Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 63, 13. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.063.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 63

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
13. marca 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2010/C 063/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 51, 27.2.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 063/02

Vec C-444/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Poľská republika) — Konkurzné konanie začaté proti MG Probud Gdynia sp. z o.o. [Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Odmietnutie uznania rozhodnutia o začatí konkurzného konania prijatého príslušným súdom členského štátu a rozhodnutí týkajúcich sa priebehu a skončenia tohto konkurzného konania iným členským štátom]

2

2010/C 063/03

Spojené veci C-471/07 a C-472/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. januára 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Conseil d’État — Belgicko) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 a C-472/07), Bayer SA (C-471/07 a C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 a C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 a C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, pôvodne Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/Belgické kráľovstvo (Smernica 89/105/EHS — Transparentnosť opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov — Článok 4 ods. 1 — Priamy účinok — Zmrazenie cien)

2

2010/C 063/04

Vec C-546/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. januára 2010 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Článok 49 ES — Príloha XII aktu o pristúpení — Zoznam uvedený v článku 24 aktu o pristúpení: Poľsko — Kapitola 2 bod 13 — Možnosť Spolkovej republiky Nemecko odchýliť sa od článku 49 prvého odseku ES — Doložka o zachovaní status quo — Dohoda medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Poľskej republiky z 31. januára 1990 o vysielaní pracovníkov poľských podnikov na vykonávanie zmlúv o dielo — Vylúčenie možnosti uzatvárať zmluvy o dielo s poľskými podnikmi pre podniky usadené v iných členských štátoch — Rozšírenie obmedzení týkajúcich sa prístupu poľských pracovníkov na nemecký trh práce existujúcich v čase podpisu zmluvy o pristúpení)

3

2010/C 063/05

Vec C-555/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Nemecko) — Seda Kücükdeveci/Sedex GmbH & Co. KG (Zásada zákazu diskriminácie na základe veku — Smernica 2000/78/ES — Vnútroštátna právna úprava výpovede danej zamestnávateľom, ktorá na účely výpočtu dĺžky výpovednej doby nezohľadňuje dobu zamestnania dosiahnutú pred dovŕšením 25. roka života zamestnanca — Odôvodnenie opatrenia — Vnútroštátna právna úprava odporujúca smernici — Úloha vnútroštátneho súdu)

4

2010/C 063/06

Vec C-118/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado (Procesná autonómia členských štátov — Zásada ekvivalencie — Žaloba o zodpovednosť štátu — Porušenie práva Únie — Porušenie ústavy)

4

2010/C 063/07

Vec C-226/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg — Nemecko) — Stadt Papenburg/Spolková republika Nemecko (Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Rozhodnutie dotknutého členského štátu o udelení súhlasu s návrhom zoznamu lokalít európskeho významu, ktorý vypracovala Komisia — Záujmy a stanoviská, ktoré treba zohľadniť)

5

2010/C 063/08

Vec C-229/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Nemecko) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main (Smernica 2000/78/ES — Článok 4 ods. 1 — Zákaz diskriminácie na základe veku — Vnútroštátne ustanovenie stanovujúce hornú vekovú hranicu 30 rokov na prijatie zamestnancov na pracovné miesta hasičov — Sledovaný cieľ — Pojem „skutočná a rozhodujúca požiadavka na zamestnanie“)

6

2010/C 063/09

Vec C-233/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor (Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok — Smernica 76/308/EHS — Preskúmavacia právomoc súdov členského štátu, v ktorom má sídlo dožiadaný orgán — Vykonateľnosť exekučného titulu — Riadne doručenie titulu dlžníkovi — Doručenie v jazyku, ktorému adresát nerozumie)

6

2010/C 063/10

Vec C-264/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België — Belgicko) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Colný kódex Spoločenstva — Colný dlh — Výška cla — Články 217 a 221 — Vlastné zdroje Spoločenstiev — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 — Článok 6 — Požiadavka zápisu sumy cla pred jej oznámením dlžníkovi — Pojem suma „dlžná na základe právnych predpisov“]

7

2010/C 063/11

Vec C-311/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Mons — Belgicko) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Belgické kráľovstvo (Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb kapitálu — Priame dane — Právna úprava v oblasti dane z príjmov — Určenie zdaniteľného príjmu spoločností — Spoločnosti, ktoré sú v situácii vzájomnej závislosti — Nezvyčajná alebo bezodplatná výhoda poskytnutá spoločnosťou rezidentom spoločnosti usadenej v inom členskom štáte — Pripočítanie sumy predmetnej výhody k vlastným ziskom spoločnosti rezidentovi, ktorá ju poskytla — Vyvážené rozdelenie daňovej právomoci medzi členskými štátmi — Boj proti daňovým únikom — Boj proti zneužívajúcim konaniam — Proporcionalita)

8

2010/C 063/12

Vec C-333/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. januára 2010 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb tovaru — Články 28 ES a 30 ES — Množstevné obmedzenia dovozu — Opatrenie s rovnakým účinkom — Systém predchádzajúceho povolenia — Pomocné technologické látky a potraviny, na ktorých prípravu sa použili pomocné technologické látky pochádzajúce z iných členských štátov, kde sú legálne vyrábané a/alebo uvádzané na trh — Konanie umožňujúce hospodárskym subjektom dosiahnuť zápis takých látok do „kladného zoznamu“ — Ustanovenie o vzájomnom uznávaní — Vnútroštátna právna úprava spôsobujúca stav právnej neistoty hospodárskym subjektom)

8

2010/C 063/13

Vec C-343/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. januára 2010 — Európska komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/41/ES — Činnosť inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi — Čiastočné neprebratie v stanovenej lehote — Neexistencia inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia usadených na vnútroštátnom území — Právomoc členských štátov organizovať svoj národný systém starobných dôchodkov)

9

2010/C 063/14

Vec C-362/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. januára 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Európska komisia [Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žaloba o neplatnosť — Pojem „napadnuteľný akt“ v zmysle článku 230 ES]

9

2010/C 063/15

Vec C-398/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. januára 2010 — Audi AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 63 — Slovná ochranná známka Vorsprung durch Technik — Ochranné známky zložené z reklamných sloganov — Rozlišovacia spôsobilosť — Prihláška ochrannej známky pre viaceré tovary a služby — Dotknuté skupiny verejnosti — Celkové posúdenie a odôvodnenie — Nové dokumenty]

10

2010/C 063/16

Vec C-406/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. januára 2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Spojené kráľovstvo]— Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Smernica 89/665/EHS — Postupy preskúmavania v oblasti verejného obstarávania — Lehota na podanie žaloby — Deň, od ktorého začína plynúť lehota na podanie žaloby)

11

2010/C 063/17

Spojené veci C-430/08 a C-431/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. januára 2010 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali VAT and Duties Tribunal, Edinburgh, a VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Spojené kráľovstvo) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Nariadenie (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva — Články 78 a 203 — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 865 — Aktívny zošľachťovací styk — Nesprávny kód colného režimu — Vznik colného dlhu — Oprava colného vyhlásenia]

11

2010/C 063/18

Vec C-456/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. januára 2010 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 93/37/EHS — Verejné obstarávanie prác — Oznámenie rozhodnutí o zadaní zákazky záujemcom a uchádzačom — Smernica 89/665/EHS — Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania — Lehota na podanie žaloby — Dátum, od ktorého začína plynúť lehota na podanie žaloby)

12

2010/C 063/19

Vec C-462/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Nemecko) — Ümit Bekleyen/Spolková krajina Berlín (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Článok 7 druhý odsek rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80 — Právo dieťaťa tureckého pracovníka odpovedať na akúkoľvek pracovnú ponuku v hostiteľskom členskom štáte, v ktorom absolvovalo odborné vzdelávanie — Začatie odborného vzdelávania po definitívnom odchode rodičov z tohto členského štátu)

13

2010/C 063/20

Vec C-470/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Arnhem — Holandsko) — K. van Dijk/obec Kampen [Spoločná poľnohospodárska politika — Integrovaný administratívny a kontrolný systém niektorých režimov podpory — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotnej platby — Prevod platobných nárokov — Skončenie nájomnej zmluvy — Povinnosti nájomcu a prenajímateľa]

13

2010/C 063/21

Vec C-472/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Článok 18 ods. 4 — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca na vrátenie nadmerných odpočtov DPH trojročnú premlčaciu dobu)

14

2010/C 063/22

Vec C-473/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 28. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sächsisches Finanzgericht — Nemecko) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 A ods. 1 písm. j) — Oslobodenie od dane — Súkromné poskytovanie školského alebo univerzitného vyučovania učiteľmi — Plnenia poskytované súkromným učiteľom v rámci kurzov ďalšieho odborného vzdelávania organizovaných treťou osobou)

14

2010/C 063/23

Vec C-22/09: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Energetická politika — Smernica 2002/91/ES — Energetická hospodárnosť budov — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2010/C 063/24

Vec C-403/09 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru — Slovinská republika) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Manželské veci a rodičovské práva a povinnosti — Nariadenie ES č. 2201/2003 — Predbežné opatrenia týkajúce sa práva na zverenie do starostlivosti — Rozhodnutie vykonateľné v členskom štáte — Protiprávne premiestnenie dieťaťa — Iný členský štát — Iný súd — Zverenie dieťaťa do starostlivosti druhému rodičovi — Právomoc — Naliehavé prejudiciálne konanie)

16

2010/C 063/25

Spojené veci C-162/08 až C-164/08: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grécko) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08) a Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (C-163/08) a Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis(C-164/08) (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku, — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Doložky 5 a 8 rámcovej dohody o práci na dobu určitú — Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore — Prvá alebo jediná zmluva — Opätovne uzatvorené zmluvy — Ekvivalentné zákonné opatrenie — Zníženie všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov — Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužitiam — Sankcie — Absolútny zákaz zmeny pracovných zmlúv na dobu určitú na pracovné zmluvy na dobu neurčitú vo verejnom sektore — Následky nesprávneho prebratia smernice — Konformný výklad)

16

2010/C 063/26

Vec C-444/08 P: Uznesenie Súdneho dvora z 26. novembra 2009 — Região autónoma dos Açores/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev, Španielske kráľovstvo, Seas at Risk VZW, predtým Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Nariadenie (ES) č. 1954/2003 — Žaloba o neplatnosť — Neprípustnosť — Regionálna alebo miestna entita — Akty týkajúce sa priamo a osobne tejto entity — Čiastočne zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné odvolanie]

18

2010/C 063/27

Spojené veci C-488/08 P a C-489/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. decembra 2009 — Matthias Rath/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Dr. Grandel GmbH [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovné ochranné známky Epican a Epican Forte — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Spoločenstva EPIGRAN — Nebezpečenstvo zámeny — Čiastočné zamietnutie prihlášky — Zjavne neprípustné odvolania]

18

2010/C 063/28

Vec C-494/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 9. decembra 2009 — Prana Haus GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka PRANAHAUS — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné]

19

2010/C 063/29

Vec C-497/08: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 12. januára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Charlottenburg — Nemecko) — Amiraike Berlin GmbH (Súdna právomoc v nesporových veciach — Vymenovanie likvidátora spoločnosti — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

19

2010/C 063/30

Vec C-112/09 P: Odvolanie podané 24. marca 2009: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 13. januára 2009 vo veci T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Komisia Európskych spoločenstiev

19

2010/C 063/31

Vec C-463/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španielsko) 25. novembra 2009 — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor a Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Vec C-487/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 30. novembra 2009 — INMOGOLF SA/Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Vec C-488/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 30. novembra 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Vec C-497/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 3. decembra 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Vec C-499/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 3. decembra 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Vec C-501/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 3. decembra 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Vec C-502/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 3. decembra 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Vec C-505/09 P: Odvolanie podané 4. decembra 2009: Európska komisia proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (siedma komora) z 23. septembra 2009 vo veci T-263/07, Estónsko/Komisia

23

2010/C 063/39

Vec C-506/09 P: Odvolanie podané 7. decembra 2009: Portugalská republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (siedma komora) z 23. septembra 2009 vo veci T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação, SA/Komisia

24

2010/C 063/40

Vec C-515/09: Žaloba podaná 11. decembra 2009 — Európska komisia/Estónska republika

25

2010/C 063/41

Vec C-516/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 11. decembra 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Vec C-523/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus (Estónska republika) 15. decembra 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Vec C-527/09: Žaloba podaná 17. decembra 2009 — Európska Komisia/Estónska republika

26

2010/C 063/44

Vec C-528/09: Žaloba podaná 17. decembra 2009 — Európska komisia/Estónska republika

26

2010/C 063/45

Vec C-530/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Poľsko) 18. decembra 2009 — INTER-MARK GROUP Sp. z. o. o. Sp. komandytowa/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Vec C-535/09 P: Odvolanie podané 18. decembra 2009: Estónska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 2. októbra 2009 vo veci T-324/05, Estónsko/Komisia

28

2010/C 063/47

Vec C-536/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovinská republika) 21. decembra 2009 — Marija Omejc/Slovinská republika

28

2010/C 063/48

Vec C-537/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 21. decembra 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Vec C-541/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Varese (Taliansko) 17. decembra 2009 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Vec C-542/09: Žaloba podaná 18. decembra 2009 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo

31

2010/C 063/51

Vec C-545/09: Žaloba podaná 22. decembra 2009 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

31

2010/C 063/52

Vec C-551/09: Žaloba podaná 23. decembra 2009 — Európska komisia/Rakúska republika

32

2010/C 063/53

Vec C-1/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia provincial de Tarragona (Španielsko) 4. januára 2010 — Trestné konanie proti Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Vec C-2/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Taliansko) 4. januára 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. a Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Vec C-3/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Rossano (Taliansko) 5. januára 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Vec C-4/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. januára 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Vec C-5/10 P: Odvolanie podané 6. januára 2010: Giampietro Torresan proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 19. novembra 2009 vo veci T-234/06, Torresan/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

36

2010/C 063/58

Vec C-7/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. januára 2010 — Staatssecretaris van Justitie, ďalší účastník konania: T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Vec C-9/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. januára 2010 — Staatssecretaris van Justitie, ďalší účastník konania: O. Inan

37

2010/C 063/60

Vec C-10/10: Žaloba podaná 8. januára 2010 — Európska komisia/Rakúska republika

38

2010/C 063/61

Vec C-14/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) 11. januára 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Vec C-15/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Divison (Administrative Court) 11. januára 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Vec C-16/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 11. januára 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications a British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Vec C-24/10: Žaloba podaná 14. januára 2010 — Európska komisia/Helénska republika

41

2010/C 063/65

Vec C-27/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 18. januára 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Vec C-39/10: Žaloba podaná 22. januára 2010 — Európska komisia/Estónska republika

42

2010/C 063/67

Vec C-110/08: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 10. decembra 2009 — Európska komisia/Rakúska republika

43

2010/C 063/68

Vec C-452/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Španielsko) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Vec C-516/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2009 — Európska komisia/Poľská republika

43

2010/C 063/70

Vec C-530/08: Uznesenie predsedníčky šiestej komory Súdneho dvora z 12. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maďarská republika

43

2010/C 063/71

Vec C-44/09: Uznesenie predsedníčky ôsmej komory Súdneho dvora z 12. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

44

2010/C 063/72

Vec C-46/09: Uznesenie predsedníčky siedmej komory Súdneho dvora zo 4. decembra 2009 — Európska komisia/Estónska republika

44

2010/C 063/73

Vec C-121/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 24. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

44

2010/C 063/74

Vec C-126/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

44

2010/C 063/75

Vec C-139/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. januára 2010 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

44

2010/C 063/76

Vec C-141/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. decembra 2009 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

44

2010/C 063/77

Vec C-149/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2009 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

44

2010/C 063/78

Vec C-280/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. decembra 2009 — Európska komisia/Portugalská republika

45

2010/C 063/79

Vec C-297/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam — Holandsko) — Trestné konanie/X

45

 

Všeobecný súd

2010/C 063/80

Vec T-34/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. januára 2010 — Goncharov/ÚHVT — DSB (DSBW) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva DSBW — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva DSB — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

46

2010/C 063/81

Vec T-309/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. januára 2010 — G-Star Raw Denim/ÚHVT — ESGW (G Stor) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva G Stor — Skoršie slovné a obrazové vnútroštátne ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva G-STAR a G-STAR RAW DENIM — Relatívny dôvod zamietnutia — Nedostatok podobnosti ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

46

2010/C 063/82

Vec T-331/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. januára 2010 — REWE-Zentral/ÚHVT — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Solfrutta — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva FRUTISOL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Čiastočné zamietnutie zápisu — Článok 8 ods.1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

47

2010/C 063/83

Vec T-443/09 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. januára 2010 — Agriconsulting Europe/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie — Zamietnutie ponuky — Návrh na odklad výkonu a na nariadenie predbežných opatrení — Strata príležitosti — Neexistencia vážnej a nenapraviteľnej ujmy — Neexistencia naliehavosti“)

47

2010/C 063/84

Vec T-474/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — Fercal — Consultadoria e Serviços/ÚHVT — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Vec T-1/10: Žaloba podaná 4. januára 2010 — PPG a SNF/ECHA

48

2010/C 063/86

Vec T-12/10 P: Odvolanie podané 15. januára 2010: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. októbra 2009 vo veci F-94/08, Marcuccio/Komisia

49

2010/C 063/87

Vec T-16/10: Žaloba podaná 22. januára 2010 — Alisei/Komisia

49

2010/C 063/88

Vec T-11/98: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. januára 2010 — van Hest/Rada a Komisia

50

2010/C 063/89

Vec T-348/03 RENV: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Komisia

51

2010/C 063/90

Vec T-173/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. januára 2010 — Reno Schuhcentrum/ÚHVT — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 063/91

Vec F-100/09: Žaloba podaná 15. decembra 2009 — Michail/Komisia

52

2010/C 063/92

Vec F-101/09: Žaloba podaná 15. decembra 2009 — AA/Komisia

52

2010/C 063/93

Vec F-1/10: Žaloba podaná 4. januára 2010 — Marcuccio/Komisia

52

2010/C 063/94

Vec F-2/10: Žaloba podaná 7. januára 2010 — Marcuccio/Komisia

53

2010/C 063/95

Vec F-4/10: Žaloba podaná 18. januára 2010 — Nastvogel/Rada

54

2010/C 063/96

Vec F-5/10: Žaloba podaná 19. januára 2010 — Clarke/ÚHVT

54

2010/C 063/97

Vec F-6/10: Žaloba podaná 19. januára 2010 — Munch/ÚHVT

55


SK

 

Top