Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:024:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 24, 30. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.024.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 24

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
30. januára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2010/C 024/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 11, 16.1.2010

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 024/02

Spojené veci C-399/06 P a C-403/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. decembra 2009 — Faraj Hassan/Rada Európskej únie, Európska komisia (C-399/06), Chafiq Ayadi, Rada Európskej únie (C-403/06) [Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) — Obmedzujúce opatrenia namierené proti osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom — Nariadenie (ES) č. 881/2002 — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov osoby po jej zaradení do zoznamu zostaveného orgánom Organizácie spojených národov — Výbor pre sankcie — Následné zaradenie do prílohy I nariadenia (ES) č. 881/2002 — Žaloba o neplatnosť — Základné práva — Právo na ochranu vlastníctva, právo byť vypočutý a právo na účinné súdne preskúmanie]

2

2010/C 024/03

Vec C-118/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 307 druhý odsek ES — Neprijatie vhodných opatrení na odstránenie nezlučiteľností medzi dvojstrannými dohodami uzatvorenými s tretími krajinami pred pristúpením členského štátu k Európskej únii a Zmluvou ES — Dvojstranné dohody, ktoré Fínska republika uzatvorila s Ruskou federáciou, Bieloruskou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Malajziou, so Srílanskou demokratickou socialistickou republikou a s Uzbekistanskou republikou v oblasti investícií)

3

2010/C 024/04

Vec C-301/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH [Ochranné známky — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 9 ods. 1 písm. c) — Ochranná známka, ktorá má dobré meno v rámci Spoločenstva — Zemepisný rozsah dobrého mena]

3

2010/C 024/05

Vec C-390/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. decembra 2009 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Článok 3 ods. 1 a 2, článok 5 ods. 1 až 3 a 5 a prílohy I a II — Neidentifikovanie citlivých oblastí — Pojem eutrofizácie — Kritériá — Dôkazné bremeno — Relevantný deň pre preskúmanie dôkazov — Zavedenie povinností zberu — Náročnejšie čistenie komunálnych odpadových vôd pochádzajúcich z veľkých aglomerácií)

4

2010/C 024/06

Spojené veci C-402/07 a C-432/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. novembra 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesgerichtshof — Nemecko, Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07) [Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Články 2 písm. l), 5, 6 a 7 — Pojmy „meškanie“ a „zrušenie“ letu — Právo na náhradu v prípade meškania — Pojem „mimoriadne okolnosti“]

4

2010/C 024/07

Vec C-540/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Článok 56 ES — Články 31 a 40 Dohovoru o EHP — Priame dane — Zrážková daň na dividendy vyplácané do zahraničia — Zápočet v sídle príjemcu dividendy podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia)

5

2010/C 024/08

Vec C-89/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. decembra 2009 — Európska komisia/Írsko, Francúzska republika, Talianska republika, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd [Odvolanie — Štátna pomoc — Oslobodenie od spotrebnej dane z minerálnych olejov — Nariadenie (ES) č. 659/1999 — Článok 1 písm. b) bod v) — Nedostatok odôvodnenia — Úloha súdu — Dôvod týkajúci sa verejného poriadku uplatnený ex offo súdom Spoločenstva — Porušenie zásady kontradiktórnosti — Rozsah povinnosti odôvodnenia]

6

2010/C 024/09

Vec C-169/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte costituzionale — Taliansko) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna (Slobodné poskytovanie služieb — Článok 49 ES — Štátna pomoc — Článok 87 ES — Regionálna právna úprava zavádzajúca daň z pristátia lietadiel určených na súkromnú prepravu osôb a zakotvenia rekreačných plavidiel na turistické účely, ktorá sa uplatňuje výlučne na prevádzkovateľov s daňovým domicilom mimo regionálneho územia)

6

2010/C 024/10

Vec C-205/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Umweltsenat — Rakúsko) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 234 ES — Pojem „vnútroštátny súd“ — Prípustnosť — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov na životné prostredie — Výstavba nadzemných vedení elektrickej energie — Dĺžka väčšia ako 15 km — Cezhraničné stavby — Cezhraničné vedenie — Celková dĺžka prevyšujúca prahovú hodnotu — Vedenie nachádzajúce sa najmä na území susedného členského štátu — Dĺžka vnútroštátneho úseku pod prahovou hodnotou)

7

2010/C 024/11

Vec C-260/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH (Colný kódex Spoločenstva — Článok 24 — Nepreferenčný pôvod tovarov — Pojem „podstatné spracovanie alebo prepracovanie“ — Kritérium zmeny položky sadzobníka — Laná z ocele vyrobené v Severnej Kórei zo splietaných laniek z ocele pochádzajúcich z Číny)

8

2010/C 024/12

Vec C-288/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt — Švédsko) — Kemikalieinspektionen/Nordiska Dental AB (Návrh n začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/42/EHS — Zdravotnícke pomôcky — Zákaz vývozu amalgámu na stomatologické účely obsahujúceho ortuť s označením zhody CE — Ochrana zdravia a životného prostredia)

8

2010/C 024/13

Vec C-299/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. decembra 2009 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/18/ES — Zadávacie konanie — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca jediné konanie pre zadanie „marché de définition“ určujúcej potreby a následnej „marché d’exécution“ — Zlučiteľnosť s uvedenou smernicou)

9

2010/C 024/14

Vec C-314/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 19. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny — Poľská republika) — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Právna úprava v oblasti dane z príjmov — Právo na odpočet poistného na sociálne poistenie zo základu dane — Právo na zníženie dane na základe zaplateného poistného na zdravotné poistenie — Odmietnutie, ak bolo poistné zaplatené v inom členskom štáte ako je štát zdanenia — Zlučiteľnosť s článkami 43 ES a 49 ES — Rozsudok vnútroštátneho ústavného súdu — Protiústavnosť vnútroštátnych ustanovení — Odloženie straty záväznosti týchto ustanovení — Prednosť práva Spoločenstva — Dôsledky pre vnútroštátny súd)

9

2010/C 024/15

Vec C-323/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Španielsko) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete/Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila (Prejudiciálne konanie — Ochrana pracovníkov — Hromadné prepúšťanie — Smernica 98/59/ES — Ukončenie pracovných zmlúv z dôvodu smrti zamestnávateľa)

10

2010/C 024/16

Vec C-345/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Schwerin — Nemecko) — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Voľný pohyb pracovníkov — Článok 39 ES — Zamietnutie prístupu do prípravnej právnej praxe regulovaných právnických povolaní — Uchádzač, ktorý získal diplom z práva v inom členskom štáte — Kritériá na preskúmanie rovnocennosti získaných vedomostí)

10

2010/C 024/17

Vec C-358/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords — Spojené kráľovstvo) — Aventis Pasteur SA/OB (Smernica 85/374/EHS — Zodpovednosť za chybné výrobky — Články 3 a 11 — Nesprávna kvalifikácia „výrobcu“ — Súdne konanie — Návrh na zámenu pôvodného žalovaného za výrobcu — Uplynutie premlčacej lehoty)

11

2010/C 024/18

Vec C-363/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Rodinné prídavky — Zamietnutie — Štátna príslušníčka jedného členského štátu usadená s dieťaťom v inom členskom štáte, pričom otec dieťaťa pracuje na území prvého členského štátu)

12

2010/C 024/19

Vec C-433/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. decembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Yaesu Europe BV/Bundeszentralamt für Steuern (Ôsma smernica o DPH — Úprava vrátenia DPH platiteľom dane neusadeným na území štátu — Príloha A — Žiadosť o vrátenie — Pojem „podpis“ na uvedenej žiadosti — Vnútroštátna právna úprava, ktorá vyžaduje vlastnoručný podpis platiteľa dane alebo jeho zákonného zástupcu a vylučuje podpis splnomocnenca)

12

2010/C 024/20

Vec C-460/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta. komora) z 10. decembra 2009 — Európska komisia/Helénska republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 39 ES — Zamestnanie vo verejnej správe — Kapitáni a dôstojníci (druhí) na lodiach — Pridelenie právomocí verejnej moci na palube — Požiadavka štátnej príslušnosti vlajkového štátu]

13

2010/C 024/21

Vec C-461/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Výklad článku 13 B písm. g) a článku 4 ods. 3 písm. a) — Dodávka pozemku zastavaného čiastočne odstránenou budovou, na mieste ktorej sa má postaviť nová stavba — Oslobodenie od DPH)

13

2010/C 024/22

Vec C-475/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 3. decembra 2009 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/55/ES — Vnútorný trh so zemným plynom — Konečné určenie správcov siete — Rozhodnutie o udelení výnimky novým významným plynárenským infraštruktúram z uplatnenia niektorých ustanovení tejto smernice — Povinnosť uverejnenia, konzultácie a oznámenia)

14

2010/C 024/23

Vec C-476/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. decembra 2009 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia [Odvolanie — Nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a 2342/2002 — Verejné obstarávania zorganizované inštitúciami Spoločenstva na ich vlastný účet — Chyba v správe hodnotiaceho výboru — Povinnosť odôvodniť zamietnutie ponuky uchádzača]

14

2010/C 024/24

Vec C-13/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/86/ES — Požiadavky na spätné sledovanie — Oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí — Technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2010/C 024/25

Vec C-187/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. decembra 2009 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/40/CE — Klimatizácia motorových vozidiel — Neúplné prebratie)

15

2010/C 024/26

Vec C-202/09: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/24/ES — Elektronické komunikácie — Ochrana súkromia — Uchovávanie údajov vzniknutých alebo spracovaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2010/C 024/27

Vec C-211/09: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/24/ES — Elektronické komunikácie — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2010/C 024/28

Vec C-357/09 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Said Shamilovich Kadzoev (Chučbarov) (Víza, azyl, imigrácia a iné politiky týkajúce sa voľného pohybu osôb — Smernica 2008/115/ES — Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Článok 15 ods. 4 až 6 — Doba zaistenia — Zohľadnenie doby, počas ktorej bol výkon rozhodnutia o odsune pozastavený — Pojem „odôvodnený predpoklad na odsun“)

17

2010/C 024/29

Vec C-78/09 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 24. septembra 2009 — Compagnie des bateaux mouches SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Jean-Noël Castanet (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka BATEAUX MOUCHES — Zamietnutie zápisu — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti)

18

2010/C 024/30

Vec C-278/09: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 20. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris — Francúzsko) — Olivier Martinez, Robert Martinez/MGN LIMITED [Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Súd, ktorý nemá právomoc podať Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania v súlade s článkom 68 ods. 1 ES — Nedostatok právomoci Súdneho dvora]

18

2010/C 024/31

Vec C-399/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 16. októbra 2009 — Marie Landtová/Česká správa sociálního zabezpečení

19

2010/C 024/32

Vec C-402/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu (Rumunsko) 16. októbra 2009 — Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

19

2010/C 024/33

Vec C-410/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľská republika) 28. októbra 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

19

2010/C 024/34

Vec C-421/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Zivilrechtsachen Wien (Rakúsko) 28. októbra 2009 — Humanplasma GmbH/Rakúska republika

20

2010/C 024/35

Vec C-422/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 28. októbra 2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministerstvo školstva a vierovyznania)

20

2010/C 024/36

Vec C-423/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 29. októbra 2009 — Staatssecretaris van Financiën/X

21

2010/C 024/37

Vec C-424/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 28. októbra 2009 — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministerstvo školstva a vierovyznania)

21

2010/C 024/38

Vec C-425/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 28. októbra 2009 — Vasileios Alexandros Giankoulis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton

21

2010/C 024/39

Vec C-426/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 28. októbra 2009 — Ioannis Giorgos Askoxylakis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

22

2010/C 024/40

Vec C-428/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 29. októbra 2009 — Union Syndicale „Solidaires Isère“/Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

22

2010/C 024/41

Vec C-429/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Halle (Nemecko) 30. októbra 2009 — Günter Fuß/mesto Halle (Saale)

23

2010/C 024/42

Vec C-430/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 2. novembra 2009 — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

23

2010/C 024/43

Vec C-431/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 2. novembra 2009 — Airfield NV, Canal Digitaal BV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

24

2010/C 024/44

Vec C-432/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 2. novembra 2009 — Airfield NV/Agicoa Belgium BVBA

24

2010/C 024/45

Vec C-433/09: Žaloba podaná 4. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

25

2010/C 024/46

Vec C-435/09: Žaloba podaná 4. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

25

2010/C 024/47

Vec C-436/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 9. novembra 2009 — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld — vedľajší účastník konania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2010/C 024/48

Vec C-437/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Périgueux (Francúzsko) 9. novembra 2009 — AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL

26

2010/C 024/49

Vec C-439/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 10. novembra 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Predseda Autorité de la Concurrence (Orgán pre hospodársku súťaž), Ministerka hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

27

2010/C 024/50

Vec C-441/09: Žaloba podaná 11. novembra 2009 — Komisia Európskych Spoločenstiev/Rakúska republika

27

2010/C 024/51

Vec C-442/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 13. novembra 2009 — Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch/Freistaat Bayern — vedľajší účastníci konania: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

28

2010/C 024/52

Vec C-444/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Španielsko) 16. novembra 2009 — Rosa María Gavieiro Gavieiro/Consejería de Educación de la Junta de Galicia

28

2010/C 024/53

Vec C-445/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven 16. novembra 2009 — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten

29

2010/C 024/54

Vec C-446/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 17. novembra 2009 — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd a i.

29

2010/C 024/55

Vec C-447/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 18. novembra 2009 — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach/Deutsche Lufthansa AG

29

2010/C 024/56

Vec C-448/09 P: Odvolanie podané 18. novembra 2009: Royal Appliance International GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 15. septembra 2009 vo veci T-446/07, Royal Appliance International GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory); ďalší účastník konania: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

30

2010/C 024/57

Vec C-451/09 P: Odvolanie podané 18. novembra 2009: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 16. septembra 2009 vo veci T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Rada Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev

31

2010/C 024/58

Vec C-452/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di Appello Firenze (Taliansko) 18. novembra 2009 — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università di Pisa

32

2010/C 024/59

Vec C-453/09: Žaloba podaná 19. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

32

2010/C 024/60

Vec C-454/09: Žaloba podaná 19. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

33

2010/C 024/61

Vec C-455/09: Žaloba podaná 20. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

33

2010/C 024/62

Vec C-456/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Španielsko) 23. novembra 2009 — Ana María Iglesias Torres/Consejería de Educación de la Junta de Galicia

34

2010/C 024/63

Vec C-458/09 P: Odvolanie podané 20. novembra 2009: Talianska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 4. septembra 2009 vo veci T-211/05, Talianska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

34

2010/C 024/64

Vec C-459/09 P: Odvolanie podané 24. novembra 2009: Dominio de la Vega, S.L. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 16. septembra 2009 vo veci T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Ambrosio Velasco, S.A.

35

2010/C 024/65

Vec C-460/09 P: Odvolanie podané 20. novembra 2009: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiestej komory) zo 4. septembra 2009 vo veci T-174/06, Inalca SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

36

2010/C 024/66

Vec C-462/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. novembra 2009 — Stichting de Thuiskopie/Mijndert van der Lee a i.

38

2010/C 024/67

Vec C-464/09 P: Odvolanie podané 25. novembra 2009: Holland Malt B.V. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 9. septembra 2009 vo veci T-369/06, Holland Malt B.V./Komisia Európskych spoločenstiev

38

2010/C 024/68

Vec C-478/09: Žaloba podaná 25. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

39

2010/C 024/69

Vec C-479/09: Odvolanie podané 26. novembra 2009: Evets Corp. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 23. septembra 2009 v spojených veciach T-20/08 a T-21/08, Evets Corp./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

39

2010/C 024/70

Vec C-480/09 P: Odvolanie podané 26. novembra 2009: AceaElectrabel Produzione SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 8. septembra 2009 vo veci T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

40

2010/C 024/71

Vec C-481/09: Žaloba podaná 27. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

41

2010/C 024/72

Vec C-482/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 30. novembra 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.

42

2010/C 024/73

Vec C-486/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

42

2010/C 024/74

Vec C-491/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

43

2010/C 024/75

Vec C-492/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (Taliansko) 30. novembra 2009 — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2

43

2010/C 024/76

Vec C-494/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Taliansko) 1. decembra 2009 — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

44

2010/C 024/77

Vec C-496/09: Žaloba podaná 2. decembra 2009 (faxom 30. novembra 2009) — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

44

2010/C 024/78

Vec C-508/09: Žaloba podaná 8. decembra 2009 — Európska komisia/Talianska republika

45

 

Všeobecný súd

2010/C 024/79

Spojené veci T-427/04 a T-17/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. novembra 2009 — Francúzsko a France Télécom/Komisia („Štátna pomoc — Režim zdanenia France Télécom daňou z príjmu právnických osôb za roky 1994 až 2002 — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Výhoda — Premlčanie — Legitímna dôvera — Právna istota — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Práva na obranu a procesné práva dotknutých tretích osôb“)

46

2010/C 024/80

Vec T-1/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2009 — Apache Footwear a Apache II Footwear/Rada („Dumping — Dovoz obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Číne a vo Vietname — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Záujem Spoločenstva“)

46

2010/C 024/81

Vec T-353/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. novembra 2009 — Esber/ÚHVT — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva COLORIS — Skoršia národná slovná ochranná známka COLORIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 15 ods. 2 písm. a) a článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

47

2010/C 024/82

Vec T-434/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2009 — Volvo Trademark/ÚHVT — Grebenshikova (SOLVO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva SOLVO — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky VOLVO — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

47

2010/C 024/83

Vec T-195/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. decembra 2009 — Antwerpse Bouwwerken/Komisia („Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie Spoločenstvom — Stavba haly na výrobu referenčných materiálov — Zamietnutie ponuky — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Výklad podmienky stanovenej v súťažných podkladoch — Súlad ponuky s podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch — Výkon právomoci žiadať o spresnenie ponúk — Žaloba o náhradu škody“)

48

2010/C 024/84

Vec T-223/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2009 — Iranian Tobacco/ÚHVT — AD Bulgartabac (Bahman) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o zrušení — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Bahman — Nedostatok záujmu na konaní — Článok 55 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

48

2010/C 024/85

Vec T-245/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2009 — Iranian Tobacco/ÚHVT — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o zrušení — Obrazová ochranná známka Spoločenstva TIR 20 FILTER CIGARETTES — Absencia požiadavky záujmu na konaní — Článok 55 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

49

2010/C 024/86

Vec T-377/08 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2009 — Komisia/Birkhoff („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Zdravotné poistenie — Náhrada liečebných nákladov — Zrušenie rozhodnutia na prvom stupni zamietajúce predbežné povolenie na účely náhrady nákladov na získanie invalidného vozíka — Skreslenie dôkazov“)

49

2010/C 024/87

Vec T-484/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2009 — Longevity Health Products/ÚHVT — Merck (Kids Vits) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Kids Vits — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva VITS4KIDS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

50

2010/C 024/88

Vec T-486/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2009 — Earle Beauty/ÚHVT (SUPERSKIN) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SUPERSKIN — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

50

2010/C 024/89

Vec T-27/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2009 — Stella Kunststofftechnik/ÚHVT — Stella Pack (Stella) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o zrušenie — Slovná ochranná známka Spoločenstva Stella — Konanie o námietke začaté skôr na základe tejto ochrannej známky — Prípustnosť — Článok 50 ods. 1 a článok 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 51 ods. 1 a článok 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

51

2010/C 024/90

Vec T-41/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2009 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Komisia („Projekt Ecodata — Rozhodnutie Komisie o príprave núteného výkonu pohľadávky dlžnej na základe skoršieho rozhodnutia — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania“)

51

2010/C 024/91

Vec T-94/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 19. novembra 2009 — EREF/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Zastúpenie advokátom, ktorý nemá postavenie tretej osoby — Zjavná neprípustnosť“)

52

2010/C 024/92

Vec T-40/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 19. novembra 2009 — EREF/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Zastúpenie advokátom, ktorý nemá postavenie tretej osoby — Neprípustnosť“)

52

2010/C 024/93

Vec T-228/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2009 — Szomborg/Komisia („Žaloba na nečinnosť — Nepredloženie vedeckého posúdenia Komisiou v stanovenej lehote — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

52

2010/C 024/94

Spojené veci T-313/08 až T-318/08 a T-320/08 až T-328/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. novembra 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore a i./Komisia [„Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Obnova populácie tuniaka modroplutvého — Stanovenie TAC na rok 2008 — Všeobecne platný akt — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

53

2010/C 024/95

Vec T-53/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2009 — Cafea/ÚHVT — Christian (BEST FARM) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

53

2010/C 024/96

Vec T-87/09: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. novembra 2009 — Andersen/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté v prospech Danske Statsbaner — Povinnosti verejnej služby — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 ES — Neprípustnosť“)

54

2010/C 024/97

Vec T-445/09: Žaloba podaná 4. novembra 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Komisia

54

2010/C 024/98

Vec T-447/09: Žaloba podaná 6. novembra 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Komisia

55

2010/C 024/99

Vec T-448/09: Žaloba podaná 4. novembra 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Komisia

55

2010/C 024/00

Vec T-449/09: Žaloba podaná 6. novembra 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Komisia

56

2010/C 024/01

Vec T-451/09: Žaloba podaná 9. novembra 2009 — Wind/ÚHVT — Sanyang Industry (Wind)

56

2010/C 024/02

Vec T-455/09: Žaloba podaná 7. novembra 2009 — Jiménez Sarmiento/ÚHVT — Robin a i. (Q)

57

2010/C 024/03

Vec T-460/09: Žaloba podaná 16. novembra 2009 — CheapFlights International/ÚHVT — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/04

Vec T-461/09: Žaloba podaná 16. novembra 2009 — CheapFlights International/ÚHVT — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/05

Vec T-465/09: Žaloba podaná 19. novembra 2009 — Jurašinović/Rada

59

2010/C 024/06

Vec T-466/09: Žaloba podaná 23. novembra 2009 — Comercial Losan/ÚHVT — McDonald’s International Property (Mc. Baby)

60

2010/C 024/07

Vec T-467/09: Žaloba podaná 19. novembra 2009 — Stelzer/Komisia

60

2010/C 024/08

Vec T-468/09: Žaloba podaná 24. novembra 2009 — JSK International Architekten und Ingenieure/ECB

61

2010/C 024/09

Vec T-469/09: Žaloba podaná 23. novembra 2009 — Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

62

2010/C 024/10

Vec T-470/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — medi/ÚHVT (medi)

62

2010/C 024/11

Vec T-471/09: Žaloba podaná 27. novembra 2009 — Oetker Nahrungsmittel/ÚHVT — Bonfait (Buonfatti)

63

2010/C 024/12

Vec T-472/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — SP/Komisia

63

2010/C 024/13

Vec T-473/09: Žaloba podaná 26. novembra 2009 — Matkompaniet/ÚHVT — DF World of Spices (KATOZ)

64

2010/C 024/14

Vec T-475/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/15

Vec T-476/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/16

Vec T-477/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/17

Vec T-478/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/18

Vec T-479/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

67

2010/C 024/19

Vec T-480/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

67

2010/C 024/20

Vec T-481/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)

68

2010/C 024/21

Vec T-482/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Cittá)

68

2010/C 024/22

Vec T-483/09: Žaloba podaná 30. novembra 2009 — ATB Norte/ÚHVT — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

69

2010/C 024/23

Vec T-121/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2009 — Sellafield/Komisia

69

2010/C 024/24

Vec T-337/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 23. novembra 2009 — Brilliant Hotelsoftware/ÚHVT (BRILLIANT)

69

2010/C 024/25

Spojené veci T-415/07 a T-416/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. novembra 2009 — RedEnvelope/ÚHVT — Red Letter Days (redENVELOPE)

69

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 024/26

Vec F-47/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Behmer/Parlament (Povýšenie — Povyšovanie za rok 2005 — Rozhodnutie o politike povyšovania a plánovania služobných postupov — Prideľovanie bodov za zásluhu v Európskom parlamente — Protiprávnosť vykonávacích opatrení týkajúcich sa tohto postupu — Porovnávanie zásluh — Diskriminácia zástupcov zamestnancov)

70

2010/C 024/27

Spojené veci F-69/07 a F-60/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2009 — O/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Článok 88 PZZ — Stabilita zamestnania — Článok 100 PZZ — Zdravotná výhrada — Článok 39 ES — Voľný pohyb pracovníkov)

70

2010/C 024/28

Vec F-83/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — Zangerl-Posselt/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Nepripustenie k praktickým a ústnym skúškam — Vyžadované diplomy — Pojem vyššieho vzdelania — Diskriminácia na základe veku)

71

2010/C 024/29

Vec F-94/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Rebizant, Vlandas a Vocino/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Rok 2006 — Multiplikačné sadzby — Článok 6 ods. 2 služobného poriadku — Článok 9 prílohy XIII služobného poriadku — Strop na povýšenie)

71

2010/C 024/30

Vec F-102/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2009 — Kerstens/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2004, 2005 a 2006 — Pridelenie prednostných bodov — Prednostné body pridelené generálnymi riaditeľmi — Prednostné body za prácu uskutočnenú v záujme inštitúcie — Zásada zákazu diskriminácie — Povinnosť odôvodnenia)

72

2010/C 024/31

Vec F-114/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2009 — Wenning/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Obnovenie zmluvy zamestnanca Europolu — Článok 6 služobného poriadku uplatniteľného na zamestnancov Europolu — Hodnotenie služobného postupu)

72

2010/C 024/32

Vec F-124/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Behmer/Parlament (Povýšenie — Povyšovanie za rok 2006 — Porovnávacie hodnotenie zásluh)

72

2010/C 024/33

Vec F-125/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2009 — Hau/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2006 — Nezaradenie do zoznamu povýšených úradníkov — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Referenčný prah — Neprihliadnutie na hodnotu „zostatku“)

73

2010/C 024/34

Vec F-130/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. septembra 2009 — Vinci/Európska centrálna banka (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Údajne protiprávne nakladanie s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia — Nariadené lekárske vyšetrenie)

73

2010/C 024/35

Spojené veci F-20/08, F-34/08 a F-75/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2009 — Aparicio, Simon a i./Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Výberové konanie CAST 27/Relex — Nezapísanie do databázy — Neutrálne otázky — Test verbálneho a numerického uvažovania — Rovnosť zaobchádzania)

73

2010/C 024/36

Vec F-55/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — De Nicola/Európska investičná banka (Verejná služba — Zamestnanci Európskej investičnej banky — Hodnotenie — Povýšenie — Zdravotné poistenie — Úhrada liečebných nákladov — Morálne obťažovanie — Povinnosť starostlivosti — Žaloba o náhradu škody — Právomoc Súdu pre verejnú službu — Prípustnosť)

74

2010/C 024/37

Vec F-71/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. novembra 2009 — N/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotiaca správa — Stanovenie cieľov — Zjavne nesprávne posúdenie — Prípustnosť — Opatrenie nespôsobujúce ujmu)

74

2010/C 024/38

Vec F-80/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — Wenig/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Disciplinárne konanie — Postavenie úradníka mimo výkonu funkcie — Zrážka z odmeny — Tvrdenie o hrubej nedbanlivosti — Práva na obranu — Právomoc — Neuverejnenie delegovania právomoci — Nedostatok právomoci orgánu, ktorý prijal napadnutý akt)

75

2010/C 024/39

Vec F-86/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — Voslamber/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Spoločná úprava zdravotného poistenia — Manžel bývalého úradníka — Súvisiaca právomoc — Článok 13 pravidiel o poistení pre prípad rizika choroby)

75

2010/C 024/40

Vec F-93/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. novembra 2009 — N/Európsky parlament (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotiaca správa — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie — Definovanie sledovaných cieľov)

76

2010/C 024/41

Vec F-99/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. novembra 2009 — Di Prospero/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oblasť boja proti podvodom — Oznámenia o výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 — Nemožnosť uchádzačov prihlásiť sa súčasne do viacerých výberových konaní — Zamietnutie kandidatúry žalobkyne na výberové konanie EPSO/AD/117/08)

76

2010/C 024/42

Vec F-1/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. novembra 2009 — Putterie-De-Beukelaer/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Atestačný postup — Hodnotenie predpokladov)

76

2010/C 024/43

Vec F-3/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — Ridolfi/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Úradníci vyslaní do tretích krajín — Zvýšený príspevok na vzdelanie — Vrátenie sa do sídla — Preškolenie — Zvyčajné obdobie vyslania — Články 3 a 15 prílohy X služobného poriadku)

77

2010/C 024/44

Vec F-16/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — de Britto Patrício-Dias/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotené obdobie 2007 — Porušenie článku 43 služobného poriadku — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie — Posúdenie pracovného výkonu na základe časti referenčného obdobia)

77

2010/C 024/45

Vec F-11/05 RENV: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. novembra 2009 — Chassagne/Komisia (Verejná služba — Vrátenie veci Súdu po zrušení — Zastavenie konania)

77

2010/C 024/46

Vec F-70/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. novembra 2009 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o náhradu škody — Výnimka paralelnej žaloby — Zjavná neprípustnosť)

78

2010/C 024/47

Vec F-94/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. októbra 2009 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Vykonanie rozsudku — Náhrada trov konania — Zámer správneho orgánu vykonať zrážky z invalidného dôchodku úradníka — Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu — Žaloba o náhradu škody — Zjavná neprípustnosť)

78

2010/C 024/48

Vec F-5/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. novembra 2009 — Soerensen Ferraresi/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o náhradu škody — Prípustnosť — Sťažnosť — Akt spôsobujúci ujmu)

78

2010/C 024/49

Vec F-17/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 — Meister/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o neplatnosť — Pripomenutie skôr dosiahnutých bodov na povýšenie — Absencia aktu spôsobujúceho ujmu — Žaloba o náhradu škody — Nevyčíslená ujma — Zjavná neprípustnosť)

79

2010/C 024/50

Vec F-54/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2009 Lebedef/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Riadna dovolenka — Preloženie na polovičný čas na účely odborového zastupovania — Neoprávnená neprítomnosť — Odpočítanie z nároku na riadnu dovolenku — Článok 60 služobného poriadku — Zjavne nedôvodná žaloba)

79

2010/C 024/51

Vec F-64/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. septembra 2009 — Labate/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Úrazové poistenie a choroby z povolania — Choroba z povolania — Žaloba o neplatnosť — Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu — Postúpenie Súdu prvého stupňa)

79

2010/C 024/52

Vec F-83/09: Žaloba podaná 15. októbra 2009 — Kalmár/Europol

80

2010/C 024/53

Vec F-87/09: Žaloba podaná 21. októbra 2009 — Dekker/Europol

80

2010/C 024/54

Vec F-88/09: Žaloba podaná 23. októbra 2009 — Z/Súdny dvor

80

2010/C 024/55

Vec F-95/09: Žaloba podaná 13. novembra 2009 — Skareby/Komisia

81

2010/C 024/56

Vec F-97/09: Žaloba podaná 16. novembra 2009 — Taillard/Parlament

81

2010/C 024/57

Vec F-98/09: Žaloba podaná 20. novembra 2009 — Whitehead/Európska centrálna banka

82

2010/C 024/58

Vec F-28/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 17. septembra 2009 — Callewaert/Komisia

82

2010/C 024/59

Vec F-10/09: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. novembra 2009 — Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

82


SK

 

Top