EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 317, 23. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.317.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 317

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
23. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

455. plenárne zasadnutie v dňoch 15. a 16. júla 2009

2009/C 317/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Integrácia dopravnej politiky a územného plánovania pre udržateľnejšiu mestskú dopravu“

1

2009/C 317/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Konkurencieschopnosť európskeho sklárskeho a keramického priemyslu vzhľadom na balík opatrení EÚ v oblasti klimatických zmien a energetiky“ (prieskumné stanovisko na žiadosť českého predsedníctva)

7

2009/C 317/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou: úloha občianskej spoločnosti“ (prieskumné stanovisko)

15

2009/C 317/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Emisie z cestnej dopravy – konkrétne opatrenia na prekonanie stagnácie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

22

2009/C 317/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dodávateľské a odberateľské trhy automobilového priemyslu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29

2009/C 317/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Mestské oblasti a násilie mladých“

37

2009/C 317/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ochrana detí pred cestujúcimi páchateľmi sexuálnych trestných činov“

43

2009/C 317/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť mimomestských oblastí v znalostnej spoločnosti“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

49


 

III   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

455. plenárne zasadnutie v dňoch 15. a 16. júla 2009

2009/C 317/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov“[KOM(2008) 614 v konečnom znení – 2008/0196 (COD)]

54

2009/C 317/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca“[KOM(2008) 668 v konečnom znení – 2008/0261 (COD)]

62

2009/C 317/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty“[KOM(2009) 83 v konečnom znení/2 – 2009/0035 (COD)]

67

2009/C 317/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou – piata časť“[KOM(2009) 142 v konečnom znení – 2009/0048 (COD)]

72

2009/C 317/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Strednodobé hodnotenie implementácie akčného plánu ES pre biodiverzitu [KOM(2008) 864 v konečnom znení]

75

2009/C 317/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia implementácie internalizácie externých nákladov“[KOM(2008) 435 v konečnom znení]

80

2009/C 317/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o telemedicíne v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti“[KOM(2008) 689 v konečnom znení]

84

2009/C 317/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa“[KOM(2008) 816 v konečnom znení – 2008/0246 (COD)]

89

2009/C 317/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu“[KOM(2008) 852 v konečnom znení – 2008/0247 (COD)]

94

2009/C 317/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa“[KOM(2008) 817 v konečnom znení – 2008/0237 (COD)]

99

2009/C 317/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie“[KOM(2009) 139 v konečnom znení – 2009/0047 (COD)]

103

2009/C 317/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o pracovnej sile v európskom zdravotníctve“[KOM(2008) 725 v konečnom znení]

105

2009/C 317/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl“[KOM(2008) 815 v konečnom znení – 2008/0244 (COD)]

110

2009/C 317/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov“[KOM(2008) 820 v konečnom znení – 2008/0243 (COD)]

115

2009/C 317/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení“[KOM(2009) 28 v konečnom znení – 2009/0007 (CNS)] a „Návrh smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní“[KOM(2009) 29 v konečnom znení – 2009/0004 (CNS)]

120

2009/C 317/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Regionálna integrácia pre rozvoj v krajinách AKT“[KOM(2008) 604 v konečnom znení]

126

2009/C 317/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený návrh smernice Rady o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka“[KOM(2009) 235 v konečnom znení – 2006/0250 (CNS)]

132


SK

 

Top