EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 212, 05. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.212.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 212E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
5. augusta 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2009 – 2010
Schôdza 5. až 7. mája 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 263 E, 5.11.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok, 5. mája 2009

2010/C 212E/01

Odporúčanie Komisii vo veci sťažnosti 185/2005/ELBUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o osobitnej správe európskeho ombudsmana pre Európsky parlament v nadväznosti na jeho návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Streda 6. mája 2009

2010/C 212E/02

Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec (2007 – 2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

PRÍLOHA

4

2010/C 212E/03

Označovanie televízorov energetickými štítkamiUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu smernice Komisie, ktorou sa vykonáva, mení a dopĺňa smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami

6

2010/C 212E/04

Akčný program pre neštátne subjekty a miestne orgány v rozvoji na rok 2009Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovuje ročný akčný program pre neštátne subjekty a miestne orgány v rozvoji na rok 2009 (časť II: Cielené projekty)

8

2010/C 212E/05

Obnovená sociálna agendaUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o obnovenej sociálnej agende (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práceUznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce (2008/2335(INI))

23

 

Štvrtok 7. mája 2009

2010/C 212E/07

Uplatňovanie rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajínUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajín (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Nová úloha a kompetencie Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvyUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o novej úlohe a kompetenciách Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Finančné hľadiská Lisabonskej zmluvyUznesenie Európskeho parlamentu zu 7. mája 2009 o finančných hľadiskách Lisabonskej zmluvy (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situácia v Moldavskej republikeUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o situácii v Moldavskej republike

54

2010/C 212E/11

Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politika EÚ v tejto oblastiUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Vplyv Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy EÚUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o vplyve Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej únie (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvyUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o rozvoji vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Vykonávanie iniciatívy občanovUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009, ktorým sa Komisia žiada, aby predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní iniciatívy občanov (2008/2169(INI))

99

PRÍLOHA

103

2010/C 212E/15

Návrh nariadenia REACH, pokiaľ ide o prílohu XVIIUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII

106

2010/C 212E/16

Irán: prípad Roxany SaberiovejUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o Iráne: prípad Roxany Saberiovej

109

2010/C 212E/17

Situácia na MadagaskareUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o situácii na Madagaskare

111

2010/C 212E/18

Prípad Manuela Rosalesa vo VenezueleUznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o prípade Manuela Rosalesa vo Venezuele

113

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky parlament

2010/C 212E/19

Rozvoj oblasti trestného súdnictva v EÚOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade zo 7. mája 2009 o rozvoji oblasti trestného súdnictva v Európskej únii (2009/2012(INI))

116

 

STANOVISKÁ

 

Európsky parlament

 

Utorok, 5. mája 2009

2010/C 212E/20

Podpora organizácie Special Olympics v Európskej úniiPísomné vyhlásenie Európskeho parlamentu o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii

123


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok, 5. mája 2009

2010/C 212E/21

Žiadosť o ochranu imunity a výsad Alda PatriciellaRozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Alda Patriciella (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Žiadosť o ochranu imunity a výsad Umberta BossihoRozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Umberta Bossiho (2009/2020(IMM))

125

 

Streda 6. mája 2009

2010/C 212E/23

Pôsobnosť stálych výborovRozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o pôsobnosti stálych výborov

126

2010/C 212E/24

Medziparlamentné delegácie, delegácie pri spoločných parlamentných výboroch, delegácie pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranné parlamentné zhromaždeniaRozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení

136

2010/C 212E/25

Postup predkladania petícií (zmena hlavy VIII rokovacieho poriadku)Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o zmene ustanovení rokovacieho poriadku o postupe predkladania petícií (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Celková revízia rokovacieho poriadkuRozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o celkovej revízii rokovacieho poriadku (2007/2124(REG))

145


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Utorok, 5. mája 2009

2010/C 212E/27

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové mäso *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o normy uvádzania na trh pre hydinové mäso (KOM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizáciiUznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

PRÍLOHA

166

2010/C 212E/29

Rekuperácia benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel na čerpacích staniciach ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

168

2010/C 212E/30

Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa obchodovania s výrobkami z tuleňov (KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

169

2010/C 212E/31

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (KOM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o ochrane zvierat používaných na vedecké účely

170

PRÍLOHA I

201

PRÍLOHA II

202

PRÍLOHA III

202

PRÍLOHA IV

203

PRÍLOHA V

219

PRÍLOHA VI

219

PRÍLOHA VII

226

PRÍLOHA VIII

226

PRÍLOHA IX

227

2010/C 212E/32

Znečisťovanie z lodí a sankcie za porušenia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (KOM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia

229

2010/C 212E/33

Udávanie spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardné informácie o výrobkoch (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (KOM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie)

230

PRÍLOHA I

242

PRÍLOHA II

243

2010/C 212E/34

Odhad rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2010Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Streda 6. mája 2009

2010/C 212E/35

Zrušenie smernice a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zrušuje smernica 83/515/EHS a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti spoločnej rybárskej politiky (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Zrušenie 14 obsoletných nariadení v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje 14 obsoletných nariadení v oblasti spoločnej rybárskej politiky (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2009 na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2009Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2009 na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Elektronické komunikačné siete a služby, osobné údaje a ochrana súkromia ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

261

PRÍLOHA

261

2010/C 212E/41

Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby

263

PRÍLOHA

307

2010/C 212E/42

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Skupina európskych regulátorov v oblasti telekomunikácií (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

309

2010/C 212E/43

Frekvenčné pásma pre mobilnú komunikáciu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve

310

2010/C 212E/44

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS

312

2010/C 212E/45

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

320

2010/C 212E/46

Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

322

PRÍLOHA

322

2010/C 212E/47

Smernice o požiadavkách na zdroje ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie

323

2010/C 212E/48

Program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2009/ES, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu

325

PRÍLOHA

325

2010/C 212E/49

Ochrana zvierat počas usmrcovania *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Štvrtok 7. mája 2009

2010/C 212E/50

Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013, pokiaľ ide o zrušenie financovania určitých činností Spoločenstva a zmenu maximálnej výšky ich financovania (KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (prepracované znenie) (KOM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (prepracované znenie)

349

PRÍLOHA I

365

PRÍLOHA II

366

PRÍLOHA III

367

2010/C 212E/52

Žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (KOM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

371

PRÍLOHA I

401

PRÍLOHA II

401

2010/C 212E/53

Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. […/…], ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] (prepracované znenie) (KOM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov] (prepracované znenie)

405

PRÍLOHA I

426

PRÍLOHA II

426

PRÍLOHA III

426

2010/C 212E/54

Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (KOM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl

429

2010/C 212E/55

Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky (KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami o špecifických otázkach, ktoré sa týkajú rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

453

2010/C 212E/56

Program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín MEDIA Mundus ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín MEDIA Mundus (KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus)

454

2010/C 212E/57

Spoločné pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (KOM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

455

2010/C 212E/58

Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami o rozsudkoch a rozhodnutiach v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú súdnu právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodné právo vo veciach vyživovacej povinnosti (KOM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top