Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:013:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 13, 15. január 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.013.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 13

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
15. januára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 013/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 346, 18.12.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 013/02

Vec C-137/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Maďarská republika) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider (Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky uvedené v spotrebiteľských zmluvách — Kritériá posúdenia — Preskúmanie vnútroštátnym súdom nekalej povahy ustanovenia o voľbe príslušnosti súdu ex offo — Článok 23 Štatútu Súdneho dvora)

2

2011/C 013/03

Vec C-458/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. novembra 2010 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 49 ES — Odvetvie stavebníctva — Požiadavka povolenia na výkon činnosti v tomto odvetví — Odôvodnenie)

2

2011/C 013/04

Vec C-540/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/„Österreich“-Zeitungsverlag GmbH (Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátna právna úprava obsahujúca zásadný zákaz obchodných praktík, ktoré podmieňujú ponuku výhry pre spotrebiteľov kúpou tovaru alebo využitím služby)

3

2011/C 013/05

Vec C-543/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2010 — Európska komisia/Portugalská republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 56 ES a 43 ES — Voľný pohyb kapitálu — Privilegované akcie („golden shares“), ktoré vlastní Portugalsko v EDP — Energias de Portugal — Obmedzenia pri nadobúdaní účastí a riadení privatizovanej spoločnosti]

3

2011/C 013/06

Vec C-36/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 11. novembra 2010 — Transportes Evaristo Molina, SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Španielsky trh čerpacích staníc — Dlhodobé zmluvy o výhradnej dodávke paliva — Rozhodnutie Komisie — Právo na odkúpenie priznané určitým čerpacím staniciam — Podmienky zásobovania spoločnosťou Repsol — Zoznam dotknutých čerpacích staníc — Žaloba o neplatnosť — Lehoty na podanie žaloby — Východzí bod)

4

2011/C 013/07

Spojené veci C-57/09 a C-101/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Spolková republika Nemecko/B (C-57/09), D (C-101/09) (Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Článok 12 — Vylúčenie z postavenia utečenca — Článok 12 ods. 2 písm. b) a c) — Pojem „vážny nepolitický trestný čin“ — Pojem „činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ — Príslušnosť k organizácii zapojenej do teroristických činov — Neskoršie uvedenie tejto organizácie v zozname osôb, skupín a subjektov tvoriacom prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP — Individuálna zodpovednosť za niektoré činy spáchané uvedenou organizáciou — Podmienky — Právo na azyl podľa vnútroštátneho ústavného práva — Zlučiteľnosť so smernicou 2004/83/ES)

4

2011/C 013/08

Vec C-84/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Regeringsrätten — Švédsko) — X/Skatteverket (DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 2, článok 20 prvý odsek a článok 138 ods. 1 — Nadobudnutie novej plachetnice v rámci Spoločenstva — Okamžité použitie kúpeného tovaru v členskom štáte jeho nadobudnutia alebo v inom členskom štáte pred jeho prepravou do konečného miesta určenia — Lehota, v ktorej začína preprava tovaru až do miesta určenia — Maximálna doba prepravy — Rozhodujúci okamih na stanovenie, či na účely zdanenia ide o nový dopravný prostriedok)

5

2011/C 013/09

Spojené veci C-92/09 a C-93/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Nemecko) — Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09)/Spolková krajina Hesensko (Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov — Zverejňovanie informácií o prijímateľoch poľnohospodárskej pomoci — Platnosť právnych predpisov Únie, ktoré upravujú takéto zverejňovanie, a spôsob, akým sa má vykonávať — Charta základných práv Európskej únie — Články 7 a 8 — Smernica 95/46/ES — Výklad článkov 18 a 20)

6

2011/C 013/10

Vec C-142/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgicko) — Trestné konanie proti V. W. Lahousseovi, Lavichy BVBA (Smernice 92/61/EHS a 2002/24/ES — Typové schválenie dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel — Vozidlá určené na používanie v súťažiach, na cestách alebo v teréne — Vnútroštátne ustanovenie zakazujúce výrobu, predaj a montovanie zariadení určených na zvýšenie výkonu motora a/alebo rýchlosti mopedov)

7

2011/C 013/11

Vec C-152/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Schwerin — Nemecko) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim [Spoločná poľnohospodárska politika — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Režim jednotnej platby — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Výpočet platobných nárokov — Článok 40 ods. 5 — Poľnohospodári, na ktorých sa vzťahovali agroenvironmentálne záväzky počas referenčného obdobia — Článok 59 ods. 3 — Regionálne vykonávanie režimu jednotnej platby — Článok 61 — Rozdielne jednotkové hodnoty na hektáre trvalých pasienkov a na akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu]

7

2011/C 013/12

Vec C-156/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 A ods. 1 písm. c) — Oslobodenia určitých činností uskutočňovaných vo verejnom záujme od dane — Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe — Extrakcia a pestovanie chrupavkových buniek s cieľom opätovne ich implantovať pacientovi)

8

2011/C 013/13

Vec C-159/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Bourges — Francúzsko) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA (Smernice 84/450/EHS a 97/55/ES — Podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy — Porovnanie cien týkajúce sa výberu potravinových výrobkov uvádzaných na trh dvoma sieťami konkurenčných obchodov — Tovary uspokojujúce rovnaké potreby alebo určené na ten istý účel — Klamlivá reklama — Porovnanie týkajúce sa kontrolovateľnej vlastnosti)

9

2011/C 013/14

Vec C-164/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. novembra 2010 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Smernica 79/409/EHS — Výnimky z režimu ochrany voľne žijúceho vtáctva — Lov)

9

2011/C 013/15

Vec C-226/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. novembra 2010 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/18/ES — Zadávacie konanie — Zadanie verejnej zákazky na tlmočnícke a prekladateľské služby — Služby patriace do prílohy II B uvedenej smernice — Služby, ktoré nepodliehajú všetkým požiadavkám tejto smernice — Váha kritérií pre zadanie zákazky určená po predložení ponúk — Zmena váhy po úvodnom preskúmaní predložených ponúk — Dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania a povinnosti transparentnosti)

10

2011/C 013/16

Vec C-229/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht — Nemecko) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience AG [Patentové právo — Prípravky na ochranu rastlín — Nariadenie (ES) č. 1610/96 — Smernica 91/414/EHS — Doplnkový ochranný certifikát pre výrobky na ochranu rastlín — Udelenie certifikátu pre výrobok, ktorý získal dočasné povolenie na uvedenie na trh]

10

2011/C 013/17

Vec C-232/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Dita Danosa/LKB Līzings SIA (Sociálna politika — Smernica 92/85/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Článok 2 písm. a) a článok 10 — Pojem „tehotná pracovníčka“ — Zákaz prepustenia tehotnej pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky — Smernica 76/207/EHS — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami — Konateľ kapitálovej spoločnosti — Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje prepustenie takéhoto konateľa bez obmedzenia)

11

2011/C 013/18

Vec C-247/09: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg — Nemecko) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb — Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72, ako aj nariadenie (ES) č. 859/2003 — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Rodinné dávky — Štátny príslušník tretieho štátu, ktorý pracuje vo Švajčiarsku a ktorý má spoločne so svojimi deťmi bydlisko v inom členskom štáte, ktorého štátnu príslušnosť majú deti]

11

2011/C 013/19

Spojené veci C-250/09 a C-268/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. novembra 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Rayonen sad Plovdiv — Bulharsko) — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv (Smernica 2000/78/ES — Článok 6 ods. 1 — Zákaz diskriminácie na základe veku — Univerzitní profesori — Vnútroštátne ustanovenie, ktoré pri veku nad 65 rokov stanovuje uzavretie pracovnej zmluvy na dobu určitú — Povinný odchod do dôchodku vo veku 68 rokov — Opodstatnenosť rozdielneho zaobchádzania na základe veku)

12

2011/C 013/20

Vec C-261/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Stuttgart — Nemecko) — Vykonanie európskeho zatykača vydaného proti Gaetanovi Mantellovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 3 bod 2 — Ne bis in idem — Pojem „rovnaké trestné činy“ — Možnosť vykonávajúceho súdneho orgánu odmietnuť vykonanie európskeho zatykača — Konečný rozsudok v členskom štáte vydávajúcom zatykač — Držba omamných látok — Obchodovanie s omamnými látkami — Zločinecká skupina)

13

2011/C 013/21

Vec C-317/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. novembra 2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES)/Európska komisia (Odvolanie — Započítanie vzájomných pohľadávok podľa viacerých právnych poriadkov — Návrh na vrátenie poskytnutých súm — Zásada litis denuntiatio — Právo na obranu a právo na spravodlivý proces)

13

2011/C 013/22

Vec C-322/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. novembra 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Európska komisia [Odvolanie — Štátna pomoc — Sťažnosť konkurenta — Prípustnosť — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Články 4, 10, 13 a 20 — Rozhodnutie Komisie nepokračovať v preskúmaní sťažnosti — Kvalifikácia opatrení Komisiou sčasti ako opatrení nepredstavujúcich štátnu pomoc a sčasti ako opatrení predstavujúcich existujúcu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom — Článok 230 ES — Pojem „napadnuteľný akt“]

14

2011/C 013/23

Vec C-356/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist (Sociálna politika — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami v zamestnaní a povolaní — Smernica 76/207/EHS — Článok 3 ods. 1 písm. c) — Vnútroštátna právna úprava zjednodušujúca prepustenie pracovníkov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok — Cieľ podporovať prístup mladších osôb k zamestnaniu — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca vekovú hranicu na vznik nároku na tento dôchodok na 60 rokov pre ženy a 65 rokov pre mužov)

14

2011/C 013/24

Vec C-48/10: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. novembra 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2008/1/ES — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania — Podmienky povolenia existujúcich zariadení — Povinnosť zabezpečiť prevádzku takýchto zariadení v súlade s požiadavkami smernice)

15

2011/C 013/25

Vec C-296/10: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. novembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Stuttgart — Nemecko) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Prekážka začatého konania — Žaloba vo veci samej týkajúca sa práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a návrh na nariadenie predbežného opatrenia týkajúci sa práva na zverenie toho istého dieťaťa do osobnej starostlivosti]

15

2011/C 013/26

Vec C-339/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 7. júla 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova a Kemko International EAD/Ministerski savet na Republika Bulgaria

16

2011/C 013/27

Vec C-474/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené kráľovstvo) 29. septembra 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

16

2011/C 013/28

Vec C-486/10: Žaloba podaná 8. októbra 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

17

2011/C 013/29

Vec C-489/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľská republika) 12. októbra 2010 — Trestné konanie proti Łukaszovi Marcinovi Bondovi

17

2011/C 013/30

Vec C-490/10: Žaloba podaná 12. októbra 2010 — Európsky parlament/Rada Európskej únie

18

2011/C 013/31

Vec C-492/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Rakúsko) 14. októbra 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

18

2011/C 013/32

Vec C-493/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland 15. októbra 2010 — M. E. a i./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

18

2011/C 013/33

Vec C-498/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 14. októbra 2010 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

19

2011/C 013/34

Vec C-499/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 19. októbra 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën

19

2011/C 013/35

Vec C-505/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 21. októbra 2010 — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet

20

2011/C 013/36

Vec C-507/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Firenze (Taliansko) 25. októbra 2010 — Denise Bernardi, v zastúpení: Katia Mecacci/Fabio Bernardi

20

2011/C 013/37

Vec C-514/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 2. novembra 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s. r. o.

20

2011/C 013/38

Vec C-516/10: Žaloba podaná 29. októbra 2010 — Európska komisia/Rakúska republika

21

2011/C 013/39

Vec C-518/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 2. novembra 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents

21

2011/C 013/40

Vec C-519/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 27. októbra 2010 — Giovanni Colapietro/Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

21

2011/C 013/41

Vec C-537/10 P: Odvolanie podané 19. novembra 2010: Deltafina SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 8. septembra 2010 vo veci T-29/05, Deltafina/Komisia

22

 

Všeobecný súd

2011/C 013/42

Vec T-35/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. novembra 2010 — Codorniu Napa/ÚHVT — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ARTESA NAPA VALLEY — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ARTESO a skoršia národná slovná ochranná známka LA ARTESA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

23

2011/C 013/43

Vec T-95/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. novembra 2010 — Taliansko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Schéma pomoci výrobe v oblasti výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny — Výnimočné podporné opatrenia v oblasti hovädzieho a teľacieho mäsa — Režim prémií na tabak“)

23

2011/C 013/44

Vec T-113/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. novembra 2010 — Španielsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Pomoc výrobe olivového oleja — Pomoc založená na ploche pre plodiny pestované na ornej pôde“)

23

2011/C 013/45

Vec T-9/09 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2010 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne neprípustnej — Návrh na vrátenie osobných vecí — Oznámenie rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti v inom jazyku, ako je jazyk sťažnosti — Oneskorená žaloba — Chýbajúca odpoveď na návrhy predložené na prvom stupni“)

24

2011/C 013/46

Vec T-137/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2010 — Nike International/ÚHVT — Muñoz Molina (R10) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva R10 — Nezapísaná národná slovná ochranná známka R10 — Prevod národnej ochrannej známky — Procesné vady“)

24

2011/C 013/47

Vec T-260/09 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2010 — ÚHVT/Simões Dos Santos („Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2003 — Prechod na nulu a nový výpočet základu bodov za zásluhy — Výkon rozsudku súdu — Právna sila rozhodnutej veci — Právny základ — Neexistencia spätnej účinnosti — Legitímna dôvera — Majetková škoda — Strata príležitosti byť povýšený — Nemajetková ujma“)

24

2011/C 013/48

Vec T-404/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. novembra 2010 — Deutsche Bahn/ÚHVT (vodorovná kombinácia šedej a červenej farby) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúcej z vodorovnej kombinácie šedej a červenej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

25

2011/C 013/49

Vec T-405/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. novembra 2010 — Deutsche Bahn/ÚHVT (zvislá kombinácia šedej a červenej farby) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúcej zo zvislej kombinácie šedej a červenej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

25

2011/C 013/50

Vec T-61/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. novembra 2010 — Victoria Sánchez/Parlament a Komisia („Žaloba na nečinnosť — Neprijatie opatrení — Návrh na vydanie súdneho príkazu — Návrh na nariadenie ochranných opatrení — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne bez zjavného právneho základu“)

25

2011/C 013/51

Vec T-101/09: Žaloba podaná 1. septembra 2010 — Maftah/Komisia

26

2011/C 013/52

Vec T-102/09: Žaloba podaná 1. septembra 2010 — Elosta/Komisia

26

2011/C 013/53

Vec T-488/10: Žaloba podaná 11. októbra 2010 — Francúzsko/Komisia

27

2011/C 013/54

Vec T-491/10: Žaloba podaná 15. októbra 2010 — SNCF/ÚHVT — Infotrafic (infotrafic)

28

2011/C 013/55

Vec T-507/10: Žaloba podaná 28. októbra 2010 — Viktor Uspaskich/Európsky parlament

28

2011/C 013/56

Vec T-511/10: Žaloba podaná 22. októbra 2010 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

29

2011/C 013/57

Vec T-513/10: Žaloba podaná 1. novembra 2010 — Hamberger Industriewerke/ÚHVT (Atrium)

29

2011/C 013/58

Vec T-514/10: Žaloba podaná 1. novembra 2010 — Fruit of the Loom/ÚHVT — Blueshore Management (FRUIT)

30

2011/C 013/59

Vec T-516/10: Žaloba podaná 3. novembra 2010 — Francúzsko/Komisia

30

2011/C 013/60

Vec T-517/10: Žaloba podaná 4. novembra 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/ÚHVT — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

31

2011/C 013/61

Vec T-519/10: Žaloba podaná 8. novembra 2010 — Seikoh Giken/ÚHVT — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

32

2011/C 013/62

Vec T-520/10: Žaloba podaná 10. novembra 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Komisia

32

2011/C 013/63

Vec T-522/10: Žaloba podaná 8. novembra 2010 — Hell Energy/ÚHVT — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

33

2011/C 013/64

Vec T-523/10: Žaloba podaná 8. novembra 2010 — Interkobo/ÚHVT — XXXLutz Marken (mybaby)

33

2011/C 013/65

Vec T-525/10: Žaloba podaná 5. novembra 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/ÚHVT — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

34

2011/C 013/66

Vec T-526/10: Žaloba podaná 9. novembra 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami a i./Komisia

34

2011/C 013/67

Vec T-25/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2010 — Katjes Fassin/ÚHVT (Yoghurt-Gums)

35

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 013/68

Vec F-77/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 — Vicente Carbajosa a i./Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom — Vylúčenie uchádzačov po získaní výsledkov prístupových testov — Rozhodnutie menovacieho orgánu — Nepodanie sťažnosti — Neprípustnosť žaloby)

36

2011/C 013/69

Vec F-84/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 — Cerafogli/Európska centrálna banka (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Žaloba na náhradu škody smerujúca k náhrade škody vyplývajúcej priamo z údajnej protiprávnosti podmienok zamestnania a z pracovných pravidiel pre zamestnancov — Nepríslušnosť súdu Spoločenstva — Oslobodenie od služby z dôvodu zastupovania zamestnancov — Neprípustnosť — Neprispôsobenie pracovnej záťaži — Nesprávny postup)

36

2011/C 013/70

Vec F-96/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 — Cerafogli/Európska centrálna banka (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Odmena — Dodatočné zvýšenie platu — Povýšenie ad personam — Konzultácia výboru zamestnancov na stanovenie kritérií pre priznanie dodatočných zvýšení platu)

37

2011/C 013/71

Vec F-9/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 — Vicente Carbajosa a i./Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom — Akt spôsobujúci ujmu — Vylúčenie uchádzačov po získaní výsledkov prístupových testov — Nedostatok právomoci EPSO)

37

2011/C 013/72

Vec F-49/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. októbra 2010 — Wendler/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Starobný dôchodok — Vyplácanie dôchodku — Povinnosť otvoriť bankový účet v štáte svojho bydliska — Sloboda poskytovať služby — Dôvod týkajúci sa verejného poriadku — Zásada rovnosti)

37

2011/C 013/73

Vec F-3/10: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. októbra 2010 — AB/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Oneskorene podaná sťažnosť — Zjavná neprípustnosť)

38

2011/C 013/74

Vec F-82/10: Žaloba podaná 22. septembra 2010 — Nolin/Komisia

38

2011/C 013/75

Vec F-83/10: Žaloba podaná 23. septembra 2010 — Giannakouris/Komisia

38

2011/C 013/76

Vec F-84/10: Žaloba podaná 23. septembra 2010 — Chatzidoukakis/Komisia

39

2011/C 013/77

Vec F-85/10: Žaloba podaná 23. septembra 2010 — AI/Súdny dvor

39

2011/C 013/78

Vec F-87/10: Žaloba podaná 24. septembra 2010 — Adriaens a i./Komisia

40

2011/C 013/79

Vec F-91/10: Žaloba podaná 30. septembra 2010 — AK/Komisia

40

2011/C 013/80

Vec F-92/10: Žaloba podaná 1. októbra 2010 — Dricot-Daniele a i./Komisia

40

2011/C 013/81

Vec F-94/10: Žaloba podaná 4. októbra 2010 — Carpenito/Rada

41

2011/C 013/82

Vec F-97/10: Žaloba podaná 4. októbra 2010 — Kerstens/Komisia

41

2011/C 013/83

Vec F-98/10: Žaloba podaná 7. októbra 2010 — Cervelli/Komisia

42

2011/C 013/84

Vec F-99/10: Žaloba podaná 5. októbra 2010 — Ashbrook a i./Komisia

42

2011/C 013/85

Vec F-104/10: Žaloba podaná 21. októbra 2010 — De Pretis Cagnodo a Trampuz/Európska komisia

42

2011/C 013/86

Vec F-109/10: Žaloba podaná 26. októbra 2010 — Schätzel/Komisia

43

2011/C 013/87

Vec F-110/10: Žaloba podaná 29. októbra 2010 — Couyoufa/Komisia

43

2011/C 013/88

Vec F-112/10: Žaloba podaná 2. novembra 2010 — Trentea/FRA

43

2011/C 013/89

Vec F-17/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. novembra 2010 — Vereecken/Komisia

44


SK

 

Top