EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:218:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 218, 11. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.218.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 218

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
11. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

451. plenárne zasadnutie 25. a 26. februára 2009

2009/C 218/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európska občianska služba“ (prieskumné stanovisko)

1

2009/C 218/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spolupráca a prenos poznatkov medzi výskumnými organizáciami, priemyslom a malými a strednými podnikmi – dôležitá podmienka inovácií“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

451. plenárne zasadnutie 25. a 26. februára 2009

2009/C 218/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh“

15

2009/C 218/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Regulačné aspekty nanomateriálov“

21

2009/C 218/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia“

27

2009/C 218/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES“

30

2009/C 218/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA)“

36

2009/C 218/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve“

41

2009/C 218/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení“

43

2009/C 218/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku“

46

2009/C 218/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Systém environmentálnej značky Spoločenstva“

50

2009/C 218/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa obchodovania s výrobkami z tuleňov“

55

2009/C 218/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS)“

59

2009/C 218/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania“

65

2009/C 218/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje“

69

2009/C 218/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán politiky v oblasti azylu – Integrovaný prístup k ochrane v rámci celej EÚ“

78

2009/C 218/17

Stanovisko európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „zelená kniha – migrácia a mobilita: výzvy a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ“

85

2009/C 218/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Rady o európskych činnostiach v oblasti zriedkavých chorôb“

91

2009/C 218/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh na smernicu Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty“

96

2009/C 218/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Pred výzvou vyšších cien ropy“

101

2009/C 218/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia“ — „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania“ — „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF“

107


SK

 

Top