Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 256, 24. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.256.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 256

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
24. októbra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 256/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 244, 10.10.2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 256/02

Vec C-535/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. septembra 2009 — Moser Baer India Ltd/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) [Odvolanie — Dumping — Dovoz nahrávateľných kompaktných diskov pochádzajúcich z Indie — Nariadenie (ES) č. 960/2003 — Výpočet sumy napadnuteľnej subvencie — Určenie ujmy — Článok 8 ods. 7 nariadenia (ES) č. 2026/97]

2

2009/C 256/03

Vec C-166/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. septembra 2009 — Európsky parlament/Rada Európskej únie [Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1968/2006 — Finančné príspevky Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko — Voľba právneho základu]

2

2009/C 256/04

Spojené veci C-322/07 P, C-327/07 P a C-338/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. septembra 2009 — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolania — Kartely — Trh so samoprepisovacím papierom — Nesúlad medzi oznámením o výhradách a sporným rozhodnutím — Porušenie práva na obranu — Dôsledky — Skreslenie dôkazov — Účasť na porušení — Dĺžka trvania porušenia — Nariadenie č. 17 — Článok 15 ods. 2 — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada proporcionality — Povinnosť odôvodnenia — Primeraná dĺžka konania pred Súdom prvého stupňa)

3

2009/C 256/05

Vec C-482/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank te ’s-Gravenhage — Holandsko) — AHP Manufacturing BV/Bureau voor de Industriële Eigendom [Patentové právo — Zvláštne liečivá — Nariadenia (EHS) č. 1768/92 a (ES) č. 1610/96 — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Podmienky udelenia osvedčení dvom alebo viacerým majiteľom základných patentov na rovnaký výrobok — Upresnenie týkajúce sa existencie prejednávaných žiadostí]

3

2009/C 256/06

Vec C-489/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lahr — Nemecko) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Smernica 97/7/ES — Ochrana spotrebiteľa — Zmluvy na diaľku — Výkon práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom — Povinnosť zaplatiť predajcovi náhradu za používanie)

4

2009/C 256/07

Vec C-498/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. septembra 2009 — Aceites del Sur-Coosur, pôvodne Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka La Española — Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny — Rozhodujúci prvok]

4

2009/C 256/08

Vec C-534/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 3. septembra 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Komisia Európskych spoločenstiev [Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s galantériou (ihly) — Dohody o rozdelení trhu — Porušenie práva na obranu — Povinnosť odôvodnenia — Pokuta — Usmernenia — Závažnosť porušenia — Konkrétny dopad na trh — Vykonávanie kartelu]

5

2009/C 256/09

Vec C-2/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione — Taliansko) — Amministrazione dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl (DPH — Prednosť práva Spoločenstva — Ustanovenie vnútroštátneho práva stanovujúce zásadu právnej sily rozhodnutej veci)

5

2009/C 256/10

Vec C-457/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 3. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/14/ES — Poistenie zodpovednosti za škodu — Motorové vozidlá — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2009/C 256/11

Vec C-464/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Estónska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/65/ES — Politika v oblasti dopravy — Bezpečnosť prístavných zariadení — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2009/C 256/12

Vec C-527/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/65/ES — Dopravná politika — Bezpečnosť prístavných zariadení — Neprebratie v stanovenej lehote)

7

2009/C 256/13

Vec C-280/09: Žaloba podaná 22. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

7

2009/C 256/14

Vec C-281/09: Žaloba podaná 22. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

7

2009/C 256/15

Vec C-284/09: Žaloba podaná 23. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

8

2009/C 256/16

Vec C-288/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2009 — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/17

Vec C-289/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2009 — Pace plc/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Vec C-295/09: Žaloba podaná 28. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

10

2009/C 256/19

Vec C-302/09: Žaloba podaná 30. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

10

2009/C 256/20

Vec C-303/09: Žaloba podaná 30. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

11

2009/C 256/21

Vec C-304/09: Žaloba podaná 30. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

11

2009/C 256/22

Vec C-305/09: Žaloba podaná 30. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

11

2009/C 256/23

Vec C-311/09: Žaloba podaná 4. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

12

2009/C 256/24

Vec C-313/09: Žaloba podaná 6. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

12

2009/C 256/25

Vec C-315/09: Žaloba podaná 7. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

13

2009/C 256/26

Vec C-325/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 12. augusta 2009 — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

13

2009/C 256/27

Vec C-332/09 P: Odvolanie podané 18. augusta 2009: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 3. júna 2009 vo veci T-189/07, Frosch Touristik GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

14

2009/C 256/28

Vec C-333/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de Prud’hommes de Caen (Francúzsko) 20. augusta 2009 — Sophie Noël/SCP Brouard Daude, likvidátor poverený súdnou likvidáciou Pronuptia Boutiques Province SA a Centre de Gestion et d’Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

15

2009/C 256/29

Vec C-340/09: Žaloba podaná 25. augusta 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

15

2009/C 256/30

Vec C-355/09: Žaloba podaná 3. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

16

2009/C 256/31

Vec C-366/09: Žaloba podaná 11. septembra 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

16

 

Súd prvého stupňa

2009/C 256/32

Spojené veci T-30/01 až T-32/01 a T-86/02 až T-88/02: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Diputación Foral de Álava a i./Komisia („Štátna pomoc — Daňové výhody, ktoré poskytol územný celok členského štátu — Daňové výnimky — Rozhodnutia vyhlasujúce nezlučiteľnosť schém pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce vymáhanie poskytnutej pomoci — Posúdenie ako nová pomoc alebo existujúca pomoc — Prevádzková pomoc — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Zásada právnej istoty — Rozhodnutie začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 ES — Zastavenie konania“)

18

2009/C 256/33

Spojené veci T-227/01 až T-229/01, T-265/01, T-266/01 a T-270/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Diputación Foral de Álava a i./Komisia („Štátna pomoc — Daňové výhody, ktoré poskytol územný celok členského štátu — Daňová úľava vo výške 45 % zo sumy investícií — Rozhodnutia vyhlasujúce nezlučiteľnosť schém pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce vymáhanie poskytnutej pomoci — Profesijné združenie — Prípustnosť — Posúdenie ako nová pomoc alebo existujúca pomoc — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Zásada právnej istoty — Zásada proporcionality“)

19

2009/C 256/34

Spojené veci T-230/01 až T-232/01 a T-267/01 až T-269/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Diputación Foral de Álava a i./Komisia („Štátna pomoc — Daňové výhody udelené územným celkom členského štátu — Zníženie daňového základu dane z príjmov právnických osôb — Rozhodnutie konštatujúce nezlučiteľnosť schém pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce vymáhanie poskytnutej pomoci — Profesijné združenie — Prípustnosť — Vzdanie sa žalobného dôvodu — Posúdenie existujúcej a novej pomoci — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Zásada právnej istoty — Zásada proporcionality“)

20

2009/C 256/35

Vec T-301/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Clearstream/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Finančné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 82 ES — Odmietnutie poskytovať cezhraničné služby zúčtovania a vyrovnania — Diskriminačné ceny — Relevantný trh — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

21

2009/C 256/36

Vec T-211/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. septembra 2009 — Taliansko/Komisia („Štátna pomoc — Schéma pomoci zavedená talianskymi orgánmi v prospech podnikov nedávno kótovaných na burze — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Povinnosť odôvodnenia — Selektívna povaha — Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi — Narušenie hospodárskej súťaže“)

21

2009/C 256/37

Vec T-303/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. septembra 2009 — AceaElectrabel/Komisia („Štátna pomoc — Odvetvie energetiky — Investičná pomoc na výstavbu mestskej vykurovacej siete — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Povinnosť podniku, ktorý je príjemcom predbežne uhradiť predchádzajúcu pomoc, ktorá bola vyhlásená za protiprávnu a nezlúčiteľnú — Pojem hospodárskej jednotky“)

21

2009/C 256/38

Vec T-368/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. septembra 2009 — Rakúsko/Komisia („EPUZF — ‚Záručná sekcia‘ — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom — Prémia na dobytok — Prémia na dojčiace kravy — Extenzifikačná platba — Kľúčové kontroly — Povinnosť používať počítačový systém zemepisných informácií — Kontrola alpských plôch na pestovanie krmovín — Povinnosť spolupráce — Povinnosť odôvodnenia — Druh uplatnenej finančnej opravy — Zovšeobecnenie konštatovaní pochybení“)

22

2009/C 256/39

Vec T-437/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Brink’s Security Luxembourg/Komisia („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie Spoločenstvom — Bezpečnosť a stráženie budov Komisie v Luxembursku — Zamietnutie ponuky uchádzača — Rovnosť zaobchádzania — Prístup k dokumentom — Účinná súdna ochrana — Povinnosť odôvodnenia — Prevod podniku — Žaloba o náhradu škody“)

22

2009/C 256/40

Vec T-369/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2009 — Holland Malt/Komisia („Štátna pomoc — Výroba sladu — Investičná pomoc — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Narušenie hospodárskej súťaže — Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi — Povinnosť odôvodnenia — Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva“)

23

2009/C 256/41

Vec T-404/06 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. septembra 2009 — ETF/Landgren („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Zmluva na dobu neurčitú — Rozhodnutie o prepustení — Článok 47 písm. c), i) PZOZ — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Plná rozhodovacia právomoc — Peňažná kompenzácia“)

23

2009/C 256/42

Spojené veci T-37/07 a T-323/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. septembra 2009 — El Morabit/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, skupín a subjektov — Žaloba o neplatnosť“)

23

2009/C 256/43

Vec T-152/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. septembra 2009 — Lange Uhren/ÚHVT (Geometrické polia na ciferníku hodiniek) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva — Geometrické polia na ciferníku hodiniek — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009)“]

24

2009/C 256/44

Vec T-326/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. septembra 2009 — Cheminova a i./Komisia [„Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka ‚malatión‘ — Nezaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS — Žaloba o neplatnosť — Aktívna legitimácia — Prípustnosť — Postup hodnotenia — Vyhodnotenie EFSA — Námietka nezákonnosti — Článok 20 nariadenia (ES) č. 1490/2002 — Predloženie nových štúdií — Článok 8 ods. 2 a 5 nariadenia (ES) č. 451/2000 — Legitímna dôvera — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Právo na obranu — Zásada subsidiarity — Článok 95 ods. 3 ES, článok 4 ods. 1 a článok 5 ods. 1 smernice 91/414“]

24

2009/C 256/45

Vec T-446/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 2009 — Royal Appliance International/ÚHVT — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Centrixx — Skoršia slovná národná ochranná známka sensixx — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

25

2009/C 256/46

Vec T-471/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 2009 — Wella/ÚHVT (TAME IT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis — Žiadosť o územné rozšírenie ochrany — Slovná ochranná známka TAME IT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

25

2009/C 256/47

Vec T-308/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 2009 — Parfums Christian Dior/ÚHVT — Consolidated Artists (MANGO adorably) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MANGO adorably — Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky J’ADORE a ADIORABLE — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Nebezpečenstvo nedôvodného profitovania z dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [zmenený, teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009]“]

26

2009/C 256/48

Vec T-174/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 4. septembra 2009 — Inalca a Cremonini/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Vyšetrovanie OLAF-u týkajúce sa nepresností vo veci náhrad za vývoz hovädzieho mäsa do Jordánska — Oznámenie informácií, ktoré by mohli viesť k trestným stíhaniam, vnútroštátnym orgánom — Vnútroštátne rozhodnutie o vrátení náhrad — Poskytnutie záruk — Žaloba o náhradu škody — Premlčacia lehota — Trvajúci charakter ujmy — Čiastočná neprípustnosť — Príčinná súvislosť“)

26

2009/C 256/49

Vec T-367/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. augusta 2009 — Abouchar/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — ERF — Podmienky poskytnutia a kontroly úverov na projekt poľnohospodárskeho podniku v Senegale — Premlčanie — Neprípustnosť“)

27

2009/C 256/50

Vec T-296/09: Žaloba podaná 30. júla 2009 — EFIM/Komisia

27

2009/C 256/51

Vec T-299/09: Žaloba podaná 29. júla 2009 — Gühring/ÚHVT (kombinácia kručinovej žltej a striebrosivej farby)

27

2009/C 256/52

Vec T-300/09: Žaloba podaná 29. júla 2009 — Gühring/ÚHVT (Kombinácia okrovožltej a striebornošedej farby)

28

2009/C 256/53

Vec T-323/09: Žaloba podaná 18. augusta 2009 — Komisia/Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Vec T-324/09: Žaloba podaná 18. augusta 2009 — J & F Participações/ÚHVT — Fribo Foods (Friboi)

29

2009/C 256/55

Vec T-325/09 P: Odvolanie podané 17. augusta 2009: Vahan Adjemian a i. proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 4. júna 2009 v spojených veciach F-134/07, Adjemian a i./Komisia, a F-8/08, Renier/Komisia

30

2009/C 256/56

Vec T-326/09: Žaloba podaná 10. augusta 2009 — E/Parlament

32

2009/C 256/57

Vec T-336/09: Žaloba podaná 25. augusta 2009 — Häfele/ÚHVT — Topcom Europe (Topcom)

32

2009/C 256/58

Vec T-337/09: Žaloba podaná 24. augusta 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Komisia

32

2009/C 256/59

Vec T-341/09: Žaloba podaná 27. augusta 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava a i./ÚHVT (TXAKOLI)

33

2009/C 256/60

Vec T-342/09: Žaloba podaná 28. augusta 2009 — Bard/ÚHVT — Braun Melsungen (PERFIX)

33

2009/C 256/61

Vec T-344/09: Žaloba podaná 31. augusta 2009 — Hearst Communications/ÚHVT — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

34

2009/C 256/62

Vec T-345/09: Žaloba podaná 28. augusta 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/ÚHVT — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

35

2009/C 256/63

Vec T-346/09: Žaloba podaná 1. septembra 2009 — Winzer Pharma/ÚHVT — Alcon (BAÑOFTAL)

35

2009/C 256/64

Vec T-351/09: Žaloba podaná 4. septembra 2009 — Acetificio Marcello de Nigris/Komisia

36

2009/C 256/65

Vec T-429/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2009 — Grain Millers/ÚHVT — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

37

2009/C 256/66

Vec T-569/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. júla 2009 — Visonic/ÚHVT — Sedea Electronique (VISIONIC)

37

2009/C 256/67

Vec T-107/09: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 1. septembra 2009 — Spojené kráľovstvo/Komisia

37

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 256/68

Vec F-72/09: Žaloba podaná 17. augusta 2009 — Simone Daake/ÚHVT

38


SK

 

Top