Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:224:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 224, 30. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 224

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
30. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

445. plenárne zasadnutie v dňoch 28. a 29. mája 2008

2008/C 224/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ekologické spôsoby výroby“

1

2008/C 224/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie kvality života starších ľudí využívaním nových informačných a komunikačných technológií (IKT) uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi“KOM(2007) 329 v konečnom znení – 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia – Solventnosť II“KOM(2007) 361 v konečnom znení – 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi“KOM(2007) 514 v konečnom znení – 2007/0188 (COD)

18

2008/C 224/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní – za politiku druhej šance – Realizácia lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť“KOM(2007) 584 v konečnom znení

23

2008/C 224/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Medzinárodné verejné obstarávanie“

32

2008/C 224/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Časť I“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Časť II“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Časť III“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Časť IV“KOM(2007) 741 v konečnom znení – 2007/0262 (COD) — KOM(2007) 824 v konečnom znení – 2007/0293 (COD) — KOM(2007) 822 v konečnom znení – 2007/0282 (COD) — KOM(2008) 71 v konečnom znení – 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 98 v konečnom znení – 2008/0049 (COD)

39

2008/C 224/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha: Za novú kultúru mestskej mobility“KOM(2007) 551 v konečnom znení

39

2008/C 224/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy“KOM(2007) 607 v konečnom znení

46

2008/C 224/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k nasledujúcim návrhom

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a o ich prepojení, a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby“

„Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“

„Návrh na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií“KOM(2007) 697 v konečnom znení – 2007/0247 (COD) — KOM(2007) 698 v konečnom znení – 2007/0248 (COD) — KOM(2007) 699 v konečnom znení – 2007/0249(COD)

50

2008/C 224/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov“KOM(2007) 709 v konečnom znení – 2007/0243 (COD)

57

2008/C 224/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie“KOM(2008) 106 v konečnom znení – 2008/0047 (COD)

61

2008/C 224/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel“KOM(2008) 100 v konečnom znení – 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Riešenie problému nedostatku vody a súch v Európskej únii“KOM(2007) 414 v konečnom znení

67

2008/C 224/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho“KOM(2007) 602 v konečnom znení – 2007/0223 (CNS)

72

2008/C 224/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh nariadenia Rady o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním rybárskych zariadení na lov pri dne“ a

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ničivé spôsoby rybolovu na otvorenom mori a ochrana citlivých hlbokomorských ekosystémov“KOM(2007) 605 v konečnom znení – 2007/0224 (CNS) — KOM(2007) 604 v konečnom znení

77

2008/C 224/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. XXX/XXXX (spoločný postup)“KOM(2007) 872 v konečnom znení – 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES“KOM(2008) 120 v konečnom znení – 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a potravinárskych prísad (prepracované znenie)“KOM(2008) 154 – 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Zlepšenie kvality a produktivity práce: stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012“KOM(2007) 62 v konečnom znení

88

2008/C 224/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb – maximalizácia výhod a potenciálu popri zabezpečení ochrany pracovníkov“KOM(2007) 304 v konečnom znení

95

2008/C 224/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Účinnejšia podpora mobility mladých ľudí v Európe: praktické možnosti a časový harmonogram“

100

2008/C 224/24

Stanovisko Európskeho a hospodárskeho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)“KOM(2007) 797 v konečnom znení – 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1719/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013“KOM(2008) 56 v konečnom znení 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1720/2006/ES, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávani“KOM (2008) 61 v konečnom znení – 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho asociálneho výboru na tému „Výhody a prínos eura: čas bilancovať“

116

2008/C 224/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poisťovacími a finančnými službami“KOM(2007) 747 v konečnom znení – 2007/0267 CNS

124

2008/C 224/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Srbskom: úloha občianskej spoločnosti“

130


SK

 

Top