Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:069:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 69, 21. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 69

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
21. marca 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 069/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 55, 7.3.2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 069/02

Vec C-277/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Smernica 91/628/EHS — Vývozné náhrady — Ochrana zvierat počas prepravy — Námorná preprava hovädzieho dobytka medzi dvomi zemepisnými bodmi Spoločenstva — Vozidlá naložené na plavidlá bez vyloženia zvierat — 12-hodinová prestávka na odpočinok — Povinnosť)

2

2009/C 069/03

Vec C-311/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera (Uznávanie diplomov — Smernica 89/48/EHS — Nostrifikácia dokladu o vzdelaní — Inžinier)

3

2009/C 069/04

Spojené veci C-350/06 a C-520/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. januára 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Nemecko a House of Lords – Spojené kráľovstvo) – Gerhard Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherung Bund (Pracovné podmienky — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Právo na platenú ročnú dovolenku — Nemocenská dovolenka — Ročná dovolenka, ktorá sa prekrýva s nemocenskou dovolenkou — Náhrada za platenú ročnú dovolenku nevyčerpanú z dôvodu choroby pri skončení pracovnej zmluvy)

3

2009/C 069/05

Vec C-455/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. novembra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven – Holandsko) – Heemskerk BV, Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees (Nariadenia (ES) č. 615/98, č. 1254/1999 a č. 800/1999 — Smernica 91/628/EHS — Vývozné náhrady — Ochrana hovädzieho dobytka počas prepravy — Právomoc správneho orgánu rozhodnúť odchylne od osvedčenia úradného veterinárneho lekára o tom, že dopravný prostriedok na prepravu zvierat nie je v súlade s ustanoveniami práva Spoločenstva — Právomoc súdnych orgánov členských štátov — Preskúmanie žalobného dôvodu založenom na práve Spoločenstva z úradnej moci — Vnútroštátne pravidlo zákazu reformatio in peius)

4

2009/C 069/06

Vec C-150/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Oneskorené platenie vlastných zdrojov — Úroky z omeškania v prípade oneskoreného platenia vlastných zdrojov — Pravidlá zaúčtovania — Režim ATA)

5

2009/C 069/07

Vec C-230/07: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. októbra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie 2002/22/ES — Elektronické komunikácie — Jednotné európske núdzové volacie číslo — Miesto volajúceho — Neprijatie v stanovenej lehote)

5

2009/C 069/08

Vec C-240/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Sony Music Entertainment (Germany) GmbH/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH (Práva súvisiace s autorským právom — Práva výrobcov zvukových záznamov — Právo rozmnožovania — Právo šírenia — Lehota ochrany — Smernica 2006/116/ES — Práva štátnych príslušníkov tretích krajín)

6

2009/C 069/09

Spojené veci C-278/07 až C-280/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. januára 2009 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev — Článok 3 — Vrátenie vývoznej náhrady — Určenie premlčacej doby — Nezrovnalosti spáchané pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 2988/95 — Pravidlo premlčania, ktoré je súčasťou všeobecného občianskeho práva členského štátu)

6

2009/C 069/10

Vec C-281/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev — Článok 3 — Vrátenie vývoznej náhrady — Pochybenie vnútroštátneho orgánu — Premlčacia doba)

7

2009/C 069/11

Vec C-318/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (Voľný pohyb kapitálu — Daň z príjmov — Odpočítateľnosť darov poskytnutých uznaným všeobecne prospešným zariadeniam — Obmedzenie odpočítateľnosti na dary poskytnuté tuzemským zariadeniam — Vecné dary — Smernica 77/799/EHS — Vzájomná pomoc príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní)

8

2009/C 069/12

Vec C-377/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim (Daň z príjmov právnických osôb — Prechodné ustanovenia — Odpočet poklesu hodnoty podielov v spoločnostiach nerezidentoch)

8

2009/C 069/13

Vec C-473/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Znečisťovanie a škodliviny — Smernica 96/61/ES — Príloha I — Bod 6.6 písm. a) — Intenzívny chov hydiny — Definícia — Pojem „hydina“ — Maximálny počet zvierat v zariadení)

9

2009/C 069/14

Vec C-492/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/21/ES — Elektronické komunikačné siete a služby — Pojem „účastník“)

9

2009/C 069/15

Vec C-19/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Švédsko) – Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian (Azylové právo — Nariadenie (ES) č. 343/2003 — Prijatie žiadateľa o azyl, ktorého žiadosť bola zamietnutá a ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, v ktorom podal novú žiadosť o azyl členským štátom späť — Začiatok plynutia lehoty na výkon odovzdania žiadateľa o azyl — Konanie o odovzdaní, ktoré je predmetom odvolania s odkladným účinkom)

10

2009/C 069/16

Vec C-197/07 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. decembra 2008 – Aktieselskabet af 21. november 2001/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 5 — Dobré meno — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Prihláška slovného označenia „TDK“ ako ochrannej známky Spoločenstva — Námietka majiteľa národnej slovnej a obrazovej ochrannej známky a slovnej a obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TDK — Zamietnutie zápisu)

10

2009/C 069/17

Vec C-468/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 11. septembra 2008 – Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Článok 119 rokovacieho poriadku — Hospodárska súťaž — Kartely — Pokuta — Návrhy smerujúce k zníženiu výšky pokuty uloženej Súdom prvého stupňa)

11

2009/C 069/18

Vec C-500/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 25. novembra 2008 – Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Žaloba, ktorou sa od Súdu prvého stupňa žiada rozhodnutie o osobnej pôsobnosti rozhodnutia Komisie — Zjavný nedostatok právomoci)

11

2009/C 069/19

Vec C-501/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 25. novembra 2008 – S.A.BA.R. SpA/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia)

12

2009/C 069/20

Vec C-513/07 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. októbra 2008 – AGC Flat Glass Europe SA, predtým Glaverbel SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 3 — Obrazová ochranná známka znázorňujúca štruktúru povrchu skla — Zamietnutie prihlášky — Dôkaz rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Cieľová skupina verejnosti a zohľadnené územie)

12

2009/C 069/21

Vec C-525/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 28. novembra 2008 – Philippe Combescot/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Správa o služobnom postupe — Povinnosť poskytnúť pomoc — Morálne obťažovanie — Náhrada škody — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné)

13

2009/C 069/22

Vec C-526/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 28. novembra 2008 – Philippe Combescot/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Obsadenie miesta vedúceho delegácie v Kolumbii — Vylúčenie z výberového konania — Návrh na náhradu škody — Určenie rozsahu náhrady škody — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné)

13

2009/C 069/23

Vec C-20/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. decembra 2008 – Enercon GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom výrobku — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 — Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

14

2009/C 069/24

Vec C-81/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 13. novembra 2008 – Miguel Cabrera Sánchez/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Industrias Cárnicas Valle SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Nebezpečenstvo zámeny — Kombinovaná slovná a obrazová ochranná známka — Námietka majiteľa skoršej ochrannej známky)

14

2009/C 069/25

Vec C-156/08: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 27. novembra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Niedersächsisches Finanzgericht – Nemecko) – Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Šiesta smernica o DPH — Článok 33 ods. 1 — Pojem „dane z obratu“ — Dane z prevodu nehnuteľností)

15

2009/C 069/26

Vec C-287/08: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 3. októbra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Milano – Taliansko) – Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo – Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo – Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo – Rho, Istituto Comprensivo – Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni – Rescaldina (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Chýbajúca súvislosť s právom Spoločenstva — Zjavná nespríslušnosť Súdneho dvora)

15

2009/C 069/27

Vec C-424/08: Žaloba podaná 25. septembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

16

2009/C 069/28

Vec C-450/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Tübingen (Nemecko) 15. októbra 2008 – FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/notár Gerhard Schwenkel

16

2009/C 069/29

Vec C-461/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. októbra 2008 – Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën

16

2009/C 069/30

Vec C-477/08: Žaloba podaná 6. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

17

2009/C 069/31

Vec C-498/08 P: Odvolanie podané 18. novembra 2008: Fornaci Laterizi Danesi SpA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvej komory) z 9. septembra 2008 vo veci T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Komisia Európskych spoločenstiev

17

2009/C 069/32

Vec C-522/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 28. novembra 2008 – Telekomunikacja Polska S.A., Varšava/Predseda Urząd Komunikacji Elektronicznej

18

2009/C 069/33

Vec C-540/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 4. decembra 2008 – Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/„Österreich“-Zeitungsverlag GmbH

18

2009/C 069/34

Vec C-550/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 11. decembra 2008 – British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

19

2009/C 069/35

Vec C-553/08: Odvolanie podané 16. decembra 2008: Powerserv Personalservice GmbH, predtým Manpower Personalservice GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 15. októbra 2008 vo veci T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

19

2009/C 069/36

Vec C-562/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 19. decembra 2008 – Müller Fleisch GmbH/Spolková krajina Bádensko-Württembersko

20

2009/C 069/37

Vec C-563/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Granada (Španielsko) 18. decembra 2008 – Carlos Sáez Sánchez a Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía a Manuel Jalón Morente a iní

21

2009/C 069/38

Vec C-564/08 P: Odvolanie podané 18. decembra 2008: SGL Carbon AG proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 8. októbra 2008 vo veci T-68/04, SGL Carbon AG/Komisia Európskych spoločenstiev

21

2009/C 069/39

Vec C-568/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Assen (Holandsko) 22. decembra 2008 – 1. Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie 2. van Spijker Infrabouw BV 3. de Jonge Konstruktie BV/Provincia Drenthe

21

2009/C 069/40

Vec C-569/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 22. decembra 2008 – Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

22

2009/C 069/41

Vec C-582/08: Žaloba podaná 29. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

23

2009/C 069/42

Vec C-1/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 2. januára 2009 – Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

24

2009/C 069/43

Vec C-6/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

24

2009/C 069/44

Vec C-7/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

24

2009/C 069/45

Vec C-8/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

25

2009/C 069/46

Vec C-9/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

25

2009/C 069/47

Vec C-15/09: Žaloba podaná 12. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

25

2009/C 069/48

Vec C-17/09: Žaloba podaná 14. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

26

2009/C 069/49

Vec C-18/09: Žaloba podaná 14. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

27

2009/C 069/50

Vec C-24/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 19. januára 2009 – Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

27

2009/C 069/51

Vec C-28/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

28

2009/C 069/52

Vec C-42/09: Žaloba podaná 30. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

28

2009/C 069/53

Vec C-43/09 P: Odvolanie podané 29. januára 2009: Helénska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 19. novembra 2008 vo veci T-404/05, Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

29

2009/C 069/54

Vec C-44/09: Žaloba podaná 30. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

29

2009/C 069/55

Vec C-112/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. októbra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

30

2009/C 069/56

Vec C-243/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. novembra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Charleroi – Belgicko) – SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens/Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

30

2009/C 069/57

Vec C-351/07: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 1. decembra 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Taliansko) – CEPAV DUE – Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

30

2009/C 069/58

Vec C-474/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2008 – Európsky parlament/Komisia Európskych spoločenstiev

30

2009/C 069/59

Vec C-494/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. októbra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

30

2009/C 069/60

Vec C-541/07: Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora zo 14. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

30

2009/C 069/61

Vec C-548/07: Uznesenie predsedu siedmej komory Súdneho dvora z 22. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

31

2009/C 069/62

Vec C-24/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

31

2009/C 069/63

Vec C-26/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

31

2009/C 069/64

Vec C-48/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

31

2009/C 069/65

Vec C-82/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 10. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

31

2009/C 069/66

Vec C-107/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

31

2009/C 069/67

Vec C-122/08: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora zo 17. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

32

2009/C 069/68

Vec C-130/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. októbra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

32

2009/C 069/69

Vec C-142/08: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 18. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

32

2009/C 069/70

Vec C-148/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. januára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Málaga – Španielsko) – Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

32

2009/C 069/71

Vec C-181/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

32

2009/C 069/72

Vec C-187/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

32

2009/C 069/73

Vec C-190/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo

33

2009/C 069/74

Vec C-191/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

33

2009/C 069/75

Vec C-209/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

33

2009/C 069/76

Vec C-218/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

33

2009/C 069/77

Vec C-220/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. novembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

33

2009/C 069/78

Vec C-367/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

33

 

Súd prvého stupňa

2009/C 069/79

Vec T-388/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. februára 2009 – Deutsche Post a DHL International/Komisia („Štátna pomoc — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Žaloba o neplatnosť — Aktívna legitimácia — Prípustnosť — Vážne ťažkosti“)

34

2009/C 069/80

Vec T-125/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. januára 2009 – Centro Studi Manieri/Rada („Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie týkajúce sa celkovej správy jaslí — Rozhodnutie využiť služby ‚Úradu pre infraštruktúru a logistiku‘ (OIB) a odstúpenie od verejného obstarávania“)

34

2009/C 069/81

Vec T-145/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. februára 2009 – Omya/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Žiadosť o informácie — Článok 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 — Potrebnosť požadovaných informácií — Proporcionalita — Primeraná lehota — Zneužitie právomoci — Porušenie legitímnej dôvery“)

35

2009/C 069/82

Vec T-25/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. februára 2009 – Iride a Iride Energia/Komisia („Štátna pomoc — Odvetvie energetiky — Náhrada uviaznutých nákladov — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom — Povinnosť podniku príjemcu najprv vrátiť skoršiu pomoc, ktorá bola vyhlásená za protiprávnu — Štátne prostriedky — Výhoda — Povinnosť odôvodnenia“)

35

2009/C 069/83

Vec T-74/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. januára 2009 – Nemecko/Komisia („EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Zmeny finančného plánu bez súhlasu Komisie — Maximálne finančné sadzby stanovené pre osobitné opatrenia — Pojem podstatná zmena — Článok 24 nariadenia (EHS) č. 4253/88 — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba o neplatnosť“)

36

2009/C 069/84

Vec T-174/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. januára 2009 – Volkswagen/ÚHVT (TDI) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TDI — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94 — Článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94“)

36

2009/C 069/85

Vec T-413/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. februára 2009 – Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva LifeScience — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Life Sciences Partners — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

37

2009/C 069/86

Vec T-74/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 2008 – Fox Racing/ÚHVT – Lloyd IP (SHIFT) („Ochranná známka Spoločenstva — Zastavenie konania“)

37

2009/C 069/87

Vec T-199/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 15. januára 2009 – Ziegler/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Hospodárska súťaž — Zaplatenie pokuty — Banková záruka — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2009/C 069/88

Vec T-262/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. decembra 2008 – Canon Communications/ÚHVT – Messe Düsseldorf (MEDTEC) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

38

2009/C 069/89

Vec T-401/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 14. novembra 2008 – Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce ukončenie konania zosúladeného postupu v oblasti kolektívnej správy autorských práv — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2009/C 069/90

Vec T-411/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 14. novembra 2008 – Artisjus/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce ukončenie konania zosúladeného postupu v oblasti kolektívnej správy autorských práv — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

39

2009/C 069/91

Vec T-60/08 P: Odvolanie podané 12. januára 2009: Georgi Kerelov proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. novembra 2007 vo veci F-19/07, Kerelov/Komisia

39

2009/C 069/92

Vec T-100/08 P: Odvolanie podané 12. januára 2009: Georgi Kerelov proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2007 vo veci F-110/07, Kerelov/Komisia

40

2009/C 069/93

Vec T-475/08 P: Odvolanie podané 29. októbra 2008: Radu Duta proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 4. septembra 2008 vo veci F-103/07, Radu Duta/Súdny dvor

40

2009/C 069/94

Vec T-574/08: Žaloba podaná 24. decembra 2008 – Syndicat des thoniers méditerranéens a i./Komisia

41

2009/C 069/95

Vec T-581/08: Žaloba podaná 29. decembra 2008 – Perusahaan Otomobil Nasional/ÚHVT – Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

42

2009/C 069/96

Vec T-582/08: Žaloba podaná 30. decembra 2008 – Carpent Languages/Komisia

43

2009/C 069/97

Vec T-589/08: Žaloba podaná 22. decembra 2008 – Evropaïki Dynamiki/Komisia

43

2009/C 069/98

Vec T-1/09: Žaloba podaná 5. januára 2009 – Dornbracht/ÚHVT – Metaform Lucchese (META)

44

2009/C 069/99

Vec T-5/09: Žaloba podaná 2. januára 2009 – Lind/Komisia

45

2009/C 069/00

Vec T-6/09: Žaloba podaná 12. januára 2009 – Hansen/Komisia

45

2009/C 069/01

Vec T-7/09: Žaloba podaná 12. januára 2009 – Schunk/ÚHVT (Cylindrická časť skľučovadla)

46

2009/C 069/02

Vec T-12/09: Žaloba podaná 13. januára 2009 – Gruber/ÚHVT (Run the globe)

46

2009/C 069/03

Vec T-13/09: Žaloba podaná 15. januára 2009 – Storck/ÚHVT (Forma čokoládovej myši)

47

2009/C 069/04

Vec T-14/09: Žaloba podaná 16. januára 2009 – Vanhecke/Parlament

47

2009/C 069/05

Vec T-15/09: Žaloba podaná 15. januára 2009 – Euro-Information/ÚHVT (EURO AUTOMATIC CASH)

48

2009/C 069/06

Vec T-21/09: Žaloba podaná 16. januára 2009 – Eurotel/ÚHVT – DVB Project (DVB)

48

2009/C 069/07

Vec T-22/09: Žaloba podaná 20. januára 2009 – Katjes Fassin/ÚHVT (Forma tváre pandy)

49

2009/C 069/08

Vec T-25/09: Žaloba podaná 19. januára 2009 – Johnson & Johnson/ÚHVT – Simca (YourCare)

49

2009/C 069/09

Vec T-29/09: Žaloba podaná 20. januára 2009 – Easycamp/ÚHVT – Oase Outdoors (EASYCAMP)

50

2009/C 069/10

Vec T-31/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – Baid/ÚHVT (LE GOMMAGE DES FACADES)

50

2009/C 069/11

Vec T-32/09 P: Odvolanie podané 26. januára 2009: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-18/07, Marcuccio/Komisia

51

2009/C 069/12

Vec T-35/09: Žaloba podaná 26. januára 2009 – Procaps/ÚHVT – Biofarma (PROCAPS)

51

2009/C 069/13

Vec T-38/09: Žaloba podaná 30. januára 2009 – El Corte Inglés/Komisia

52

2009/C 069/14

Vec T-42/09: Žaloba podaná 28. januára 2009 – A. Loacker/ÚHVT – Editrice Quadratum (QUADRATUM)

52

2009/C 069/15

Vec T-43/09: Žaloba podaná 3. februára 2009 – Cachuera/ÚHVT – Gelkaps (Ayanda)

53

2009/C 069/16

Vec T-431/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 16. januára 2009 – Taliansko/Komisia

53

2009/C 069/17

Vec T-261/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 15. januára 2009 – Komisia/Banca di Roma

53

2009/C 069/18

Vec T-239/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 3. februára 2009 – Comtec Translations/Komisia

53

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2009/C 069/19

Vec F-99/08: Žaloba podaná 12. decembra 2008 – Di Prospero/Komisia

54

2009/C 069/20

Vec F-4/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – De Britto Patricio-Dias/Komisia

54

2009/C 069/21

Vec F-6/09: Žaloba podaná 2. februára 2009 – Fares/Komisia

54

2009/C 069/22

Vec F-7/09: Žaloba podaná 30. januára 2009 – Faria/ÚHVT

55


SK

 

Top