Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 27, 03. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 27

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
3. februára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

446. plenárne zasadnutie v dňoch 9. a 10. júla 2008

2009/C 027/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES“KOM(2007) 593 v konečnom znení – 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rôzne politické opatrenia, okrem primeraného financovania, ktoré by mohli pomôcť malým a stredným podnikom pri raste a rozvoji“

7

2009/C 027/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch“KOM(2007) 621 v konečnom znení

12

2009/C 027/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha o integrácii trhov EÚ s hypotekárnymi úvermi“KOM(2007) 807 v konečnom znení

18

2009/C 027/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vývoj sektora stavebníctva v Európe“

22

2009/C 027/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vývoj odvetvia služieb podnikom v Európe“

26

2009/C 027/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie)“KOM(2008) 49 v konečnom znení – 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky“KOM(2008) 123 v konečnom znení – 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa jednoduchých tlakových nádob“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 202 v konečnom znení – 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Smerom k železničnej sieti s prioritou nákladnej dopravy“KOM(2007) 608 v konečnom znení

41

2009/C 027/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Oznámenie o európskej prístavnej politike“KOM(2007) 616 v konečnom znení

45

2009/C 027/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Cestná doprava – pracovný čas samostatne zárobkovo činných vodičov“

49

2009/C 027/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky strategický plán energetických technológií (PLÁN SET) ‚Smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti‘“KOM(2007) 723 v konečnom znení

53

2009/C 027/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Klimatické zmeny a poľnohospodárstvo v Európe“

59

2009/C 027/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov“KOM(2008) 16 v konečnom znení – 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020“KOM(2008) 17 v konečnom znení – 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006“KOM(2008) 18 v konečnom znení – 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o článok 6 ods. 2 o uvádzaní batérií a akumulátorov na trh“KOM(2008) 211 – 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Priemysel ťažby neenergetických surovín v Európe“

82

2009/C 027/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Integrácia menšín – Rómovia“

88

2009/C 027/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Základné prvky štruktúry, organizácie a fungovania platformy pre väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do podpory integračnej politiky štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni EÚ“

95

2009/C 027/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nový európsky akčný program v sociálnej oblasti“

99

2009/C 027/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania“KOM(2007) 637 v konečnom znení – 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte“KOM(2007) 638 v konečnom znení – 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku tvorivosti a inovácie (2009)“KOM(2008) 159 v konečnom znení – 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Lepšie začlenenie ostrovných oblastí do vnútorného trhu ako kľúčový faktor súdržnosti a ich hospodárskeho rastu“

123

2009/C 027/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Príčiny rozdielu medzi vnímanou a skutočnou infláciou“

129

2009/C 027/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha občianskej spoločnosti v programoch predvstupovej pomoci Európskej únie v Albánsku“

140

2009/C 027/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zriaďovanie sietí organizácií občianskej spoločnosti v čiernomorskom regióne“

144

2009/C 027/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ako zjednotiť národný a európsky rozmer pri informovaní o Európe?“

152


SK

 

Top