — Článok 26 — Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií a usporiadateľov zájazdov — Pôsobnosť — Predaj vstupeniek do opery bez poskytovania ďalších služieb)

15

2011/C 055/28

Vec C-131/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgicko) — Corman SA/Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) [Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 — Premlčanie stíhania — Lehota — Odvetvové predpisy — Nariadenie (ES) č. 2571/97 — Rozdielne uplatňovanie pravidiel premlčania v prípade nezrovnalosti spáchanej príjemcom subvencie alebo jeho zmluvnými partnermi]

16

2011/C 055/29

Vec C-233/10: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. decembra 2010 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2007/44/ES — Obozretné posudzovanie nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore — Procesné pravidlá a kritériá posúdenia)

16

2011/C 055/30

Vec C-497/10 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Barbara Mercredi/Richard Chaffe [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Manželské veci a rodičovské práva a povinnosti — Dieťa rodičov, ktorí nie sú manželia — Pojem „obvyklý pobyt“ dojčaťa — Pojem „opatrovnícke právo“]

17

2011/C 055/31

Vec C-552/10 P: Odvolanie podané 24. novembra 2010: Usha Martin Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. septembra 2010 vo veci T-119/06, Usha Martin Ltd/Rada Európskej únie, Európska komisia

18

2011/C 055/32

Vec C-559/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 29. novembra 2010 — Deli Ostrich NV/Belgické kráľovstvo

18

2011/C 055/33

Vec C-568/10: Žaloba podaná 6. decembra 2010 — Európska komisia/Rakúska republika

19

2011/C 055/34

Vec C-576/10: Žaloba podaná 9. decembra 2010 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

19

2011/C 055/35

Vec C-597/10: Žaloba podaná 16. decembra 2010 — Európska komisia/Francúzska republika

20

 

Všeobecný súd

2011/C 055/36

Vec T-362/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. januára 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa realizácie priemyselného projektu na chránenom území podľa smernice 92/43/EHS — Dokumenty pochádzajúce z členského štátu — Námietka členského štátu — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa hospodárskej politiky členského štátu — Článok 4 ods. 5 až 7 nariadenia č. 1049/2001“]

21

2011/C 055/37

Vec T-28/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. januára 2011 — Park/ÚHVT — Bae (PINE TREE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci výmazu — Obrazová ochranná známka Spoločenstva PINE TREE — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 50 ods. 1 písm. a) a článok 55 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

21

2011/C 055/38

Vec T-164/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2010 — Kitou/CEPD [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Zastavenie konania“]

22

2011/C 055/39

Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2010 — Albertini a i. a Donnelly/Parlament (Veci T-219/09 a T-326/09) („Žaloba o neplatnosť — Systém doplnkového dôchodkového zabezpečenia poslancov Európskeho parlamentu — Zmena systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

22

2011/C 055/40

Vec T-394/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2010 — General Bearing/ÚHVT (GENERAL BEARING CORPORATION) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GENERAL BEARING CORPORATION — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

22

2011/C 055/41

Vec T-38/10 P: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. decembra 2010 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Mimozmluvná zodpovednosť — Náhrada nahraditeľných trov — Výnimka paralelného konania — Vady konania — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

23

2011/C 055/42

Vec T-48/10 P: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2010 — Meister/ÚHVT („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2008 — Rozhodnutie o pridelení bodov na povyšovanie — Poznámka týkajúca sa bodov naakumulovaných za skoršie obdobia povyšovania — Skreslenie skutkových okolností — Bremeno nákladov — Odvolanie, ktoré je sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné“)

23

2011/C 055/43

Vec T-385/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. decembra 2010 — ArcelorMittal Wire France a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ukladá pokuta — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Majetková ujma — Neexistencia výnimočných okolností — Neexistencia naliehavosti“)

24

2011/C 055/44

Vec T-507/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 17. decembra 2010 — Uspaskich/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zbavenie imunity člena Európskeho parlamentu — Návrh na odklad výkonu“)

24

2011/C 055/45

Vec T-360/10: Žaloba podaná 26. augusta 2010 — Tecnimed/ÚHVT — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

24

2011/C 055/46

Vec T-564/10: Žaloba podaná 15. decembra 2010 — Quimitécnica.com a de Mello/Komisia

25

2011/C 055/47

Vec T-565/10: Žaloba podaná 21. decembra 2010 — ThyssenKrupp Steel Europe/ÚHVT (Highprotect)

26

2011/C 055/48

Vec T-566/10: Žaloba podaná 15. decembra 2010 — Ertmer/ÚHVT — Caterpillar (erkat)

27

2011/C 055/49

Vec T-573/10: Žaloba podaná 23. decembra 2010 — Octapharma Pharmazeutika/EMA

27

2011/C 055/50

Vec T-575/10: Žaloba podaná 14. decembra 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías/Komisia

28

2011/C 055/51

Vec T-576/10: Žaloba podaná 14. decembra 2010 — Trefilerías Quijano/Komisia

29

2011/C 055/52

Vec T-577/10: Žaloba podaná 14. decembra 2010 — Trenzas y Cables de Acero/Komisia

29

2011/C 055/53

Vec T-578/10: Žaloba podaná 14. decembra 2010 — Global Steel Wire/Komisia

29

2011/C 055/54

Vec T-579/10: Žaloba podaná 21. decembra 2010 — macros consult/ÚHVT — MIP Metro (makro)

30

2011/C 055/55

Vec T-582/10: Žaloba podaná 23. decembra 2010 — Acron a Dorogobuzh/Rada

30

2011/C 055/56

Vec T-583/10: Žaloba podaná 27. decembra 2010 — Deutsche Telekom/ÚHVT — TeliaSonera Denmark (farebný prechod odtieňov ružovej)

31

2011/C 055/57

Vec T-584/10: Žaloba podaná 27. decembra 2010 — Yilmaz/ÚHVT — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO)

32

2011/C 055/58

Vec T-591/10: Žaloba podaná 29. decembra 2010 — Castiglioni/Komisia

32

2011/C 055/59

Vec T-594/10 P: Odvolanie podané 21. decembra 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 6. októbra 2010 vo veci F-2/10, Marcuccio/Komisia

33

2011/C 055/60

Vec T-10/11 P: Odvolanie podané 3. januára 2011: Gerhard Birkhoff proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 27. októbra 2010 vo veci F-60/09, Gerhard Birkhoff/Európska komisia

34

2011/C 055/61

Vec T-3/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. januára 2011 — Coedo Suárez/Rada

34

2011/C 055/62

Spojené veci T-444/08 až T-448/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2010 — FIFA/ÚHVT — Ferrero (WORLD CUP 2006 a i.)

34

2011/C 055/63

Vec T-163/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. decembra 2010 — Martinet/Komisia

35

2011/C 055/64

Vec T-2/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2010 — De Lucia/ÚHVT — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

35

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 055/65

Vec F-77/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. januára 2011 — Nijs/Dvor audítorov (Verejná služba — Úradníci — Disciplinárne opatrenia — Disciplinárne konanie — Článok 22a a článok 22b služobného poriadku — Nestrannosť — Primeraná lehota)

36

2011/C 055/66

Vec F-57/10: Žaloba podaná 14. júla 2010 — Pedeferri a i./Komisia

36

2011/C 055/67

Vec F-90/10: Žaloba podaná 29. septembra 2010 — Florentiny/Parlament

36

2011/C 055/68

Vec F-100/10: Žaloba podaná 8. októbra 2010 — AM/Parlament

37

2011/C 055/69

Vec F-114/10: Žaloba podaná 4. novembra 2010 — Bowles a i./ECB

37

2011/C 055/70

Vec F-116/10: Žaloba podaná 10. novembra 2010 — Gozi/Komisia

38


SK

 

Top