Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 263, 16. október 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 263E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. októbra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 22. až 25. októbra 2007

 

Pondelok 22. októbra 2007

2008/C 263E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov a delegácií

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Prepadnuté písomné vyhlásenia

Presun rozpočtových prostriedkov

Petície

Predložené dokumenty

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov ***I - Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***I (rozprava)

Zmena článku 173 rokovacieho poriadku týkajúceho sa doslovného zápisu (rozprava)

Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (rozprava)

Tradičné zdroje energie a energetické technológie (rozprava)

Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ***I - Európsky poradný výbor pre štatistiku ***I (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

17

 

Utorok 23. októbra 2007

2008/C 263E/02

ZÁPISNICA

18

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Text zmlúv poskytnutých Radou

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (rozprava)

Výsledky neformálneho samitu hláv štátov a predsedov vlád (Lisabon 18. - 19. október 2007) (rozprava)

Program schôdze

Hlasovanie

Uzavretie protokolu k Dohode o pridružení medzi ES a Čile na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Švajčiarskom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ratifikácia protokolu z 12. februára 2004 o zmene Parížskej dohody z 29. júla 1960 o verejnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie Slovinskom *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Schválenie prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k rôznym protokolom k tomuto dohovoru * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (rozhodnutie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (hlasovanie)

Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov ***I (hlasovanie)

Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***I (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)

Zloženie Parlamentu

Hodina otázok (pre Komisiu)

Zvýšenie cien potravín, ochrana spotrebiteľa (rozprava)

Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (rozprava)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) ***I (rozprava)

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

34

PRÍLOHA I

36

PRÍLOHA II

53

PRIJATÉ TEXTY

149

P6_TA(2007)0436
Uzavretie protokolu k Dohode o pridružení medzi ES a Čile s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Švajčiarskom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o podmienky pre podanie žiadosti o udelenie práv Spoločenstva k odrodám rastlín (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 -2007/0161 (CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Ratifikácia protokolu z 12. februára 2004 o zmene Parížskej dohody z 29. júla 1960 o verejnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie Slovinskom ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960 (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Schválenie prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení prvého a druhého dodatku k dohovoru EHK OSN z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a k rôznym protokolom k tomuto dohovoru *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, protokolu z 27. septembra 1996 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, protokolu z 29. novembra 1996 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a druhému protokolu z 19. júna 1997 vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (rozhodnutie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení, prevádzke a riadení komunikačnej infraštruktúry pre prostredie Schengenského informačného systému (SIS) (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

PRÍLOHA

156

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

156

P6_TA(2007)0444
Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. októbra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov

158

PRÍLOHA I
ŠKOLIACE PROGRAMY A PROGRAMY ODBORNEJ PRÍPRAVY

175

PRÍLOHA II
POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TÝKAJÚCE SA KONTROLY PRÍSTROJOV NA APLIKÁCIU PESTICÍDOV

176

PRÍLOHA III
MINIMÁLNE PRVKY VNÚTROŠTÁTNYCH SPRÁV O SITUÁCII

177

PRÍLOHA IV
MINIMÁLNE PRVKY V NÁRODNÝCH AKČNÝCH PLÁNOCH NA ZNÍŽENIE RIZÍK A POUŽÍVANIA PESTICÍDOV

179

PRÍLOHA V
PRVKY PRE VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM A KRITÉRIÁ INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI ŠKODCOM PRE KONKRÉTNE PLODINY

180

P6_TA(2007)0445
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. októbra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

182

PRÍLOHA I
POSTUP A KRITÉRIÁ SCHVÁLENIA ÚČINNÝCH LÁTOK, SAFENEROV A SYNERGENTOV PODĽA KAPITOLY II

237

PRÍLOHA II
ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK SCHVÁLENÝCH NA POUŽITIE V PRÍPRAVKOCH NA OCHRANU RASTLÍN

243

PRÍLOHA III
ZOZNAM KOFORMULANTOV, SAFENEROV A SYNERGENTOV, KTORÝCH ZAČLENENIE DO PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN SA SCHVÁLILO

243

PRÍLOHA IV
POROVNÁVACIE HODNOTENIE PODĽA ČLÁNKU 53

243

PRÍLOHA V
ZRUŠENÉ SMERNICE A ICH NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

245

 

Streda 24. októbra 2007

2008/C 263E/03

ZÁPISNICA

247

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zloženie politických skupín

Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (rozprava)

Samit EÚ - Rusko (rozprava)

Vyhlásenie predsedníctva

Oficiálne privítanie

Hlasovanie

Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***II (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda medzi ES a Srbskom o readmisii osôb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Srbskom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda medzi ES a Čiernou Horou o readmisii osôb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Čiernou Horou * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Albánskom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Imunita a výsady pána Giana Paola Gobba (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena článku 173 rokovacieho poriadku týkajúceho sa doslovného zápisu (hlasovanie)

Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ***I (hlasovanie)

Európsky poradný výbor pre štatistiku ***I (hlasovanie)

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (hlasovanie)

Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (nariadenie) * (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami * (hlasovanie)

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov (hlasovanie)

Tradičné zdroje energie a energetické technológie (hlasovanie)

Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (hlasovanie)

Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (hlasovanie)

Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (hlasovanie)

Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vzťahy medzi EÚ a Srbskom (rozprava)

Súčasný stav vzťahov EÚ - Afrika (rozprava)

Medzinárodná zmluva o zákaze kazetovej munície (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Zloženie výborov a delegácií

Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane (rozprava)

Zlepšenie účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (zelená kniha) (rozprava)

Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi * - Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach * (rozprava)

Registre podnikov na štatistické účely ***II (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

265

PRÍLOHA I

267

PRÍLOHA II

286

PRIJATÉ TEXTY

397

P6_TA(2007)0446
Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb (KOM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Dohoda medzi ES a Srbskom o readmisii osôb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Srbskom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Dohoda medzi ES a Čiernou Horou o readmisii osôb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb (KOM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Čiernou Horou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Dohoda medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o zjednodušení vydávania krátkodobých víz (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Albánskom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Imunita a výsady pána Giana Paola Gobba
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o žiadosti o konzultáciu o imunite a výsadách pána Giana Paola Gobba (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Mobilizácia fondu solidarity EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

PRÍLOHA

406

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

406

P6_TA(2007)0458
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2007
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2007 na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí Protokolu v mene Európskeho spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, podpísanom v Ženeve 6. decembra 2005 (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Doslovný zápis a audiovizuálny záznam (zmena a doplnenie článku 173 a vloženie článku 173a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zmene a doplnení článku 173 rokovacieho poriadku o doslovnom zápise a vložení článku 173a o audiovizuálnom zázname (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (KOM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2008/ES, ktorým sa zriaďuje Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky

410

P6_TA(2007)0462
Európsky poradný výbor pre štatistiku ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre politiku Spoločenstva v oblasti štatistických informácií (KOM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2008/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 91/116/EHS

411

P6_TA(2007)0463
Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (KOM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2007 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie

412

P6_TA(2007)0464
Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

413

P6_TA(2007)0465
Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (nariadenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 k návrhu nariadenia Rady o zavedení, prevádzke a riadení komunikačnej infraštruktúry pre prostredie Schengenského informačného systému (SIS) (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Vzájomná pomoc a spolupráca medzi colnými správami *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Tradičné zdroje energie a energetické technológie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o tradičných zdrojoch energie a energetických technológiách (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Daňové a colné politiky a Lisabonská stratégia
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o prínose daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Vzťahy EÚ - Turecko
Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o vzťahoch EÚ - Turecko

452

 

Štvrtok 25. októbra 2007

2008/C 263E/04

ZÁPISNICA

457

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Činnosť Európskeho ombudsmana (2006) (rozprava)

Označovanie pôvodu (písomné vyhlásenie)

Vyhlásenie predsedníctva

Sacharovova cena za rok 2007 (vyhlásenie laureáta)

Oficiálne privítanie

Hlasovanie

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2008 (hlasovanie)

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III) (hlasovanie)

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasovanie)

Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach * (hlasovanie)

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Madagaskar * (hlasovanie)

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Mozambik * (hlasovanie)

Registre podnikov na štatistické účely ***II (hlasovanie)

Zvýšenie cien potravín, ochrana spotrebiteľa (hlasovanie)

Osobitné opatrenie na rok 2007 pre Irak (hlasovanie)

Vzťahy medzi EÚ a Srbskom (hlasovanie)

Súčasný stav vzťahov EÚ - Afrika (hlasovanie)

Medzinárodná zmluva o zákaze kazetovej munície (hlasovanie)

Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane (hlasovanie)

Zlepšenie účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (zelená kniha) (hlasovanie)

Činnosť Európskeho ombudsmana (2006) (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Právo obchodných spoločností (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Irán

Pakistan

Sudán: zabitie vojakov mierových síl Africkej únie

Hlasovanie

Irán (hlasovanie)

Pakistan (hlasovanie)

Sudán: zabitie vojakov mierových síl Africkej únie (hlasovanie)

Právo obchodných spoločností (hlasovanie)

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie výborov a delegácií

Lehoty na predloženie (Samit EÚ - Rusko)

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

476

PRÍLOHA I

477

PRÍLOHA II

507

PRIJATÉ TEXTY

583

P6_TA(2007)0473
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (C6-0287/2007 — 2007/2019 (BUD)) a opravný list č. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008

583

PRÍLOHA
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA SCHVÁLENÉ NA ZMIEROVACOM KONANÍ Z 13. JÚLA 2007

589

P6_TA(2007)0474
Návrh všeobecného rozpočtu 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - európsky obudsman, oddiel IX - európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0288/2007 - 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o podnete Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky na účely prijatia rámcového rozhodnutia Rady o uznávaní podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľade nad nimi (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce odňatie slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Madagaskar *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o upravenom návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou (KOM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Mozambik *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou (KOM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Registre podnikov na štatistické účely ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 25. októbra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Rast cien potravín a ochrana spotrebiteľa
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o zvyšovaní cien krmív a potravín

621

P6_TA(2007)0481
Osobitné opatrenie pre Irak na rok 2007
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie pre Irak na rok 2007

624

P6_TA(2007)0482
Vzťahy medzi EÚ a Srbskom
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 25. októbra 2007 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Srbskom (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Vzťahy EÚ - Afrika
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o súčasnom stave vzťahov medzi EÚ a Afrikou (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Celosvetový zákaz trieštivej munície - Deklarácia z Oslo
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Zmluve o celosvetovom zákaze všetkej trieštivej munície

648

P6_TA(2007)0485
Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o výrobe ópia na medicínske účely v Afganistane (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v EÚ: zablokovanie bankových účtov
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Zelenej knihe o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
Činnosť Európskeho ombudsmana (2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Irán
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Iráne

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Pakistane

666

P6_TA(2007)0490
Sudán: zabitie vojakov mierových síl Africkej únie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o Sudáne

669

P6_TA(2007)0491
Právo obchodných spoločností
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o európskej súkromnej spoločnosti a o štrnástej smernici o práve obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti

671


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top