EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:008E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 8, 14. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.008.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 8E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
14. januára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 23. až 25. septembra 2008
PRIJATÉ TEXTY
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 309 E, 4. decembra 2008.

 

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 23. septembra 2008

2010/C 008E/01

Opatrenia v nadväznosti na konferenciu o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v Monterrey v roku 2002Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o opatreniach v nadväznosti na konferenciu o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v Monterrey v roku 2002 (2008/2050(INI))

1

2010/C 008E/02

Hodnotenie výsledkov vnútorného trhuUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu (2008/2056(INI))

7

2010/C 008E/03

Zlepšovanie kvality vzdelávania učiteľovUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov (2008/2068(INI))

12

2010/C 008E/04

Bolonský proces a mobilita študentovUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite študentov (2008/2070(INI))

18

2010/C 008E/05

Prispôsobenie právnych aktov novému rozhodnutiu o komitológiiUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o prispôsobení právnych aktov novému rozhodnutiu o komitológii ((2008/2096(INI))

22

PRÍLOHA K UZNESENIU: PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHOV

24

2010/C 008E/06

Zaisťovacie fondy a private equityUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity (2007/2238(INI))

26

PRÍLOHA K UZNESENIU: PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHOV

31

2010/C 008E/07

Transparentnosť inštitucionálnych investorovUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o transparentnosti inštitucionálnych investorov (2007/2239(INI))

34

PRÍLOHA K UZNESENIU: PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÝCH NÁVRHOV

38

2010/C 008E/08

Rokovania Výboru pre petície v roku 2007Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2007 (2008/2028(INI))

41

2010/C 008E/09

Situácia a perspektívy poľnohospodárstva v horských oblastiachUznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o situácii a perspektívach poľnohospodárstva v horských oblastiach (2008/2066(INI))

49

2010/C 008E/10

Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmuVyhlásenie Európskeho parlamentu o vyhlásení 23. augusta za Európsky deň spomienky na obete stalinizmu a nacizmu

57

 

Streda 24. septembra 2008

2010/C 008E/11

Spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciouUznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o plnom využití výhod digitálnej dividendy v Európe: spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou (2008/2099(INI))

60

2010/C 008E/12

Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o Medzinárodnej dohode o tropickom dreve (ITTA) z roku 2006

66

2010/C 008E/13

Samit EÚ – IndiaUznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o príprave samitu EÚ – India (Marseille, 29. septembra 2008)

69

 

Štvrtok 25. septembra 2008

2010/C 008E/14

Komunitné médiá v EurópeUznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o komunitných médiách v Európe (2008/2011(INI))

75

2010/C 008E/15

Pokrok dosiahnutý v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivostiUznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o výročnej rozprave o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ)

79

2010/C 008E/16

Koncentrácia a pluralizmus médií v Európskej úniiUznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o koncentrácii a pluralite médií v Európskej únii (2007/2253(INI))

85

2010/C 008E/17

Ceny energieUznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o získaní kontroly nad cenami energie

94

2010/C 008E/18

Výživa, nadváha a obezita (Biela kniha)Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (2007/2285(INI))

97

2010/C 008E/19

Kolektívna správa autorských práv na interneteUznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby

105

 

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Streda 24. septembra 2008

2010/C 008E/20

Konanie pred Súdnym dvorom (zmena a doplnenie článku 121)Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o zmene a doplnení článku 121 rokovacieho poriadku týkajúceho sa konania pred Súdnym dvorom (2007/2266(REG))

108

 

 

Európsky parlament

 

Utorok 23. septembra 2008

2010/C 008E/21

Štatistika zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (KOM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

110

P6_TC1-COD(2007)0233
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95

111

2010/C 008E/22

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

120

2010/C 008E/23

Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

121

P6_TC1-COD(2007)0269
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

121

2010/C 008E/24

Európsky rok tvorivosti a inovácie (2009) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku tvorivosti a inovácie (2009) (KOM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

122

P6_TC1-COD(2008)0064
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o Európskom roku tvorivosti a inovácií (2009)

122

2010/C 008E/25

Kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhý odsek článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (KOM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

123

2010/C 008E/26

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

123

2010/C 008E/27

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

125

P6_TC1-COD(2008)0030
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

125

2010/C 008E/28

Štatistika o odpadoch ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0271
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie

126

2010/C 008E/29

Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – druhá časť (KOM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

127

P6_TC1-COD(2007)0293
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy ║, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

127

2010/C 008E/30

Využívanie a uvádzanie prírodných minerálnych vôd na trh (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (prepracované znenie) (KOM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0292
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (prepracované znenie)

128

2010/C 008E/31

Farby, ktoré sa môžu pridávať do liekov (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o farbách, ktoré sa môžu pridávať do liekov (prepracované znenie) (KOM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

129

2010/C 008E/32

Potraviny na osobitné nutričné využitie (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o potravinách na osobitné nutričné využitie (prepracované znenie) (KOM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

130

P6_TC1-COD(2008)0003
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o potravinách na osobitné výživové účely (prepracované znenie)

130

2010/C 008E/33

Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (KOM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

131

P6_TC1-COD(2008)0044
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie)

131

2010/C 008E/34

Extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe potravín a potravinárskych prísad (prepracované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a potravinárskych prísad (prepracované znenie) (KOM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0060
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie)

132

2010/C 008E/35

Boj proti terorizmu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (KOM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

133

2010/C 008E/36

Ochrana osobných údajov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

138

 

Streda 24. septembra 2008

2010/C 008E/37

Prechod na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

150

2010/C 008E/38

Prechod na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu nariadenia Rady o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

151

2010/C 008E/39

Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

152

P6_TC2-COD(2005)0239
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

153

2010/C 008E/40

Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

171

P6_TC2-COD(2005)0240
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES

171

PRÍLOHA I
OBSAH SPRÁVY Z BEZPEČNOSTNÉHO VYŠETROVANIA

185

PRÍLOHA II
OZNAMOVANÉ ÚDAJE O NÁMORNÝCH NEHODÁCH ALEBO MIMORIADNYCH UDALOSTIACH

187

2010/C 008E/41

Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

188

P6_TC2-COD(2005)0241
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd

188

PRÍLOHA I
USTANOVENIA ATÉNSKEHO DOHOVORU O PREPRAVE CESTUJÚCICH A ICH BATOŽINY PO MORI RELEVANTNÉ NA ÚČELY UPLATŇOVANIA TOHTO NARIADENIA

193

PRÍLOHA K ATÉNSKEMU DOHOVORU
OSVEDČENIE O POISTENÍ ALEBO INOM FINANČNOM ZABEZPEČENÍ V SÚVISLOSTI SO ZODPOVEDNOSŤOU ZA SMRŤ A ZRANENIE CESTUJÚCICH

205

PRÍLOHA II
VÝŇATOK Z VÝHRADY A USMERNENÍ IMO NA VYKONÁVANIE ATÉNSKEHO DOHOVORU, KTORÉ PRIJAL PRÁVNY VÝBOR MEDZINÁRODNEJ NÁMORNEJ ORGANIZÁCIE 19. OKTÓBRA 2006

206

2010/C 008E/42

Štátna prístavná kontrola (prepracované znenie) ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

213

P6_TC2-COD(2005)0238
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie)

214

PRÍLOHA I
PRVKY SYSTÉMU INŠPEKCIÍ ŠTÁTNEJ PRÍSTAVNEJ KONTROLY SPOLOČENSTVA

236

PRÍLOHA II
URČENIE RIZIKOVÉHO PROFILU LODE

240

PRÍLOHA III
OZNÁMENIE

241

PRÍLOHA IV
ZOZNAM OSVEDČENÍ A DOKUMENTOV

241

PRÍLOHA V
PRÍKLADY „JASNÝCH DÔVODOV“

244

PRÍLOHA VI
POSTUPY PRI LODNEJ KONTROLE

245

PRÍLOHA VII
ROZŠÍRENÉ INŠPEKCIE LODÍ

246

PRÍLOHA VIII
USTANOVENIA O ZAMIETNUTÍ VSTUPU DO PRÍSTAVOV A KOTVÍSK V RÁMCI SPOLOČENSTVA

247

PRÍLOHA IX
Inšpekčná správa

248

PRÍLOHA X
KRITÉRIÁ PRE ZADRŽANIE LODE

249

PRÍLOHA XI
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE INŠPEKTOROV

254

PRÍLOHA XII

255

PRÍLOHA XIII
Uverejňovanie informácií týkajúcich sa inšpekcií, zadržania a zamietnutí vstupu v prístavoch členských štátov

256

PRÍLOHA XIV
ÚDAJE POSKYTNUTÉ V SÚVISLOSTI S MONITOROVANÍM VYKONÁVANIA

257

PRÍLOHA XV

258

PRÍLOHA XVI

258

2010/C 008E/43

Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

261

P6_TC2-COD(2005)0237A
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES o plnení povinností vlajkového štátu a o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie)

261

PRÍLOHA I

273

PRÍLOHA II
TABUĽKA ZHODY

273

2010/C 008E/44

Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

275

P6_TC2-COD(2005)0237B
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie)

276

PRÍLOHA I
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE ORGANIZÁCIE

286

PRÍLOHA II
TABUĽKA ZHODY

289

2010/C 008E/45

Elektronické komunikačné siete a služby ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a o ich prepojení, a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (KOM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

291

P6_TC1-COD(2007)0247
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/ …/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ║ 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby

292

PRÍLOHA

334

2010/C 008E/46

Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií (KOM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

337

P6_TC1-COD(2007)0249
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa zriaďuje Úrad európskych telekomunikačných regulačných orgánov

338

2010/C 008E/47

Elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (KOM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

359

P6_TC1-COD(2007)0248
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. septembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa

360

PRÍLOHA I
OPIS PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 10 (KONTROLA VÝDAVKOV), ČLÁNKU 29 (DOPLNKOVÉ ZARIADENIA) A ČLÁNKU 30 (UĽAHČENIE ZMENY DODÁVATEĽA)

390

PRÍLOHA II
INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ UVEREJNIŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 21 (TRANSPARENTNOSŤ A UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ)

392

PRÍLOHA III
PARAMETRE KVALITY SLUŽBY

393

2010/C 008E/48

Medzinárodná dohoda o tropickom dreve z roku 2006 *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskeho spoločenstva (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

393

 

Štvrtok 25. septembra 2008

2010/C 008E/49

DPH, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poisťovacími a finančnými službami *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poisťovacími a finančnými službami (KOM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

396


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top