Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:076E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 76, 25. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.076.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 76E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
25. marca 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 18. až 19. februára 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 202 E, 27.8.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Streda 18. februára 2009

2010/C 076E/01

Humanitárna pomoc pásmu GazyUznesenie Európskeho parlamentu z 18. februára 2009 o humanitárnej pomoci pásmu Gazy

1

 

Štvrtok 19. februára 2009

2010/C 076E/02

Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie (2008/2203(INI))

3

2010/C 076E/03

Uplatňovanie smernice 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstveUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (2008/2246(INI))

11

2010/C 076E/04

Sociálne hospodárstvoUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve (2008/2250(INI))

16

2010/C 076E/05

Duševné zdravieUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o duševnom zdraví (2008/2209(INI))

23

2010/C 076E/06

Opatrenia nadväzujúce na národné akčné plány energetickej účinnosti: prvé posúdenieUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o opatreniach nadväzujúcich na národné akčné plány energetickej účinnosti: prvé posúdenie (2008/2214(INI))

30

2010/C 076E/07

Aplikovaný výskum v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva (2008/2222(INI))

38

2010/C 076E/08

Európsky profesijný preukaz poskytovateľov služiebUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o vytvorení európskeho profesijného preukazu poskytovateľov služieb (2008/2172(INI))

42

2010/C 076E/09

Akcia Spoločenstva, pokiaľ ide o lov veľrýbUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o akcii Spoločenstva, pokiaľ ide o lov veľrýb (2008/2101(INI))

46

2010/C 076E/10

Účasť Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úradeUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade (2008/2179(INI))

49

2010/C 076E/11

Nelegálne zadržiavanie väzňov CIAUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

51

2010/C 076E/12

Výročná správa za rok 2007 o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBPUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o výročnej správe Rady za rok 2007 o hlavných aspektoch a základných možnostiach Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) predloženej Európskemu parlamentu v zmysle oddielu G bod 43 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (2008/2241(INI))

54

2010/C 076E/13

Európska bezpečnostná stratégia a EBOPUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o Európskej bezpečnostnej stratégii a Európskej bezpečnostnej a obrannej politke (2008/2202(INI))

61

2010/C 076E/14

Úloha NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre Európskej únie (2008/2197(INI))

69

2010/C 076E/15

Barcelonský proces: Únia pre StredozemieUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o Barcelonskom procese: Únii pre Stredozemie (2008/2231(INI))

76

2010/C 076E/16

Revízia nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o revízii nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (2008/2236(INI))

83

2010/C 076E/17

Boj proti Alzheimerovej chorobeVyhlásenie Európskeho parlamentu o prioritách boja proti Alzheimerovej chorobe

90


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 18. až 19. februára 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 202 E, 27.8.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Štvrtok 19. februára 2009

2010/C 076E/18

Postup pridružených výborov a zistenie uznášaniaschopnosti (výklad článku 47 a článku 149 ods. 4 rokovacieho poriadku)Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o výklade článku 47 a článku 149 ods. 4 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o postup pridružených výborov a o zistenie uznášaniaschopnosti

93


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 18. až 19. februára 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 202 E, 27.8.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Štvrtok 19. februára 2009

2010/C 076E/19

Právny rámec Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) (KOM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))

94

2010/C 076E/20

Zmeny a doplnenia dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktoré umožňujú stanovenie postupov urovnávania sporov, rozšírenie rozsahu pôsobnosti dohovoru a prehodnotenie cieľov dohovoru (KOM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))

107

2010/C 076E/21

Sankcie voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

107

P6_TC1-COD(2007)0094
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. februára 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov

108

PRÍLOHA

108

2010/C 076E/22

Štatistika rastlinnej produkcie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike rastlinnej produkcie (KOM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))

108

P6_TC1-COD(2008)0079
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. februára 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93

109

2010/C 076E/23

Aromatizované vína, aromatizované nápoje na báze vína a aromatizované kokteily z aromatizovaných vínnych produktov (prepracovanie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecných pravidlách pre definíciu, opis a ponuku aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (prepracované znenie) (KOM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0287
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. februára 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o všeobecných pravidlách pre definíciu, označovanie a prezentáciu aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (prepracované znenie)

110

2010/C 076E/24

Znížené sadzby dane z pridanej hodnoty *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (KOM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

110

2010/C 076E/25

Organizácia a činnosť Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únieRozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (2008/2164(ACI))

112

PRÍLOHA

114


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top