Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:297E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 297, 20. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 297E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
20. novembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 28. až 29. novembra 2007

 

Streda 28. novembra 2007

2008/C 297E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Zloženie výborov a delegácií

Text zmlúv poskytnutých Radou

Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Vyhlásenie o konsenze o humanitárnej pomoci (predložené návrhy uznesení)

Situácia v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení)

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Program práce

Oficiálne privítanie

Schválenie Charty základných práv Európskej únie Európskym parlamentom (rozprava)

Spoločné zásady flexiistoty (rozprava)

Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)

Dohoda o hospodárskom partnerstve (rozprava)

Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***I - Interoperabilita systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) ***I - Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***I (rozprava)

Koordinácia určitých ustanovení členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***II (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Kontrola získavania a držby zbraní ***I (rozprava)

Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu (rozprava)

Makrofinančná pomoc Libanonu * (rozprava)

Obchod a klimatické zmeny (rozprava)

Referendum vo Venezuele (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

16

 

Štvrtok 29. novembra 2007

2008/C 297E/02

ZÁPISNICA

18

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov - 2006 (rozprava)

Vymenovanie 7 členov Dvora audítorov (rozprava)

Rozhodné právo pre zmluvné záväzky (Rím I) (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hlasovanie

Zrušenie smernice Rady 84/539/EHS (elektromedicínske zariadenie používané vo veterinárnom lekárstve) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Meracie jednotky ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena a doplnenie smernice 2003/54/ES, pokiaľ ide o Estónsko ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Egyptom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Makrofinančná pomoc Libanonu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Boj proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Renata Brunettu (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Koordinácia určitých ustanovení členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***II (hlasovanie)

Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***I (hlasovanie)

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***I (hlasovanie)

Kontrola získavania a držby zbraní ***I (hlasovanie)

Rozhodné právo pre zmluvné záväzky (Rím I) ***I (hlasovanie)

Geneticky modifikované potraviny a krmivá (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I (hlasovanie)

Rezíduá pesticídov v alebo na potravinách a krmivách (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (David Bostock) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Michel Cretin) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Maarten B. Engwirda) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Henri Grethen) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Harald Noack) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Ioannis Sarmas) (hlasovanie)

Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Hubert Weber) (hlasovanie)

Vyhlásenie o konsenze o humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)

Schválenie Charty základných práv Európskej únie Európskym parlamentom (hlasovanie)

Spoločné zásady flexiistoty (hlasovanie)

Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu (hlasovanie)

Obchod a klimatické zmeny (hlasovanie)

Pozdvihnúť africké poľnohospodárstvo - návrh rozvoja poľnohospodárstva a potravinovej istoty v Afrike (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Presun rozpočtových prostriedkov

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

37

PRÍLOHA I

39

PRÍLOHA II

56

PRIJATÉ TEXTY

105

P6_TA(2007)0545
Zrušenie smernice Rady 84/539/EHS (elektromedicínske zariadenie používané vo veterinárnom lekárstve) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve (KOM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

105

P6_TA(2007)0546
Meracie jednotky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (KOM(2007)0510 — C6-0277/2007 — 2007/0187(COD))

105

P6_TA(2007)0547
Zmena a doplnenie smernice 2003/54/ES, pokiaľ ide o Estónsko ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých ustanovení v Estónsku (KOM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

106

P6_TA(2007)0548
Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Egyptom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou (KOM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

107

P6_TA(2007)0549
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (14320/2007 — C6-0411/2007 — 2007/0820(CNS))

107

P6_TA(2007)0550
Makrofinančná pomoc Libanonu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu (KOM(2007)0476 — C6-0290/2007 — 2007/0172(CNS))

108

P6_TA(2007)0551
Európsky príkaz na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o európskom príkaze na dohľad v predsúdnom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie (KOM(2006)0468 — C6-0328/2006 — 2006/0158(CNS))

116

P6_TA(2007)0552
Boj proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

125

P6_TA(2007)0553
Konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení protokolu o štatúte Súdneho dvora s ohľadom na konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (11824/2007 — C6-0292/2007 — 2007/0812(CNS))

130

P6_TA(2007)0554
Imunita a výsady Renata Brunettu
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Renata Brunetta (2007/2172(IMM))

130

P6_TA(2007)0555
Koordinácia určitých ustanovení členských štátov týkajúcich sa televízneho vysielania ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD))

131

P6_TA(2007)0556
Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD))

132

P6_TC1-COD(2006)0295
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

133

P6_TA(2007)0557
Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (KOM(2006)0784 — C6-0493/2006 — 2006/0272(COD))

133

P6_TC1-COD(2006)0272
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva

133

P6_TA(2007)0558
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (KOM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD))

140

P6_TC1-COD(2006)0274
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra

140

P6_TA(2007)0559
Kontrola získavania a držby zbraní ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (KOM(2006)0093 — C6-0081/2006 -2006/0031 (COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0031
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

149

P6_TA(2007)0560
Rozhodné právo pre zmluvné záväzky (Rím I) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (KOM(2005)0650 — C6-0441/2005 — 2005/0261(COD))

149

P6_TC1-COD(2005)0261
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)

149

P6_TA(2007)0561
Geneticky modifikované potraviny a krmivá (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0912 — C6-0027/2007 — 2006/0307 (COD))

150

P6_TC1-COD(2006)0307
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

150

P6_TA(2007)0562
Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (KOM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0130
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

151

P6_TA(2007)0563
Rezíduá pesticídov v alebo na potravinách a krmivách (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD))

152

P6_TC1-COD(2006)0294
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

152

P6_TA(2007)0564
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (David Bostock)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Davida Bostocka za člena Dvora audítorov (C6-0304/2007 — 2007/0813(CNS))

152

P6_TA(2007)0565
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Michel Cretin)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Michela Cretina za člena Dvora audítorov (C6-0305/2007 — 2007/0814(CNS))

153

P6_TA(2007)0566
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Maarten B. Engwirda)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Maartena B. Engwirda za člena Dvora audítorov (C6-0306/2007 — 2007/0815(CNS))

154

P6_TA(2007)0567
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Henri Grethen)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Henriho Grethena za člena Dvora audítorov (C6-0307/2007 — 2007/0816(CNS))

154

P6_TA(2007)0568
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Harald Noack)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Haralda Noacka za člena Dvora audítorov (C6-0308/2007 — 2007/0817(CNS))

155

P6_TA(2007)0569
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Ioannis Sarmas)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Ioannisa Sarmasa za člena Dvora audítorov (C6-0309/2007 — 2007/0818(CNS))

155

P6_TA(2007)0570
Vymenovanie za člena Dvora audítorov (Hubert Weber)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu na vymenovanie Huberta Webera za člena Dvora audítorov (C6-0310/2007 — 2007/0819(CNS))

156

P6_TA(2007)0571
Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o vyhlásení Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci

157

P6_TA(2007)0572
Situácia v Gruzínsku
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o situácii v Gruzínsku

157

P6_TA(2007)0573
Schválenie Charty základných práv Európskej únie Európskym parlamentom
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o schválení Charty základných práv Európskej únie Európskym parlamentom (2007/2218(ACI))

161

PRÍLOHA
CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE

162

P6_TA(2007)0574
Spoločné zásady flexiistoty
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o spoločných zásadách flexiistoty (2007/2209(INI))

174

P6_TA(2007)0575
Obnovená politika EÚ v oblasti cestovného ruchu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu (2006/2129(INI))

184

P6_TA(2007)0576
Obchod a klimatické zmeny
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o obchode a klimatických zmenách (2007/2003(INI))

193

P6_TA(2007)0577
Pozdvihnúť africké poľnohospodárstvo
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o pozdvihnutí afrického poľnohospodárstva - návrh rozvoja poľnohospodárstva a potravinovej istoty v Afrike (2007/2231(INI))

201


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top