Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:179:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 179, 03. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.179.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 179

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
3. júla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 179/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 161, 19.6.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 179/02

Spojené veci C-145/08 a C-149/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) (Smernica 92/50/EHS — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Koncesie na služby — Zmiešaná zmluva — Zmluva zahŕňajúca prevod akcií verejného podniku kasína — Zmluva, ktorou verejný obstarávateľ poveril uchádzača riadením podniku kasína a realizáciou plánu modernizácie a rozvoja jeho priestorov, ako aj úpravy okolitého prostredia — Smernica 89/665/EHS — Rozhodnutie verejného obstarávateľa — Účinné a rýchle opravné prostriedky — Vnútroštátne procesné predpisy — Podmienka priznania náhrady škody — Predchádzajúce zrušenie aktu alebo protiprávneho opomenutia alebo konštatovanie ich neplatnosti príslušným súdom — Členovia zoskupenia, ktoré je uchádzačom vo verejnom obstarávaní — Rozhodnutie prijaté v rámci tohto verejného obstarávania iným orgánom ako obstarávateľom — Žaloba podaná samostatne niektorými členmi zoskupenia — Prípustnosť)

2

2010/C 179/03

Vec C-304/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca zásadný zákaz obchodných praktík, ktoré podmieňujú účasť spotrebiteľov na výhernej hre kúpou tovaru alebo využitím služby)

3

2010/C 179/04

Vec C-308/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. mája 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Voľne žijúce živočíchy a rastliny — Režim ochrany pred zápisom biotopu do zoznamu lokalít európskeho významu — Článok 12 ods. 4 — Projekt úpravy poľnej cesty)

3

2010/C 179/05

Vec C-341/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sozialgericht Dortmund — Nemecko) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Smernica 2000/78/ES — Článok 2 ods. 5 a článok 6 ods. 1 — Zákaz diskriminácie na základe veku — Vnútroštátny predpis, ktorý stanovuje maximálnu vekovú hranicu 68 rokov na výkon povolania zmluvného zubného lekára — Sledovaný cieľ — Pojem „opatrenie nevyhnutné na ochranu zdravia“ — Koherencia — Vhodnosť a primeranosť opatrenia)

4

2010/C 179/06

Vec C-352/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën (Aproximácia právnych predpisov — Smernica 90/434/EHS — Spoločný systém zdaňovania pri zlúčeniach, rozdeleniach, prevodoch majetku a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov — Článok 11 ods. 1 písm. a) — Uplatniteľnosť na daň z prevodu a prechodu)

5

2010/C 179/07

Vec C-365/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft [Cukor — Nariadenie (ES) č. 318/2006 — Článok 16 — Výpočet výšky výrobného poplatku — Zahrnutie množstva kvótovaného cukru, ktoré bolo stiahnuté z trhu, do základu na vymeranie poplatku — Zásady proporcionality a zákazu diskriminácie]

5

2010/C 179/08

Vec C-370/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, predtým Bundesfinanzdirektion Südost (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Kapitola 84 poznámka 5 B — Adaptér obsahujúci pamäťový čip a určený na vytváranie spojenia medzi automatickým programovacím strojom a programovanými elektronickými komponentmi — Položky 8471, 8473 a 8536)

6

2010/C 179/09

Vec C-434/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Oldenburg — Nemecko) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Freerk Heidinga [Spoločná poľnohospodárska politika — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotnej platby — Prevod platobných nárokov — Konečný prevod]

6

2010/C 179/10

Vec C-533/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG [Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 71 — Dohovory uzatvorené členskými štátmi v osobitných veciach — Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)]

7

2010/C 179/11

Vec C-545/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. mája 2010 — Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Elektronické komunikácie — Smernice 2002/21/ES a 2002/22/ES — Poskytovateľ služieb prístupu k vysokorýchlostnému internetu — Uloženie povinnosti získať v súvislosti s poplatkami za služby prístupu k vysokorýchlostnému internetu povolenie a stanoviť poplatky na základe nákladov na poskytovanie týchto služieb — Neexistencia analýzy trhu)

8

2010/C 179/12

Vec C-583/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. mája 2010 — Christos Gogos/Európska komisia (Odvolanie — Úradníci — Interné výberové konanie na preradenie z jednej služby do druhej — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy — Článok 31 ods. 2 služobného poriadku — Neobmedzená právomoc — Spor finančného charakteru — Dĺžka konania pred Súdom prvého stupňa — Primeraná lehota — Návrh na spravodlivé odškodnenie)

8

2010/C 179/13

Vec C-17/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Verejné obstarávanie služieb — Služby zneškodňovania biologicky odbúrateľného a rastlinného odpadu — Hodnotenie ponuky bez začatých konaní o uzavretie verejných zmlúv)

9

2010/C 179/14

Vec C-56/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Roma — Taliansko) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2 (Slobodné poskytovanie služieb — Občianstvo Únie — Články 18 ES a 49 ES — Vnútroštátna právna úprava v oblasti dane z príjmov — Právo na odpočet celkových poplatkov na vzdelanie od hrubej dane vo výške pevného percenta — Univerzitný kurz absolvovaný v inom členskom štáte — Uloženie množstevného obmedzenia — Odpočet nepresahujúci maximálnu sumu, ktorá je stanovená pre dane a poplatky zaplatené za podobné plnenia poskytnuté vnútroštátnymi verejnými univerzitami — Uloženie územného obmedzenia — Odpočet nepresahujúci maximálnu sumu, ktorá je stanovená pre dane a poplatky zaplatené za podobné plnenia poskytnuté vnútroštátnou verejnou univerzitou, ktorá sa nachádza najbližšie k daňovému domicilu daňovníka)

9

2010/C 179/15

Vec C-63/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona — Španielsko) — Axel Walz/Clickair S.A. (Letecká doprava — Montrealský dohovor — Zodpovednosť dopravcov za zapísanú batožinu — Článok 22 ods. 2 — Obmedzenie zodpovednosti v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania batožiny — Pojem „ujma“ — Majetková a nemajetková škoda)

10

2010/C 179/16

Vec C-94/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. mája 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 98 ods. 1 a 2 — Služby poskytované pohrebnými ústavmi — Uplatnenie zníženej sadzby na prevoz telesných pozostatkov vozidlom)

11

2010/C 179/17

Vec C-111/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Chebu — Česká republika) — Česká podnikatelská pojišťovna a. s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas [Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Žaloba poistiteľa podaná na súde v mieste jeho sídla, ktorou sa domáha zaplatenia poistného zo strany poistníka s bydliskom v inom členskom štáte — Účasť žalovaného na súde, ktorý začal konanie — Nespochybnenie právomoci a obhajoba vo veci samej — Účasť na konaní zakladajúca právomoc]

11

2010/C 179/18

Vec C-138/09: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Ordinario di Palermo — Taliansko) — Todaro Nunziatina & C. SNC/Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Rozhodnutia Komisie — Výklad — Pomoc poskytnutá regiónom Sicília podnikom uzatvárajúcim zmluvy o vykonaní stáže a práce alebo meniacim takéto zmluvy na dobu neurčitú — Lehota na priznanie pomoci — Rozpočtové obmedzenia — Úroky z omeškania — Neprípustnosť)

12

2010/C 179/19

Vec C-158/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. mája 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Zamestnanci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami orgánov verejnej správy — Neprebratie v stanovenej lehote)

12

2010/C 179/20

Vec C-160/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas OE/Ypourgos Oikonomikon [Nariadenie (EHS) č. 1591/84 — Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Kartagenskou zmluvou a jej zmluvnými stranami — Bolíviou, Kolumbiou, Ekvádorom, Peru a Venezuelou na druhej strane — Doložka najvyšších výhod — Priamy účinok — Spotrebná daň na dovoz banánov do Grécka]

13

2010/C 179/21

Vec C-210/09: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. mája 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Nantes — Francúzsko) — Scott SA, Kimberly Clark SAS, predtým Kimberly Clark SNC/Mesto Orléans [Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 14 ods. 3 — Vymáhanie pomoci — Zásada efektivity — Platobné výmery s formálnou vadou — Zrušenie]

13

2010/C 179/22

Vec C-311/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. mája 2010 — Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Medzinárodná preprava osôb — Zdanenie prepravcov so sídlom mimo vnútroštátneho územia paušálnym spôsobom)

14

2010/C 179/23

Vec C-136/09: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 18. marca 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos — Grécko) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Smernica 2001/29/ES — Článok 3 — Pojem „verejný prenos“ — Prenos diel prostredníctvom televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách)

14

2010/C 179/24

Vec C-153/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 1. apríla 2010 — Sony Logistics Europe B.V./Staatssecretaris van Financiën

15

2010/C 179/25

Vec C-154/10 P: Odvolanie podané 1. apríla 2010: Nokia Oyj proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 20. januára 2010 vo veci T-460/07, Nokia Oyj/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

15

2010/C 179/26

Vec C-157/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 2. apríla 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

16

2010/C 179/27

Vec C-177/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Španielsko) 7. apríla 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

16

2010/C 179/28

Vec C-180/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 9. apríla 2010 — Jarosław Słaby/Minister Finansów

17

2010/C 179/29

Vec C-181/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 9. apríla 2010 — Emilian Kuć a Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

17

2010/C 179/30

Vec C-182/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Belgicko) 9. apríla 2010 — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Valónsky región

18

2010/C 179/31

Vec C-184/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 14. apríla 2010 — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

19

2010/C 179/32

Vec C-186/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 15. apríla 2010 — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

20

2010/C 179/33

Vec C-195/10: Žaloba podaná 21. apríla 2010 — Európska komisia/Estónska republika

20

2010/C 179/34

Vec C-198/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Milano (Taliansko) 23. apríla 2010 — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

20

2010/C 179/35

Vec C-200/10 P: Odvolanie podané 26. apríla 2010: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. februára 2010 vo veci T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

21

2010/C 179/36

Vec C-204/10 P: Odvolanie podané 28. apríla 2010: Enercon GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. februára 2010 vo veci T-472/07, Enercon GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

21

2010/C 179/37

Vec C-206/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

22

2010/C 179/38

Vec C-207/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 30. apríla 2010 — Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S/Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme a Merck Sharp & Dohme BV

23

2010/C 179/39

Vec C-208/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

24

2010/C 179/40

Vec C-209/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 3. mája 2010 — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

25

2010/C 179/41

Vec C-211/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 3. mája 2010 — Doris Povse/Mauro Alpago

25

2010/C 179/42

Vec C-216/10 P: Odvolanie podané 6. mája 2010: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. marca 2010 vo veci T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

26

2010/C 179/43

Vec C-231/10: Žaloba podaná 10. mája 2010 — Európska komisia/Estónska republika

27

2010/C 179/44

Vec C-315/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. marca 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

27

2010/C 179/45

Vec C-105/10 PPU: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 3. apríla 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

27

 

Všeobecný súd

2010/C 179/46

Spojené veci T-425/04, T-444/04, T-450/04 a T-456/04: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. mája 2010 — Francúzsko/Komisia („Štátna pomoc — Finančné opatrenia v prospech France Télécom — Projekt výhod akcionárov — Verejné vyhlásenia člena francúzskej vlády — Rozhodnutie, ktorým bola pomoc vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nebolo nariadené jej vrátenie — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Pojem štátnej pomoci — Výhoda — Štátne zdroje — Povinnosť odôvodnenia“)

28

2010/C 179/47

Vec T-11/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Wieland-Werke a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených zdravotníckych trubíc — Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Nepretržité a mnohotvárne porušenie — Zásada zákonnosti trestov — Zásada ne bis in idem — Pokuty — Konkrétny dopad na trh — Veľkosť dotknutého trhu — Dĺžka trvania porušenia — Poľahčujúce okolnosti“)

29

2010/C 179/48

Vec T-18/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — IMI a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených inštalačných rúr — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Nepretržité porušenie vo viacerých formách — Prerušenie účasti — Pokuty — Obmedzená účasť na karteli“)

29

2010/C 179/49

Vec T-19/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Boliden a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených inštalačných rúr — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Nepretržité porušenie vo viacerých formách — Pokuty — Premlčanie — Spolupráca“)

30

2010/C 179/50

Vec T-20/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Outokumpu a Luvata/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených inštalačných rúrok — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Veľkosť relevantného trhu — Priťažujúca okolnosť — Opakovanie porušenia“)

30

2010/C 179/51

Vec T-21/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Chalkor/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených inštalačných rúr — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Nepretržité porušenie vo viacerých formách — Pokuty — Obmedzená účasť na karteli — Geografický rozsah relevantného trhu — Dĺžka porušenia — Spolupráca“)

31

2010/C 179/52

Vec T-25/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — KME Germany a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Odvetvie medených inštalačných rúr — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pokuty — Konkrétny dopad na trh — Veľkosť dotknutého trhu — Dĺžka porušenia — Platobná schopnosť — Spolupráca“)

31

2010/C 179/53

Vec T-432/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2010 — EMC Development/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s cementom — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Harmonizovaná norma týkajúca sa cementu — Záväzný charakter — Usmernenia o uplatniteľnosti článku 81 ES na dohody o horizontálnej spolupráci“)

32

2010/C 179/54

Vec T-258/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2010 — Nemecko/Komisia („Ustanovenia uplatniteľné na verejné zákazky — Zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice ‚o verejnom obstarávaní‘ — Výkladové oznámenie Komisie — Napadnuteľný akt — Akt určený na vytvorenie právnych účinkov“)

32

2010/C 179/55

Vec T-121/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — PC-Ware Information Technologies/Komisia („Verejné zmluvy na dodanie tovaru — Verejné obstarávanie Spoločenstvom — Nákup softvérov a licencií — Zamietnutie ponuky uchádzača — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Povinnosť odôvodnenia“)

33

2010/C 179/56

Vec T-148/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2010 — Beifa Group/ÚHVT — Schwan-Stabilo Schwanhaüßer (Písacie potreby) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci písacie potreby — Skoršia národná obrazová ochranná známka — Dôvod neplatnosti — Použitie skoršieho označenia, ktorého majiteľ má právo zakázať používanie, v dizajne Spoločenstva — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 — Žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky podaná prvýkrát pred odvolacím senátom“)

33

2010/C 179/57

Vec T-163/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/ÚHVT (Golden Toast) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Golden Toast — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

34

2010/C 179/58

Vec T-181/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Tay Za/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti Mjanmarsku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Spoločný právny základ tvorený článkami 60 ES a 301 ES — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinné súdne preskúmanie — Právo na rešpektovanie vlastníctva — Proporcionalita“)

34

2010/C 179/59

Vec T-237/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — Abadía Retuerta/ÚHVT (CUVÉE PALOMAR) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CUVÉE PALOMAR — Absolútny dôvod zamietnutia — Ochranné známky vín obsahujúce zemepisné označenia — Dohoda TRIPS — Článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

35

2010/C 179/60

Vec T-243/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Ravensburger/ÚHVT — Educa Borras (EDUCA Memory game) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva EDUCA Memory game — Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky MEMORY — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 a články 74 a 75 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 a články 76 a 77 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

35

2010/C 179/61

Vec T-424/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Nexus Europe (Ireland)/Komisia [„Arbitrážna doložka — Piaty rámcový program pre opatrenia v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštrácie — Projekt makroekonomických a mestských trendov v európskej informačnej spoločnosti (Muteis) — Škoda spôsobená zmenou zmluvy, pokiaľ ide o systém preplácania výdavkov, ktoré vznikli účastníkom projektu“]

36

2010/C 179/62

Vec T-464/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Zeta Europe/ÚHVT (Superleggera) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Superleggera — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 74 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009]“]

36

2010/C 179/63

Vec T-491/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2010 — Bui Van/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy — Späťvzatie správneho aktu — Ochrana legitímnej dôvery — Primeraná lehota — Právo byť vypočutý“)

37

2010/C 179/64

Vec T-492/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — Wessang/ÚHVT — Greinwald (star foods) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva star foods — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva STAR SNACKS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

37

2010/C 179/65

Vec T-560/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2010 — Komisia/Meierhofer („Odvolanie — Verejná služba — Prijímanie do zamestnania — Verejné výberové konanie — Rozhodnutie konštatujúce, že uchádzač nezložil ústnu skúšku — Odmietnutie Komisie vyhovieť opatreniu na zabezpečenie priebehu konania“)

38

2010/C 179/66

Vec T-108/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010 — Ravensburger/ÚHVT — Educa Borras (MEMORY) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva MEMORY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 75 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 77 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

38

2010/C 179/67

Vec T-100/08 P: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. mája 2010 — Kerelov/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Prijímanie — Verejné výberové konanie — Odmietnutie riaditeľa EPSO zaslať uchádzačovi informácie a dokumenty týkajúce sa prijímacích testov — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné“)

39

2010/C 179/68

Vec T-410/09 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. mája 2010 — Almamet/Komisia („Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie, ktorým uložila pokutu — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Finančná škoda — Neexistencia mimoriadnych okolností — Nedostatok naliehavosti“)

39

2010/C 179/69

Vec T-30/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. mája 2010 — Reagens/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ukladá pokuta — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Majetková ujma — Neexistencia výnimočných okolností — Neexistencia naliehavosti“)

39

2010/C 179/70

Vec T-71/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 30. apríla 2010 — Xeda International/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Smernica 91/414/EHS — Rozhodnutie o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici 91/414 — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti“)

40

2010/C 179/71

Vec T-103/10 P(R)-R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 28. apríla 2010 — Parlament/U („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejná služba — Úradníci — Rozhodnutie o prepustení — Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu Európskej únie vydané v konaní o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Zastavenie konania“)

40

2010/C 179/72

Vec T-173/10: Žaloba podaná 19. apríla 2010 — Apotheke DocMorris/ÚHVT (zobrazenie zeleného kríža)

41

2010/C 179/73

Vec T-174/10: Žaloba podaná 12. apríla 2010 — ARA/ÚHVT — Allrounder (zobrazenie písmena „A“ s dvomi rohmi)

41

2010/C 179/74

Vec T-181/10: Žaloba podaná 23. apríla 2010 — Reagens/Komisia

42

2010/C 179/75

Vec T-183/10: Žaloba podaná 22. apríla 2010 — Sviluppo Globale/Komisia

42

2010/C 179/76

Vec T-187/10: Žaloba podaná 23. apríla 2010 — Emram/ÚHVT — Guccio Gucci (G)

43

2010/C 179/77

Vec T-189/10: Žaloba podaná 20. apríla 2010 — GEA Group/Komisia

44

2010/C 179/78

Vec T-191/10: Žaloba podaná 20. apríla 2010 — Greenwood Houseware (Zhuhai) a i./Rada

44

2010/C 179/79

Vec T-192/10: Žaloba podaná 26. apríla 2010 — Ferracci/Komisia

45

2010/C 179/80

Vec T-193/10: Žaloba podaná 26. apríla 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

46

2010/C 179/81

Vec T-196/10: Žaloba podaná 29. apríla 2010 — Apotheke DocMorris/ÚHVT (Vyobrazenie kríža zelenej a bielej farby)

46

2010/C 179/82

Vec T-197/10: Žaloba podaná 27. apríla 2010 — BVR/ÚHVT — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

47

2010/C 179/83

Vec T-198/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — Maximuscle Limited/ÚHVT — Foreign Supplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

47

2010/C 179/84

Vec T-199/10: Žaloba podaná 27. apríla 2010 — DRV/ÚHVT — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

48

2010/C 179/85

Vec T-201/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — IVBN/Komisia

49

2010/C 179/86

Vec T-202/10: Žaloba podaná 29. apríla 2010 — Stichting Woonlinie a i./Komisia

50

2010/C 179/87

Vec T-203/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — Stichting Woonpunt a i./Komisia

51

2010/C 179/88

Vec T-204/10: Žaloba podaná 3. mája 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie/ÚHVT — Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

51

2010/C 179/89

Vec T-205/10: Žaloba podaná 4. mája 2010 — Cervecería Modelo/ÚHVT — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MÉXICO)

52

2010/C 179/90

Vec T-206/10: Žaloba podaná 30. apríla 2010 — Vesteda Groep/Komisia

53

2010/C 179/91

Vec T-208/10: Žaloba podaná 6. mája 2010 — Cree/ÚHVT (TRUEWHITE)

53

2010/C 179/92

Vec T-209/10: Žaloba podaná 5. mája 2010 — Deutscher Ring/ÚHVT (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

54

2010/C 179/93

Vec T-219/10: Žaloba podaná 14. mája 2010 — Autogrill España/Komisia

54

2010/C 179/94

Vec T-221/10: Žaloba podaná 18. mája 2010 — Iberdrola/Komisia

55

2010/C 179/95

Vec T-223/10: Žaloba podaná 20. mája 2010 — Regione Puglia/Komisia

56

2010/C 179/96

Vec T-225/10: Žaloba podaná 18. mája 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Komisia

56

2010/C 179/97

Vec T-43/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — Shetland Islands Council/Komisia

57

2010/C 179/98

Vec T-44/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — Shetland Islands Council/Komisia

57

2010/C 179/99

Vec T-197/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. mája 2010 — Polson a i./Komisia

57

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 179/00

Vec F-26/10: Žaloba podaná 6. mája 2010 — Costa/Komisia

58

2010/C 179/01

Vec F-27/10: Žaloba podaná 5. mája 2010 — Begue a i./Komisia

58

2010/C 179/02

Vec F-28/10: Žaloba podaná 7. mája 2010 — Mioni/Komisia

58

2010/C 179/03

Vec F-29/10: Žaloba podaná 11. mája 2010 — Lorenzo/EHSV

59

2010/C 179/04

Vec F-30/10: Žaloba podaná 12. mája 2010 — de Fays/Komisia

59

2010/C 179/05

Vec F-31/10: Žaloba podaná 14. mája 2010 — Guittet/Komisia

59

2010/C 179/06

Vec F-32/10: Žaloba podaná 14. mája 2010 — Wilk/Komisia

60


SK

 

Top