EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 297, 05. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.297.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 297

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
5. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 297/01

Informácie o podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní vnútroštátnymi súdmi

1

2009/C 297/02

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 282, 21.11.2009

6


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 297/03

Vec C-35/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg — Nemecko) — Grundstücksgemeinschaft Busley a Cibrian Fernandez/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Voľný pohyb kapitálu — Nehnuteľný majetok — Daň z príjmov — Odpočítateľnosť strát z prenájmu od zdaniteľného príjmu daňovníka — Uplatnenie degresívneho odpisovania obstarávacích nákladov alebo nákladov na zhotovenie stavby — Priaznivejšie daňové zaobchádzanie vyhradené len pre nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na vnútroštátnom území)

7

2009/C 297/04

Vec C-101/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Luxembursko) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Smernice 77/91/EHS, 79/279/EHS a 2004/25/ES — Všeobecná zásada ochrany menšinových akcionárov v práve Spoločenstva — Neexistencia — Právo obchodných spoločností — Získanie kontroly — Povinná ponuka — Odporúčanie 77/534/EHS — Kódex správania)

7

2009/C 297/05

Vec C-116/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van Bëlgie — Belgicko) — C. Meerts/Proost NV (Smernica 96/34/ES — Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi UNICE, CEEP a ETUC — Výklad doložky 2 bodov 6 a 7 — Čiastočná rodičovská dovolenka — Výpoveď daná pracovníkovi pred uplynutím rodičovskej dovolenky bez dodržania zákonnej výpovednej lehoty — Výpočet odstupného)

8

2009/C 297/06

Vec C-138/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla — Maďarská republika) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Postupy verejného obstarávania prác — Postupy začaté po nadobudnutí účinnosti smernice 2004/18/ES a pred uplynutím lehoty na jej prebratie — Rokovacie konania so zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania — Povinnosť pripustiť minimálny počet vhodných záujemcov — Povinnosť zabezpečiť skutočnú hospodársku súťaž)

9

2009/C 297/07

Vec C-196/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Taliansko) — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (Články 43 ES, 49 ES a 86 ES — Zadávacie konanie — Zadanie vodárenských služieb spoločnosti so zmiešaným kapitálom — Výberové konanie — Určenie súkromného subjektu povereného prevádzkovaním služby — Zadanie mimo pravidiel zadávacieho konania)

9

2009/C 297/08

Vec C-232/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 15. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo [Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (ES) č. 850/1998 — Článok 29 ods. 2 — Obmedzenia rybolovu platesy — Maximálny výkon motora rybárskych lodí — Nariadenie (EHS) č. 2847/93 — Článok 2 ods. 1 — Nariadenie (ES) č. 2371/2002 — Článok 23 — Uskutočnenie kontroly a výkonu pravidiel]

10

2009/C 297/09

Vec C-242/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften (Šiesta smernica o DPH — Článok 9 ods. 2 písm. e) piata zarážka a článok 13 B písm. a), c) a d) body 2 a 3 — Pojem poistných a zaisťovacích plnení — Odplatný prevod portfólia zmlúv o životnom zaistení osobe usadenej v treťom štáte — Určenie miesta tohto prevodu — Oslobodenia od daní)

10

2009/C 297/10

Vec C-255/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie — Stanovovanie prahových hodnôt — Rozsah projektu — Neúplné prebratie)

11

2009/C 297/11

Spojené veci C-261/08 a C-348/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Španielsko) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia [Víza, azyl a prisťahovalectvo — Opatrenia vzťahujúce sa na prekročenie vonkajších hraníc — Článok 62 bod 1 a bod 2 písm. a) ES — Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda — Články 6b a 23 — Nariadenie (ES) č. 562/2006 — Články 5, 11 a 13 — Domnienka dĺžky pobytu — Štátny príslušník tretej krajiny neoprávnene sa zdržiavajúci na území členského štátu — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca podľa okolností uložiť buď pokutu, alebo vyhostenie]

12

2009/C 297/12

Vec C-263/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen — Švédsko) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd (Smernica 85/337/EHS — Účasť verejnosti na rozhodovacom konaní v oblasti životného prostredia — Právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiam o povolení projektov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na životné prostredie)

12

2009/C 297/13

Vec C-275/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 93/36/EHS — Verejné obstarávanie dodania tovaru — Dodanie softwarovej aplikácie používanej pri registrácii motorových vozidiel — Rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania)

13

2009/C 297/14

Vec C-301/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Luxembursko) — Irène Bogiatzi, vydatá Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Európske spoločenstvá, Luxemburské veľkovojvodstvo, Foyer Assurances SA [Dopravná politika — Nariadenie (ES) č. 2027/97 — Varšavský dohovor — Zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade nehody — Lehota na podanie žaloby o náhradu škody]

13

2009/C 297/15

Vec C-324/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V./Diesel S.P.A. (Smernica 89/104/EHS — Právo ochranných známok — Vyčerpanie práv majiteľa ochrannej známky — Uvedenie výrobkov na trh v Európskom hospodárskom priestore treťou osobou — Implicitný súhlas — Podmienky)

14

2009/C 297/16

Vec C-425/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État — Belgicko) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Belgické kráľovstvo (Životné prostredie a ochrana spotrebiteľov — Klasifikácia, balenie a označovanie n-propylbromidu ako nebezpečnej látky — Smernica 2004/73/ES — Smernica 67/548/EHS — Povinnosť prebratia)

14

2009/C 297/17

Vec C-438/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 22. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sloboda usadiť sa — Smernica 96/96/ES — Vnútroštátna právna úprava — Podmienky obmedzujúce prístup k činnosti technickej kontroly vozidiel — Článok 45 ES — Účasť na výkone verejnej moci — Bezpečnosť na cestách — Proporcionalita)

15

2009/C 297/18

Vec C-449/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Holandsko) — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Spoločná poľnohospodárska politika — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotnej platby — Stanovenie referenčnej čiastky — Poľnohospodári, ktorí sa nachádzajú v osobitnej situácii — Štátna rezerva]

15

2009/C 297/19

Vec C-30/09: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 96/82/ES — Článok 11 — Externé núdzové plány)

16

2009/C 297/20

Vec C-181/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski gradski sad (Bulharsko) 19. mája 2009 — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Vec C-328/09: Žaloba podaná 14. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Estónska republika

17

2009/C 297/22

Vec C-358/09 P: Odvolanie podané 7. septembra 2009: DSV Road NV proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 8. júla 2009 vo veci T-219/07, DSV Road NV/Komisia Európskych spoločenstiev

17

2009/C 297/23

Vec C-360/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Bonn (Nemecko) 9. septembra 2009 — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Vec C-367/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 8. septembra 2009 — Belgisch Interventie-en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV a Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Vec C-375/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľská republika) 23. septembra 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o. o., obecnie Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Vec C-382/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) 28. septembra 2009 — SIA Stils Met/Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Súd prvého stupňa

2009/C 297/27

Vec T-339/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2009 — Juwel Aquarium/ÚHVT — Potschak (Panorama) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva Panorama — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

20

2009/C 297/28

Vec T-80/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2009 — CureVac/ÚHVT — Qiagen (RNAiFect) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RNAiFect — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva RNActive — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

20

2009/C 297/29

Vec T-137/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 2009 — BCS/ÚHVT — Deere (Kombinácia zelenej a žltej farby) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Ochranná známka Spoločenstva tvorená kombináciou zelenej a žltej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94[teraz článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Relatívny dôvod zamietnutia — Nezapísaná skoršia národná ochranná známka tvorená kombináciou zelenej a žltej farby — Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009)“]

21

2009/C 297/30

Vec T-307/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. októbra 2009 — Aldi Einkauf/ÚHVT — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva 4 OUT Living — Skoršia národná obrazová ochranná známka Living & Co — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

21

2009/C 297/31

Vec T-120/09: Žaloba podaná 27. marca 2009 — Phoenix-Reisen a DRV/Komisia

21

2009/C 297/32

Vec T-369/09: Žaloba podaná 22. septembra 2009 — Sociedade Quinta do Portal/ÚHVT — Vallegre-Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Vec T-381/09: Žaloba podaná 25. septembra 2009 — RWE Transgas/Komisia

22

2009/C 297/34

Vec T-382/09: Žaloba podaná 30. septembra 2009 — ERGO Versicherungsgruppe/ÚHVT — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Vec T-384/09: Žaloba podaná 1. októbra 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia

23

2009/C 297/36

Vec T-391/09: Žaloba podaná 5. októbra 2009 — Evonik Degussa a AlzChem Hart/Komisia

24

2009/C 297/37

Vec T-392/09: Žaloba podaná 2. októbra 2009 — 1. garantovaná/Komisia

25

2009/C 297/38

Vec T-393/09: Žaloba podaná 2. októbra 2009 — NEC Display Solutions Europe/ÚHVT — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Vec T-394/09: Žaloba podaná 5. októbra 2009 — General Bearing/ÚHVT (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Vec T-395/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — Arques Industries/Komisia

27

2009/C 297/41

Vec T-396/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia

28

2009/C 297/42

Vec T-397/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg/ÚHVT (obrazová ochranná známka zobrazujúca erb)

29

2009/C 297/43

Vec T-400/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — ECKA Granulate a non ferrum Metallpulver/Komisia

29

2009/C 297/44

Vec T-401/09: Žaloba podaná 5. októbra 2009 — Marcuccio/Súdny dvor Európskych spoločenstiev

30

2009/C 297/45

Vec T-402/09 P: Odvolanie podané 7. októbra 2009: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2009 vo veci F-86/07, Marcuccio/Komisia

30

2009/C 297/46

Vec T-403/09: Žaloba podaná 7. októbra 2009 — Tecnoprocess/Zastúpenie Európskej komisie v Maroku a i.

31

2009/C 297/47

Vec T-404/09: Žaloba podaná 9. októbra 2009 — Deutsche Bahn/ÚHVT (kombinácia šedej a červenej farby)

31

2009/C 297/48

Vec T-405/09: Žaloba podaná 9. októbra 2009 — Deutsche Bahn/ÚHVT (kombinácia šedej a červenej farby)

32

2009/C 297/49

Vec T-415/09: Žaloba podaná 14. októbra 2009 — New Yorker SHK Jeans/ÚHVT — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Vec T-417/09: Žaloba podaná 16. októbra 2009 — Poslovni Sistem Mercator/ÚHVT — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Vec T-422/09: Žaloba podaná 19. októbra 2009 — São Paulo Alpargatas/ÚHVT — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 297/52

Vec F-16/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. septembra 2009 — Behmer/Európsky parlament (Úradníci — Konanie o prideľovaní bodov za zásluhy Európskym parlamentom — Porušenie povinnosti odôvodnenia — Odôvodnenie vydané v priebehu konania)

35

2009/C 297/53

Vec F-29/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. októbra 2009 — Y/Komisia (Zmluvný zamestnanec — Prepustenie pre zjavne nedostatočnú prácu — Nedostatočné správanie sa v službe)

35

2009/C 297/54

Vec F-33/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 21. októbra 2009 — V/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Odmietnutie prijatia do zamestnania z dôvodu fyzickej nespôsobilosti na plnenie úloh — Dodržanie pravidiel postupu — Dodržanie pravidiel vstupnej lekárskej prehliadky — Prípravné akty)

35

2009/C 297/55

Vec F-74/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 21. októbra 2009 — Ramaekers-Jørgensen/Komisia (Úradníci — Daň Spoločenstva — Výpočet — Kumulácia osobnej odmeny a pozostalostného dôchodku — Spôsoby vyberania dane — Okamih zrážky)

36

2009/C 297/56

Vec F-76/09: Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Cusack-Gard’ner/Komisia

36

2009/C 297/57

Vec F-82/09: Žaloba podaná 16. októbra 2009 — Nolin/Komisia

37


SK

 

Top