Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:080:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 80, 27. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 80

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
27. marca 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2010/C 080/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 63, 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Zloženie sľubu novým členom Súdneho dvora

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 080/03

Vec C-373/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen [Colný kódex Spoločenstva — Článok 24 — Nepreferenčný pôvod tovarov — Spracovanie alebo prepracovanie zakladajúce pôvod — Bloky z kremíka pochádzajúce z Číny — Oddeľovanie, drvenie a čistenie blokov, ako aj osievanie, triedenie kryštálov podľa veľkosti a ich balenie v Indii — Dumping — Platnosť nariadenia (ES) č. 398/2004]

2

2010/C 080/04

Vec C-405/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret — Dánsko) — Ingeniørforeningen i Danmark, konajúca v mene Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, konajúca v mene Babcock & Wilcox Vølund ApS (Sociálna politika — Informovanie a porady so zamestnancami — Smernica 2002/14/ES — Prebratie smernice zákonom, ako aj kolektívnou zmluvou — Účinky kolektívnej zmluvy na zamestnanca, ktorý nie je členom odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy — Článok 7 — Ochrana zástupcov zamestnancov — Požiadavka posilnenej ochrany pred prepustením — Neexistencia)

2

2010/C 080/05

Vec C-523/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 11. februára 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/71/ES — Osobitný postup prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu — Neprebratie v stanovenej lehote)

3

2010/C 080/06

Vec C-541/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb — Článok 25 prílohy I dohody — Článok 63 ZFEÚ a článok 64 ods. 1 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Spoločnosť založená podľa práva členského štátu, ktorej obchodné podiely vlastní spoločnosť založená podľa švajčiarskeho práva — Nadobudnutie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v danom členskom štáte touto spoločnosťou)

4

2010/C 080/07

Vec C-14/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin — Nemecko) — Hava Genc/Spolková krajina Berlín (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 — Článok 6 ods. 1 — Pojem „pracovník“ — Výkon pracovnej činnosti malého rozsahu — Podmienky straty nadobudnutých práv)

4

2010/C 080/08

Vec C-18/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. februára 2010 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Nariadenie (EHS) č. 4055/86 — Článok 1 — Námorná doprava — Prístavy všeobecného významu — Prístavné poplatky — Oslobodenia a zľavy]

5

2010/C 080/09

Vec C-88/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Francúzsko) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (Dane — Šiesta smernica o DPH — Reprografická činnosť — Pojmy „dodávka tovaru“ a „poskytnutie služieb“ — Rozlišovacie kritériá)

5

2010/C 080/10

Vec C-185/09: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. februára 2010 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/24/ES — Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2010/C 080/11

Vec C-186/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. februára 2010 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/113/ES — Rovnosť medzi mužmi a ženami — Prístup k tovarom a službám a k ich poskytovaniu — Neprebratie v lehote stanovenej v súvislosti s Gibraltárom)

6

2010/C 080/12

Vec C-259/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. februára 2010 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu — Neprebratie smernice alebo neoznámenie vnútroštátnych opatrení na prebratie smernice)

7

2010/C 080/13

Vec C-498/09 P: Odvolanie podané 3. decembra 2009: Thomson Sales Europe proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvej komory) z 29. septembra 2009 v spojených veciach T-225/07 a T-364/07, Thomson Sales Europe/Komisia

7

2010/C 080/14

Vec C-519/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Wuppertal (Nemecko) 14. decembra 2009 — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Vec C-543/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 22. decembra 2009 — Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko

8

2010/C 080/16

Vec C-546/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen Sad (Bulharsko) 23. decembra 2009 — Aurubis Balgaria AD/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

9

2010/C 080/17

Vec C-548/09 P: Odvolanie podané 23. decembra 2009: Bank Melli Iran proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) zo 14. októbra 2009 vo veci T-390/08, Bank Melli Iran/Rada

10

2010/C 080/18

Vec C-549/09: Žaloba podaná 23. decembra 2009 — Európska komisia/Francúzska republika

11

2010/C 080/19

Vec C-552/09 P: Odvolanie podané 24. decembra 2009: Ferrero SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) zo 14. októbra 2009 vo veci T-140/08, Ferrero SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Vec C-554/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Stuttgart (Nemecko) 31. decembra 2009 — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Vec C-6/10: Žaloba podaná 8. januára 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

12

2010/C 080/22

Vec C-8/10: Žaloba podaná 8. januára 2010 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

13

2010/C 080/23

Vec C-11/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 8. januára 2010 — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Vec C-12/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. januára 2010 — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Vec C-13/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) 11. januára 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgické kráľovstvo

14

2010/C 080/26

Vec C-18/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 12. januára 2010 — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Vec C-19/10: Žaloba podaná 12. januára 2010 — Európska komisia/Talianska republika

15

2010/C 080/28

Vec C-22/10 P: Odvolanie podané 14. januára 2010: REWE-Zentral AG proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 11. novembra 2009 vo veci T-150/08, REWE-Zentral AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), vedľajší účastník konania: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH

15

2010/C 080/29

Vec C-28/10 P: Odvolanie podané 21. decembra 2009: Mehmet Salih Bayramoglu proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 24. septembra 2009 vo veci T-110/09, Mehmet Salih Bayramoglu/Európsky parlament, Rada Európskej únie

16

2010/C 080/30

Vec C-29/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel (Luxemburg) 18. januára 2010 — Heiko Koelzsch/Luxemburské veľkovojvodstvo

16

2010/C 080/31

Vec C-35/10: Žaloba podaná 21. januára 2010 — Európska komisia/Francúzska republika

17

2010/C 080/32

Vec C-36/10: Žaloba podaná 22. januára 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

17

2010/C 080/33

Vec C-38/10: Žaloba podaná 22. januára 2010 — Európska komisia/Portugalská republika

18

2010/C 080/34

Vec C-41/10: Žaloba podaná 25. januára 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

19

2010/C 080/35

Vec C-46/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 28. januára 2010 — Viking Gas A/S/BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Vec C-47/10 P: Odvolanie podané 28. januára 2010 (elektronickou poštou z 27. januára 2010): Rakúska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 18. novembra 2009 vo veci T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH a i./Komisia Európskych spoločenstiev

21

2010/C 080/37

Vec C-49/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Európska komisia/Slovinská republika

22

2010/C 080/38

Vec C-73/10 P: Odvolanie podané 9. februára 2010: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 30. novembra 2009 vo veci T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Európska komisia

22

 

Všeobecný súd

2010/C 080/39

Vec T-340/07: Rozsudok Všeobecného súdu 9. februára 2010 — Evropaïki Dynamiki/Komisia („Arbitrážna doložka — Program ‚eContent‘ — Zmluva o projekte na zabezpečenie maximálnej efektívnosti programu a čo najväčšej účasti sledovaných skupín — Nevykonanie zmluvy — Výpoveď zmluvy“)

23

2010/C 080/40

Vec T-344/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. februára 2010 — O2 (Germany)/ÚHVT (Homezone) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Homezone — Absolútne dôvody zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

23

2010/C 080/41

Vec T-472/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. februára 2010 — Enercon/ÚHVT — Hasbro (ENERCON) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ENERCON — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva TRANSFORMERS ENERGON — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

24

2010/C 080/42

Vec T-289/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2010 — Deutsche BKK/ÚHVT (Deutsche BKK) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Deutsche BKK — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter a neexistencia opisného charakteru — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti požadovanej na používanie — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Článok 73 a článok 74 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 40/94 [teraz článok 75 a článok 76 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 207/2009]“]

24

2010/C 080/43

Vec T-113/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2010 — PromoCell bioscience alive/ÚHVT (SupplementPack) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SupplementPack — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

25

2010/C 080/44

Vec T-385/05 TO R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 4. februára 2010 — Portugalsko/Transnáutica a Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Colná únia — Návrh tretej osoby na zmenu rozsudku — Rozsudok Súdu prvého stupňa — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

25

2010/C 080/45

Vec T-514/09 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 5. februára 2010 — De Post/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie Spoločenstva — Návrh na odklad výkonu a návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)

25

2010/C 080/46

Vec T-508/09: Žaloba podaná 22. decembra 2009 — Cañas/Komisia

26

2010/C 080/47

Vec T-509/09: Žaloba podaná 18. decembra 2009 — Portugalsko/Komisia

26

2010/C 080/48

Vec T-511/09: Žaloba podaná 21. decembra 2009 — Niki Luftfahrt/Komisia

27

2010/C 080/49

Vec T-512/09: Žaloba podaná 21. decembra 2009 — Rusal Armenal/Rada

28

2010/C 080/50

Vec T-518/09: Žaloba podaná 23. decembra 2009 — Ecoceane/EMSA

29

2010/C 080/51

Vec T-520/09: Žaloba podaná 24. decembra 2009 — TF1 a i./Komisia

30

2010/C 080/52

Vec T-525/09: Žaloba podaná 28. decembra 2009 — MIP Metro/ÚHVT — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Vec T-526/09: Žaloba podaná 28. decembra 2009 — PAKI Logistics/ÚHVT (PAKI)

31

2010/C 080/54

Vec T-529/09: Žaloba podaná 31. decembra 2009 — In‘t Veld/Rada

32

2010/C 080/55

Vec T-5/10: Žaloba podaná 8. januára 2010 — Komisia/Earthscan

33

2010/C 080/56

Vec T-7/10: Žaloba podaná 7. januára 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon „Ygeia“/ÚHVT

33

2010/C 080/57

Vec T-9/10: Žaloba podaná 8. januára 2010 — Evropaïki Dynamiki/Komisia

34

2010/C 080/58

Vec T-13/10: Žaloba podaná 20. januára 2010 — Goutier/ÚHVT — Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Vec T-14/10: Žaloba podaná 18. januára 2010 — CheckMobile/ÚHVT (carcheck)

35

2010/C 080/60

Vec T-17/10: Žaloba podaná 19. januára 2010 — Steinberg/Komisia

36

2010/C 080/61

Vec T-23/10: Žaloba podaná 27. januára 2010 — Arkema France/Komisia

37

2010/C 080/62

Vec T-28/10: Žaloba podaná 26. januára 2010 — Euro-Information/ÚHVT (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Vec T-29/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — Holandsko/Komisia

38

2010/C 080/64

Vec T-30/10: Žaloba podaná 29. januára 2010 — Reagens/Komisia

39

2010/C 080/65

Vec T-32/10: Žaloba podaná 22. januára 2010 — Ella Valley Vineyards/ÚHVT — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Vec T-33/10: Žaloba podaná 28. januára 2010 — ING Groep/Komisia

40

2010/C 080/67

Vec T-37/10 P: Odvolanie podané 28. januára 2010: Carlo de Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. novembra 2009 vo veci F-55/08, de Nicola/EIB

42

2010/C 080/68

Vec T-38/10 P: Odvolanie podané 26. januára 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. novembra 2009 vo veci F-70/07, Marcuccio/Komisia

43

2010/C 080/69

Vec T-44/10 P: Odvolanie podané 3. februára 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 25. novembra 2009 vo veci F-11/09, Marcuccio/Komisia

43

2010/C 080/70

Vec T-55/10: Žaloba podaná 10. februára 2010 — SP/Komisia

44

2010/C 080/71

Vec T-56/10: Žaloba podaná 10. februára 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi e Leali/Komisia

45


SK

 

Top