Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 22. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.255.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
22. septembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

458. plenárne zasadnutie v dňoch 16. a 17. decembra 2009

2010/C 255/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obchod a potravinová bezpečnosť“

1

2010/C 255/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Finančná kríza a jej vplyv na reálnu ekonomiku“(stanovisko z vlastnej iniciatívy)

10

2010/C 255/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoločný postup na podporu kariéry a mobility výskumných pracovníkov v EÚ“

19

2010/C 255/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ako podporovať úsilie malých a stredných podnikov prispôsobiť sa zmenám na svetových trhoch“(stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2010/C 255/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Program pomoci európskemu letectvu“(stanovisko z vlastnej iniciatívy)

31


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

458. plenárne zasadnutie v dňoch 16. a 17. decembra 2009

2010/C 255/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami“[KOM(2009) 31 v konečnom znení/2 – 2009/0006 (COD)]

37

2010/C 255/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách vykonávajúcej iniciatívu Small Business Act[KOM(2009) 126 v konečnom znení – 2009/0054 (COD)]

42

2010/C 255/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o revízii nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach“[KOM(2009) 175 v konečnom znení]

48

2010/C 255/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Nové horizonty pre IKT – stratégia výskumu vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti v Európe“[KOM(2009) 184 v konečnom znení]

54

2010/C 255/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory“[KOM(2009) 370 v konečnom znení – 2009/0125 (CNS)]

59

2010/C 255/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach“[KOM(2009) 201 v konečnom znení]

61

2010/C 255/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nové partnerstvo pre modernizáciu univerzít: fórum EÚ pre dialóg medzi univerzitami a podnikmi“[KOM(2009) 158 v konečnom znení]

66

2010/C 255/13

Stanovisko odbornej sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo“[KOM(2009) 291 v konečnom znení]

72

2010/C 255/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách“[KOM(2009) 380 v konečnom znení]

76

2010/C 255/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí“[KOM(2009) 329 v konečnom znení]

81

2010/C 255/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Smerom k lepšiemu zameraniu pomoci poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami“[KOM(2009) 161 v konečnom znení]

87

2010/C 255/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami“[KOM(2008) 436 v konečnom znení – 2008/0147 (COD)]

92

2010/C 255/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o ochrane kritických informačných infraštruktúr ‚Ochrana Európy pred rozsiahlymi kybernetickými útokmi a narušeniami: zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti‘“[KOM(2009) 149 v konečnom znení]

98

2010/C 255/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018“[KOM(2009) 8 v konečnom znení]

103

2010/C 255/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách“[KOM(2009) 279 v konečnom znení] a na tému „Východiskové body pre európsku dopravnú politiku po roku 2010“

110

2010/C 255/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Internet vecí – akčný plán pre Európu“[KOM(2009) 278 v konečnom znení]

116

2010/C 255/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Rady o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96“[KOM(2009) 361 v konečnom znení – 2009/0106 (CNS)]

121

2010/C 255/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Podpora rozvojových krajín pri riešení krízy“[KOM(2009) 160 v konečnom znení]

124

2010/C 255/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o rádiovom odrušení vozidiel (elektromagnetická kompatibilita)“[KOM(2009) 546 v konečnom znení – 2009/0154 (COD)]

132

2010/C 255/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 79/542/EHS, ktorým sa zavádza zoznam tretích krajín alebo ich častí a ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti a veterinárneho osvedčovania v súvislosti s dovozom určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva“[KOM(2009) 516 v konečnom znení – 2009/0146 (COD)]

133


SK

 

Top