EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 100, 17. apríl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.100.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 100

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
17. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2010/C 100/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 80, 27.3.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 100/02

Vec C-172/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal podal Commissione tributaria provinciale di Roma — Taliansko) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio (Životné prostredie — Smernica 1999/31/ES — Článok 10 — Osobitný poplatok za ukladanie pevného odpadu na skládku — Uloženie poplatkovej povinnosti prevádzkovateľovi skládky — Náklady na prevádzku skládky — Smernica 2000/35/ES — Úroky z omeškania)

2

2010/C 100/03

Vec C-310/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal — Spojené kráľovstvo) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department [Voľný pohyb osôb — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho príslušníka členského štátu a ich detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu — Skončenie zamestnania štátneho príslušníka členského štátu, po ktorom nasledoval jeho odchod z hostiteľského členského štátu — Zápis detí do školského zariadenia — Nedostatok prostriedkov na živobytie — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Článok 12 — Smernica 2004/38/ES]

3

2010/C 100/04

Vec C-337/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (Články 43 ES a 48 ES — Daňová právna úprava — Daň z príjmov právnických osôb — Daňová jednotka tvorená materskou spoločnosťou rezidentom a jednou alebo viacerými dcérskymi spoločnosťami rezidentmi — Zdaňovanie ziskov v mieste sídla materskej spoločnosti — Vylúčenie dcérskych spoločností nerezidentov)

3

2010/C 100/05

Vec C-381/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 5 bod 1 písm. b) — Právomoc v zmluvných veciach — Určenie miesta zmluvného plnenia — Kritériá rozlišujúce „predaj tovaru“ od „poskytnutia služieb“]

4

2010/C 100/06

Vec C-386/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg — Nemecko) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Dohoda o pridružení medzi ES a Izraelom — Územná pôsobnosť — Dohoda o pridružení medzi ES a OOP — Odmietnutie uplatnenia preferenčného režimu priznaného v prípade výrobkov s pôvodom v Izraeli na výrobky s pôvodom zo Západného brehu Jordánu — Pochybnosti o pôvode tovaru — Oprávnený vývozca — Kontrola fakturačných vyhlásení a posteriori colnými orgánmi štátu dovozu — Viedenský dohovor o zmluvnom práve — Zásada relatívneho účinku zmlúv)

4

2010/C 100/07

Vec C-408/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. februára 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), CMS Hasche Sigle [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 55 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. c) — Záujem na podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky z absolútneho dôvodu neplatnosti — Advokátska kancelária — Slovné označenie „COLOR EDITION“ — Opisný charakter slovnej ochrannej známky zloženej z opisných prvkov]

5

2010/C 100/08

Vec C-480/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal, Spojené kráľovstvo) — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department [Voľný pohyb osôb — Právo na pobyt — Štátna príslušníčka členského štátu, ktorá pracovala v inom členskom štáte a po skončení zárobkovej činnosti v ňom zostala — Dieťa, ktoré sa odborne vzdeláva v hostiteľskom členskom štáte — Nedostatok vlastných zdrojov obživy — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Článok 12 — Smernica 2004/38/ES]

6

2010/C 100/09

Vec C-562/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — Müller Fleisch GmbH/Spolková krajina Bádensko-Württembersko [Systém monitoringu bovinnej spongiformnej encefalopatie (choroby šialených kráv) — Nariadenie (ES) č. 999/2001 — Hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov — Porážka za normálnych podmienok — Mäso určené na ľudskú výživu — Test povinného preventívneho vyšetrenia — Vnútroštátna úprava — Povinnosť preventívneho vyšetrenia — Rozšírenie — Hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov]

7

2010/C 100/10

Vec C-25/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság — Maďarská republika) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Spoločná poľnohospodárska politika — Nariadenie (ES) č. 2201/96 — Spoločná organizácia trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny — Nariadenie (ES) č. 1535/2003 — Systém pomoci v sektore výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny — Spracované výrobky — Broskyne v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave — Hotové výrobky]

7

2010/C 100/11

Vec C-170/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 25. februára 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/60/ES — Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu — Neprebratie v stanovenej lehote)

8

2010/C 100/12

Vec C-209/09: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — konanie začaté na návrh Lahti Energia Oy (Smernica 2000/76/ES — Spaľovanie odpadu — Zariadenie na spaľovanie — Zariadenie na spoluspaľovanie — Komplex, ktorý pozostáva z plynového generátora a elektrárne — Spaľovanie nevyčisteného plynu pochádzajúceho z tepelného spracovania odpadu v plynovom generátore, v elektrárni)

9

2010/C 100/13

Vec C-295/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 25. februára 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/43/ES — Právo obchodných spoločností — Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok — Neprebratie v stanovenej lehote)

9

2010/C 100/14

Vec C-330/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 25. februára 2010 — Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/43/ES — Právo obchodných spoločností — Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok — Neprebratie v stanovenej lehote)

10

2010/C 100/15

Spojené veci C-403/08 a C-429/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. decembra 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Spojené kráľovstvo) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Návrh na účasť na konaní — Zamietnutie)

10

2010/C 100/16

Vec C-513/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 9. decembra 2009 — Luigi Marcuccio/Európska komisia (Odvolanie — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Výslovné zamietnutie žiadosti o náhradu určitých liečebných nákladov, ktoré vznikli úradníkovi, vo výške 100 % — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

11

2010/C 100/17

Vec C-528/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 9. decembra 2009 — Luigi Marcuccio/Európska komisia (Odvolanie — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Implicitné zamietnutie žiadosti o 100 %-nú náhradu niektorých liečebných nákladov vynaložených úradníkom — Uznesenie Súdu pre verejnú službu o postúpení veci — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

11

2010/C 100/18

Vec C-579/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. januára 2010 — Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc., Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovné ochranné známky Ferromix, Inomix a Alumix — Skoršie ochranné známky FERROMAXX, INOMAXX a ALUMAXX — Námietka majiteľa — Príslušná skupina verejnosti — Miera podobnosti — Slabá rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Pravdepodobnosť zámeny]

12

2010/C 100/19

Vec C-69/09 P: Uznesenie Súdneho dvora z 22. januára 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl/Európska komisia (Skrátené súdne konanie)

12

2010/C 100/20

Spojené veci C-292/09 a C-293/09: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 13. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Parma — Taliansko) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09)/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zjavná neprípustnosť)

13

2010/C 100/21

Vec C-449/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski sad (Bulharsko) 18. novembra 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

13

2010/C 100/22

Vec C-547/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) 28. decembra 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Vec C-17/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Brně (Česká republika) 11. januára 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Vec C-23/10: Žaloba podaná 14. januára 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

15

2010/C 100/25

Vec C-25/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 15. januára 2010 — Missionwerk Werner Heukelbach E.v./Belgicko — Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Vec C-30/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Linköpings tingsrätt (Švédsko) 19. januára 2010 — Lotta Andersson/Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Vec C-31/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 20. januára 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Vec C-32/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven Kasacionen sad (Bulharsko) 20. januára 2010 — Toni Georgiev Semerdžiev/Del-Pi-Krasimira Mančeva

18

2010/C 100/29

Vec C-34/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. januára 2010 — Prof. Dr. Oliver Brüstle/Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Vec C-37/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 22. januára 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Vec C-42/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 25. januára 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgické kráľovstvo, vedľajší účastník konania: Luk Vangheluwe

20

2010/C 100/32

Vec C-43/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 25. januára 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a i., Občianska spoločnosť s názvom Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias a i., Nadácia s názvom Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas/Minister životného prostredia, územného plánovania a verejných prác a i.

20

2010/C 100/33

Vec C-44/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

23

2010/C 100/34

Vec C-45/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 28. januára 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, Marc Janssens/Belgické kráľovstvo

23

2010/C 100/35

Vec C-48/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo

24

2010/C 100/36

Vec C-50/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Európska komisia/Talianska republika

24

2010/C 100/37

Vec C-52/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada — Grécko) 1. februára 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. („Alter Channel“) a Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis a Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Vec C-57/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Belgicko) 28. januára 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgické kráľovstvo

25

2010/C 100/39

Vec C-58/10, Vec C-59/10, Vec C-60/10, Vec C-61/10, Vec C-62/10, Vec C-63/10, Vec C-64/10, Vec C-65/10, Vec C-66/10, Vec C-67/10, Vec C-68/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État 3. februára 2010 vo veciach — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Vec C-69/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 5. februára 2010 — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l’Emploie et de l’Immigration

27

2010/C 100/41

Vec C-72/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Suprema di Cassazione (Taliansko) 9. februára 2010 — trestné konanie proti Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Vec C-77/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corta Suprema di Cassazione (Taliansko) 9. februára 2010 — Ugo Cifone/Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Vec C-80/10: Žaloba podaná 11. februára 2010 — Európska komisia/Helénska republika

28

2010/C 100/44

Vec C-84/10 P: Odvolanie podané 12. februára 2010: Longevity Health Products, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 9. decembra 2009 vo veci T-484/08, Longevity Health Products, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Vec C-87/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Ordinario di Vicenza (Taliansko) 15. februára 2010 — Edil Centro SpA/Electrosteel Europe sa

30

2010/C 100/46

Vec C-88/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Palermo (Taliansko) 15. februára 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Vec C-94/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 17. februára 2010 — Danfos A/S a Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Vec C-105/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus Fínsko) 25. februára 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev a Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Vec C-525/08: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 15. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Sylvia Bienek/Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Vec C-313/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. januára 2010 — Európska komisia/Rakúska republika

34

2010/C 100/51

Vec C-328/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. januára 2010 — Európska komisia/Estónska republika

34

 

Všeobecný súd

2010/C 100/52

Vec T-16/04: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. marca 2010 — Arcelor/Parlament a Rada („Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodu s kvótami emisií skleníkových plynov — Návrh na zrušenie — Neexistencia priamej a osobnej dotknutosti — Návrh na náhradu škody — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie pravidla vyššej právnej sily poskytujúceho práva jednotlivcom — Právo vlastniť majetok — Sloboda výkonu povolania — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania — Sloboda usadiť sa — Právna istota“)

35

2010/C 100/53

Vec T-70/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. marca 2010 — Evropaïki Dynamiki/EMSA („Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávania EMSA — Poskytovanie informatických služieb — Zamietnutie ponuky — Žaloba o neplatnosť — Právomoc Všeobecného súdu — Nesúlad ponuky s podmienkami — Rovnosť zaobchádzania — Dodržanie kritérií hodnotenia ponúk určených v súťažných podkladoch alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania — Určenie čiastkových kritérií pre kritériá hodnotenia ponúk — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia“)

35

2010/C 100/54

Vec T-163/05: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Komisia („Štátna pomoc — Prevod verejných aktív na Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Kritérium súkromného investora — Povinnosť odôvodnenia“)

36

2010/C 100/55

Vec T-429/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. marca 2010 — Artegodan/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Humánne lieky — Rozhodnutie o zrušení povolenia na uvádzanie na trh — Zrušenie rozhodnutia rozsudkom Súdu prvého stupňa — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“)

36

2010/C 100/56

Vec T-36/06: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2010 — Bundesverband deutscher Banken/Komisia („Štátna pomoc — Prevod verejných aktív na Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje, že oznámené opatrenie nepredstavuje pomoc — Kritérium súkromného investora — Povinnosť odôvodnenia — Vážne ťažkosti“)

37

2010/C 100/57

Spojené veci T-102/07 a T-120/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2010 — Spolková krajina Sasko a i./Komisia („Štátna pomoc — Podpora poskytovaná Nemeckom vo forme získania podielu a vo forme záruk za úvery — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Všeobecná schéma pomoci schválená Komisiou — Pojem podnik v ťažkostiach — Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach — Výška pomoci — Povinnosť odôvodnenia“)

37

2010/C 100/58

Vec T-321/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/ÚHVT — Applus Servicios Tecnológicos (A+) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločesntva A+ — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva AirPlus International — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5, články 73, 74 a 79 nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenené na článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5 a články 75, 76 a 83 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

38

2010/C 100/59

Vec T-248/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. marca 2010 — Doktor/Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Skúšobná lehota — Predĺženie skúšobnej lehoty — Správa o skončení skúšobnej lehoty — Prepustenie po ukončení skúšobnej lehoty — Článok 34 služobného poriadku — Skreslenie skutkových okolností a dôkazov — Povinnosť odôvodnenia Súdu pre verejnú službu“)

38

2010/C 100/60

Vec T-11/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. februára 2010 — Özdemir/ÚHVT — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva James Jones — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva JACK & JONES — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

39

2010/C 100/61

Vec T-408/07: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. februára 2010 — Crunch Fitness International/ÚHVT — ILG (CRUNCH) („Ochranná známka Spoločenstva — Výmaz — Späťvzatie návrhu na zrušenie — Zastavenie konania“)

39

2010/C 100/62

Vec T-456/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. februára 2010 — Komisia/CdT („Žaloba o neplatnosť — Dôchodkový systém Spoločenstva — Povinnosť CdT zaplatiť príspevok v rámci rozpočtových rokov 1998 až 2005 — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Akt, ktorý nevyvoláva právne účinky voči tretím osobám — Zjavná neprípustnosť“)

40

2010/C 100/63

Vec T-481/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. februára 2010 — Alisei/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Vonkajšie vzťahy a ERF — Dokončenie auditu a prijatie záverečnej správy — Akt prijatý čisto v rámci zmluvy — Nedostatok právomoci — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť — Žaloba o náhradu škody — Zjavná neprípustnosť“)

40

2010/C 100/64

Vec T-18/10: Žaloba podaná 11. januára 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami a i./Parlament a Rada

41

2010/C 100/65

Vec T-21/10: Žaloba podaná 25. januára 2010 — Nemecko/Komisia

42

2010/C 100/66

Vec T-22/10: Žaloba podaná 25. januára 2010 — Esprit International/ÚHVT — Marc O’Polo International (Vyobrazenie písmena „e“ naneseného na vrecko na nohaviciach)

42

2010/C 100/67

Vec T-24/10: Žaloba podaná 27. januára 2010 — CECA/Komisia

43

2010/C 100/68

Vec T-25/10: Žaloba podaná 27. januára 2010 — BASF Specialty Chemicals a BASF Lampertheim/Komisia

44

2010/C 100/69

Vec T-26/10: Žaloba podaná 25. januára 2010 — Alibaba Group/ÚHVT — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Vec T-27/10: Žaloba podaná 27. januára 2010 — AC-Treuhand/Komisia

45

2010/C 100/71

Vec T-34/10: Žaloba podaná 26. januára 2010 — Hairdreams/ÚHVT — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Vec T-35/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Bank Melli Iran/Rada

47

2010/C 100/73

Vec T-36/10: Žaloba podaná 1. februára 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Komisia

48

2010/C 100/74

Vec T-39/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Vec T-40/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Elf Aquitaine/Komisia

49

2010/C 100/76

Vec T-41/10: Žaloba podaná 2. februára 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale/ÚHVT — SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Vec T-43/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Elementis a i./Komisia

51

2010/C 100/78

Vec T-45/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — GEA Group/Komisia

52

2010/C 100/79

Vec T-46/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — Faci/Komisia

53

2010/C 100/80

Vec T-47/10: Žaloba podaná 27. januára 2010 — Akzo Nobel a i./Komisia

54

2010/C 100/81

Vec T-48/10 P: Odvolanie podané 2. februára 2010: Herbert Meister proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. novembra 2009 vo veci F-17/09, Meister/ÚHVT

55

2010/C 100/82

Vec T-49/10: Žaloba podaná 5. februára 2010 — Footwear/ÚHVT — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Vec T-53/10: Žaloba podaná 5. februára 2010 — Reisenthel/ÚHVT — Dynamic Promotion (Debničky a košíky)

56

2010/C 100/84

Vec T-59/10: Žaloba podaná 9. februára 2010 — Geemarc Telecom/ÚHVT — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Vec T-60/10: Žaloba podaná 10. februára 2010 — Jackson International/ÚHVT — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Vec T-61/10: Žaloba podaná 8. februára 2010 — Victoria Sánchez/Parlament a Komisia

58

2010/C 100/87

Vec T-65/10: Žaloba podaná 11. februára 2010 — Španielsko/Komisia

59

2010/C 100/88

Vec T-67/10: Žaloba podaná 17. februára 2010 — Španielsko/Komisia

60

2010/C 100/89

Vec T-68/10: Žaloba podaná 15. februára 2010 — Sphere Time/ÚHVT — Punch (Hodinky)

60

2010/C 100/90

Vec T-69/10: Žaloba podaná 18. februára 2010 — IRO/Komisia

61

2010/C 100/91

Vec T-70/10: Žaloba podaná 19. februára 2010 — Feralpi/Komisia

61

2010/C 100/92

Vec T-71/10: Žaloba podaná 18. februára 2010 — Xeda International a Pace International/Komisia

62

2010/C 100/93

Vec T-73/10 P: Odvolanie podané 17. februára 2010: Apostolov proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 15. decembra 2009 vo veci F-8/09, Apostolov/Komisia

63

2010/C 100/94

Vec T-74/10: Žaloba podaná 16. februára 2010 — Flaco Geräte/ÚHVT — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Vec T-81/10: Žaloba podaná 24. februára 2010 — Tempus Vade/ÚHVT — Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Vec T-83/10: Žaloba podaná 19. februára 2010 — Riva Fire/Komisia

65

2010/C 100/97

Vec T-85/10: Žaloba podaná 18. februára 2010 — Alfa Acciai/Komisia

66

2010/C 100/98

Vec T-87/10: Žaloba podaná 23. februára 2010 — Chestnut Medical Technologies/ÚHVT — (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Vec T-89/10: Žaloba podaná 24. februára 2010 — Maďarsko/Komisia

67

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 100/00

Vec F-3/10: Žaloba podaná 15. januára 2010 — AB/Európska komisia

69

2010/C 100/01

Vec F-7/10: Žaloba podaná 19. januára 2010 — Garcia Lledo a i./ÚHVT

69

2010/C 100/02

Vec F-8/10: Žaloba podaná 25. januára 2010 — Gheysens/Rada

69

2010/C 100/03

Vec F-10/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Hecq/Komisia

70


SK

 

Top