Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:282E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 282, 06. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 282E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
6. novembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 12. až 15. novembra 2007

 

Pondelok 12. novembra 2007

2008/C 282E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenia predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov a delegácií

Kalendár schôdzí

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 204a rokovacieho poriadku)

Predložené dokumenty

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Prepadnuté písomné vyhlásenia

Text zmlúv poskytnutých Radou

Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Petície

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Úloha športu vo vzdelávaní (rozprava)

Štatút Zásobovacej agentúry Euratomu * (rozprava)

Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (rozprava)

Vymedzenie rámca na ochranu pôdy ***I - Tematická stratégia na ochranu pôdy (rozprava)

Zmena a doplnenie smernice 2003/87/ES tak, aby sa činnosti leteckej dopravy začlenili do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva ***I (rozprava)

Komitológia (rozprava)

Medzinárodné účtovné štandardy (rozprava)

Zloženie politických skupín

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

16

 

Utorok 13. novembra 2007

2008/C 282E/02

ZÁPISNICA

18

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2008 (rozprava)

Hlasovanie

Účasť Bulharska a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Ukrajina o krátkodobých vízach * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o readmisii osôb medzi ES a Ukrajinou * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Moldavská republika (Moldavsko) o krátkodobých vízach * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o readmisii medzi ES a Moldavskou republikou * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Interoperabilita služieb digitálnej interaktívnej televízie (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Údaje v oblasti rybolovu a odborné poradenstvo súvisiace so spoločnou politikou rybolovu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zloženie konferencie predsedov (zmena a doplnenie článku 23 rokovacieho poriadku) (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku vzhľadom na štatút poslancov (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***I (hlasovanie)

Štatút Zásobovacej agentúry Euratomu * (hlasovanie)

Úloha športu vo vzdelávaní (hlasovanie)

Tematická stratégia na ochranu pôdy (hlasovanie)

Slávnostná schôdza - Francúzsko

Hlasovanie (pokračovanie)

Zmena a doplnenie smernice 2003/87/ES tak, aby sa činnosti leteckej dopravy začlenili do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva ***I (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis - Uplatňovanie schengenského acquis na Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (rozprava)

Oficiálne privítanie

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis - Uplatňovanie schengenského acquis na Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (pokračovanie rozpravy)

Euromed (rozprava)

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Zloženie politických skupín

Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (predložené návrhy uznesení)

Sťažnosť Boeingu (USA) proti Airbusu (EÚ) v rámci WTO (rozprava)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2006 (rozprava)

Regionálny dosah zemetrasení (rozprava)

Vyhlásenie o konsenze o humanitárnej pomoci - Európska únia a humanitárna pomoc (rozprava)

Samit EÚ - Rusko (predložené návrhy uznesení)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

35

PRÍLOHA I

37

PRÍLOHA II

45

PRIJATÉ TEXTY

92

P6_TA(2007)0492
Účasť Bulharska a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Ukrajinou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz (KOM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494
Dohoda o readmisii osôb medzi ES a Ukrajinou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb (KOM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495
Krátkodobé víza medzi ES a Moldavskou republikou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz (KOM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175 (CNS))

94

P6_TA(2007)0496
Dohoda o readmisii medzi ES a Moldavskou republikou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497
Interoperabilita služieb digitálnej interaktívnej televízie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o interoperabilite služieb digitálnej interaktívnej televízie (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498
Údaje v oblasti rybolovu a odborné poradenstvo súvisiace so spoločnou politikou rybolovu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu nariadenia Rady o vytvorení systému Spoločenstva na zber, riadenie a používanie údajov v oblasti rybolovu a na podporu odborného poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou rybolovu (SPR) (KOM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

100

P6_TA(2007)0499
Zloženie konferencie predsedov (zmena a doplnenie článku 23)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o zmene a doplnení článku 23 rokovacieho poriadku o zložení konferencie predsedov (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku v súvislosti so štatútom poslancov
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so štatútom poslancov (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501
Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (KOM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020 (COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štatistike Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

110

PRÍLOHA I
OBLASŤ: ZDRAVOTNÝ STAV A ZDRAVOTNÉ FAKTORY

117

PRÍLOHA II
OBLASŤ: ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

118

PRÍLOHA III
OBLASŤ: PRÍČINY ÚMRTÍ

119

PRÍLOHA IV
OBLASŤ: PRACOVNÉ ÚRAZY

120

PRÍLOHA V
OBLASŤ: CHOROBY Z POVOLANIA A INÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY A CHOROBY SPOJENÉ S PRÁCOU

121

P6_TA(2007)0502
Štatút Zásobovacej agentúry Euratomu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (KOM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503
Úloha športu vo vzdelávaní
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o úlohe športu vo vzdelávaní (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504
Tematická stratégia na ochranu pôdy
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o tematickej stratégii na ochranu pôdy (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (KOM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva

145

PRÍLOHA

157

P6_TA(2007)0506
„Dys“kriminácia a sociálne vylúčenie detí s poruchami „dys“
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o „dys“kriminácii a sociálnom vylúčení detí s poruchami „dys“

163

 

Streda 14. novembra 2007

2008/C 282E/03

ZÁPISNICA

165

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie (rozprava)

Hlasovanie

Regionálny dosah zemetrasení (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Európska únia a humanitárna pomoc (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vymedzenie rámca na ochranu pôdy ***I (hlasovanie)

Európsky výbor pre poistenie a podnikové dôchodkové poistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Transparentnosť v súvislosti s informáciami o eminentoch cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Kapitálová primeranosť investičných spoločností a úverových inštitúcií (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Začatie a vykonávanie činností úverových inštitúcií (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Životné poistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Dohľad nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Trhy s finančnými nástrojmi (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Prospekt zverejňovaný pri verejnej ponuke cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Medzinárodné účtovné normy (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorimu (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Kontrolné opatrenia a trestnoprávne ustanovenia týkajúce sa 1-benzylpiperazínu (BZP) * (hlasovanie)

Medzinárodné účtovné štandardy (hlasovanie)

Uplatňovanie medzinárodných účtovných štandardov (hlasovanie)

Samit EÚ - Rusko (hlasovanie)

Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2006 * (hlasovanie)

Zloženie politických skupín

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Situácia v Pakistane (rozprava)

Stratégia Rady vzhľadom na konferenciu o klimatických zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (rozprava)

Posilňovanie Európskej susedskej politiky - Situácia v Gruzínsku (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Zloženie výborov a delegácií

Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou (rozprava)

Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori * (rozprava)

Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I (rozprava)

Kolektívna cezhraničná správa autorských práv (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

182

PRÍLOHA I

184

PRÍLOHA II

199

PRIJATÉ TEXTY

269

P6_TA(2007)0507
Regionálny dosah zemetrasení
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o regionálnom dosahu zemetrasení (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508
Európska únia a humanitárna pomoc
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o Európskom konsenze o humanitárnej pomoci (2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509
Vymedzenie rámca na ochranu pôdy ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (KOM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy

282

PRÍLOHA I
MOŽNÉ ZLOŽKY KÓDEXU OSVEDČENÝCH POSTUPOV PRI OCHRANE ALEBO ZLEPŠOVANÍ VLASTNOSTÍ PÔDY

302

PRÍLOHA II

302

PRÍLOHA III
MOŽNÉ OPATRENIA V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

305

PRÍLOHA IV
ČINNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 12

306

P6_TA(2007)0510
Európsky výbor pre poistenie a podnikové dôchodkové poistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie, s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

307

P6_TA(2007)0511
Transparentnosť v súvislosti s informáciami o eminentoch cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0909 — C6-0026/2007 — 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

308

P6_TA(2007)0512
Kapitálová primeranosť investičných spoločností a úverových inštitúcií (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

309

P6_TA(2007)0513
Začatie a vykonávanie činností úverových inštitúcií (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

310

P6_TA(2007)0514
Životné poistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

311

P6_TA(2007)0515
Dohľad nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0916 — C6-0014/2007 — 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

312

P6_TA(2007)0516
Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0913 — C6-0016/2007 — 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/6/ES o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

313

P6_TA(2007)0517
Trhy s finančnými nástrojmi (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

314

P6_TA(2007)0518
Prospekt zverejňovaný pri verejnej ponuke cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0911 — C6-0020/2007 — 2006/0306(COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

315

P6_TA(2007)0519
Kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0904 — C6-0015/2007 — 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

316

P6_TA(2007)0520
Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0920 — C6-0031/2007 — 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

317

P6_TA(2007)0521
Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

318

P6_TA(2007)0522
Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0903 — C6-0024/2007 — 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

319

P6_TA(2007)0523
Medzinárodné účtovné normy (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0918 — C6-0029/2007 — 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

320

P6_TA(2007)0524
Predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

321

P6_TA(2007)0525
Kontrolné opatrenia a trestnoprávne ustanovenia týkajúce sa 1-benzylpiperazínu (BZP) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o definovaní 1-benzylpiperazínu (BZP) ako novej syntetickej drogy, ktorá má podliehať kontrolným opatreniam a trestnoprávnym ustanoveniam (KOM(2007)0430 — 11974/2007 — C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526
Medzinárodné účtovné štandardy
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 o zverejňovaní informácií o prevádzkových segmentoch

323

P6_TA(2007)0527
Medzinárodné účtovné štandardy
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o účtovné štandardy, v súlade s ktorými sa vypracúvajú historické informácie obsiahnuté v prospektoch, a o návrhu rozhodnutia Komisie o využívaní informácií vypracovaných podľa medzinárodne uznávaných účtovných štandardov emitentmi cenných papierov z tretích krajín

325

P6_TA(2007)0528
Samit EÚ - Rusko
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o samite EÚ - Rusko

329

P6_TA(2007)0529
Správa o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2006
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2006 (2007/2132(INI))

334

 

Štvrtok 15. novembra 2007

2008/C 282E/04

ZÁPISNICA

340

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

K odpovedi EÚ na citlivé situácie: angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo udržateľného rozvoja, stability a mieru (rozprava)

Zhodnotenie sociálnej situácie (rozprava)

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Hlasovanie

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I (hlasovanie)

Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I (hlasovanie)

Uplatňovanie schengenského acquis na Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko * (hlasovanie)

Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori * (hlasovanie)

Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie (hlasovanie)

Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (hlasovanie)

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis (hlasovanie)

Situácia v Pakistane (hlasovanie)

Stratégia Rady vzhľadom na konferenciu o klimatických zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (hlasovanie)

Posilňovanie Európskej susedskej politiky (hlasovanie)

Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou (hlasovanie)

K odpovedi EÚ na citlivé situácie: angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo udržateľného rozvoja, stability a mieru

Zhodnotenie sociálnej situácie (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Kresťanské komunity na Blízkom východe

Uzbekistan

Somálsko

Hlasovanie

Kresťanské komunity na Blízkom východe (hlasovanie)

Uzbekistan (hlasovanie)

Somálsko (hlasovanie)

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Predložené dokumenty

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcich schôdzí

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

355

PRÍLOHA I

356

PRÍLOHA II

372

PRIJATÉ TEXTY

418

P6_TA(2007)0530
Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúcom sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (KOM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve

418

P6_TA(2007)0531
Úplné uplatňovanie schengenského acquis *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532
Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori (KOM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533
Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Európskom záujme: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

422

P6_TA(2007)0534
Sloboda pohybu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov

428

P6_TA(2007)0535
Úplné uplatňovanie schengenského acquis
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike

432

P6_TA(2007)0536
Pakistan
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Pakistane

434

P6_TA(2007)0537
Konferencia o klimatických zmenách na Bali
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o obmedzení globálnych klimatických zmien na 2 stupne Celzia - Postup do konferencie o klimatických zmenách na Bali a neskôr (COP 13 a COP/MOP 3)

437

P6_TA(2007)0538
Posilňovanie Európskej susedskej politiky
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o posilňovaní Európskej susedskej politiky (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539
Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Ukrajinou (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540
K odpovedi EÚ na citlivé situácie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách

460

P6_TA(2007)0541
Zhodnotenie sociálnej situácie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o zhodnotení sociálnej situácie (2007/2104(INI))

463

P6_TA(2007)0542
Kresťanské komunity
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít

474

P6_TA(2007)0543
Uzbekistan
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Uzbekistane

478

P6_TA(2007)0544
Somálsko
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Somálsku

479


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top