Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 282, 21. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.282.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 282

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
21. novembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 282/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 267, 7.11.2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 282/02

Spojené veci C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2009 — GlaxoSmithKline Services Unlimited, predtým Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Komisia Európskych spoločenstiev (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P)/Komisia Európskych spoločenstiev, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (Odvolania — Kartely — Obmedzenie súbežného obchodovania s liekmi — Článok 81 ods. 1 ES — Obmedzenie hospodárskej súťaže odôvodnené stanoveným cieľom — Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa cien — Nahradenie odôvodnenia — Článok 81 ods. 3 ES — Prínos k podpore technického pokroku — Kontrola — Dôkazné bremeno — Odôvodnenie — Záujem na konaní)

2

2009/C 282/03

Spojené veci C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P a C-137/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. septembra 2009 — Erste Group Bank AG, predtým Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07 P)/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Kartely — Určovanie kreditných a debetných úrokových sadzieb rakúskymi bankami — „klub Lombard“ — Vplyv na obchod medzi členskými štátmi — Výpočet pokút — Nástupníctvo podnikov — Konkrétny dopad na trh — Realizácia kartelu)

3

2009/C 282/04

Vec C-335/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Opomenutie vyžadovať náročnejšie čistenie dusíka vo všetkých čističkách komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s populačným koeficientom viac ako 10 000)

3

2009/C 282/05

Vec C-370/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskej únie [Žaloba o neplatnosť — Zaujatie stanovísk v mene Spoločenstva v orgáne zriadenom dohodou — Povinnosť odôvodnenia — Označenie právneho základu — Štrnásta schôdza konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)]

4

2009/C 282/06

Vec C-438/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Opomenutie vyžadovať náročnejšie čistenie dusíka vo všetkých čističkách komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s populačným koeficientom viac ako 10 000)

4

2009/C 282/07

Vec C-505/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — konanie na základe žaloby Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná organizácia trhu s olejmi a tukmi — Nariadenie č. 136/66/EHS — Článok 12a — Spoločenstvom nefinancované skladovanie olivového oleja — Právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže)

5

2009/C 282/08

Vec C-562/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Článok 56 ES a článok 40 Dohody EHP — Priame dane — Fyzické osoby — Zdaňovanie kapitálových výnosov — Rozdielne zaobchádzanie s rezidentmi a nerezidentmi)

5

2009/C 282/09

Vec C-567/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius (Voľný pohyb kapitálu — Článok 56 ES — Obmedzenia — Odôvodnenia — Politika bývania — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu)

6

2009/C 282/10

Vec C-569/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Special Commissioners of Income Tax, London — Spojené kráľovstvo) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Nepriame dane — Tvorba a zvýšenie základného imania — Zdanenie prevodu alebo emisie akcií vo výške 1,5 % v rámci depozitára cenných papierov („clearance service“)]

6

2009/C 282/11

Vec C-3/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles — Belgicko) — Ketty Leyman/Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systémy sociálneho zabezpečenia — Dávky v invalidite — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 40 ods. 3 — Systémy dávok, ktoré sa odlišujú podľa členských štátov — Nevýhody pre migrujúcich pracovníkov — Poistné, za ktoré sa neposkytne protiplnenie]

7

2009/C 282/12

Vec C-40/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao — Španielsko) — Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira (Smernica 93/13/EHS — Spotrebiteľské zmluvy — Nekalá rozhodcovská doložka — Neplatnosť — Rozhodcovský rozsudok, ktorý má právnu silu rozhodnutej veci — Nútený výkon — Právomoc vnútroštátneho súdu, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, konštatovať ex offo nekalú povahu rozhodcovskej doložky — Zásady ekvivalencie a efektivity)

7

2009/C 282/13

Vec C-103/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Rakúsko) — Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Voľný pohyb osôb — Občianstvo Únie — Článok 12 ES — Udelenie bezplatnej ročnej cestnej nálepky zdravotne postihnutým osobám — Ustanovenia obmedzujúce udelenie takejto nálepky len na zdravotne postihnuté osoby, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na vnútroštátnom území)

8

2009/C 282/14

Vec C-123/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — európsky zatykač vydaný proti Dominicovi Wolzenburgovi (Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Článok 4 bod 6 — Dôvod pre nepovinné nevykonanie európskeho zatykača — Vykonanie vo vnútroštátnom práve — Zadržaná osoba, ktorá je štátnym príslušníkom vydávajúceho členského štátu — Nevykonanie európskeho zatykača vykonávajúcim členským štátom podmienené pobytom na jeho území počas obdobia piatich rokov — Článok 12 ES)

8

2009/C 282/15

Vec C-133/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky — Rozhodné právo pri absencii voľby — Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku — Hraničné ukazovatele — Oddeliteľnosť)

9

2009/C 282/16

Vec C-141/08 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. októbra 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Talianska republika [Odvolanie — Obchodná politika — Dumping — Dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 2 ods. 7 písm. c) a článok 20 ods. 4 a 5 — Štatút podniku pôsobiaceho v trhovom hospodárstve — Právo na obranu — Prešetrovanie antidumpingu — Lehoty priznané podnikom na predloženie ich pripomienok]

9

2009/C 282/17

Vec C-153/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Články 49 ES a 36 Dohody EHP — Priame dane — Daň z príjmov — Daňové oslobodenie obmedzené na výhry pochádzajúce z lotérií a hazardných hier organizovaných určitými domácimi organizáciami a subjektmi)

10

2009/C 282/18

Vec C-219/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Neodôvodnená prekážka — Vysielanie pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích štátov)

11

2009/C 282/19

Vec C-247/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln — Nemecko) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern (Voľný pohyb kapitálu — Oslobodenie od zrážkovej dane zo zisku v členskom štáte dcérskej spoločnosti vyplateného materskej spoločnosti — Pojem ‚spoločnosť členského štátu‘ — Zjednodušená akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva)

11

2009/C 282/20

Vec C-252/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Znečisťovanie a poškodzovanie — Spaľovacie zariadenia — Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia)

11

2009/C 282/21

Vec C-267/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Rakúsko) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt (DPH — Nárok na odpočet dane zaplatenej na vstupe — Pojem „hospodárska činnosť“ — Regionálna organizácia politickej strany — Propagačná činnosť v prospech miestnych straníckych organizácií — Výdavky na túto činnosť prevyšujúce príjmy)

12

2009/C 282/22

Vec C-468/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Uznávanie odborných kvalifikácií — Smernica 2005/36/ES — Neprebratie)

12

2009/C 282/23

Vec C-477/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Neprebratie v stanovenej lehote)

13

2009/C 282/24

Vec C-502/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/60/ES — Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu — Neúplné prebratie — Neoznámenie opatrení na prebratie)

13

2009/C 282/25

Vec C-504/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/70/ES — Úradníci a politici — Pranie špinavých peňazí — Neúplné prebratie)

14

2009/C 282/26

Vec C-549/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/70/ES — Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2009/C 282/27

Vec C-575/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/56/ES — Cezhraničné zlúčenia alebo splynutia kapitálových spoločností — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2009/C 282/28

Vec C-6/09: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/60/ES — Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2009/C 282/29

Vec C-8/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/17/ES — Technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2009/C 282/30

Vec C-9/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Verejné zdravie — Smernica 2004/23/ES — Stanovenie noriem kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2009/C 282/31

Vec C-100/09: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 1. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2007/14/ES — Podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2009/C 282/32

Vec C-416/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. júla 2009 — Apple Computer, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), TKS-Teknosoft SA [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka QUARTZ — Námietka majiteľa obrazovej ochrannej známky Spoločenstva QUARTZ — Zamietnutie zápisu — Podobnosť výrobkov — Nebezpečenstvo zámeny — Zjavne neprípustné odvolanie]

17

2009/C 282/33

Vec C-445/08: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Nemecko) — Kurt Wierer/Spolková krajina Bádensko-Württembersko (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Vodičský preukaz — Smernica 91/439/EHS — Odňatie vodičského preukazu za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu — Nepredloženie lekársko-psychologického posudku potrebného na získanie nového preukazu v hostiteľskom členskom štáte — Vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte — Overenie hostiteľským členským štátom požiadavky bydliska — Možnosť oprieť sa o informácie poskytnuté držiteľom vodičského preukazu na základe povinnosti spolupráce, ktorú mu ukladá vnútroštátne právo hostiteľského členského štátu — Možnosť uskutočniť šetrenia v členskom štáte vydania)

17

2009/C 282/34

Vec C-483/08: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Mons — Belgicko) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Belgické kráľovstvo — SPF Finances (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Šiesta smernica o DPH — Článok 10 ods. 1 a 2 — Vymáhanie neoprávnene odpočítanej dane — Začiatok plynutia premlčacej lehoty)

18

2009/C 282/35

Vec C-257/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grécko) 10. júla 2009 — Alfa Beta Vassilopoulos AE, predtým Trofo Super-Markets AE/Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias

18

2009/C 282/36

Vec C-264/09: Žaloba podaná dňa 14. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Slovenská republika

19

2009/C 282/37

Vec C-323/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division 12. augusta 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Vec C-327/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 14. augusta 2009 — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Vec C-335/09 P: Odvolanie podané 24. augusta 2009: Poľská republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá rozšírená komora) z 10. júna 2009 vo veci T-257/04, Poľsko/Komisia

21

2009/C 282/40

Vec C-336/09 P: Odvolanie podané 24. augusta 2009: Poľská republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvej rozšírenej komory) z 10. júna 2009 vo veci T-258/04, Poľsko/Komisia

23

2009/C 282/41

Vec C-337/09 P: Odvolanie podané 20. augusta 2009: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) zo 17. júna 2009 vo veci T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Rada Európskej únie

23

2009/C 282/42

Vec C-338/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakúsko) 24. augusta 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien

24

2009/C 282/43

Vec C-339/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 24. augusta 2009 — Skoma-Lux s. r. o./Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Vec C-346/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof’s-Gravenhage 28. augusta 2009 — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland b.v., Cehave Landbouwbelang Voeders b.v., Arie Blok b.v., Internationale Handelsmaatschappij „Demeter“ b.v.

25

2009/C 282/45

Vec C-347/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Linz (Rakúsko) 31. augusta 2009 — trestné konanie proti Jochen Dickinger a Franz Ömer

26

2009/C 282/46

Vec C-348/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Nemecko) 31. augusta 2009 — Pietro Infusino/Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

27

2009/C 282/47

Vec C-352/09 P: Odvolanie podané 2. septembra 2009: ThyssenKrupp Nirosta AG, predtým ThyssenKrupp Stainless AG, proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 1. júla 2009 vo veci T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Komisia Európskych spoločenstiev

27

2009/C 282/48

Vec C-354/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 3. septembra 2009 — Gaston Schul B.V./Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Vec C-356/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 4. septembra 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Dr. Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Vec C-372/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 17. septembra 2009 — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour d’appel de Paris

29

2009/C 282/51

Vec C-373/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 17. septembra 2009 — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Vec C-380/09 P: Odvolanie podané 25. septembra 2009: Melli Bank plc proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 9. júla 2009 v spojených veciach T-246/08 a T-332/08, Melli Bank/Rada Európskej únie, podporovaná Francúzskou republikou, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Komisiou Európskych spoločenstiev

30

2009/C 282/53

Vec C-381/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 25. septembra 2009 — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Vec C-394/09: Žaloba podaná 6. októbra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

31

2009/C 282/55

Vec C-467/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Livadeias — Grécko) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa/Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Vec C-424/08: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 29. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

32

2009/C 282/57

Vec C-509/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

32

2009/C 282/58

Vec C-521/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

32

2009/C 282/59

Vec C-529/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 10. júla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Vec C-547/08: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora z 21. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

33

2009/C 282/61

Vec C-5/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

33

2009/C 282/62

Vec C-114/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. júna 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

33

 

Súd prvého stupňa

2009/C 282/63

Spojené veci T-192/01 a T-245/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Lior/Komisia a Komisia/Lior („Rozhodcovská doložka — Programy Thermie a Altener II — Zmluvy týkajúce sa projektov v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie — Prípustnosť — Žiadosť o zaplatenie — Preukázanie nákladov — Žiadosť o vrátenie zaplatených záloh — Náhrada škody“)

34

2009/C 282/64

Vec T-161/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Hoechst/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kyselinou monochlóroctovou — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie trhu a určenie cien — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Proporcionalita — Spolupráca — Priťažujúce okolnosti — Opakované porušovanie — Prístup k spisu — Správa úradníka povereného vypočutím — Príkaz na zdržanie sa konania“)

35

2009/C 282/65

Vec T-168/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Arkema/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kyselinou monochlóroctovou — Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie trhu a určenie cien — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Zásada individualizácie trestov a sankcií — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Proporcionalita — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Odstrašujúci účinok — Konkrétny dopad na trh — Poľahčujúce okolnosti — Úloha nasledovateľa — Priťažujúce okolnosti — Opakované porušovanie“)

35

2009/C 282/66

Vec T-174/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Elf Aquitaine/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kyselinou monochlóroctovou — Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie trhu a určenie cien — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Zásada individualizácie trestov a sankcií — Zásada zákonnosti trestov — Prezumpcia neviny — Zásada riadnej správy vecí verejných — Zásada právnej istoty — Zneužitie právomoci — Pokuty“)

36

2009/C 282/67

Vec T-175/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Akzo Nobel a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kyselinou monochlóroctovou — Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Rozdelenie trhu a určenie cien — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Povinnosť odôvodnenia — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Odstrašujúci účinok“)

36

2009/C 282/68

Spojené veci T-300/05 a T-316/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2009 — Cyprus/Komisia [„Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať z dôvodu pristúpenia nových členských štátov — Nariadenie (ES) č. 651/2005, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Omeškanie — Zmena ustanovenia nariadenia — Znovuotvorenie možnosti podať žalobu proti tomuto ustanoveniu a proti všetkým ustanoveniam, ktoré s ním tvoria jeden celok — Neprípustnosť — Nariadenie (ES) č. 832/2005 o určení nadbytočných množstiev cukru, izoglukózy a fruktózy — Námietka nezákonnosti — Právomoc — Zásada zákazu diskriminácie — Legitímna dôvera — Žaloba o neplatnosť — Proporcionalita — Odôvodnenie — Zákaz retroaktivity — Kolegialita“]

37

2009/C 282/69

Vec T-324/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2009 — Estónsko/Komisia [„Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Prechodné opatrenia, ktoré majú byť prijaté z dôvodu pristúpenia nových členských štátov — Nariadenie (ES) č. 832/2005 stanovujúce prechodné opatrenia v sektore cukru — Žaloba o neplatnosť — Kolegialita — Pojem ‚zásoby‘ — Okolnosti, za ktorých sa vytvorili zásoby — Odôvodnenie — Riadna správa veci verejných — Dobrá viera — Zákaz diskriminácie — Právo vlastniť majetok — Proporcionalita“]

37

2009/C 282/70

Vec T-420/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. októbra 2009 — Vischim/Komisia („Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka chlórtalonil — Zaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS — Konanie o posúdení — Smernica 2005/53/ES — Žaloba o neplatnosť — Žaloba na nečinnosť — Žaloba o náhradu škody“)

38

2009/C 282/71

Vec T-8/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2009 — FAB/Komisia [„Štátna pomoc — Digitálna terestrická televízia — Pomoc nemeckých orgánov v prospech poskytovateľov vysielania, ktorí používajú sieť digitálneho terestrického vysielania (DVB-T) v oblasti Berlín-Brandenbursko — Rozhodnutie konštatujúce, že pomoc je v rozpore so spoločným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Žaloba o zrušenie — Pojem štátna pomoc — Štátne prostriedky — Kompenzácia, ktorá je protiplnením za plnenie povinností služby vo verejnom záujme — Pomoc na podporu kultúry — Legitímna dôvera“]

38

2009/C 282/72

Vec T-21/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2009 — Nemecko/Komisia [„Štátna pomoc — Digitálna terestriálna televízia — Pomoc poskytnutá nemeckými orgánmi poskytovateľom rozhlasových služieb, ktorí využívajú sieť digitálnej terestriálnej televízie (DVB-T) v Berlíne-Brandenbursku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Zásady riadnej správy vecí verejných a proporcionality — Právo na obhajobu“]

39

2009/C 282/73

Vec T-24/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2009 — MABB/Komisia [„Štátna pomoc — Digitálna terestriálna televízia — Pomoc poskytnutá nemeckými orgánmi poskytovateľom rozhlasových služieb, ktorí využívajú sieť digitálnej terestriálnej televízie (DVB-T) v Berlíne-Brandenbursku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“]

39

2009/C 282/74

Vec T-183/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Portugalsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Ľan priadny — Účinnosť kontrol“)

40

2009/C 282/75

Vec T-380/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. októbra 2009 — Vischim/Komisia („Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka chlórtalonil — Zmena zaradenia do prílohy I smernice 91/414/EHS — Smernica 2006/76/ES — Retroaktivita — Neexistencia prechodného obdobia — Právna istota — Legitímna dôvera — Zásada rovnosti zaobchádzania“)

40

2009/C 282/76

Spojené veci T-40/07 P a T-62/07 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. októbra 2009 — de Brito Sequeira Carvalho/Komisia a Komisia/de Brito Sequeira Carvalho („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dovolenka — Nemocenská dovolenka — Udelenie pracovného voľna zo zdravotných dôvodov ex offo — Predĺženie pracovného voľna zo zdravotných dôvodov udeleného ex offo — Nové predchádzajúce lekárske vyšetrenie — Právomoc Súdu pre verejnú službu — Zmena predmetu konania“)

40

2009/C 282/77

Vec T-55/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Holandsko/Komisia [„EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Podpora rozvoja vidieka — Prechodné opatrenia — Pojem ‚viacročných výdavkov‘ — Článok 4 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 2603/1999“]

41

2009/C 282/78

Vec T-341/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Sison/Rada [„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP a nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Žaloba o neplatnosť — Prispôsobenie návrhov — Súdne preskúmanie — Odôvodnenie — Podmienky vykonania opatrenia Spoločenstva vedúceho k zmrazeniu finančných prostriedkov“]

42

2009/C 282/79

Vec T-432/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Francúzsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Ovocie a zelenina — Podmienky uznania organizácií výrobcov“)

42

2009/C 282/80

Vec T-58/08 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. októbra 2009 — Komisia/Roodhuijzen („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Spoločný systém zdravotného poistenia — Zahrnutie nemanželského partnera“)

43

2009/C 282/81

Vec T-75/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — JOOP! — ÚHVT (!) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej výkričník — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

43

2009/C 282/82

Vec T-102/08 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2009 — Sundholm/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe prijatá podľa rozsudku Súdu prvého stupňa — Hodnotené obdobie 2001 — 2002 — Odôvodnené neprítomnosti — Povinnosť odôvodnenia“)

43

2009/C 282/83

Vec T-140/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2009 — Ferrero/ÚHVT — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva TiMi KiNDERJOGHURT — Skoršia slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Skoršie námietkové konanie — Neexistencia právnej sily rozhodnutej veci — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

44

2009/C 282/84

Vec T-146/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. októbra 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT — Redrock Construction (REDROCK) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva REDROCK — Skoršia národná slovná ochranná známka Rock — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) naradenia (ES) č. 207/2009]“]

44

2009/C 282/85

Vec T-191/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — JOOP!/ÚHVT (Zobrazenie výkričníka v obdĺžniku) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej výkričník v obdĺžniku — Absolútny dôvod zamietnutia — Absencia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

45

2009/C 282/86

Vec T-193/08 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Skareby/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotené obdobie2004 — Stanovenie cieľov a oznámenie hodnotiacich kritérií“)

45

2009/C 282/87

Vec T-390/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2009 — Bank Melli Iran/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Súdne preskúmanie — Zneužitie právomoci — Rovnosť zaobchádzania — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok — Právo na obranu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť odôvodnenia — Právomoc Spoločenstva“)

46

2009/C 282/88

Vec T-12/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. septembra 2009 — SBS TV a SBS Danish Television/Komisia („Štátna pomoc — Rekapitalizácia verejnoprávneho rozhlasového vysielateľa po prvom rozhodnutí, ktorým sa nariadilo vymáhanie nezlučiteľnej štátnej pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Zrušenie prvého rozhodnutia — Zastavenie konania“)

46

2009/C 282/89

Vec T-16/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. septembra 2009 — Viasat Broadcasting UK/Komisia („Štátna pomoc — Rekapitalizácia verejnoprávneho vysielateľa na základe prvého rozhodnutia, ktorým bolo nariadené vrátenie nezlučiteľnej štátnej pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Zrušenie prvého rozhodnutia — Zastavenie konania“)

47

2009/C 282/90

Vec T-2/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. októbra 2009 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

47

2009/C 282/91

Vec T-46/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 28. septembra 2009 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Žiadosť o informácie týkajúce sa osobných vecí odoslaných z miesta pridelenia do miesta bydliska — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

48

2009/C 282/92

Vec T-166/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Ivanov/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Miestni zamestnanci administratívnej a technickej pomoci — Zamietnutie kandidatúry — Právomoc Súdu prvého stupňa — Preklúzia žaloby o neplatnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Akt Európskeho ombudsmana — Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

48

2009/C 282/93

Vec T-229/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2009 — Impala/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácia — Spoločný podnik Sony BMG — Zrušenie pôvodného rozhodnutia Súdom prvého stupňa — Nové rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Dodatočná bezpredmetnosť sporu — Zastavenie konania“)

48

2009/C 282/94

Vec T-256/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Wrigley/ÚHVT — Mejerigaarden (POLAR ICE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

49

2009/C 282/95

Vec T-353/09: Žaloba podaná 4. septembra 2009 — mtronix/ÚHVT — Growth Finance (mtronix)

49

2009/C 282/96

Vec T-355/09: Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Reber Holding/ÚHVT — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

50

2009/C 282/97

Vec T-360/09: Žaloba podaná 18. septembra 2009 — E.ON Ruhrgas a E.ON/Komisia

50

2009/C 282/98

Vec T-361/09: Žaloba podaná 16. septembra 2009 — Centraal bureau voor de statistiek/Komisia

51

2009/C 282/99

Vec T-364/09 P: Odvolanie podané 21. septembra 2009: Giorgio Lebedef proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 7. júla 2009 vo veci F-39/08, Lebedef/Komisia

52

2009/C 282/00

Vec T-366/09: Žaloba podaná 17. septembra 2009 — Insula/Komisia

53

2009/C 282/01

Vec T-368/09 P: Odvolanie podané 23. septembra 2009: Roberto Sevenier proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 8. júla 2009 vo veci F-62/08, Sevenier/Komisia

53

2009/C 282/02

Vec T-370/09: Žaloba podaná 18. septembra 2009 — GDF Suez/Komisia

54

2009/C 282/03

Vec T-371/09: Žaloba podaná 24. septembra 2009 — Retractable Technologies/ÚHVT — Abbott Laboratories (RT)

55

2009/C 282/04

Vec T-372/09: Žaloba podaná 21. septembra 2009 — Visti Beheer/ÚHVT — Meister (GOLD MEISTER)

55

2009/C 282/05

Vec T-373/09: Žaloba podaná 25. septembra 2009 — El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci International (Emidio Tucci)

56

2009/C 282/06

Vec T-374/09: Žaloba podaná 28. septembra 2009 — Lorenz Shoe Group/ÚHVT — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

57

2009/C 282/07

Vec T-376/09: Žaloba podaná 25. septembra 2009 — Glenton España/ÚHVT — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

57

2009/C 282/08

Vec T-377/09: Žaloba podaná 29. septembra 2009 — Mövenpick-Holding/ÚHVT (PASSIONATELY SWISS)

58

2009/C 282/09

Vec T-378/09: Žaloba podaná 30. septembra 2009 — SPAR/ÚHVT — SPA Group Europe (SPA GROUP)

58

2009/C 282/10

Vec T-379/09: Žaloba podaná 24. septembra 2009 — Taliansko/Komisia

59

2009/C 282/11

Vec T-380/09: Žaloba podaná 24. septembra 2009 — Bianchin/ÚHVT — Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Vec T-383/09: Žaloba podaná 28. septembra 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/ÚHVT (BEHAVIOURAL INDEX)

60

2009/C 282/13

Vec T-385/09: Žaloba podaná 2. októbra 2009 — Annco/ÚHVT — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

61

2009/C 282/14

Vec T-386/09: Žaloba podaná 5. októbra 2009 — Grúas Abril Asistencia/Komisia

61

2009/C 282/15

Vec T-388/09: Žaloba podaná 2. októbra 2009 — Rosenruist/ÚHVT (Zobrazenie dvoch kriviek pretínajúcich sa v jednom bode umiestnených na vrecku)

62

2009/C 282/16

Vec T-474/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. októbra 2009 — Komisia/CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Vec T-25/09: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 24. septembra 2009 — Johnson & Johnson/ÚHVT — Simca (YourCare)

62

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 282/18

Vec F-22/05 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. septembra 2009 — Neophytou/Komisia (Verejná služba — Postúpenie Súdu pre verejnú službu — Verejné výberové konanie — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Výberová komisia — Vymenovanie)

63

2009/C 282/19

Vec F-39/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júla 2009 — Lebedef/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Riadna dovolenka — Činnosti zástupcu zamestnancov — Dočasné pridelenie polovice pracovného úväzku na účely odborového zastúpenia — Činnosti spojené so zastupovaním stanoveným služobným poriadkom — Neospravedlnená neprítomnosť — Zníženie nárokov na riadnu dovolenku — Článok 60 služobného poriadku)

63

2009/C 282/20

Vec F-101/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 — Pappas/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služby Spoločenstva do režimu Spoločenstva — Odňatie — Prípustnosť — Prepustenie zo služobných dôvodov — Výška dôchodku)

64

2009/C 282/21

Vec F-122/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Žiadosť o prešetrenie — Zamietnutie inštitúcie preložiť rozhodnutie do jazyka zvoleného žalobcom — Zjavná neprípustnosť — Žaloba zjavne právne nedôvodná)

64

2009/C 282/22

Vec F-3/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie inštitúcie preložiť rozhodnutie — Žaloba zjavne bez právneho základu — Článok 94 rokovacieho poriadku)

64

2009/C 282/23

Vec F-56/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. júna 2009 — De Britto Patricio-Dias/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Spoločným systém zdravotného poistenia — Zahrnutie závislých detí do okruhu primárne oprávnených v rámci spoločného systému zdravotného poistenia — Neexistencia sťažnosti — Zjavná neprípustnosť)

65

2009/C 282/24

Vec F-62/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. júla 2009 — Sevenier/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Definitívne skončenie služobného pomeru — Odstúpenie z funkcie — Žiadosť o späťvzatie)

65

2009/C 282/25

Vec F-77/09: Žaloba podaná 14. septembra 2009 — Nijs/Európsky dvor audítorov

65

2009/C 282/26

Vec F-79/09: Žaloba podaná 22. septembra 2009 — Schlienger/Komisia

66

2009/C 282/27

Vec F-80/09: Žaloba podaná 26. septembra 2009 — Lenz/Komisia

66

2009/C 282/28

Vec F-18/05 RENV: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. septembra 2009 — D/Komisia

67


SK

 

Top