Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:153:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 153, 04. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.153.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 153

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
4. júla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 153/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 141, 20.6.2009

1

 

Súd prvého stupňa

2009/C 153/02

Určenie sudcu, ktorý nahradí predsedu pri rozhodovaní o nariadení predbežných opatrení

2

2009/C 153/03

Odvolacia komora

2

2009/C 153/04

Kritériá prideľovania vecí do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 153/05

Vec C-180/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien — Rakúsko) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, správca konkurznej podstaty spoločnosti Schlank & Schick GmbH [Súdna právomoc v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Právo spotrebiteľa, adresáta klamlivej reklamy, súdne vymáhať vyplatenie zdanlivo vyhranej ceny — Kvalifikácia — Žaloba vyplývajúca zo zmluvy v zmysle článku 15 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia — Podmienky]

3

2009/C 153/06

Vec C-494/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 30. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika, Wam SpA (Odvolanie — Štátna pomoc — Vstup podniku na trh v niektorých tretích krajinách — Pôžičky so zníženými úrokovými sadzbami — Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi — Skreslenie hospodárskej súťaže — Obchod s tretími štátmi — Rozhodnutie Komisie — Protiprávnosť štátnej pomoci — Povinnosť odôvodnenia)

4

2009/C 153/07

Vec C-497/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 30. apríla 2009 — CAS Succhi di Frutta SpA/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Postup verejného obstarávania — Platba v naturáliách — Platba úspešných uchádzačov ovocím iným, ako to, ktoré bolo uvedené v oznámení o verejnom obstarávaní — Príčinná súvislosť)

4

2009/C 153/08

Vec C-518/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Články 43 ES a 49 ES — Smernica 92/49/EHS — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca poisťovniam povinnosť uzavrieť zmluvu — Obmedzenie slobody usadiť sa a slobodného poskytovania služieb — Sociálna ochrana osôb poškodených v dôsledku dopravnej nehody — Proporcionalita — Slobodná tvorba cien poisťovní — Zásada dohľadu členským štátom pôvodu)

4

2009/C 153/09

Vec C-531/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb kapitálu — Články 43 ES a 56 ES — Verejné zdravie — Lekárne — Ustanovenia, ktoré vyhradzujú právo prevádzkovať lekáreň výlučne farmaceutom — Odôvodnenie — Spoľahlivé a kvalitné zásobovanie obyvateľstva liekmi — Odborná nezávislosť farmaceutov — Spoločnosti distribuujúce farmaceutické výrobky — Obecné lekárne)

5

2009/C 153/10

Spojené veci C-171/07 a C-172/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. mája 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Verwaltungsgericht des Saarlandes — Nemecko) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Sloboda usadiť sa — Článok 43 ES — Verejné zdravie — Lekárne — Predpisy oprávňujúce na prevádzkovanie lekární výlučne farmaceutov — Odôvodnenie — Spoľahlivé a kvalitné zásobovanie obyvateľstva liekmi — Profesijná nezávislosť farmaceutov)

5

2009/C 153/11

Spojené veci C-393/07 a C-9/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 30. apríla 2009 — Talianska republika/Európsky parlament (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 o preskúmaní osvedčenia o zvolení Beniamina Donniciho — Poslanec Európskeho parlamentu — Preskúmanie osvedčenia o zvolení člena Parlamentu — Vymenovanie poslanca v dôsledku odstúpenia kandidátov — Články 6 a 12 aktu z roku 1976)

6

2009/C 153/12

Vec C-398/07 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. mája 2009 — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka WATERFORD STELLENBOSCH — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Spoločenstva WATERFORD — Zamietnutie zápisu odvolacím senátom)

6

2009/C 153/13

Vec C-420/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. apríla 2009 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Protokol č. 10 o Cypre — Odklad uplatňovania acquis communautaire v oblastiach, v ktorých cyperská vláda nevykonáva účinnú správu — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Rozhodnutie vydané cyperským súdom so sídlom v oblasti pod účinnou správou tejto vlády, ktoré sa týka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo tejto oblasti — Článok 22 bod 1, článok 34 body 1 a 2, článok 35 ods. 1 a článok 38 ods. 1 uvedeného nariadenia]

7

2009/C 153/14

Vec C-504/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) [Nariadenie (EHS) č. 1191/69 — Záväzky služby vo verejnom záujme — Priznanie náhrad — Sektor mestskej osobnej dopravy]

7

2009/C 153/15

Vec C-516/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/60/ES — Rámec pre politiku Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva — Určenie orgánov príslušných pre správne územia povodí)

8

2009/C 153/16

Vec C-530/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Znečisťovanie a poškodzovanie — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Články 3 a 4)

8

2009/C 153/17

Vec C-531/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof — Rakúsko) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Voľný pohyb tovaru — Vnútroštátna právna úprava o cenovej regulácii dovážaných kníh — Opatrenie s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenie dovozu — Odôvodnenie)

9

2009/C 153/18

Vec C-538/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Taliansko) — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Smernica 92/50/EHS — Článok 29 prvý odsek — Verejné obstarávanie služieb — Vnútroštátna právna úprava, ktorá nepovoľuje navzájom si konkurujúcu účasť na tom istom verejnom obstarávaní spoločnostiam, medzi ktorými existuje vzťah ovládania alebo významný vplyv)

9

2009/C 153/19

Vec C-553/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State — Holandsko) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/pán E. E. Rijkeboer (Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Ochrana súkromného života — Výmaz údajov — Právo prístupu k údajom a k informáciám o príjemcoch údajov — Lehota na uplatnenie práva prístupu)

10

2009/C 153/20

Vec C-27/08: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 30. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht — Nemecko) — BIOS Naturprodukte GmbH/Spolková krajina Sársko (Smernica 2001/83/ES — Článok 1 bod 2 písm. b) — Pojem „liek na základe funkcie“ — Dávkovanie výrobku — Obvyklé podmienky užívania — Zdravotné riziko — Spôsobilosť obnoviť, upraviť alebo zmeniť fyziologické funkcie človeka)

10

2009/C 153/21

Vec C-34/08: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Padova — Taliansko) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl [Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Kvóty na mlieko — Poplatok — Platnosť nariadenia (ES) č. 1788/2003 — Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky — Zásady zákazu diskriminácie a proporcionality — Stanovenie národného referenčného množstva — Kritériá — Rozhodnosť kritéria deficitného členského štátu]

11

2009/C 153/22

Vec C-75/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. apríla 2009 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo] — The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government (Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie — Povinnosť zverejniť odôvodnenie rozhodnutia o nepodrobení projektu posudzovaniu)

11

2009/C 153/23

Vec C-132/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság — Maďarsko) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Voľný pohyb tovaru — Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia — Vzájomné uznávanie zhody — Neuznanie vyhlásenia o zhode vydaného výrobcom usadeným v inom členskom štáte)

12

2009/C 153/24

Vec C-150/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden — Holandsko) Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën (Kombinovaná nomenklatúra — Položky sadzobníka 2206 a 2208 — Kvasený nápoj s obsahom destilovaného alkoholu — Nápoj pripravený z ovocia alebo prírodného produktu — Dôsledky — Strata chute, vône a vzhľadu pôvodného nápoja)

13

2009/C 153/25

Vec C-161/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. mája 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal hof van beroep te Antwerpen — Belgicko) — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV/Belgické kráľovstvo (Voľný pohyb tovarov — Tranzit Spoločenstva — Preprava vykonaná na podklade karnetu TIR — Priestupky alebo nezrovnalosti — Lehota na oznámenie — Lehota na predloženie dôkazu o mieste, kde došlo k priestupkom alebo nezrovnalostiam)

13

2009/C 153/26

Vec C-253/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/22/ES — Aproximácia právnych predpisov — Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2009/C 153/27

Vec C-256/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo pre medzinárodnú ochranu — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2009/C 153/28

Vec C-266/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/81/ES — Právo na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi — Neúplné prebratie — Neoznámenie opatrení na prebratie)

15

2009/C 153/29

Vec C-313/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/58/ES — Právo obchodných spoločností — Doklady a údaje podliehajúce zverejňovaniu — Listy a objednávky — Sankcie — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2009/C 153/30

Vec C-322/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/83/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2009/C 153/31

Vec C-368/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/35/ES — Odstraňovanie environmentálnych škôd — Zásada „znečisťovateľ platí“)

16

2009/C 153/32

Vec C-390/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Rozhodnutie č. 280/2004/ES — Uplatňovanie Kjótskeho protokolu — Vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie a/alebo zníženie emisií skleníkových plynov — Neoznámenie požadovaných informácií)

16

2009/C 153/33

Vec C-443/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/13/ES — Obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín — Neprebratie pojmov „malé zariadenie“ a „podstatná zmena“)

17

2009/C 153/34

Vec C-532/08: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/60/ES — Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu — Neprebratie v stanovenej lehote)

17

2009/C 153/35

Vec C-128/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 6. apríla 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne

18

2009/C 153/36

Vec C-129/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 6. apríla 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds/Région wallonne

18

2009/C 153/37

Vec C-130/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 6. apríla 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez/Région wallonne

19

2009/C 153/38

Vec C-131/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 6. apríla 2009 — Philippe Daras/Région wallonne

20

2009/C 153/39

Vec C-132/09: Žaloba podaná 6. apríla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

21

2009/C 153/40

Vec C-133/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 8. apríla 2009 — Dr. Uzonyi József/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Vec C-134/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 10. apríla 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page/Région wallonne

22

2009/C 153/42

Vec C-135/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 9. apríla 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne

23

2009/C 153/43

Vec C-138/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Ordinario di Palermo (Taliansko) 15. apríla 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Vec C-140/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Genova (Taliansko) 17. apríla 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Vec C-142/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgicko) 22. apríla 2009 — Trestná vec proti: V. W. Lahousse a Lavichy BVBA

25

2009/C 153/46

Vec C-143/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 23. apríla 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Vec C-144/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 24. apríla 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller

26

2009/C 153/48

Vec C-145/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden — Württemberg (Nemecko) 24. apríla 2009 — Spolková krajina Bádensko-Württembersko/Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Vec C-146/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 24. apríla 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Vec C-147/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 24. apríla 2009 — Roland Seunig/Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Vec C-150/09 P: Odvolanie podané 27. apríla 2009: Iride SpA a Iride Energia SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 11. februára 2009 vo veci T-25/07, Iride SpA, Iride Energia SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

27

2009/C 153/52

Vec C-154/09: Žaloba podaná 4. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

28

2009/C 153/53

Vec C-160/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 8. mája 2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E./Ypourgos Oikonomikon

28

2009/C 153/54

Vec C-161/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Simvoulio tis Epikrateias (Štátna rada) (Grécko) 8. mája 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Vec C-162/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 8. mája 2009 — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Vec C-169/09: Žaloba podaná 13. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

29

2009/C 153/57

Vec C-170/09: Žaloba podaná 13. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

30

2009/C 153/58

Vec C-171/09: Žaloba podaná 13. mája 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

30

2009/C 153/59

Vec C-175/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 14. mája 2009 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

30

 

Súd prvého stupňa

2009/C 153/60

Vec T-116/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. mája 2009 — Wieland-Werke/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými priemyselnými rúrami — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhov — Pokuty — Zásada zákonnosti trestov — Veľkosť dotknutého trhu — Odstrašujúci účinok — Dĺžka trvania porušenia — Spolupráca“)

32

2009/C 153/61

Vec T-122/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. mája 2009 — Outokumpu a Luvata/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými priemyselnými rúrami — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhov — Pokuty — Veľkosť dotknutého trhu — Priťažujúce okolnosti — Opakované porušovanie“)

32

2009/C 153/62

Vec T-127/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. mája 2009 — KME Germany a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s medenými priemyselnými rúrami — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhov — Pokuty — Konkrétny dopad na trh — Veľkosť dotknutého trhu — Dĺžka trvania porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca“)

33

2009/C 153/63

Vec T-151/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. mája 2009 — NVV a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Trhy, na ktorých prebieha nákup živých ošípaných a prasníc určených na porážku — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Definícia relevantného geografického trhu — Povinnosť náležitej starostlivosti — Povinnosť odôvodnenia“)

33

2009/C 153/64

Vec T-414/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. mája 2009 — NHL Enterprises/ÚHVT — Glory & Pompea (LA KINGS) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva LA KINGS — Skoršia národná obrazová ochranná známka KING — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“]

34

2009/C 153/65

Vec T-165/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. mája 2009 — Fiorucci/ÚHVT — Edwin (ELIO FIORUCCI) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti a výmaz — Slovná ochranná známka Spoločenstva ELIO FIORUCCI — Zápis mena všeobecne známej osoby ako ochrannej známky — Článok 52 ods. 2 písm. a) a článok 50 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94“]

34

2009/C 153/66

Spojené veci T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 a T-178/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. mája 2009 — Euro-Information/ÚHVT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94“]

35

2009/C 153/67

Vec T-277/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. mája 2009 — Omnicare/ÚHVT — Astellas Pharma (OMNICARE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva OMNICARE — Skoršia národná obrazová ochranná známka OMNICARE — Zamietnutie žiadosti o restitutio in integrum“)

35

2009/C 153/68

Vec T-89/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. mája 2009 — VIP Car Solutions/Parlament („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie Spoločenstva — Doprava členov Európskeho parlamentu vo vozidlách a minibusoch so šoférom počas zasadnutí v Štrasburgu — Zamietnutie ponuky uchádzača — Povinnosť odôvodnenia — Odmietnutie poskytnúť informáciu o cene ponúknutej úspešným uchádzačom — Žaloba o náhradu škody“)

36

2009/C 153/69

Vec T-185/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. mája 2009 — Klein Trademark Trust/ÚHVT — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CK CREACIONES KENNYA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva CK Calvin Klein a skoršie obrazové národné ochranné známky CK — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“]

36

2009/C 153/70

Spojené veci T-405/07 a T-406/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. mája 2009 — CFCMCEE/ÚHVT (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva P@YWEB/email CARD a PAYWEB CARD — Absolútny dôvod zamietnutia — Čiastočný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“]

37

2009/C 153/71

Vec T-410/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. mája 2009 — Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO) („Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva JURADO — Nepodanie žiadosti o obnovu majiteľom ochrannej známky — Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby — Žiadosť o restitutio in integrum podaná výlučným držiteľom licencie“)

37

2009/C 153/72

Vec T-136/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. mája 2009 — Aurelia Finance/ÚHVT (AURELIA) („Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva AURELIA — Nezaplatenie poplatku za obnovu — Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby — Žiadosť o restitutio in integrum“)

38

2009/C 153/73

Vec T-183/08: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. mája 2009 — Schuhpark Fascies/ÚHVT — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej a slovnej ochrannej známky Spoločenstva jello SCHUHPARK — Skoršia slovná národná ochranná známka Shuhpark — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94“]

38

2009/C 153/74

Vec T-58/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. apríla 2009 — HALTE/Komisia („Štátna pomoc — Sťažnosť — Žaloba na nečinnosť — Zaujatie stanoviska Komisiou ukončujúce nečinnosť — Zastavenie konania“)

38

2009/C 153/75

Vec T-282/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 28. apríla 2009 — Tailor/ÚHVT (Zobrazenie ľavého vrecka) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej ľavé vrecko — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Žaloba zjavne bez právneho základu“]

39

2009/C 153/76

Vec T-283/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 28. apríla 2009 — Tailor/ÚHVT (Zobrazenie pravého vrecka) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej pravé vrecko — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Žaloba zjavne bez právneho základu“]

39

2009/C 153/77

Vec T-45/09: Žaloba podaná 30. januára 2009 — Al Barakaat International Foundation/Komisia

39

2009/C 153/78

Vec T-130/09: Žaloba podaná 2. apríla 2009 — Eliza/ÚHVT — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Vec T-138/09: Žaloba podaná 7. apríla 2009 — Muñoz Arraiza/ÚHVT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Vec T-143/09 P: Odvolanie podané 8. apríla 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. januára 2009 vo veci F-98/07, Petrilli/Komisia

41

2009/C 153/81

Vec T-147/09: Žaloba podaná 9. apríla 2009 — Trelleborg Industrie/Komisia

41

2009/C 153/82

Vec T-152/09: Žaloba podaná 11. apríla 2009 — Rintisch/ÚHVT — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Vec T-155/09: Žaloba podaná 15. apríla 2009 — Maxcom/ÚHVT — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Vec T-156/09: Žaloba podaná 17. apríla 2009 — Four Ace International/ÚHVT (skiken)

43

2009/C 153/85

Vec T-158/09: Žaloba podaná 14. apríla 2009 — Helénska republika/Komisia

43

2009/C 153/86

Vec T-159/09: Žaloba podaná 27. apríla 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, L.da/Komisia Európskych spoločenstiev

44

2009/C 153/87

Vec T-161/09: Žaloba podaná 21. apríla 2009 — Ilink Kommunikationssysteme/ÚHVT (ilink)

44

2009/C 153/88

Vec T-164/09: Žaloba podaná 3. apríla 2009 — Kitou/Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

44

2009/C 153/89

Vec T-170/09: Žaloba podaná 24. apríla 2009 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener a Shanghai Prime Machinery/Rada

45

2009/C 153/90

Vec T-172/09: Žaloba podaná 24. apríla 2009 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Rada

46

2009/C 153/91

Vec T-174/09: Žaloba podaná 27. apríla 2009 — Complejo Agrícola/Komisia

48

2009/C 153/92

Vec T-176/09: Žaloba podaná 6. mája 2009 — Government of Gibraltar/Komisia

48

2009/C 153/93

Vec T-183/09: Žaloba podaná 11. mája 2009 — Spa Monopole/ÚHVT — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Spojené veci T-142/94 a T-143/94: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. mája 2009 — Roche/Rada a Komisia

50

2009/C 153/95

Vec T-170/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 8. mája 2009 — Opus Arte UK/ÚHVT — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Vec T-470/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. mája 2009 — Komisia/Eurgit a Cirese

50

2009/C 153/97

Vec T-503/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 4. mája 2009 — Rundpack/ÚHVT (Zobrazenie pohára)

50

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 153/98

Vec F-26/09: Žaloba podaná 27. marca 2009 — B/Parlament

51

2009/C 153/99

Vec F-40/09: Žaloba podaná 7. apríla 2009 — Časta/Komisia

51

2009/C 153/00

Vec F-45/09: Žaloba podaná 24. apríla 2009 — Lebedef-Caponi/Komisia

51

2009/C 153/01

Vec F-47/09: Žaloba podaná 7. mája 2009 — Fries Guggenheim/CEDEFOP

52


 

Korigendá

2009/C 153/02

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-126/09 (Ú. v. EÚ C 129, 6.6.2009, s. 18)

53


SK

 

Top