Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 66, 20. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 66E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
20. marca 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 11. až 13. marca 2008
PRIJATÉ TEXTY
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 113 E, 8.5.2008.

 

 

Utorok 11. marca 2008

2009/C 066E/01

Trvalo udržateľná európska dopravná politikaUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o trvalo udržateľnej európskej dopravnej politike z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Včasné varovanie v núdzových situáciáchVyhlásenie Európskeho parlamentu o včasnom varovaní občanov v závažných núdzových situáciách

6

 

Streda 12. marca 2008

2009/C 066E/03

Hodnotenie stavu SPPUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o hodnotení stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: revízia právnych predpisov EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a bioplyne: potreba revízie právnych predpisov Európskej únie (2007/2107(INI))

29

 

Štvrtok 13. marca 2008

2009/C 066E/06

Fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energieUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Fonde globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

Politika rozvojovej spolupráce EÚ ako výzva pre nové členské štátyUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o politike rozvojovej spolupráce Európskej únie ako výzve pre nové členské štáty (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Kódex správania EÚ pri vývoze zbraníUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Kódexe správania Európskej únie pri vývoze zbraní – Neschopnosť Rady prijať spoločnú pozíciu a zabezpečiť zmenu kódexu na právne záväzný nástroj

48

2009/C 066E/09

Osobitná situácia žien vo väzení a vplyv uväznenia rodičov na spoločenský a rodinný životUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o osobitnej situácii žien vo väzení a o vplyve uväznenia rodičov na spoločenský a rodinný život (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráceUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArménskoUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Arménsku

67

2009/C 066E/12

RuskoUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o Rusku

69

2009/C 066E/13

Prípad afganského novinára Parvíza KambachšaUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o prípade afganského novinára Parvíza Kambachša

71

2009/C 066E/14

Prípad iránskeho občana Seyeda Mehdiho KazemihoUznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o prípade iránskeho občana Seyeda Mehdiho Kazemiho

73

 

ODPORÚČANIA

 

Štvrtok 13. marca 2008

2009/C 066E/15

Úloha EÚ v IrakuOdporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu z 13. marca 2008 o úlohe Európskej únie v Iraku (2007/2181(INI))

75


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Streda 12. marca 2008

2009/C 066E/16

Žiadosť o zbavenie imunity Hansa-Petra MartinaRozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petra Martina (2007/2215(IMM))

82


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Utorok 11. marca 2008

2009/C 066E/17

Riadenie aktív ESUO a Výskumného fondu uhlia a ocele *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie (KOM(2007)0435 – C6-0276/2007 – 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Dohoda medzi ES a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých služieb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými arabskými emirátmi o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0134 – C6-0472/2007 – 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (KOM(2007)0854 – C6-0033/2008 – 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (KOM(2008)0027 – C6-0061/2008 – 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v ES (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (kodifikované znenie) (KOM(2007)0755 – C6-0437/2007 – 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identifikácia a registrácia ošípaných (kodifikované znenie) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu smernice Rady o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (KOM(2007)0829 – C6-0037/2008 – 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Uvádzanie množiteľského a sadivového zeleninového materiálu do obehu (kodifikované znenie) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu smernice Rady o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (kodifikované znenie) (KOM(2007)0852 – C6-0038/2008 – 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002, ktorý bol schválený zmierovacím výborom (PE-CONS 3601/2008 – C6-0029/2008 – 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Európsky inovačný a technologický inštitút ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (15647/1/2007 – C6-0035/2008 – 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únieUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Opravný rozpočet č. 1/2008Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Opravný rozpočet č. 1/2008 – Fond solidarityUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia (7259/2008 – C6-0124/2008 – 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Guineou-Bissau *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (KOM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Pobrežím Slonoviny *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane (KOM(2007)0648 – C6-0429/2007 – 2007/0226(CNS))

95

 

Streda 12. marca 2008

2009/C 066E/31

Energetická štatistika ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike (KOM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o energetickej štatistike

97

2009/C 066E/32

Štatistika prípravkov na ochranu rastlín ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín (KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o štatistike pesticídov (Text s významom pre EHP)

98

2009/C 066E/33

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

124

 

Štvrtok 13. marca 2008

2009/C 066E/34

Zvýšenie kvality života starších ľudí ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie kvality života starších ľudí využívaním nových informačných a komunikačných technológií (IKT) uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi (KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií

128

2009/C 066E/35

Zdaňovanie bezolovnatého benzínu a plynového oleja *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely, a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo (KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

129


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top