Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:312:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 312, 19. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.312.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 312

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
19. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 312/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 297, 5.12.2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 312/02

spojené veci C-522/07 a C-65/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf — Nemecko) — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld (C-65/08) [Spoločný colný sadzobník — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Platnosť — Doplnková poznámka — Koncentrát z jablčnej šťavy]

2

2009/C 312/03

Vec C-536/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Verejné zmluvy na zhotovenie prác — Smernica 93/37/EHS — Zmluva medzi verejným subjektom a súkromnou spoločnosťou týkajúca sa prenájmu veľtržných hál verejnému subjektu, ktoré majú byť postavené súkromnou spoločnosťou — Odmena súkromnej spoločnosti spočívajúca v platení mesačného nájomného počas 30 rokov)

2

2009/C 312/04

Vec C-29/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Regeringsrätten — Švédsko) — Skatteverket/AB SKF (Šiesta smernica o DPH — Články 2, 4, 13 B písm. d) bod 5 a článok 17 — Smernica 2006/112/ES — Články 2, 9, 135 ods. 1 písm. f) a článok 168 — Predaj dcérskej spoločnosti a obchodného podielu v ovládanej spoločnosti materskou spoločnosťou — Pôsobnosť DPH — Oslobodenie od dane — Poskytovanie služieb získaných v rámci transakcií prevodu akcií — Odpočítateľnosť DPH)

3

2009/C 312/05

Vec C-63/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette — Luxembursko) — Virginie Potin/T-Comalux SA (Sociálna politika — Ochrana tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Smernica 92/85/EHS — Články 10 a 12 — Zákaz prepustenia od začiatku tehotenstva až do skončenia materskej dovolenky — Súdna ochrana práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Spoločenstva — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami — Smernica 76/207/EHS — Článok 2 ods. 7 tretí pododsek — Menej priaznivé zaobchádzanie so ženou súvisiace s tehotenstvom alebo materskou dovolenkou — Obmedzenie prostriedkov nápravy, ktoré sú dostupné pre tehotné ženy prepustené počas tehotenstva)

4

2009/C 312/06

Vec C-115/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Linz — Rakúsko) — Spolková krajina Horné Rakúsko/ČEZ as (Žaloba na zdržanie sa imisií alebo možných imisií z jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza na území iného členského štátu, na žalobcov pozemok — Povinnosť strpieť imisie alebo možné imisie pochádzajúce zo zariadení, ktorým bolo vydané správne povolenie v štáte príslušného súdu — Nezohľadnenie povolení vydaných v iných členských štátoch — Rovnosť zaobchádzania — Zásada rovnosti zaobchádzania z dôvodu štátnej príslušnosti v oblasti pôsobnosti Zmluvy ESAE)

5

2009/C 312/07

Vec C-140/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Halduskohus — Estónska republika) — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu-ja Tolliameti Ida maksu-ja tollikeskus [Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Mrazené kusy a droby z hydiny — Pristúpenie Estónska — Prechodné opatrenia — Poľnohospodárske výrobky — Nadbytočné zásoby — Nariadenie (ES) č. 1972/2003]

5

2009/C 312/08

Vec C-174/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret — Dánsko) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet (Šiesta smernica o DPH — Článok 19 ods. 2 — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Zmiešaná zdaniteľná osoba — Tovary a služby používané na zdaniteľné činnosti aj na činnosti oslobodené od dane — Výpočet odpočítateľnej sumy — Pojem „náhodilých plnení s nehnuteľnosťami“ — Dodávky sám sebe — Zásada daňovej neutrality)

6

2009/C 312/09

Vec C-188/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 75/442/EHS — Odpady — Domové odpadové vody odstraňované vyhnívacími nádržami na vidieku — Odpady neupravené inými právnymi predpismi — Neprebratie)

7

2009/C 312/10

Vec C-246/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Šiesta smernica o DPH — Článok 2 bod 1 a článok 4 ods. 1 a 2 — Pojem „hospodárske činnosti“ — Štátne kancelárie právnej pomoci — Služby právnej pomoci poskytované v rámci súdneho konania za čiastočný príspevok zaplatený príjemcom — Pojem „priama súvislosť“ medzi poskytnutou službou a prijatou protihodnotou)

7

2009/C 312/11

Vec C-249/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Spoločná rybárska politika — Zachovanie zdrojov — Kontrolný systém v odvetví rybolovu — Nariadenie (ES) č. 894/97 — Článok 11 — Nariadenie (EHS) č. 2241/87 — Článok 1 ods. 1 a 2 — Nariadenie (EHS) č. 2847/93 — Článok 2 ods. 1 a článok 31 ods. 1 a 2 — Zákaz vlečných sietí — Neexistencia účinného kontrolného systému na účely dodržiavania tohto zákazu]

8

2009/C 312/12

Vec C-274/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/54/ES — Článok 15 ods. 2 — Článok 23 ods. 2 — Vnútorný trh s elektrinou — Predchádzajúce schválenie metodík používaných na výpočet alebo stanovenie podmienok pre pripojenie a prístup do národných sietí, vrátane taríf za prenos a distribúciu — Národný regulačný úrad)

8

2009/C 312/13

Vec C-474/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 23 ods. 2 a 5 smernice 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou — Právomoci regulačného orgánu v sektore elektrickej energie)

9

2009/C 312/14

Vec C-551/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/68/ES — Samostatná zárobková činnosť v oblasti zaistenia — Prístup a výkon — Vnútroštátne ustanovenia vydané pred smernicou — Neoznámenie alebo neprebratie v stanovenej lehote)

9

2009/C 312/15

Vec C-238/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 1. júla 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV a i., ďalší účastníci konania: The Jaguar Collection Limited a i.

10

2009/C 312/16

Vec C-326/09: Žaloba podaná 12. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

10

2009/C 312/17

Vec C-331/09: Žaloba podaná 17. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

10

2009/C 312/18

Vec C-349/09: Žaloba podaná 1. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

11

2009/C 312/19

Vec C-350/09 P: Odvolanie podané 2. septembra 2009: Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 30. júna 2009 vo veci T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Komisia Európskych spoločenstiev

11

2009/C 312/20

Vec C-359/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) 7. septembra 2009 — Dr. Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

13

2009/C 312/21

Vec C-362/09 P: Odvolanie podané 11. septembra 2009: Athinaïki Techniki AE proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 29. júna 2009 vo veci T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Komisia Európskych spoločenstiev

13

2009/C 312/22

Vec C-369/09 P: Odvolanie podané 15. septembra 2009: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o. (predtým Majątek Hutniczy sp. z o.o.) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsmej komory) z 1. júla 2009 v spojených veciach T-273/06 a T-297/06, ISD Polska a i./Komisia

14

2009/C 312/23

Vec C-377/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgicko) 23. septembra 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (správkyňa konkurznej podstaty spoločnosti Agenor SA)/Európske spoločenstvo

15

2009/C 312/24

Vec C-378/09: Žaloba podaná 23. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

15

2009/C 312/25

Vec C-379/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Brussel (Belgicko) 25. septembra 2009 — Maurits Casteels/British Airways

16

2009/C 312/26

Vec C-383/09: Žaloba podaná 25. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

16

2009/C 312/27

Vec C-384/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 29. septembra 2009 — Prunus SARL/Directeur des services fiscaux

17

2009/C 312/28

Vec C-385/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litovská republika) 29. septembra 2009 — Nidera Handelscompagnie B.V./Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

17

2009/C 312/29

Vec C-386/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles (Belgicko) 30. septembra 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Rada Európskej únie

18

2009/C 312/30

Vec C-387/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Mercantil (Španielsko) 1. októbra 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

18

2009/C 312/31

Vec C-388/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht (Nemecko) 2. októbra 2009 — Joao Filipe Da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

19

2009/C 312/32

Vec C-390/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 2. októbra 2009 — R.T.I. — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20

2009/C 312/33

Vec C-391/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas (Litovská republika) 2. októbra 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn a Łukasz Paweł Wardyn/Obecný úrad vo Vilniuse, Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky, Štátna rada litovského jazyka a Matričný úrad pri právnom odbore Obecného úradu vo Vilniuse

20

2009/C 312/34

Vec C-395/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 13. októbra 2009 — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów

21

2009/C 312/35

Vec C-396/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Bari (Taliansko) 12. októbra 2009 — Interedil Srl v likvidácii/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

21

2009/C 312/36

Vec C-397/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 14. októbra 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

22

2009/C 312/37

Vec C-398/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 14. októbra 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning a KID-Holding A/S/Skatteministeriet

22

2009/C 312/38

Vec C-400/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 19. októbra 2009 — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S v konkurze, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S/Merck & Co Inc, Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

23

2009/C 312/39

Vec C-403/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Višje sodišče v Mariboru (Slovinská republika) 20. októbra 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

24

2009/C 312/40

Vec C-405/09: Žaloba podaná 20. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika

25

2009/C 312/41

Vec C-406/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 21. októbra 2009 — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

25

2009/C 312/42

Vec C-411/09, Vec C-412/09, Vec C-413/09, Vec C-414/09, Vec C-415/09, Vec C-416/09, Vec C-417/09, Vec C-418/09, Vec C-419/09, Vec C-420/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de grande instance de Nanterre (Francúzsko) 28. októbra 2009 vo veciach — Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, právny nástupca Sucreries et Raffineries d'Erstein a Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

26

 

Všeobecný súd

2009/C 312/43

Vec T-212/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. októbra 2009 — Bowland Dairy Products/Komisia [„Žaloba o náhradu škody — Nariadenie (ES) č. 178/2002 — Systém rýchleho varovania — Doplňujúce oznámenie — Právomoc vnútroštátnych orgánov — Názor Komisie bez právneho účinku — Zmena predmetu konania — Neprípustnosť“]

27

2009/C 312/44

Vec T-386/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. októbra 2009 — Peek & Cloppenburg/ÚHVT — Redfil (Agile) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Agile — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná slovná ochranná známka Aygill’s — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

27

2009/C 312/45

Vec T-150/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. novembra 2009 — REWE-Zentral/ÚHVT — Aldi Einkauf (Clina) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Clina — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CLINAIR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

28

2009/C 312/46

Vec T-162/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. novembra 2009 — Frag Comercio International/ÚHVT — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva GREEN by missako — Skoršia národná obrazová ochranná známka a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva MI SA KO — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

28

2009/C 312/47

Vec T-277/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. novembra 2009 — Bayer Healthcare/ÚHVT — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky CITRACAL — Národná skoršia slovná ochranná známka CICATRAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b, nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods.1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

29

2009/C 312/48

Vec T-493/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. októbra 2009 — Sun World International/ÚHVT — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) („Ochranná známka Spoločenstva — Čiastočné vzdanie sa zápisu — Zastavenie konania“)

29

2009/C 312/49

Vec T-352/09 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 29. októbra 2009 — Novácke chemické závody/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá pokuta — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

29

2009/C 312/50

Vec T-387/09: Žaloba podaná 26. septembra 2009 — Applied Microengineering/Komisia

30

2009/C 312/51

Vec T-389/09: Žaloba podaná 22. júna 2009 — Labate/Komisia

30

2009/C 312/52

Vec T-399/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — HSE/Komisia

31

2009/C 312/53

Vec T-406/09: Žaloba podaná 5. októbra 2009 — Donau Chemie/Komisia

32

2009/C 312/54

Vec T-407/09: Žaloba podaná 9. októbra 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Komisia

32

2009/C 312/55

Vec T-408/09: Žaloba podaná 8. októbra 2009 — ancotel/ÚHVT — Acotel (ancotel)

33

2009/C 312/56

Vec T-410/09: Žaloba podaná 7. októbra 2009 — Almamet/Komisia

34

2009/C 312/57

Vec T-411/09: Žaloba podaná 13. októbra 2009 — Terezakis/Komisia

35

2009/C 312/58

Vec T-412/09: Žaloba podaná 14. októbra 2009 — CEA/Komisia

35

2009/C 312/59

Vec T-414/09: Žaloba podaná 14. októbra 2009 — Henkel/ÚHVT — JLO Holding (LIVE)

36

2009/C 312/60

Vec T-419/09: Žaloba podaná 16. októbra 2009 — Cybergun/ÚHVT — Umarex Sportwaffen (AK 47)

37

2009/C 312/61

Vec T-420/09: Žaloba podaná 19. októbra 2009 — BSA/ÚHVT — Loblaws (PRÉSIDENT)

37

2009/C 312/62

Vec T-423/09: Žaloba podaná 22. októbra 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Rada

38

2009/C 312/63

Vec T-424/09: Žaloba podaná 14. októbra 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK/ÚHVT — Sportfive (QUALIFIER)

38

2009/C 312/64

Vec T-425/09: Žaloba podaná 14. októbra 2009 — Honda Motor/ÚHVT — Blok (BLAST)

39

2009/C 312/65

Vec T-427/09: Žaloba podaná 22. októbra 2009 — centrotherm Clean Solutions/ÚHVT — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

39

2009/C 312/66

Vec T-433/09: Žaloba podaná 29. októbra 2009 — TTNB/ÚHVT — March (Tila March)

40

2009/C 312/67

Vec T-434/09: Žaloba podaná 26. októbra 2009 — Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

40

2009/C 312/68

Vec T-438/09: Žaloba podaná 22. októbra 2009 — SE.RI.FO./Komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

41

2009/C 312/69

Vec T-440/09: Žaloba podaná 3. novembra 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Komisia

42

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 312/70

Vec F-10/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. októbra 2009 — Aayhan a i./Parlament (Zastavenie konania)

43

2009/C 312/71

Vec F-78/09: Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Marcuccio/Komisia

43

2009/C 312/72

Vec F-81/09: Žaloba podaná 28. septembra 2009 — Marcuccio/Komisia

44

2009/C 312/73

Vec F-84/09: Žaloba podaná 16. októbra 2009 — Larue a Seigneur/Európska centrálna banka

44

2009/C 312/74

Vec F-85/09: Žaloba podaná 19. októbra 2009 — Rossi Ferreras/Komisia

45

2009/C 312/75

Vec F-89/09: Žaloba podaná 26. októbra 2009 — Gagalis/Rada

45


SK

 

Top