Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 221, 14. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.221.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 221

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
14. augusta 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 221/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 209, 31.7.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 221/02

Vec C-105/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. júna 2010 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb a voľný pohyb kapitálu — Články 49 ES a 56 ES a články 36 a 40 Dohody o EHP — Priame dane — Zdanenie nadobudnutých úrokov — Znevýhodnené zaobchádzanie s nerezidentmi — Dôkazné bremeno)

2

2010/C 221/03

Vec C-211/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. júna 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 49 ES — Sociálne zabezpečenie — Nevyhnutná nemocničná starostlivosť počas prechodného pobytu v inom členskom štáte — Neexistencia práva na intervenciu príslušnej inštitúcie, ktorá je doplnková vo vzťahu k inštitúcii členského štátu pobytu)

2

2010/C 221/04

Vec C-262/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret — Dánsko) — CopyGene A/S/Skatteministeriet (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia — Článok 13 A ods. 1 písm. b) — Nemocničná a lekárska starostlivosť — Úzko súvisiace plnenia — Riadne uznané zariadenia podobnej povahy ako sú nemocničné zariadenia alebo liečebné a diagnostické strediská — Súkromná banka kmeňových buniek — Služby odberu, prepravy, analýzy a uskladnenia pupočníkovej krvi novorodencov — Prípadné autológne alebo alogénne použitie kmeňových buniek)

3

2010/C 221/05

Spojené veci C-338/08 a C-339/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Commissione Tributaria Regionale di Torino — Taliansko) — P. Ferrero e C. SpA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 90/435/EHS — Pojem „zrážková daň“ — Uplatnenie 5 %-nej zrážky na vyplácanie dividend a „vrátenie zvýšenia dane na základe konečného vyúčtovania“ talianskou dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti so sídlom v Holandsku v zmysle dvojstrannej zmluvy)

4

2010/C 221/06

Vec C-375/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Treviso — Taliansko) — trestné konanie proti Luigimu Pontinimu, Emanuelemu Rechovi, Dinovi Bonorovi, Giovannimu Foratovi, Laure Foratovej, Adelemu Adamimu, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivovi Colomberottovi, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. [Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Hovädzie a teľacie mäso — Nariadenie (ES) č. 1254/1999 — Finančná pomoc Spoločenstva týkajúca sa osobitných prémií na samčí hovädzí dobytok a náhrad za extenzifikáciu — Podmienky poskytnutia — Výpočet zaťaženia pôdy zvieratami chovanými na hospodárstve — Pojem „krmovinárska plocha spôsobilá na chov“ — Nariadenia (EHS) č. 3887/92 a (ES) č. 2419/2001 — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci v Spoločenstve — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca poskytnutie finančnej pomoci Spoločenstva predložením platného právneho titulu oprávňujúceho využívať obhospodarované krmovinárske plochy]

5

2010/C 221/07

Vec C-413/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. júna 2010 — Lafarge SA/Európska komisia, Rada Európskej únie (Odvolanie — Kartel — Sadrokartónové dosky — Skreslenie dôkazov — Dôkazné bremeno — Nedostatok odôvodnenia — Nariadenie č. 17 — Článok 15 ods. 2 — Sankcia — Opakované porušovanie — Štádium, v ktorom sa zohľadňuje odstrašujúci účinok pokuty)

5

2010/C 221/08

Vec C-423/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2010 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vlastné zdroje — Postup pri vyberaní cla za dovoz alebo vývoz — Nedodržanie lehôt na zápis vlastných zdrojov — Oneskorené uhradenie vlastných zdrojov súvisiacich s týmto clom)

6

2010/C 221/09

Vec C-492/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. júna 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty — Znížená sadzba — Článok 96 a článok 98 ods. 2 — Príloha III bod 15 — Právna pomoc — Plnenia poskytované advokátmi — Čiastočná alebo úplná náhrada priznaná štátom)

6

2010/C 221/10

Vec C-550/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München — Nemecko) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt (Smernica 92/12/EHS — Výrobky podliehajúce spotrebnej dani — Dovoz surového tabaku nepodliehajúceho spotrebnej dani, na ktorý sa vzťahuje režim aktívneho zošľachťovacieho styku — Spracovanie na rezaný tabak — Pohyb medzi členskými štátmi — Sprievodný doklad)

7

2010/C 221/11

Vec C-571/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. júna 2010 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 95/59/ES — Iné dane ako dane z obratu, ktoré ovplyvňujú spotrebu tabakových výrobkov — Článok 9 ods. 1 — Voľné stanovenie maximálnych maloobchodných cien vlastných výrobkov výrobcami a dovozcami — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje minimálnu maloobchodnú cenu cigariet — Odôvodnenie — Ochrana verejného zdravia)

7

2010/C 221/12

Vec C-2/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Regionalna Mitničeska Direkcia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinčev (Spotrebné dane — Zdanenie ojazdených motorových vozidiel — Vyššie zdanenie dovezených ojazdených motorových vozidiel ako vozidiel, ktoré sú už v obehu na vnútroštátnom území — Zdanenie podľa roku výroby a počtu najazdených kilometrov uvedených na tachometri — Pojem „podobné domáce výrobky“)

8

2010/C 221/13

Vec C-31/09: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság — Maďarská republika) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Osoba bez štátneho občianstva s palestínskym pôvodom, ktorá nepožiadala o ochranu alebo pomoc Úrad Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) — Žiadosť o poskytnutie postavenia utečenca — Zamietnutie z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v článku 1 A Dohovoru o právnom postavení utečencov, podpísaného v Ženeve 28. júla 1951 — Právo tejto osoby bez štátneho občianstva na priznanie postavenia utečenca na základe článku 12 ods. 1 písm. a) druhej vety smernice 2004/83]

9

2010/C 221/14

Vec C-37/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júna 2010 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Nakladanie s ilegálne uloženými odpadmi — Smernica 2006/12/ES — Smernica 80/68/EHS)

9

2010/C 221/15

Vec C-51/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. júna 2010 — Barbara Becker/Harman International Industries, Inc., Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka Barbara Becker — Námietka majiteľa slovných ochranných známok Spoločenstva BECKER a BECKER ONLINE PRO — Posúdenie pravdepodobnosti zámeny — Posúdenie podobnosti označení z koncepčného hľadiska]

10

2010/C 221/16

Vec C-58/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 135 ods. 1 písm. i) — Oslobodenie stávkovej činnosti, lotérií a iných foriem hazardných alebo peňažných hier — Podmienky a obmedzenia — Voľná úvaha členských štátov)

10

2010/C 221/17

Vec C-75/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Taliansko) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Colný kódex Spoločenstva — Článok 221 ods. 3 a 4 — Dodatočné vyberanie colného dlhu — Premlčanie — Trestne stíhateľný skutok]

11

2010/C 221/18

Vec C-86/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Spojené kráľovstvo) — Future Health Technologies Ltd/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia od dane — Článok 132 ods. 1 písm. b) a c) — Nemocničná alebo lekárska starostlivosť, ako aj s ňou úzko súvisiace plnenia — Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám v rámci výkonu lekárskeho alebo paramedického povolania — Odber, analýza a spracovanie pupočníkovej krvi — Skladovanie kmeňových buniek — Prípadné budúce terapeutické použitie — Plnenia predstavujúce súbor prvkov a úkonov)

11

2010/C 221/19

Vec C-98/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trani — Taliansko) — Francesca Sorge/Poste Italiane SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú — Doložka 8 — Údaje, ktoré musia byť uvedené v zmluve na dobu určitú uzatvorenej na účely zastupovania neprítomného pracovníka — Zníženie všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov — Konformný výklad)

12

2010/C 221/20

Spojené veci C-105/09 a C-110/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Conseil d’État — Belgicko) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Valónsky región (Smernica 2001/42/ES — Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie — Smernica 91/676/EHS — Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov — Akčné programy vo vzťahu k ohrozeným pásmam)

13

2010/C 221/21

Vec C-169/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 25. marca 2010 — Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu — Neprebratie v stanovenej lehote)

13

2010/C 221/22

Vec C-478/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. júna 2010 — Európska komisia/Helénska republika (Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie akciových spoločností — Požiadavka týkajúca sa správy nezávislého znalca — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2010/C 221/23

Spojené veci C-188/10 a C-189/10: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. júna 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Cour de cassation — Francúzsko) — konania proti Azizovi Melkimu (C-188/10) a Sélimovi Abdelimu (C-189/10) [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Preskúmanie súladu vnútroštátneho zákona jednak s právom Únie a jednak s ústavou členského štátu — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca prednostnú povahu incidenčného konania preskúmania ústavnosti — Článok 67 ZFEÚ — Voľný pohyb osôb — Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach — Nariadenie (ES) č. 562/2006 — Články 20 a 21 — Vnútroštátna právna úprava povoľujúca kontrolu identity osôb v zóne medzi vnútrozemskou hranicou Francúzska so štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Schengenskej dohody, a líniou vzdialenou 20 km od tejto hranice]

14

2010/C 221/24

Vec C-507/09 P: Odvolanie podané 7. decembra 2009: Goldman Management AD proti uzneseniu Súdu prvého stupňa zo 16. novembra 2009 vo veci T-354/09

15

2010/C 221/25

Vec C-218/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 6. mája 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG, v likvidácii/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Vec C-224/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Baden-Baden (Nemecko) 10. mája 2010 — trestné konanie vo veci Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Vec C-225/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sozialgericht Nürnberg (Nemecko) 10. mája 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa, právna nástupkyňa Jose Bernal Fernandez/Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Vec C-234/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francúzsko) 12. mája 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Vec C-240/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 14. mája 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Vec C-241/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Rakúsko) 17. mája 2010 — Harald Jung a Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, vedľajší účastník konania: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Vec C-252/10 P: Odvolanie podané 18. mája 2010: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 2. marca 2010 vo veci T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

19

2010/C 221/32

Vec C-256/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 25. mája 2010 — David Barcenilla Fernández/Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Vec C-258/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Dâmbovița (Rumunsko) 25. mája 2010 — Grigore Nicușor/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Vec C-261/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 25. mája 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Vec C-265/10: Žaloba podaná 28. mája 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

21

2010/C 221/36

Vec C-267/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de priemière instance de Namur (Belgicko) 28. mája 2010 — André Rossius/Belgicko — SPF Finances

22

2010/C 221/37

Vec C-268/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de priemière instance de Namur (Belgicko) 28. mája 2010 — Marc Collard/Belgicko — SPF Finances

23

2010/C 221/38

Vec C-269/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil (Francúzsko) 28. mája 2010 — Société Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Établissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Vec C-270/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 31. mája 2010 — Lotta Gistö

25

2010/C 221/40

Vec C-272/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grécko) 31. mája 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) a Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

25

2010/C 221/41

Vec C-273/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španielsko) 1. júna 2010 — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial a Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Vec C-274/10: Žaloba podaná 1. júna 2010 — Európska komisia/Maďarská republika

26

2010/C 221/43

Vec C-286/10: Žaloba podaná 9. júna 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

27

2010/C 221/44

Vec C-287/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 10. júna 2010 — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Vec C-291/10: Žaloba podaná 11. júna 2010 — Európska komisia/Talianska republika

28

2010/C 221/46

Vec C-294/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 15. júna 2010 — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

29

2010/C 221/47

Vec C-295/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Litovská republika) 15. júna 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, verejno-prospešná organizácia „Litovské zelené hnutie“, Petras Girinskis a Laurynas Arimantas Lašas/samosprávny okres Pakruojis, Centrum pre verejné zdravie v Šiauliai a Krajský úrad na ochranu životného prostredia v Šiauliai

29

2010/C 221/48

Vec C-296/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Stuttgart (Nemecko) 16. júna 2010 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Vec C-302/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 18. júna 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Vec C-306/10: Žaloba podaná 25. júna 2010 — Európska komisia/Estónska republika

32

 

Všeobecný súd

2010/C 221/51

Vec T-66/01: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2010 — Imperial Chemical Industries/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s uhličitanom sodným v Spojenom kráľovstve — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 82 ES — Premlčanie práva Komisie ukladať pokuty alebo sankcie — Primeraná lehota — Podstatné formálne náležitosti — Právna sila rozhodnutej veci — Existencia dominantného postavenia — Zneužitie dominantného postavenia — Vplyv na obchod medzi členskými štátmi — Pokuta — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Poľahčujúce okolnosti“)

33

2010/C 221/52

Vec T-321/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — AstraZeneca/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s liekmi proti vredom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 82 ES — Vymedzenie trhu — Zásadné obmedzenia hospodárskej súťaže — Zneužitie konaní o dodatkových ochranných osvedčeniach pre lieky a konaní o oprávneniach na uvádzanie liekov na trh — Klamlivé vyhlásenia — Odobratie oprávnení na uvádzanie na trh — Prekážky uvádzaniu generických liekov na trh a súbežným dovozom — Pokuty“)

33

2010/C 221/53

Vec T-44/06: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Komisia/Hellenic Ventures a i. („Rozhodcovská doložka — Akcia vytvárania a rozvoja počiatočných kapitálových fondov — Ukončenie zmluvy — Žaloba smerovaná proti spoločníkom spoločnosti — Neprípustnosť — Vrátenie záloh — Úroky“)

34

2010/C 221/54

Vec T-111/07: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Agrofert Holding/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o koncentrácii medzi podnikmi — Zamietnutie prístupu“]

35

2010/C 221/55

Vec T-342/07: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júla 2010 — Ryanair/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Letecká doprava — Rozhodnutie, ktorým sa určuje koncentrácia za nezlúčiteľnú so spoločným trhom — Posúdenie účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž — Prekážky vstupu — Efektívnosť — Záväzky“)

35

2010/C 221/56

Vec T-411/07: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júla 2010 — Aer Lingus Group/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem koncentrácia — Predaj všetkých získaných akcií na účely obnovenia stavu, ktorý predchádzal uskutočneniu koncentrácie — Odmietnutie nariadiť vhodné opatrenia — Nedostatok právomoci Komisie“)

36

2010/C 221/57

Vec T-53/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — Taliansko/Komisia („Štátna pomoc — Náhrada za vyvlastnenie vo verejnom záujme — Predĺženie platnosti zvýhodnenej tarify na dodávku elektrickej energie — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem výhoda — Zásada kontradiktórnosti“)

36

2010/C 221/58

Vec T-62/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Komisia („Štátna pomoc — Náhrada za vyvlastnenie vo verejnom záujme — Predĺženie platnosti zvýhodnenej tarify na dodávku elektrickej energie — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem výhoda — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Poskytnutie pomoci“)

37

2010/C 221/59

Vec T-63/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — Cementir Italia/Komisia („Štátna pomoc — Náhrada za vyvlastnenie z dôvodu verejného záujmu — Predĺženie preferenčnej sadzby za dodávku elektriny — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem výhoda — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Poskytnutie pomoci“)

37

2010/C 221/60

Vec T-64/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Komisia („Štátna pomoc — Náhrada za vyvlastnenie z dôvodu verejného záujmu — Predĺženie preferenčnej sadzby za dodávku elektriny — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem výhoda — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Poskytnutie pomoci“)

38

2010/C 221/61

Vec T-266/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. júla 2010 — Kerstens/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zmena pridelenia na pracovné miesto — Článok 7 služobného poriadku — Záujem služby — Skresľovanie skutkových okolností a dôkazov — Povinnosť Súdu pre verejnú službu uviesť odôvodnenie — Právo na obhajobu“)

38

2010/C 221/62

Vec T-335/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — BNP Paribas a BNL/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia, ktoré prijali talianske orgány voči niektorým reštrukturalizovaným bankám — Schéma vyrovnania účtovných a daňových hodnôt majetku — Rozhodnutie, ktoré kvalifikuje schému pomoci za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje vymáhanie pomoci — Žaloba o neplatnosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Selektívna povaha — Povinnosť odôvodnenia“)

39

2010/C 221/63

Vec T-351/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. júna 2010 — Matratzen Concord/ÚHVT — Barranco Schnitzler a Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MATRATZEN CONCORD — Skoršia národná slovná ochranná známka MATRATZEN — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

39

2010/C 221/64

Vec T-407/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2010 — MIP Metro/ÚHVT — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Metromeet — Skoršia národná slovná ochranná známka meeting metro — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

40

2010/C 221/65

Vec T-485/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. júla 2010 — Lafili/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prípustnosť — Pojem účastník konania, ktorý nemal úspech v konaní na prvom stupni — Povýšenie — Zaradenie do platovej triedy a platového stupňa — Multiplikačný faktor vyšší ako jeden — Prepočet na odpracované roky v platovom stupni — Článok 7 prílohy XIII služobného poriadku“)

40

2010/C 221/66

Vec T-557/08: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — mPAY24/ÚHVT — Ultra (M PAY) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva M PAY — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva a národné ochranné známky MPAY24 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

41

2010/C 221/67

Spojené veci T-568/08 a T-573/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. júla 2010 — M6 a TF1/Komisia („Štátna pomoc — Vysielanie vo verejnom záujme — Pomoc zamýšľaná Francúzskou republikou v prospech France Télévisions — Kapitálová dotácia vo výške 150 miliónov eur — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Kritérium proporcionality — Neexistencia značných ťažkostí“)

41

2010/C 221/68

Vec T-51/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Komisia/Antiche Terre [„Arbitrážna doložka — Program týkajúci sa podpory energetických technológií pre Európu (Thermie) — Zmluva, ktorá sa týka projektu v Umbertide (Taliansko) elektrárne vyrábajúcej elektrickú energiu prostredníctvom inovačných technológií spaľovania poľnohospodárskej a lesnej biomasy — Podstatná zmena podmienok plnenia zmluvy — Zrušenie zmluvy — Vrátenie zaplatených súm — Úroky“]

42

2010/C 221/69

Vec T-60/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Herhof/ÚHVT — Stabilator (stabilator) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky stabilator — Skoršia slovná ochranná známka STABILAT — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

42

2010/C 221/70

Vec T-124/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Valigeria Roncato/ÚHVT — Roncato (CARLO RONCATO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARLO RONCATO — Nezapísané národné obrazové ochranné známky RV RONCATO a slovná ochranná známka RONCATO — Skoršia národná obrazová ochranná známka RV RONCATO a slovná ochranná známka RONCATO — Neexistencia nebezpečenstva neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena skorších ochranných známok — Existencia náležitého dôvodu pre používanie prihlasovanej ochrannej známky — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

43

2010/C 221/71

Vec T-293/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2010 — BASF Plant Science a i./Komisia („Aproximácia právnych predpisov — Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia — Konanie o povolení na uvedenie na trh — Neprijatie rozhodnutia — Žaloba na nečinnosť — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania“)

43

2010/C 221/72

Vec T-515/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júna 2010 — Mauerhofer/Komisia („Viacnásobná rámcová zmluva ‚,Komisia 2007‘ — Zamestnávanie odborníkov v rámci činností týkajúcich sa pomoci poskytovanej tretím krajinám — Úlohy znaleckého posudku — Opatrenia Komisie o počte odpracovaných vyúčtovateľných dní — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia napadnuteľného aktu — Neprípustnosť — Žaloba o náhradu škody — Príčinná súvislosť — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

44

2010/C 221/73

Vec T-24/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2010 — Biocaps/Komisia [„Hospodárska súťaž — Správne konanie — Rozhodnutie nariaďujúce kontrolu — Článok 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003 — Existencia príjemcu rozhodnutia — Žaloba zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“]

44

2010/C 221/74

Vec T-284/09 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. júna 2010 — Meister/ÚHVT („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Oneskorené vypracovanie hodnotiacich správ — Predmet žaloby na prvom stupni — Oneskorená odpoveď na sťažnosti — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

45

2010/C 221/75

Vec T-359/09: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júna 2010 — Jurašinović/Rada [„Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Správy pozorovateľov vyslaných Európskou úniou do oblasti Knin (Chorvátsko) — Dočasné opatrenie — Neprípustnosť — Implicitné odmietnutie prístupu — Záujem na konaní — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

45

2010/C 221/76

Vec T-61/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 30. júna 2010 — Victoria Sánchez/Parlament a Komisia („Nariadenie predbežného opatrenia — Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

46

2010/C 221/77

Vec T-493/09 P: Odvolanie podané 21. mája 2010: Y proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 7. októbra 2009 vo veci F-29/08, Y/Komisia

46

2010/C 221/78

Vec T-242/10: Žaloba podaná 27. mája 2010 — Danzeisen/Komisia

47

2010/C 221/79

Vec T-244/10: Žaloba podaná 26. mája 2010 — Tsakiris-Mallas/ÚHVT — Seven (7Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Vec T-256/10 P: Odvolanie podané 9. júna 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 25. marca 2010 vo veci F-102/08, Marcuccio/Komisia

49

2010/C 221/81

Vec T-257/10: Žaloba podaná 4. júna 2010 — Taliansko/Komisia

50

2010/C 221/82

Vec T-262/10: Žaloba podaná 7. júna 2010 — Microban International a Microban (Europe)/Komisia

51

2010/C 221/83

Vec T-263/10: Žaloba podaná 16. júna 2010 — Španielsko/Komisia

52

2010/C 221/84

Vec T-264/10: Žaloba podaná 16. júna 2010 — Španielsko/Komisia

53

2010/C 221/85

Vec T-265/10: Žaloba podaná 16. júna 2010 — Španielsko/Komisia

53

2010/C 221/86

Vec T-266/10: Žaloba podaná 16. júna 2010 — Španielsko/Komisia

54

2010/C 221/87

Vec T-270/10: Žaloba podaná 8. júna 2010 — Conceria Kara/ÚHVT — Dima (KARRA)

54

2010/C 221/88

Vec T-271/10: Žaloba podaná 16. júna 2010 — H/Rada a i.

55

2010/C 221/89

Vec T-273/10: Žaloba podaná 18. júna 2010 — Olive Line International/ÚHVT — O. International (O•LIVE)

56

2010/C 221/90

Vec T-278/10: Žaloba podaná 21. júna 2010 — Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Vec T-286/10: Žaloba podaná 30. júna 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Komisia

57

2010/C 221/92

Vec T-452/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júna 2010 — Ecolean Research & Development/ÚHVT (CAPS)

58

2010/C 221/93

Vec T-96/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júna 2010 — Global Digital Disc/Komisia

59

2010/C 221/94

Vec T-295/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2010 — CPS Color Group/ÚHVT — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 221/95

Vec F-56/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. júna 2010 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o náhradu škody — Prístup administratívy do služobného bytu úradníka — Rešpektovanie obydlia a súkromného života)

60

2010/C 221/96

Vec F-45/10: Žaloba podaná 11. júna 2010 — Kaser/Komisia

60

2010/C 221/97

Vec F-47/10: Žaloba podaná 18. júna 2010 — Hecq/Komisia

61

2010/C 221/98

Vec F-49/10: Žaloba podaná 24. júna 2010 — De Nicola/EIB

61

2010/C 221/99

Vec F-52/10: Žaloba podaná 3. júla 2010 — Merhzaoui/Rada

61


SK

 

Top