EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 184, 08. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.184.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 184E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
8. júla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2009 – 2010
Schôdze 22. až 24. apríla 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 252 E, 22.10.2009.
Prijaté texty z 23. apríla 2009 o absolutóriu za rozpočtový rok 2007 boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Streda 22. apríla 2009

2010/C 184E/01

Kontrola plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomociUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o kontrole plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v roku 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Účinný výkon rozsudkov v EÚ: transparentnosť aktív dlžníkaUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o účinnom výkone rozsudkov v Európskej únii: transparentnosť aktív dlžníka (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície za rok 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegáciíUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o integrovanom prístupe k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Dočasná dohoda o obchode s TurkménskomUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom

20

2010/C 184E/06

Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástrojeUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej prisťahovaleckej politike pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Zelená kniha o budúcnosti politiky TEN-TUznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o Zelenej knihe o budúcnosti politiky TEN-T (2008/2218(INI))

35

 

Štvrtok 23. apríla 2009

2010/C 184E/08

Odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesaUznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o boji proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity

41

2010/C 184E/09

Akčný plán pre mestskú mobilituUznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre mestskú mobilitu (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Akčný plán pre inteligentné dopravné systémyUznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy (2008/2216(INI))

50

 

Piatok, 24. apríla 2009

2010/C 184E/11

Práva žien v AfganistaneUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o právach žien v Afganistane

57

2010/C 184E/12

Podpora Špeciálnemu súdu pre Sierru LeoneUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o podpore Špeciálnemu súdu pre Sierru Leone

60

2010/C 184E/13

Humanitárna situácia v tábore AšrafUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o humanitárnej situácii obyvateľov tábora Ašraf

62

2010/C 184E/14

Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev a boj proti podvodom - výročná správa za rok 2007Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev a boji proti podvodom – výročná správa za rok 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Poslanecká imunita v PoľskuUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o poslaneckej imunite v Poľsku (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Riadenie v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva: Európsky parlament, regionálne poradné rady a ďalší aktériUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o riadení v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva: Európsky parlament, regionálne poradné rady a ďalší aktéri (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátovUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

79

2010/C 184E/18

Regulačné aspekty nanomateriálovUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o regulačných aspektoch nanomateriálov (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v roku 2008 v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivostiUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o výročnej rozprave o pokroku dosiahnutom v roku 2008 v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ)

90

2010/C 184E/20

Závery samitu G20Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o londýnskom samite G20 z 2. apríla 2009

94

2010/C 184E/21

Upevňovanie stability a prosperity na západnom BalkáneUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o upevňovaní stability a prosperity na západnom Balkáne (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situácia v Bosne a HercegovineUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o situácii v Bosne a Hercegovine

107

2010/C 184E/23

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutímUznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčného protokolu Európskym spoločenstvom

111

2010/C 184E/24

25. výročná správa Komisie o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva za rok 2007Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o 25. výročnej správe Komisie o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva za rok 2007 (2008/2337(INI))

114

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky parlament

2010/C 184E/25

Vytváranie profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v rámci boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrolOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 24. apríla 2009 o probléme vytvárania profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v oblasti boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraníOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 24. apríla 2009 o nešírení jadrových zbraní a budúcnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (2008/2324(INI))

127

 

STANOVISKÁ

 

Európsky parlament

 

Streda 22. apríla 2009

2010/C 184E/27

Boj proti násiliu voči ženámVyhlásenie Európskeho parlamentu o kampani Povedz NIE násiliu na ženách

131


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Streda 22. apríla 2009

2010/C 184E/28

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Alda PatricielluRozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Alda Patriciellu (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Renata BrunettuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Renata Brunettu (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Žiadosť o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di PietraRozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o žiadosti o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hannesa SwoboduRozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o žiadosti o zbavenie imunity Hannesa Swobodu (2009/2014(IMM))

137


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Streda 22. apríla 2009

2010/C 184E/32

Dohoda medzi ES a Pakistanom o určitých aspektoch leteckých služieb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Pristúpenie ES k predpisu EHK OSN č. 61 o jednotných ustanoveniach na schvaľovanie úžitkových vozidiel ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskeho spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 61 obsahujúcemu ustanovenia na schvaľovanie úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Zdravotný stav zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Rady o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín (kodifikované znenie) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady stanovujúceho obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh

142

2010/C 184E/37

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: vykonávacie nariadenie ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

143

2010/C 184E/38

Európsky program metrologického výskumu a vývoja ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2009/ES o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi

144

2010/C 184E/39

Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh

145

PRÍLOHA

161

2010/C 184E/40

Minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Rady, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Varovná informačná sieť kritickej infraštruktúry *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o varovnej informačnej sieti kritickej infraštruktúry (CIWIN) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Európska sieť na ochranu verejných činiteľov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o iniciatíve Holandského kráľovstva na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/956/SVV o vytvorení Európskej siete na ochranu verejných činiteľov (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 637/2008 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Vykonávanie Alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o vykonávaní alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Opravný rozpočet č. 2/2009Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2009 na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Opravný rozpočet č. 3/2009Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2009 na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Vnútorný trh s elektrickou energiou ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES

186

2010/C 184E/48

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

187

2010/C 184E/49

Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Vnútorný trh so zemným plynom ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES

189

2010/C 184E/51

Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (ISA) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2009/ES o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA)

191

2010/C 184E/53

Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o strojových zariadeniach na aplikáciu pesticídov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov

192

PRÍLOHA

193

2010/C 184E/54

Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

194

PRÍLOHA I

204

PRÍLOHA II

206

PRÍLOHA III

211

PRÍLOHA IV

211

2010/C 184E/55

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica č. 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby

212

2010/C 184E/56

Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS, 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia

213

2010/C 184E/57

Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (prepracované znenie) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

215

2010/C 184E/58

Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení dočasnej dohody o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Rady (Euratom), ktorou sa ustanovuje rámec Spoločenstva týkajúci sa jadrovej bezpečnosti (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Štvrtok 23. apríla 2009

2010/C 184E/62

Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES

261

2010/C 184E/64

Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh

262

2010/C 184E/65

Energetická hospodárnosť budov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…ES o energetickej hospodárnosti budov

264

PRÍLOHA I

286

PRÍLOHA II

288

PRÍLOHA III

289

PRÍLOHA IV

289

PRÍLOHA V

290

PRÍLOHA VI

290

2010/C 184E/66

Ratingové agentúry ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o ratingových agentúrach

292

2010/C 184E/67

Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

294

PRÍLOHA I

309

PRÍLOHA II

309

PRÍLOHA III

310

PRÍLOHA IV

311

2010/C 184E/68

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

313

PRÍLOHA I

329

PRÍLOHA II

330

2010/C 184E/69

Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a súvisiacich práv

332

2010/C 184E/70

Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy

339

PRÍLOHA I

348

PRÍLOHA II

349

PRÍLOHA III

352

2010/C 184E/71

Program Marco Polo II ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy („Marco Polo II“) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktorým sa ustanovuje druhý program Marco Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

354

PRÍLOHA

367

2010/C 184E/73

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

369

2010/C 184E/74

Bezpečnosť pacientov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu odporúčania Rady o bezpečnosti pacientov vrátane prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Európske činnosti v oblasti zriedkavých chorôb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o návrhu odporúčania Rady o európskych činnostiach v oblasti zriedkavých chorôb (KOM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Piatok 24. apríla 2009

2010/C 184E/76

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení opčného protokolu k Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (KOM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Štatistika o prípravkoch na ochranu rastlín ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike o prípravkoch na ochranu rastlín (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o štatistike o prípravkoch na ochranu rastlín

415

PRÍLOHA I

422

PRÍLOHA II

423

PRÍLOHA III

425

2010/C 184E/79

Požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov

440

PRÍLOHA

440

2010/C 184E/80

Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

441

PRÍLOHA I

472

PRÍLOHA II

474

PRÍLOHA III

476

PRÍLOHA IV

477

PRÍLOHA V

478

PRÍLOHA VI

481

2010/C 184E/81

Cezhraničné platby v Spoločenstve ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Vykonávanie činností inštitúcií elektronického peňažníctva ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (KOM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES

484

2010/C 184E/83

Zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch) (KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

485

2010/C 184E/84

Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Spoločný systém DPH, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami (KOM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top