Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:102:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 102, 01. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.102.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 102

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
1. mája 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 102/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 90, 18.4.2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 102/02

Vec C-205/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. marca 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 307 druhého pododseku ES — Neprijatie opatrení na odstránenie nezlučiteľností medzi dvojstrannými dohodami uzavretými s tretími krajinami pred pristúpením členského štátu k Európskej únii a Zmluve ES — Investičné dohody, ktoré uzatvorila Rakúska republika s Kórejskou republikou, Kapverdskou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Malajziou, Ruskou federáciou a Tureckou republikou)

2

2009/C 102/03

Vec C-249/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. marca 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 307 druhého pododseku ES — Neprijatie opatrení na odstránenie nezlučiteľností medzi dvojstrannými dohodami uzavretými s tretími krajinami pred pristúpením členského štátu k Európskej únii a Zmluve ES — Investičné dohody, ktoré Švédske kráľovstvo uzavrelo s Argentínskou republikou, Bolívijskou republikou, Republikou Pobrežie slonoviny, Egyptskou arabskou republikou, Hongkongom, Indonézskou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Madagaskarskou republikou, Malajziou, Islamskou pakistanskou republikou, Peruánskou republikou, Senegalskou republikou, Srílanskou demokratickou socialistickou republikou, Tuniskou republikou, Vietnamskou socialistickou republikou, Jemenskou republikou a bývalou Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia)

2

2009/C 102/04

Vec C-88/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. marca 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Články 28 ES a 30 ES — Voľný pohyb tovaru — Smernica 2001/83/ES — Výrobky z liečivých rastlín — Výrobky zaradené medzi lieky — Výrobky zákonným spôsobom vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch ako potravinové doplnky alebo dietetické výrobky — Pojem „liek“ — Povolenie na uvedenie na trh — Prekážka — Odôvodnenie — Verejné zdravie — Ochrana spotrebiteľa — Proporcionalita — Rozhodnutie č. 3052/95/ES — Postup vzájomnej výmeny informácií o vnútroštátnych opatreniach, ktoré sa odchyľujú od zásady voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva)

3

2009/C 102/05

Vec C-222/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 5. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)/Administración General del Estado (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 12 ES — Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti — Články 39 ES, 43 ES, 49 ES a 56 ES — Základné slobody zaručené Zmluvou ES — Článok 87 ES — Štátna pomoc — Smernica 89/552/EHS — Vykonávanie činností televízneho vysielania — Povinnosť prevádzkovateľov televízneho vysielania vyhradiť časť svojich prevádzkových príjmov na predbežné financovanie európskych kinematografických a televíznych filmov, pričom 60 % z tohto financovania je určených na tvorbu diel, ktorých pôvodné znenie je v niektorom z úradných jazykov Španielskeho kráľovstva a ktoré sú prevažne vyrábané španielskym filmovým priemyslom)

4

2009/C 102/06

Vec C-302/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London – Spojené kráľovstvo) – J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (Prvá a šiesta smernica o DPH — Zásady daňovej neutrality a proporcionality — Pravidlá zaokrúhľovania súm DPH — Metódy a úrovne zaokrúhľovania)

5

2009/C 102/07

Vec C-350/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sächsisches Landessozialgericht – Nemecko) – Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft (Hospodárska súťaž — Články 81 ES, 82 ES a 86 ES — Povinné členstvo v subjekte poskytujúcom poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania — Pojem „podnik“ — Zneužitie dominantného postavenia — Slobodné poskytovanie služieb — Články 49 ES a 50 ES — Obmedzenie — Odôvodnenie — Riziko závažného ohrozenia finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia)

5

2009/C 102/08

Vec C-388/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. marca 2009 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Smernica 2000/78 — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Diskriminácia na základe veku — Prepustenie z dôvodu odchodu do dôchodku — Odôvodnenie)

6

2009/C 102/09

Vec C-479/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. marca 2009 – Francúzska republika/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 809/2007 — Definícia pojmu „plávajúce unášané siete“ — „Thonaille“ — Povinnosť odôvodnenia — Porušenie zásady proporcionality a rovnosti zaobchádzania)

7

2009/C 102/10

Vec C-545/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski gradski sad – Bulharsko) – Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD (Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Právo sui generis — Získanie, overenie alebo prezentácia obsahu databázy — Extrakcia — Podstatná časť obsahu databázy — Elektronická databáza oficiálnych právnych údajov)

7

2009/C 102/11

Vec C-556/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. marca 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Spoločná politika rybolovu — Nariadenie (ES) č. 894/97 — Vlečná sieť — Pojem — Rybárska sieť nazvaná „thonaille“ — Zákaz lovu určitých druhov rýb — Nariadenie (EHS) č. 2847/93 a nariadenie (ES) č. 2371/2002 — Neexistencia účinného kontrolného systému na účely dodržiavania tohto zákazu)

8

2009/C 102/12

Vec C-507/08: Žaloba podaná dňa 21. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Slovenská republika

9

2009/C 102/13

Vec C-14/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 12. januára 2009 – Hava Genc/Spolková krajina Berlín

10

2009/C 102/14

Vec C-45/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Hamburg (Nemecko) 2. februára 2009 – Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

10

2009/C 102/15

Vec C-49/09: Žaloba podaná 2. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

11

2009/C 102/16

Vec C-63/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 4 de Barcelona (Španielsko) 13. februára 2009 – Axel Walz/Clickair S.A.

11

2009/C 102/17

Vec C-70/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 17. februára 2009 – Alexander Hengartner a Rudolf Gasser

12

2009/C 102/18

Vec C-72/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 18. februára 2009 – Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

12

2009/C 102/19

Vec C-74/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 18. februára 2009 – Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice/Berlaymont 2000 SA

12

2009/C 102/20

Vec C-75/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Taliansko) 20. februára 2009 – Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

13

2009/C 102/21

Vec C-77/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Taliansko) 20. februára 2009 – Gowan Comercio Internacional e servicos limitada/Ministero della Salute

13

2009/C 102/22

Vec C-78/09 P: Odvolanie podané 24. februára 2009: Compagnie des bateaux mouches SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 10. decembra 2008 vo veci T-365/06, Bateaux mouches/ÚHVT

13

2009/C 102/23

Vec C-81/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Συμβούλιο της Επικρατείας (Štátna rada, Grécko) 25. februára 2009 – ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. (Tlačový inštitút, a.s.)/Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ministerstvo pre tlač a masmédiá)

14

2009/C 102/24

Vec C-82/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 25. februára 2009 – Dimos Agios Nikalaos Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

14

2009/C 102/25

Vec C-83/09 P: Odvolanie podané 25. februára 2009 Komisiou Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 10. decembra 2008 vo veci T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG a Kronotex GmbH & Co. KG/Komisia Európskych spoločenstiev, ktorú v konaní podporujú Zellstoff Stendal GmbH, Spolková republika Nemecko a spolková krajina Sasko-Anhaltsko

15

2009/C 102/26

Vec C-85/09 P: Odvolanie podané 27. februára 2009: Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda proti uzneseniu Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 2008 vo veci T-137/07, Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda/Komisia Európskych spoločenstiev

16

2009/C 102/27

Vec C-86/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Spojené kráľovstvo) 27. februára 2009 – Future Health Technologies Ltd/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

16

 

Súd prvého stupňa

2009/C 102/28

Vec T-156/08 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2009 – R/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci v skúšobnej dobe — Správa o úradníkovi v skúšobnej dobe — Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie“)

18

2009/C 102/29

Vec T-47/09: Žaloba podaná 9. februára 2009 – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch/ÚHVT (diegesellschafter.de)

18

2009/C 102/30

Vec T-55/09: Žaloba podaná 13. februára 2009 – Swarovski/ÚHVT – Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

18

2009/C 102/31

Vec T-57/09: Žaloba podaná 9. februára 2009 – Alfastar Benelux/Rada

19

2009/C 102/32

Vec T-60/09: Žaloba podaná 16. februára 2009 – Herhof/ÚHVT – Stabilator (stabilator)

20

2009/C 102/33

Vec T-61/09: Žaloba podaná 16. februára 2009 – Meica/ÚHVT – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

21

2009/C 102/34

Vec T-62/09: Žaloba podaná 13. februára 2009 – Rintisch/ÚHVT – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

21

2009/C 102/35

Vec T-63/09: Žaloba podaná 17. februára 2009 – Volkswagen/ÚHVT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)

22

2009/C 102/36

Vec T-64/09: Žaloba podaná 16. februára 2009 – Micro Shaping/ÚHVT (>packaging)

23

2009/C 102/37

Vec T-65/09 P: Odvolanie podané 14. februára 2009: Enzo Reali proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. decembra 2008 vo veci F-136/06, Reali/Komisia

23

2009/C 102/38

Vec T-72/09: Žaloba podaná 18. februára 2009 – Pilkington Group a i./Komisia

24

2009/C 102/39

Vec T-73/09: Žaloba podaná 18. februára 2009 – Compagnie de Saint-Gobain/Komisia

25

2009/C 102/40

Vec T-74/09: Žaloba podaná 18. februára 2009 – Francúzsko/Komisia

26

2009/C 102/41

Vec T-76/09: Žaloba podaná 16. februára 2009 – Mundipharma/ÚHVT – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

27

2009/C 102/42

Vec T-78/09 P: Odvolanie podané 25. februára 2009: Európsky parlament proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. decembra 2008 vo veci F-148/06,Collée/Parlament

28

2009/C 102/43

Vec T-80/09 P: Odvolanie podané 23. februára 2009: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. decembra 2008 vo veci F-52/05, Q/Komisia

28

2009/C 102/44

Vec T-82/09: Žaloba podaná 20. februára 2009 – Dennekamp/Parlament

29

2009/C 102/45

Vec T-88/09: Žaloba podaná 27. februára 2009 – Idromacchine a i./Komisia

30

2009/C 102/46

Vec T-90/09: Žaloba podaná 27. februára 2009 – Mojo Concerts a Amsterdam Music Dome Exploitatie/Komisia

31

2009/C 102/47

Vec T-91/09 P: Odvolanie podané 2. marca 2009: Carina Skareby proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 15. decembra 2008 vo veci F-34/07, Skareby/Komisia

32

2009/C 102/48

Vec T-95/09: Žaloba podaná 26. februára 2009 – United Phosphorus/Komisia

32

2009/C 102/49

Vec T-98/09: Žaloba podaná 11. marca 2009 – Tubesca/ÚHVT – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.)

33

2009/C 102/50

Vec T-99/09: Žaloba podaná 4. marca 2009 – Taliansko/Komisia

34

 

Súd pre verejnú službu

2009/C 102/51

Vec F-104/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 – Arpaillange a i./Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Zaradenie — Bývalí individuálni experti — Diplom — Odborná prax — Námietka nezákonnosti)

36

2009/C 102/52

Vec F-24/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 – Lafleur Tighe/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Zaradenie do platovej triedy — Bývalí individuálni znalci — Odborná prax — Diplom — Potvrdenie o rovnocennosti — Prípustnosť — Nová a podstatná skutočnosť)

36

2009/C 102/53

Vec F-63/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 3. marca 2009 – Patsarika/Cedefop (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Zmena miesta pridelenia — Právo na obranu — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Rozsudok pre zmeškanie)

37

2009/C 102/54

Vec F-98/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. januára 2009 – Petrilli/Komisia (Verejná služba — Pomocní zmluvní zamestnanci — Prípustnosť — Akt spôsobujúci ujmu — Článok 3b) a článok 88 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ) — Doba trvania zmluvy — Článok 3 ods. 1 rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania dočasných zamestnancov v službách Komisie — Zákonnosť)

37

2009/C 102/55

Vec F-100/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. marca 2009 – Tsirimiagos/Výbor regiónov (Verejná služba — Úradníci — Odmena — Prevod časti platu mimo krajiny pridelenia — Článok 17 ods. 2 písm. b) prílohy VII niekdajšieho služobného poriadku — Účet stavebného sporenia — Vydanie bezdôvodného plnenia — Podmienky — Nezrovnalosti prevodov — Zjavná nezrovnalosť)

38

2009/C 102/56

Vec F-106/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. marca 2009 – Giaprakis/Výbor regiónov (Verejná služba — Úradníci — Odmena — Prevod časti platu mimo krajiny pridelenia — Článok 17 ods. 2 písm. b) prílohy VII niekdajšieho služobného poriadku — Stavebné sporenie — Vydanie bezdôvodného plnenia — Podmienky — Nezrovnalosti prevodov — Zjavná nezrovnalosť)

38

2009/C 102/57

Vec F-4/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 – Hambura/Parlament (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Výberové konanie — Nepripustenie — Oznámenie o výberovom konaní PE/95/S — Nepoužitie kandidatúry uvedenej v Úradnom vestníku Európskej únie — Prípustnosť — Predbežné správne konanie)

39

2009/C 102/58

Vec F-7/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. februára 2009 – Schönberger/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Pridelenie bodov na základe zásluh — Zásada rovnosti zaobchádzania)

39

2009/C 102/59

Vec F-88/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. novembra 2008 – Domínguez Gonzáles/Komisia (Verejná služba — Technický asistent — Námietka nedostatku právomoci — Námietka neprípustnosti — Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu)

40


SK

 

Top